Friday, 12 December 2014 09:07

ВИДОВЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В МДТ-ЦАРЕВО

Rate this item
(26 votes)

Online проверка и плащане на задължения към община Царево

Официалният е-мейл адрес на отдел "Местни данъци и такси" е This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

 

Телефон за информация: 0590 5 59 26; 0590 5 59 25

 

Адрес: гр. Царево  8260

обл. Бургас

ул. Крайморска № 14

Данъчен календар

Информация за регистрация на хотелиери в Министерство на туризна

Заповед за определяне на райони на територията на Община Царево за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2023година

Заповед за определяне на райони на територията на Община Царево за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2024година

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

чл. 169, ал. 3а от ДОПК - В сила от 01.01.2016г.

До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установени от общините се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях да погасява.

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Вид услуга – описание и необх. документи Документи за изтегляне

 

Декларация съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679 /GDPR/
 

1. Приемане и обработка на данъчна декларация за деклариране на недвижим имот

1.1 Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

1.2 Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл. 14, ал.1 от ЗМДТ

 

Декларация по чл. 14, ал.2 от ЗМДТ

 

 

 

Декларация по чл. 27 от ЗМДТ

2. Приемане и обработка на данъчна декларация за деклариране превозни средства

Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

3. Приемане и обработка на данъчна декларация за облагане с годишен  окончателен патентен данък Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
4. Приемане и обработка на годишна декларация за облагане с туристически данък Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
5. Приемане и обработка на данъчна декларация за облагане с данък върху наследствата Декларация по чл. 32 от ЗМДТ
6. Приемане и обработка на данъчна декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Декларация по чл. 49, ал.3  от ЗМДТ
7. Приемане и обработка на данъчна декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството

Декларация по чл.25, ал.6 от НОАМТЦУОЦ

8. Приемане и обработка на данъчна декларация за освобождаване от такса „сметосъбиране и сметоизвозване” и такса „поддържане и експлоатация на депо” Декларация по чл.23, т.4.1  от НОАМТЦУОЦ
9. Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
10. Приемане и обработка на декларация за притежаване на куче Декларация по чл. 117  от ЗМДТ
11. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка
12. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ Искане за издаване на Удостоверение
13. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към РБюджет Искане за издаване на Удостоверение
14. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за декларирани данни Искане за издаване на Удостоверение
15. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за платен данък превозни средства Искане за издаване на Удостоверение
16. Приемане на Искане за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми Искане за прихващане или възстановяване
17. Приемане на Искане за заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка на недв. имот Искане за заверка на молба-декларация
18. Приемане на Искане за издаване на дубликат за платени данъци и такси Искане за  издаване на дубликат
19. Приемане на Искане за издаване на копие на данъчни декларации Искане за  издаване на копие на данъчна декларация
20. Предоставяне на данъчна и здравно-осигурителна информация по искане на ДЗЛ  
21. Предоставяне на данъчна информация по искане на органи, съгласно ДОПК  
22. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за платен данък върху наследствата Искане за  издаване на Удостоверение за платен данък върху наследствата
23. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за платен изискуем данък върху превозните средства Искане за  издаване на Удостоверение за платен изискуем данък върху превозните средства
24. Приемане на Искане за издаване на Удостоверение за МПС Искане за  издаване на Удостоверение за МПС
25. Приемане на Искане за закриване на МПС Искане за закриване на МПС
26. Приемане на Искане за закриване на недвижим имот Искане за закриване на недвижим имот

 

official zlibrary domain z-library . Find free books

 

Read 77930 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево