Monday, 14 March 2016 14:39

ПРОТОКОЛ № 4

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л

№ 4

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.26, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 12.02.2016  год. /петък/ от 14:00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов-1914“гр. Царево,се проведе ЧЕТВЪРТО  заседание на Общински съвет-Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания

2. Кандидатстване на Община Царево за финансиране пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с Проект: ”Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Лозенец-съществуваща; Подобект: Задържателен резервоар за отпадъчни води на вход ПСОВ”. /ДЗ№ 73/09.02.2016 год./

            3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имоти-държавна собственост, собственост на МВР, по реда на чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната собственост-с отпаднала необходимост за Министерството на вътрешните работи. /ДЗ № 62/01.02.2016 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2016 год. до края на учебната 2015/2016 год. в СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Царево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Ахтопол. /ДЗ № 68/05.02.2016 год./

            5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10361.501.287 по КК на с. Велика. /ДЗ № 72/09.02.2016 год./

            6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. /ДЗ № 64/02.02.2016 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Определяне на  периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2016 г.”. /ДЗ № 74/10.02.2016 год./

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 1. Питания

ПО ТОЧКА 2. Кандидатстване на Община Царево за финансиране пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с Проект: ”Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Лозенец-съществуваща; Подобект: Задържателен резервоар за отпадъчни води на вход ПСОВ”.  /ДЗ № 73/09.02.2016 год./

            На основание чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 37

            1. Възлага на кмета на Община Царево да кандидатства за финансиране пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с проект:

„Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Лозенец-съществуваща;

  Подобект: Задържателен резервоар за отпадъчни води на вход ПСОВ”.

            2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Царево 2014-2020 год.

            3. Упълномощава кмета на Община Царево да представлява общината по проект

„Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Лозенец-съществуваща; Подобект: Задържателен резервоар за отпадъчни води на вход ПСОВ”.

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имоти-държавна собственост, собственост на МВР, по реда на чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната собственост-с отпаднала необходимост за Министерството на вътрешните работи. /ДЗ № 62/01.02.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 38

Дава съгласие Община Царево да  придобие безвъзмездно от Държавата по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗДС следните недвижими имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 66528.501.251 по КККР на с. Синеморец, с площ от 6 061 кв.м., ведно с построените в него сгради с идентификатори 66528.501.251.1; 66528.501.251.2; 66528.501.251.3; 66528.501.251.4; 66528.501.251.5;

2. Сграда с идентификатор 66528.501.196.1-бунгало по КК на с. Синеморец, със задълженията на Държавата към Община Царево, включващи-данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-отс.                      8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-отс.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-отс.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2016 год. до края на учебната 2015/2016 год. в СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Царево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Ахтопол. /ДЗ № 68/05.02.2016 год./

            На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 7 за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 39

            Утвърждава паралелки под норматива от м. януари 2016 год. до края на учебната 2015/2016 год. в СОУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Царево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Ахтопол и дофинансира същите със сумата от 1 651,00 лв., както следва от приложената справка.

СПРАВКА

            ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Ахтопол

Клас Вид паралелка Брой ученици Дофинансиране брой ученици
ІV непрофилирана 14 2
VІІІ непрофилирана 14 4
Общо     6

Единен разходен стандарт на ученик за 2016 год. - 1 577,00 лв.

Общо дофинансиране, считано от 01.01.2016 год. до 15.06.2016 год. - 6 ученици х 131,00 лв. – 786,00 лв. на месец

786,00 лв. х 5,5 месеца = 4 323,00 лв.

20 % от 4 323,00 лв. - 865.00 лв.

СОУ „ Н.Й.Вапцаров” гр. Царево

Клас Вид паралелка Брой ученици Дофинансиране брой ученици
VІІІ „а” непрофилирана 17 1
ІХ „а” профилирана 17 1
Х „а” непрофилирана 16 2
ХІІ „б” непрофилирана 17 1
Общо     5

Общо дофинансиране, считано от 01.01.2016 год. до 15.06.2016 год. - 5 ученика х 131,00 лв. – 655,00 лв. на месец

655,00 лв. х 6 месеца = 3 930,00 лв.

20 % от 3 930,00 лв. – 786,00 лв.

            Обща сума за дофинансиране на брой ученици в Община Царево от 01.01.2016 год. до 30.06.2016 год. е 11 ученици - 1 651,00 лв.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-отс.                      8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-отс.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-отс.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10361.501.287 по КК на с. Велика.  /ДЗ № 72/09.02.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 9, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 40

            1.1. Определя пазарна цена за ПИ 10361.501.287 по КК на с. Велика, с площ от 546 кв.м. в размер на 37 128,00 (тридесет и седем хиляди, сто двадесет и осем) лева без ДДС.

1.2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 10361.501.287 по КК на с. Велика, с площ от 546 кв.м., актуван с АЧОС № 1853/09.02.2016 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 37 128,00 (тридесет и седем хиляди, сто двадесет и осем) лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-отс.                      8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-отс.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-отс.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год.. /ДЗ № 64/02.02.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 41

            1. Определя маломерни имоти от общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс, съгласно Приложение № 1.

            2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. като в същата включва следните имоти за отдаване под наем от кмета на Община Царево, без търг или конкурс, за срок от 1 година- съгласно Приложение № 1.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-отс.                      8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-отс.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-отс.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2016 г.”.  /ДЗ № 74/10.02.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 15, ал. 2 ЗИД на ЗУЧК,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 42

1.Забранява се извършването на строителни и монтажни работи в гр. Царево и гр. Ахтопол, считано от 15.05.2016 год. до 01.10.2016 год..

2. Забранява се извършването на строително-монтажни работи за следните населени места и техните землища: с. Лозенец, с. Варвара, с. Синеморец, с. Резово, както и за землищата на Царево и Ахтопол, извън населените места по т. 1, считано от 15.06.2016 год. до 15.09.2016 год..

3. Изключение по т. 1 и т. 2 се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни и геозащитни мерки и дейности.

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

           

Председател на ОбС Царево:  /п/                                                                                                

                                                 /Даниел Скулиев/               

Технически секретар ОбС:/п/

                                       /Пенка Янчева

Reklama: Personalo atranka, koučingas, vadovų ir darbuotojų paieška https://www.primumesse.lt/darbuotoju-paieska/

Read 3867 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево