Monday, 14 March 2016 14:43

ПРОТОКОЛ № 5

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л

№ 5

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.26, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на  11.03 .2016  год. /петък/ от 13:00  часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов-1914“ гр. Царево,се проведе ПЕТО заседание на Общински съвет-Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Питания

             2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Участие на община Царево в Проект “Слънцето е на всички-опазване на природата чрез устойчиво използване на екологично чиста енергия от слънцето” /”Sunbelongstoallofus-natureprotectionbystableuseofecologicallycleansunenergy”/ в партньорство със Специална провинциална администрация Къркларели /Kırklareli special provincial administration/, Р.Турция. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005,  Покана №2014TC16I5CB005-2015-1, Приоритетна ос 1 „Околна среда”, Мярка 1.2: Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район. Проектът включва изграждане на соларен паркинг в югоизточната част на поземлен имот с идентификатор 48619.504.69 по КК на гр. Царево и доставка на електромобил. /ДЗ № 76/22.02.2016 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Участие на община Царево в Проект “Кликни, научи и посети-повишаване на публичния достъп до природни, културни и исторически обекти в трансграничния регион” /”Click, learnandvisit-increasingpublicaccesstonatural, culturalandhistoricalsitesincrossborderregion”/ в партньорство със Специална провинциална администрация Къркларели /Kırklareli special provincial administration/, Р.Турция. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005, Покана №2014TC16I5CB005-2015-1, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура. По проекта ще бъдат поставени 5 броя дигитални информационни табла в поземлени имоти в гр. Царево, гр. Ахтопол и с. Лозенец, съгласно одобрена схема. /ДЗ № 77/22.02.2016 год./

4.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  Участие на община Царево в Проект “Зелен парк-Природа, релаксация и туризъм в Царево и Къркларели” /”Green park-Nature, Relaxation and Tourism in Tsarevo and Kirklareli”/ в партньорство с Къркларели 112 клон на дирекция на държавните хидротехнически съоръжения (DSI) /Kırklareli 112 department directorate of State hydraulic works(DSI)/, Р.Турция. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2015-1, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура. По проекта ще бъде изграден крайморски, съвременен, атрактивен парк в част от поземлен имот с идентификатор 48619.504.27 по КК на гр.Царево. /ДЗ № 78/22.02.2016 год./

5. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: Провеждане на десето Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕАД Бургас. /ДЗ № 86/02.03.2016 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване и правилата за ползването и на територията на Община Царево за стопанската 2016-2017 год. /ДЗ № 83/ 29.02.2016 год./

Гласували „за”-11,”против”-0, „въздържали се”-0

ПО ТОЧКА 1. Питания

            ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Участие на община Царево в Проект “Слънцето е на всички- опазване на природата чрез устойчиво използване на екологично чиста енергия от слънцето” /”Sunbelongstoallofus-natureprotectionbystableuseofecologicallycleansunenergy/ в партньорство със Специална провинциална администрация Къркларели /Kırklareli special provincial administration/, Р.Турция. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005,  Покана № 2014TC16I5CB005-2015-1, Приоритетна ос 1 „Околна среда”, Мярка 1.2: Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район. Проектът включва изграждане на соларен паркинг в югоизточната част на поземлен имот с идентификатор 48619.504.69 по КК на гр. Царево и доставка на електромобил. /ДЗ № 76/22.02.2016 год./

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 43

1. Община Царево да подготви и изпълни в партньорство със Специална провинциална администрация Къркларели, Р.Турция Проект “Слънцето е на всички- опазване на природата чрез устойчиво използване на екологично чиста енергия от слънцето” /”Sunbelongstoallofus-natureprotectionbystableuseofecologicallycleansunenergy”/ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция,  Покана № 2014TC16I5CB005-2015-1.

2. Дава съгласиеактивите да се предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта за срок от 5 годинислед приключване на проекта.

3.Упълномощава кмета на Община Царево да представлява общината по проект Слънцето е на всички-опазване на природата чрез устойчиво използване на екологично чиста енергия от слънцето.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Участие на община Царево в Проект “Кликни, научи и посети- повишаване на публичния достъп до природни, културни и исторически обекти в трансграничния регион” /”Click, learnandvisit-increasingpublicaccesstonatural, culturalandhistoricalsitesincrossborderregion/ в партньорство със Специална провинциална администрация Къркларели /Kırklareli special provincial administration/, Р.Турция. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2015-1, Приоритетна ос 2„Устойчив туризъм”, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура. По проекта ще бъдат поставени 5 броя дигитални информационни табла в поземлени имоти в гр. Царево, гр. Ахтопол и с. Лозенец, съгласно одобрена схема.  /ДЗ № 77/22.02.2016 год./

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 44

1. Община Царево да подготви и изпълни в партньорство със Специална провинциална администрация Къркларели,Р.Турция Проект “Кликни, научи и посети- повишаване на публичния достъп до природни, културни и исторически обекти в трансграничния регион” /”Click, learnandvisit-increasingpublicaccesstonatural, culturalandhistoricalsitesincrossborderregion”/ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция,  Покана № 2014TC16I5CB005-2015-1.

2.Дава съгласиеактивите да се предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта за срок от 5 годинислед приключване на проекта.

   3. Упълномощава кмета на Община Царево да представлява общината по проект Кликни, научи и посети-повишаване на публичния достъп до природни, културни и исторически обекти в трансграничния регион.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Участие на община Царево в Проект “Зелен парк-Природа, релаксация и туризъм в Царево и Къркларели” /”Green park-Nature, Relaxation and Tourism in Tsarevo and Kirklareli”/ в партньорство с Къркларели 112 клон на дирекция на държавните хидротехнически съоръжения (DSI) /Kırklareli 112 department directorate of State hydraulic works(DSI)/, Р.Турция. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2015-1, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура. По проекта ще бъде изграден крайморски, съвременен, атрактивен парк в част от поземлен имот с идентификатор 48619.504.27 по КК на гр. Царево.  /ДЗ № 78/22.02.2016 год./

На основание чл.21, ал.1, т.12 ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 45

1. Община Царево да подготви и изпълни в партньорство с Къркларели 112 клон на дирекция на държавните хидротехнически съоръжения (DSI), Р.Турция Проект “Зелен парк-Природа, релаксация и туризъм в Царево и Къркларели” /”Green park- Nature, Relaxation and Tourism in Tsarevo and Kirklareli”/ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция,  Покана № 2014TC16I5CB005-2015-1.

2. Дава съгласиеактивите да се предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта за срок от 5 годинислед приключване на проекта.

   3. Упълномощава кмета на Община Царево да представлява общината по проект Зелен парк-Природа, релаксация и туризъм в Царево и Къркларели.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: Провеждане на десето Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕАД Бургас. /ДЗ № 86/02.03.2016 год./

На основание чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10 „в”, ал. 1, т .7  от Закона за водите,

 Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 46

             І. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община  Царево, представител по Закона  за водите на Общината с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото десето Общо събрание на  Асоциацията по ВиК-Бургас, както следва:

             1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация„ЕАД, гр. Бургас за 2015 год..         

             2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциациа по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Канализация и водоснабдяване”ЕАД, гр. Бургас за 2015 год..

             3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Канализация и водоснабдяване”ЕАД, гр. Бургас за 2015 год.

             4. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр. Бургас за 2016 год..

             5. Други       

            ІІ. ОПРЕДЕЛЯ Николай Христов Христов-зам.кмет на Община Царево за представител на Община Царево в десетото Общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Царево да участва лично в Общото събрание на Асоциацията  по ВиК-Бургас, за приемане на посочените решения.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-за                         8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Царево за стопанската 2016-2017 год. / ДЗ № 83/29.02.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 „и”, ал. 3 и чл. 37 „о”, ал. 1 и ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 47

            1. Определя пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване- Приложение № 1.

            2. На основание чл. 37 „о”, ал. 1 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет определя размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на землищата в Община Царево-Приложение № 1 към настоящото решение.

            3. Приема Правила за ползване и поддържане на общинските мери, пасища и ливади-Приложение № 2.

            4. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи от решението действия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-възд.                   8. Живко Тодоров Жеков-прот.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-2, „въздържали се”-2  /приема се/

            Така показаното гласуване ДЗ с рег. № 83/29.02.2016 год. се прие в представения ни вид и с допълнението на Приложение № 1.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 13.24  часа.

Председател на ОбС Царево: /п/                                                                                                  

                                 /Даниел Скулиев/               

Технически секретар ОбС:/п/

                      /Пенка Янчева/

Read 3861 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево