Thursday, 14 April 2016 10:09

ПРОТОКОЛ № 6

Rate this item
(1 Vote)

П Р О Т О К О Л  № 6

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.26, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на08.04.2016  год. /петък/ от 15:00 часа,в сградата на НЧ „Г. Кондолов-1914“гр. Царево,се проведе  ШЕСТО  заседание на Общински съвет-Царево.

 

След изслушване химна на Р. България Председателят на ОбС-Царево г-н Даниел Скулиев откри 6-то, редовно заседание на Общински съвет-Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Питания

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община-Царево, относно: Одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2017-2019 год. /ДЗ № 92/09.03.2016 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:  Приемане на Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2016 год.. /ДЗ № 96/12.03.2016 год./

4. Докладна записка от Мария Николова-Директор на Дирекция „Социално подпомагане”, относно: Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2016 год. /ДЗ № 116/28.03.2016 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Царево за участие на Яни Петров Ангелов от гр. Царево в три Международни фестивала в САЩ. /ДЗ № 111/23.03.2016 год./

6. Докладна записка от  инж. Георги Лапчев-кмет на Община-Царево, относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Царево (НОАМТЦУ), касаещо такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо. /ДЗ № 88/07.03.2016 год./

7.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУРИВОС), касаещо базисните наемни цени. /ДЗ № 109/22.03.2016 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за сключване на договор за изплащане на обезщетение за срок от 10 години между Община Царево и „Българска Телекомуникационна Компания”ЕАД-(БТК), във връзка с разположена базова телекомуникационна станция върху покривното пространство на триетажна масивна сграда с площ от 220 кв.м., представляваща обект с идентификатор 44094.501.251.1 по КККР на с. Лозенец- собственост на Община Царево и „БТК” ЕАД. /ДЗ № 102/16.03.2016 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ПИ 44094.34.10 по КККР на с. Лозенец, с площ от 26,876 дка, начин на трайно ползване-язовир, чрез предоставяне под наем. /ДЗ № 99/15.03.2016 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на общински имот с НТП-язовир, чрез предоставяне под наем. /ДЗ № 113/24.03.2016 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. /ДЗ № 82/26.02.2016 год./  

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год.. /ДЗ № 107/22.03.2016 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб Царево” върху помещение, с площ от 26 кв.м. в сграда с идентификатор 48619.502.1.1 по КК на гр. Царево. /ДЗ № 108/ 22.03.2016 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Синеморец. /ДЗ № 67/ 04.02.2016 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане на имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 год. на общински имоти в землището на град Ахтопол. /ДЗ № 87/02.03.2016 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 ЗУТ в част от ПИ № 00878.501.695 по КККР на гр. Ахтопол-публична общинска собственост, представляващ терен № 23, съгласно Схема за поставяеми обекти за 2015 год. за гр. Ахтопол. /ДЗ № 70/08.02.2016 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кости. /ДЗ № 91/08.03.2016 год./.

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 85/02.03.2016 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот-публична общинска собственост в с. Кондолово. /ДЗ № 71/08.02.2016 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Ахтопол. /ДЗ № 118/29.03.2016 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от общински имот-ПОС. /ДЗ № 90/08.03.2016 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 8 години на общински помещения, представляващи част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево. /ДЗ № 112/24.03.2016 год./

23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 6 години на общински имоти в землището на с. Кости. /ДЗ № 105/22.03.2016 год./

24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Бродилово. /ДЗ № 106/ 22.03.2016 год./

25 Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10361.501.47 по КК на с. Велика. /ДЗ № 89/08.03.2016 год./.

26.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Учредяване право на ползване върху имот-общинска собственост за устройване на пчелин. /ДЗ № 81/26.02.2016 год./

27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Внасяне на Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество до 30 март, съгласно чл.6, ал.4 от НРПУРИВОС. /ДЗ № 115/28.03.2016 год./

Гласували”за-10,”против”-0,”въздържали се”-0;

               

ПО ТОЧКА 1.Питания

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община-Царево, относно: Одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2017-2019 год. /ДЗ № 92/09.03.2016 год./

           

На основание чл.21, ал.1 т.6, във връзка с чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 33, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 48

            Одобрява Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2017-2019 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков- в оставка           8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-възд.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-2  /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:  Приемане на Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2016 год.. /ДЗ № 96/12.03.2016 год./

На основание чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020 г.),

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 49

Приема Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2016 год., съдържащ дейности, които ще бъдат изпълнени през 2016 год..

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от Мария Николова-Директор на Дирекция „Социално подпомагане”, относно: Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2016 год.. /ДЗ № 116/28.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 50

Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2016 год.

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Царево за участие на Яни Петров Ангелов от гр. Царево в три Международни фестивала в САЩ. /ДЗ № 111/23.03.2016 год./

На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 51

            1. Отпуска средства от бюджета на Община Царево в размер на 1 920,00 лв. за закупуване на самолетни билети за участие на Яни Петров Ангелов от гр. Царево в трите Международни фестивала в САЩ.

            2. Средствата да бъдат преведени на посочената в писмото банкова сметка.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков- в оставка           8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от  инж. Георги Лапчев-кмет на Община-Царево, относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Царево (НОАМТЦУ), касаещо такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо. /ДЗ № 88/07.03.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64 от ЗУО, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 2, буква „г” от Наредба № 7/19.12.2013 год., за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 52

            1. Изменя НОАМТЦУ, в частта по Приложение № 1 ”а”, т.10 - „Други местни такси, определени със закон”, т.10.1.2 по следния начин:

            10.1.2.2. За депониране на строителни отпадъци в общинско депо за строителни отпадъци, за 2016 год. се заплаща такса в размер на 38,00 лв./тон депониран отпадък без ДДС.

            2. точка 10.1.2.1 и точка 10.1.2.3 остават без изменение.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-възд.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУРИВОС), касаещо базисните наемни цени. /ДЗ № 109/22.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 53

Изменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в частта по Приложение № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ”, таблицата по чл. 2 ”Базисни наемни цени”, точка „Б/ТЕРЕНИ”, както следва:

Добавя нова т.18, както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

НА ОБЕКТА

Месечна наемна цена на 1 кв.м. площ-лв. без ДДС
Б/ТЕРЕНИ:

Идеален

център

І зона ІІ зона ІІІ зона
... ... ... ... ...

18. Атракционен парк

(паркът включва обект

№ 125, обект № 126 и

обект № 127, ведно с

ПИ 48619.503.401, в

който са изградени и обект № 124 изграден в

ПИ 48619.503.400 по

с одобрена

схема на

преместваемите обекти

на гр. Царево)

1 515.00 лв. на година без ДДС

... ... ... ... ...
             

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-възд.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-1  /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за сключване на договор за изплащане на обезщетение за срок от 10 години между Община Царево и „Българска Телекомуникационна Компания”ЕАД (БТК), във връзка с разположена базова телекомуникационна станция върху покривното пространство на триетажна масивна сграда с площ от 220 кв.м., представляваща обект с идентификатор 44094.501.251.1 по КККР на с. Лозенец-собственост на Община Царево и „БТК” ЕАД. /ДЗ № 102/16.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31 от Закона за собствеността и Тарифата за базисни  наемни цени-Приложение № 1 към НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 54

1. Дава съгласие да бъде сключен Договор за заплащане на обезщетение върху 42 кв.м., представляваща 2/3 идеални части от изградената върху 64 кв.м. базова телекомуникационна станция за развитие на GSM върху покривното пространство на съсобствения им недвижим имот, представляващ масивна триетажна сграда, със застроена площ от 220 кв.м., с идентификатор 44094.501.251.1 по КККР на с. Лозенец, за срок от 10 години, като „БТК” ЕАД се задължава да заплаща обезщетение по 252,00 (двеста, петдесет и два лева) без ДДС на месец.

2. Възлага на кмета на Община Царево да сключи договор с „БТК”ЕАД при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ПИ 44094.34.10 по КККР на с. Лозенец, с площ от 26,876 дка, начин на трайно ползване-язовир, чрез предоставяне под наем. /ДЗ № 99/15.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС, във връзка с пар. 12, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: №  55

            1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир с идентификатор 44094.34.10 по КККР на с. Лозенец, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 677/08.01.2013 год., с площ 26,876 дка, с начин на трайно ползване-язовир, чрез предоставяне под наем за срок от 10 години.

            1.1. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- начална тръжна наемна цена в размер на 134,38 (сто, тридесет и четири лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размерна 1 612,56 (хиляда, шестстотин и дванадесет лева, петдесет и шест стотинки) без ДДС;

- направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

2. Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на общински имот с НТП-язовир, чрез предоставяне под наем. /ДЗ № 113/24.03.2016 год./

Отлага се вземането на решение за следващо заседание.

           ПО ТОЧКА  11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. /ДЗ № 82/26.02.2016 год./  

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 56

            Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем или аренда, включва:

- ПИ с идентификатор 48619.41.6 по КККР на гр. Царево, с площ от 5,958 дка, с НТП „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 822/28.04.2005 год.;

- терен № 70 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2016 год., с площ от 12 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.504.82 по КККР на гр. Царево, с площ от 4 438 кв.м., актуван с АЧОС № 1722/07.04.2014 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-възд.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-2  /приема се/

 

        ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год.. /ДЗ № 107/22.03.2016 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 57

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2016 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва 42 кв.м., представляваща 2/3 идеални части от изградената върху 64 кв.м. базова телекомуникационна станция за развитие на GSM върху покривното пространство на съсобствения им недвижим имот, представляващ масивна триетажна сграда със застроена площ 220 кв.м. с идентификатор № 44094.501.251.1 по КККР на с. Лозенец;

 2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2016 година, като в списъка на имотите за продажба включва ПИ № 48619.505.605 по КККР на гр. Царево, с площ от 747 кв.м., актуван с АЧОС № 1858/2016 год..

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. като в списъка на имотите за учредяване право на строеж да бъде включена ½ ид.част от ПИ с идентификатор 48619.501.254 по КК на гр. Царево, отреден  „за социално жилище” и актуван с АЧОС № 683 от 19.03.2007 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка             8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                              10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

      ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб Царево” върху помещение, с площ от 26 кв.м. в сграда с идентификатор 48619.502.1.1 по КК на гр. Царево. /ДЗ № 108/22.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 51, ал. 5 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 58

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2016 год., като в списъка за имоти за учредяване на вещни права включва помещение с площ от 26 кв.м. от сграда с идентификатор  48619.502.1.1, разположена в ПИ 48619.502.1 по КК на гр. Царево, актувана с  АЧОС № 71/30.09.1997 год.

ІІ.1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ЦАРЕВО”, ЕИК-102175953, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, съгласно удостоверение  № 005/26.05.2014 год. на Министерството на правосъдието, върху помещение с площ от 26 кв.м. от сграда с идентификатор  48619.502.1.1, разположена в ПИ 48619.502.1 по КК на гр. Царево, актувана с  АЧОС № 71/30.09.1997 год., за офис на сдружението, за срок от 10 години.

2. Възлата на кмета на община Царево да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Синеморец. /ДЗ № 67/04.02.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9  и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 59

            1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2016 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- ПИ № 66528.11.138 по КККР на с. Синеморец, с площ от 5.00 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 185/13.03.2009 год.;

- ПИ № 66528.11.139 по КККР на с. Синеморец, с площ от 5.001 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 200/14.03.2009 год.;

- ПИ № 66528.12.156 по КККР на с. Синеморец, с площ от 4.999 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 218/16.03.2009 год.;

- ПИ № 66528.12.164 по КККР на с. Синеморец, с площ от 4.995 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 209/16.03.2009 год.;

- ПИ № 66528.32.3 по КККР на с. Синеморец, с площ от 15.777 дка, начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АПОС № 931/22.01.2016 год..

2. Отдавапод наем на Спас Атанасов Атанасов, с ЕГН: 5808186780, с адрес: с. Синеморец, ул. ”Петрова нива” № 11,  за срок от 10 години следните имоти:

- ПИ № 66528.11.138 по КККР на с. Синеморец, с площ от 5.00 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 185/13.03.2009 год.;

- ПИ № 66528.11.139 по КККР на с. Синеморец, с площ от 5.001 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 200/14.03.2009 год.;

- ПИ № 66528.12.156 по КККР на с. Синеморец, с площ от 4.999 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 218/16.03.2009 год.;

- ПИ № 66528.12.164 по КККР на с. Синеморец, с площ от 4.995 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 209/16.03.2009 год.;

- ПИ № 66528.32.3 по КККР на с. Синеморец, с площ от 15.777 дка, начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АПОС № 931/22.01.2016 год.,

при годишна наемна цена общо за всичките имоти в размер на 397.71 лв. (триста деветдесет и седем лева, седемдесет и една стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-1, „въздържали се”-1  /приема се/

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане на имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 год. на общински имоти в землището на град Ахтопол. /ДЗ № 87/02.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 60

            1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2016 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

            - ПИ № 00878.79.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 0.787 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1040/19.02.2016 год.;

- ПИ № 00878.80.1 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1.007 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1041/19.02.2016 год.;

- ПИ № 00878.80.2 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1.694 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1042/19.02.2016 год.;

- ПИ № 00878.80.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1.975 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1043/19.02.2016 год.;

- ПИ № 00878.80.6 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1.006 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1044/19.02.2016 год.;

- ПИ № 00878.97.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 2.00 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1045/19.02.2016 год..

2. Отдавапод наем на Сдружение с нестопанска цел „Градините на Странджа”, с адрес: гр. Ахтопол, ул. ”Св.Св. Кирил и Методий” № 19, ЕИК: 176884606, за срок от 10 години следните имоти:

- ПИ № 00878.79.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 0.787 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1040/19.02.2016 год.;

- ПИ № 00878.80.1 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1.007 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1041/19.02.2016 год.;

- ПИ № 00878.80.2 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1.694 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1042/19.02.2016 год.;

- ПИ № 00878.80.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1.975 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1043/19.02.2016 год.;

- ПИ № 00878.80.6 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1.006 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1044/19.02.2016 год.;

- ПИ № 00878.97.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 2.00 дка, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1045/19.02.2016 год.,

при годишна наемна цена общо за всичките имоти в размер на 67.75 лв. (шестдесет и седем лева, седемдесет и пет стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка             8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-прот.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”8, „против”-2, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 ЗУТ в част от ПИ № 00878.501.695 по КККР на гр. Ахтопол-публична общинска собственост, представляващ терен № 23, съгласно Схема за поставяеми обекти за 2015 год. за гр. Ахтопол. /ДЗ № 70/08.02.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 61

1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на терен № 23 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год. за гр. Ахтопол, с площ 30 кв.м., представляващ част от ПИ № 00878.501.695 по КККР на гр. Ахтопол, публична общинска собственост, целият с площ 2255 кв.м., с начин на трайно ползване-за алея, с цел „за заведение за хранене и развлечение”.

            Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, както следва:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 88.50 лв. (осемдесет и осем лева и петдесет стотинки) без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 1 062.00 лв. (хиляда, шестдесет и два лева) без ДДС;

               - Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Начин на плащане на наемната цена по изпълнение на договора:  

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

            2.Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка             8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-отс.

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-отс.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кости. /ДЗ № 91/08.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 62

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- 3.00 дка от ПИ 001005 по КВС на с. Кости, с площ от 4.068 дка, с начин на трайно ползване „залесена нива”, актуван с АПОС № 928/02.12.2015 год.;

- 3.00 дка от ПИ 001006 по КВС на с. Кости, с площ от 5.445 дка, с начин на трайно ползване „залесена нива”, актуван с АПОС № 927/02.12.2015 год.;

- 4.900 дка от ПИ 001007 по КВС на с. Кости, с площ от 4.920 дка, с начин на трайно ползване „залесена нива”, актуван с АПОС № 926/02.12.2015 год.;

2. Отдава под наем на Радостин Стоянов Мавров, ЕГН-8609100603, с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 55, вх. Р, ет. 2, за срок от 10 години следните имоти:

- 3.00 дка от ПИ 001005 по КВС на с. Кости, с площ от 4.068 дка, с начин на трайно ползване „залесена нива”, актуван с АПОС № 928/02.12.2015 год.;

- 3.00 дка от ПИ 001006 по КВС на с. Кости, с площ от 5.445 дка, с начин на трайно ползване „залесена нива”, актуван с АПОС № 927/02.12.2015 год.;

- 4.900 дка от ПИ 001007 по КВС на с. Кости, с площ от 4.920 дка, с начин на трайно ползване „залесена нива”, актуван с АПОС № 926/02.12.2015 год.;

При годишна наемна цена общо за всички имоти в размер на 152,60 (сто, петдесет и два лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка           8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                         9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                            10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                         11. Петко Янков Арнаудов-възд.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                          12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-2  /приема се/

ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 85/02.03.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 63

1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следните имоти-публична общинска собственост:

- ПИ № 10094.20.8 по КККР на с. Варвара, с площ от 12.663 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 411/29.01.2010 год.;

- ПИ № 10094.20.243 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.077 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 442/18.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.26.257 по КККР на с. Варвара, с площ от 24.164 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 389/23.11.2009 год.;

- ПИ № 10094.26.260 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.058 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 359/29.10.2009 год.;

- ПИ № 10094.26.253 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.076 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 434/17.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.31.1 по КККР на с.Варвара, с площ от 64.725 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 413/29.01.2010 год.;

- ПИ № 10094.14.3 по КККР на с.Варвара, с площ от 10.069 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 385/23.11.2009 год.;

- ПИ № 10094.13.213 по КККР на с.Варвара, с площ от 24.990 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 386/23.11.2009 год..

2. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

2.1. Начална тръжна годишна наемна цена общо за всичките имоти, с обща площ от 211.822 дка, в размер на 1 794.36 лв. (хиляда, седемстотин деветдесет и четири лева, тридесет и шест стотинки) без ДДС.

2.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна годишна наемна цена плюс 10% от същата.

3. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка             8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот-публична общинска собственост в с. Кондолово. /ДЗ № 71/08.02.2016 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 64

            1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения-GSM оператори и инсталиране на електронно-съобщителни съоръжения на:

Терен с площ от 400 кв.м., представляващ част от ПИ № 011040 по КВС на с. Кондолово, актуван с АОС № 176/16.03.2006 година, представляващ поземлен имот с площ от 18 879 кв.м., с начин на трайно ползване-изоставена нива, с граници на имота: ПИ № 011081, ПИ № 011039, ПИ № 011072, ПИ № 011082, ПИ № 011042, ПИ № 011041, ПИ № 011075.

1.1. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 240.00 лв. (двеста и четиридесет лева) без  ДДС на месец;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

2. Начин на плащане на наемната цена по изпълнение на договора:  

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника спечелил търга, последният внася гаранционна вноска в размер на удвоената месечна  наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец.

            3. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

           ПО ТОЧКА 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Ахтопол. /ДЗ № 118/29.03.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24”а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 65

            1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

            - ПИ 00878.100.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 6.906 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора”, девета категория, актуван с АПОС № 791/05.06.2014 год..

            2. Отдава под наем на „Сдружение на ловците и риболовците-Папия”, гр. Царево, с Булстат: 102710523, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. Хан Аспарух № 37, представлявано от Младен Димитров Бъчваров, за срок от 10 години, ПИ 00878.100.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 6.906 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване-„друг вид дървопроизводителна гора”, девета категория, актуван с АПОС № 791/05.06.2014 год.,

            При годишна наемна цена в размер на 41.44 лв. (четиридесет и един лев, четиридесет и четири стотинки) без ДДС.

            3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                  7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка       8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                     9. Младен Димитров Бъчваров-не гласува

4.Георги Кръстев Войнов-за                       10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                    11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                     12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9 „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

/д-р Младен Бъчваров декларира конфликт на интереси и не гласува/

ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от общински имот-ПОС. /ДЗ № 90/08.03.2016 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал.1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 66

            1. Допълва Годината програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва част с площ от 1 дка от ПИ № 10094.32.14 по КККР на с. Варвара, с площ от 15.410 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, шеста категория, актуван с АПОС № 341/26.08.2009 год..

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част с площ от 1 дка от ПИ № 10094.32.14 по КККР на с. Варвара, с площ от 15.410 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, шеста категория, актуван с АПОС № 341/26.08.2009 год..

            2.1. Задължителни условия за провеждане на търга:

            2.1.1. начална тръжна годишна наемна цена в размер на 9,00 (девет) лева без ДДС.

            2.1.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

          ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 8 години на общински помещения, представляващи част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево. /ДЗ № 112/ 24.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал.2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 67

            1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2016 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следните общински недвижими имоти:

1.1. Общинско помещение /кабинет № 1/ на първи етаж, блок А, с площ за наемане общо 20.00 кв.м., находящ се в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, изградена в поземлен имот с идентификатор № 48619.503.245 по КККР на гр. Царево (номер на предходен план-кв. 63, УПИ II), актувана с АПОС № 82/01.12.1997 година, с административен адрес: гр. Царево, ул. ”Милин камък” № 1, отреден за осъществяване на здравни услуги;

1.2. Общински помещения /кабинет № 2 и кабинет № 3/ на първи етаж, блок А с площ за наемане общо 38.68 кв.м., включваща 18.20 кв.м.-лекарски кабинет № 2, 8.5 кв.м.-лекарски кабинет № 3, 5.80 кв.м.-АГК кабинет, 6.18 кв.м.-коридор, находящи се в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, изградена в поземлен имот с идентификатор № 48619.503.245 по КККР на гр. Царево (номер на предходен план-кв. 63, УПИ II), актувана с АПОС № 82/01.12.1997 година, с административен адрес гр. Царево, ул. ”Милин камък” № 1, отредени за осъществяване на здравни услуги.

2. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 8 /осем/ години на:

2.1. Общинско помещение /кабинет № 1/ на първи етаж, блок А, с площ за наемане общо 20.00 кв. м., находящ се в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, изградена в поземлен имот с идентификатор № 48619.503.245 по КККР на гр. Царево (номер на предходен план-кв. 63, УПИ II), актувана с АПОС № 82/01.12.1997 година, с административен адрес: гр. Царево, ул. ”Милин камък” № 1, отреден за осъществяване на здравни услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС;

2.2. Общински помещения /кабинет № 2 и кабинет № 3/ на първи етаж, блок А, с площ за наемане общо 38.68 кв.м., включваща 18.20 кв.м.-лекарски кабинет № 2, 8.5 кв.м.-лекарски кабинет № 3, 5.80 кв.м.-АГК кабинет, 6.18 кв.м.-коридор, находящи се в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, изградена в поземлен имот с идентификатор № 48619.503.245 по КККР на гр. Царево (номер на предходен план-кв. 63, УПИ II), актувана с АПОС № 82/01.12.1997 година, с административен адрес гр. Царево, ул. ”Милин камък” № 1, отредени за осъществяване на здравни услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена в размер на 41.70 лв. /четиридесет и един лева и седемдесет стотинки/ без ДДС;

3. Определя следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

-    Начална цена в размер на посочения наем за съответното помещение;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %.

            Начин и срок на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:  

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника спечелил публично оповестения конкурс, последният внася първата месечна наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

4. Определя следните допълнителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

            4.1. Определя следните изисквания към участниците в публично оповестения конкурс:

- Участниците да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина.

- Да не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Р.България.

- Да нямат финансови задължения към Община Царево към датата на конкурса.

5.  Конкурсна документация:

- скица на имота;

-  копие от акт за общинска собственост;

- проект на договор за наем;

- образец на декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

- извлечение от НРПУРИВОС в частта относно процедурата за провеждане на конкурса.

6. Задължителни документи за участие:

- Заявление за участие;

- За търговците ЮЛ-решение на управителен орган за участие в конкурса и наемане на общинското помещение съгласно направеното предложение;

-  Оферта, съдържаща предложение за размера на цената на месечния или годишния наем, както и неговото заплащане след първата година;

- Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

- Диплом за завършено висше медицинско образование;

- Удостоверение за членство в БЛС Бургас;

- Удостоверение за регистрация в РЗИ.

7. Определя критерии за оценка на предложенията за участниците.

- Цена на наема -10 точки.

- Авансово плащане на едногодишен наем на помещение -10 точки.

            Общ брой максимално възложените точки-20 точки.

8. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 6 години на общински имоти в землището на с. Кости. /ДЗ № 105/22.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 68

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2016 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- 2.00 дка от ПИ № 002035 по КВС на с. Кости, целият с площ от 3.003 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1050/ 17.03.2016 год.;

- ПИ № 006022 по КВС на с. Кости, с площ от 2.621 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1051/17.03.2016 год.;

- ПИ № 009043 по КВС на с. Кости, с площ от 4.105 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1052/17.03.2016;

- 2.00 дка от ПИ № 010051 по КВС на с. Кости, целият с площ от 14.050 дка, начин на трайно ползване „залесена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1053/17.03.2016 год.;

- 2.00 дка от ПИ № 014015 по КВС на с. Кости, целият с площ от 8.191 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1054/ 17.03.2016;

- 3.00 дка от ПИ № 014031 по КВС на с. Кости, целият с площ от 6.068 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1055/17.03.2016 год.;

- ПИ № 014032 по КВС на с. Кости, с площ от 6.165 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1056/17.03.2016 год.;

- ПИ № 017062 по КВС на с. Кости, с площ от 2.440 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1057/17.03.2016 год.;

- 5.00 дка от ПИ № 033014 по КВС на с. Кости, целият с площ от 8.743 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1058/17.03.2016 год..

2. Отдавапод наем на Радостин Стоянов Мавров, с ЕГН: 8609100603, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 55, вх. „Р”, ет. 2, за срок от 6 години следните имоти:

- 2.00 дка от ПИ № 002035 по КВС на с. Кости, целият с площ от 3.003 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1050/17.03.2016 год.;

- ПИ № 006022 по КВС на с. Кости, с площ от 2.621 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1051/17.03.2016 год.;

- ПИ № 009043 по КВС на с. Кости, с площ от 4.105 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1052/17.03.2016 год.;

- 2.00 дка от ПИ № 010051 по КВС на с.Кости, целият с площ от 14.050 дка, начин на трайно ползване „залесена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1053/17.03.2016 год.;

- 2.00 дка от ПИ № 014015 по КВС на с. Кости, целият с площ от 8.191 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1054/17.03.2016 год.;

- 3.00 дка от ПИ № 014031 по КВС на с. Кости, целият с площ от 6.068 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1055/17.03.2016;

- ПИ № 014032 по КВС на с. Кости, с площ от 6.165 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1056/17.03.2016 год.;

             - ПИ № 017062 по КВС на с. Кости, с площ от 2.440 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1057/17.03.2016 год.;

- 5.00 дка от ПИ № 033014 по КВС на с. Кости, целият с площ от 8.743 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1058/17.03.2016 год.,

при годишна наемна цена общо за всички имоти в размер на 384.30 лв. /триста осемдесет и четири лева и тридесет стотинки/ без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-възд.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-2  /приема се/

ПО ТОЧКА 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Бродилово. /ДЗ № 106/22.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 69

                  1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2016 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- ПИ № 000179 по КВС на с. Бродилово, с площ от 0.702 дка, начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1002/12.02.2016 год.;

- ПИ № 000180 по КВС на с. Бродилово, с площ от 0.722 дка, начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1003/12.02.2016 год.;

- ПИ № 000278 по КВС на с. Бродилово, с площ от 0.338 дка, начин на трайно ползване „храсти”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1008/12.02.2016 год.;

- ПИ № 000279 по КВС на с. Бродилово, с площ от 0.721 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1009/12.02.2016 год.;

- ПИ № 000280 по КВС на с. Бродилово, с площ от 0.320 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1010/12.02.2016 год..

2. Отдавапод наем на Георги Петков Николов, с адрес: с. Бродилово, ул.”Тракия” № 8, с ЕГН: 8107050505,  за срок от 10 години следните имоти:

- ПИ № 000179 по КВС на с. Бродилово, с площ от 0.702 дка, начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1002/12.02.2016 год.;

- ПИ № 000180 по КВС на с. Бродилово, с площ от 0.722 дка, начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1003/12.02.2016 год.;

- ПИ № 000278 по КВС на с. Бродилово, с площ от 0.338 дка, начин на трайно ползване „храсти”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1008/12.02.2016 год.;

- ПИ № 000279 по КВС на с. Бродилово, с площ от 0.721 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1009/12.02.2016 год.;

- ПИ № 000280 по КВС на с.Бродилово, с площ от 0.320 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1010/12.02.2016 год.,

при годишна наемна цена за всичките имоти с обща площ от 2.803 дка в размер на 27.94 лв. /двадесет и седем лева, деветдесет и четири стотинки/ без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка             8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10361.501.47 по КК на с. Велика. /ДЗ № 89/08.03.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, вр. с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 70

            І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в списъка на имоти за продажба включва ПИ 10361.501.47 по КК на с. Велика, с площ от 696 кв.м., актуван с АЧОС № 1859/ 01.03.2016 год..

            ІІ.1. Определя пазарна цена за ПИ 10361.501.47 по КК на с. Велика, с площ от 696 кв.м., актуван с АЧОС № 1859/01.03.2016 год. в размер на 22 272,00 (двадесет и две хиляди, двеста седемдесет и два) лева без ДДС.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 10361.501.47 по КК на с. Велика, с площ от 696 кв.м., актуван с АЧОС № 1859/01.03.2016 год..

            Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 22 272,00 (двадесет и две хиляди, двеста седемдесет и два) лева без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена, плюс 10%.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-в оставка            8. Живко Тодоров Жеков-отс.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 26.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Учредяване право на ползване върху имот-общинска собственост за устройване на пчелин. /ДЗ № 81/26.02.2016 год./

           

ПО ТОЧКА 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Внасяне на Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество до 30 март, съгласно чл. 6, ал. 4 от НРПУРИВОС. /ДЗ № 115/28.03.2016 год./

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 16.55 часа.

Председател на ОбС Царево: /п/                                                                                                  

                                                 /Даниел Скулиев/               

Технически секретар ОбС:/п/

                                       /Пенка Янчева

Искате ли да знаете как стоят нещата със секса в нашия град, публикувам порно клипове на amateurslam.com , само за възрастни! Българските момичета са най-добрите в света! Какви задници, какви цици....

Read 4099 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево