Monday, 08 February 2016 09:36

ПРОТОКОЛ №3

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л   № 3

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на  01.02.2016  год. /понеделник/ от 09:00  часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов-1914“гр. Царево,се проведе ТРЕТО заседание на Общински съвет-Царево.

След изслушване химна на Р. България Председателят на ОбС-Царево г-н Даниел Скулиев откри 3-то редовно заседание на Общински съвет-Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Предложения за Годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2016 год. на 5-те читалища на територията на Община Царево. /ДЗ № 13/13.11.2015 год./

3. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Провеждане на девето Общо събрание на Асоциацията по „ВиК” на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕАД-Бургас. /ДЗ № 55/20.01.2016 год./

4. Докладна записка от Мария Конярова-секретар на Община Царево и председател на МКБППМН, относно: Отчет на дейността на МКБППМН към Община Царево за 2015 год.. /ДЗ № 56/21.01.2015 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.07.2015-30.09.2015 год..  /ДЗ № 37/14.12.2015 год./

6.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.10.2015-31.12.2015 год..  /ДЗ № 57/22.01.2016 год./

7. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на ОбС-Царево, относно: Размер на възнаграждението на кмета на Община Царево. /ДЗ № 45/06.01.2016 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Размер на възнагражденията на кметовете на кметства гр. Ахтопол, с. Лозенец, с. Синеморец, с. Варвара, с. Бродилово и с. Кости. /ДЗ № 44/06.01.2016 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за увеличаване на капацитета на ДСП-Царево. /ДЗ № 40/ 17.12.2015 год./

            10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 год.. /ДЗ № 47/07.01.2016 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. /ДЗ № 48/11.01.2016 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2016 год., съгласно изискванията на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси. /ДЗ № 41/ 29.12.2015 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на бюджет на Община Царево за 2016 год. /ДЗ № 52/13.01.2016 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от общински имот-частна общинска собственост. /ДЗ № 35/11.12.2015 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.501.520 по КК на гр. Ахтопол. /ДЗ № 54/19.01.2016 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ 48619.505.283 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване на общинската част от имота. / ДЗ № 53/19.01.2016 год./

            Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 1. Питания

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Предложения за Годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2016 год. на 5-те читалища на територията на Община Царево. /ДЗ № 13/13.11.2015 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 ”а”, ал. 2 от Закона за народните читалища,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 22

1. Приема Годишните програми за развитие на читалищната дейност (съдържащи културен календар и проектобюджет) на 5-те читалища на територията на Община Царево, както следва:

1.1. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2016 год. на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 г.”, гр. Царево;

1.2. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2016 год. на Народно читалище „Искра-1952 г.”, с. Лозенец;

1.3. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2016 год. на Народно читалище „Екзарх Антим І-1928 г.”, с. Бродилово;

1.4. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2016 год. на Народно читалище „Христо Ботев-1925 г.”, гр. Ахтопол;

1.5. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2016 год. на Народно читалище „Васил Левски-1925 г.”, с. Кости.

2. Средствата за финансиране на тези програми да бъдат предвидени при приемане на бюджета на Община Царево за 2016 год..

 1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за
 2. Васил Георгиев Каридков-прот.                  8. Живко Тодоров Жеков-за
 3. Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за
 4. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 5. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-прот.
 6. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-прот.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

Гласували „за”-9, „против”-3, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Провеждане на девето Общо събрание на Асоциацията по „ВиК” на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕАД-Бургас. /ДЗ № 55/20.01.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10 „в”, ал. 1, т .7  от Закона за водите,

  Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 23

             І.УПЪЛНОМОЩАВА  Кмета на Община  Царево, представител по Закона за водите на Общината с  право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото девето Общо събрание на  Асоциацията по ВиК-Бургас, както следва:

             1.Одобряване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, със страни Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕАД, гр. Бургас и водоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургас. Упълномощаване на Вълчо Чолаков-председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕАД, Бургас с права да подпише одобрения договор от името на Асоциацията.

            2.Съгласуване на Допълнен Бизнес-план на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД за 2016 год..

            ІІ.ОПРЕДЕЛЯ Николай Христов Христов-зам.кмет на Община Царево, за представител на Община Царево в  деветото Общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Царево да участва лично в Общото събрание на Асоциацията  по ВиК-Бургас, за приемане на посочените решения.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-за                         8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от Мария Конярова-секретар на Община Царево и председател на МКБППМН, относно: Отчет на дейността на МКБППМН към Община Царево за 2015 год.. /ДЗ № 56/21.01.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 24

            Приема Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2015 год.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.07.2015-30.09.2015год.  /ДЗ № 37/14.12.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, т. 3 от ПМС 8/16.01.2015 год., за изпълнение на ДБРБ за 2015 год.,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 25

            Утвърждава направените разходи от кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 577.20 лв. (петстотин, седемдесет и седем лева и 20 ст.) и за посрещане на гости в размер на 7 790.60 лева (седем хиляди, седемстотин и деветдесет лева и 60 ст.) и от председателя на ОбС-Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 0.00 лв. (нула лева) и за посрещане на гости в размер на 652.30 лв. (шестстотин, петдесет и два лева и 30 ст.) за периода 01.07.2015 год.-30.09.2015 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7. Дико Градев Диков-за

2. Васил Георгиев Каридков-прот.                 8. Живко Тодоров Жеков-прот.

3.Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-прот.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за” -9, „против”-4, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.10.2015 год.-31.12.2015 год. /ДЗ № 57/22.01.2016 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, т. 3 от ПМС 8/16.01.2015 год. за изпълнение на ДБРБ за 2015 год.,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 26

            Утвърждава направените разходи от кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 1 141.78 лв. (хиляда, сто четиридесет и един лева и 78 ст.) и за посрещане на гости в размер на 00.00 лв. (нула лв.) и от председателя на ОбС-Царево -Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 00.00 лв. (нула лв.) и за посрещане на гости в размер на 288.70 лв. (двеста, осемдесет и осем лева и 70 ст.) за периода 01.10.2015 год.-31.12.2015 год.

1.   Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

 1. Васил Георгиев Каридков-прот.                  8. Живко Тодоров Жеков-прот.
 2. Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за
 3. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 4. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-прот.
 5. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-прот.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-4, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на ОбС- Царево, относно: Размер на възнаграждението на кмета на Община Царево. /ДЗ № 45/06.01.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, т. 4 от ПМС 67 от 2010 год., за заплатите в бюджетните организации,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 27

            Утвърждава месечно възнаграждение на кмета на Община Царево, считано от 05.11.2015 год. в размер на 2 200,00 лв.

1.   Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

 1. Васил Георгиев Каридков-възд.                   8. Живко Тодоров Жеков-за
 2. Георги Атанасов Русинов-за                         9. Младен Димитров Бъчваров-за
 3. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 4. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-за
 5. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-2  /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Размер на възнагражденията на кметовете на кметства гр. Ахтопол, с. Лозенец, с. Синеморец, с. Варвара, с. Бродилово и с. Кости. /ДЗ № 44/06.01.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, т. 4 от ПМС 67 от 2010 год., за заплатите в бюджетните организации,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 28

            Утвърждава месечни възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 05.11.2015 год., както следва:

            - кмет на гр. Ахтопол                       1 350,00 лв.

            - кмет на с. Лозенец                          1 250,00 лв.

            - кмет на с. Синеморец                        800,00 лв.

            - кмет на с. Варвара                             800,00 лв.

            - кмет на с. Бродилово                         800,00 лв.

            - кмет на с. Кости                                 800,00 лв.

1.   Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

 1. Васил Георгиев Каридков-за                        8. Живко Тодоров Жеков-за
 2. Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за
 3. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 4. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудо-за
 5. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за увеличаване на капацитета на ДСП-Царево. /ДЗ № 40/17.12.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 4 от ППЗСП, във връзка с чл. 8 и чл. 26, ал. 2 от ЗНА,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 29

            1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, в Приложение 1а, т. 3 - Такса за детски ясли, детски градини, социален патронаж и детски кухни, в частта Социален патронаж, касаеща капацитет, като съдържанието става следното:

            Капацитет на ДСП

            - за гр. Царево      - 110;

            - за гр. Ахтопол   -   30;

            - за с. Лозенец      -   20;

            - за с. Изгрев        -   15;

            - за с. Бродилово  -   20;

            - за с. Кости          -   15;

            Останалото съдържание остава същото.

            2. Средствата за издръжка на новооткритите места към Домашен социален патронаж-Царево да бъдат предвидени с приемането на бюджета на Община Царево за 2016 год..

1.   Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

 1. Васил Георгиев Каридков-за                        8. Живко Тодоров Жеков-за
 2. Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за
 3. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 4. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-за
 5. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 год. /ДЗ № 47/07.01.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 8  от ЗОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: №30

Приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 год..

1.   Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2.   Васил Георгиев Каридков-възд.                    8. Живко Тодоров Жеков-прот.

 1. Георги Атанасов Русинов-за                         9. Младен Димитров Бъчваров-за
 2. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 3. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-прот.
 4. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-2, „въздържали се”-2  /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. /ДЗ № 48/11.01.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 31

            Приема Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., съгласно приложението и с направената корекция в него, а именно: на стр.3- Имоти, с които Община Царево има намерение да се разпорежда чрез продажба или учредяване на вещни права, позиция 7, касаеща с. Варвара, ПИ 10094.501.187, с площ на имота 620 кв.м. да бъде отреден „за социално жилище”.

1.   Ангел Георгиев Цигуларов-за                     7. Дико Градев Диков-за

2.   Васил Георгиев Каридков-възд.                  8. Живко Тодоров Жеков-прот.

 1. Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за
 2. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 3. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-прот.
 4. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-2, „въздържали се”-2  /приема се/

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2016 год., съгласно изискванията на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси. /ДЗ № 41/29.12.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 32

Одобрява план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2016 год. на територията на Община Царево, съгласно Приложение № 1.

Приложение №1

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПЛАН-СМЕТКА

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА” ЗА 2016 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПЛАН 2016 Г.-ХИЛ.ЛВ.
ПРИХОДНА ЧАСТ              2 345
1 ОТ ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ              2 200
в т.ч.:
От населението                530
От предприятия и фирми             1 670
2 Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците              - 240
3 ОСТАТЪК ОТ 2015 г.-проект                385
РАЗХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ ПО ПЛАН-СМЕТКА             2 345
в т.ч.:
1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци                  40
1.1 Контейнери                  20
1.2 Други- кошчета за смет, стопански инвентар                  20
2 Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата             1 090
2.1 Събиране и извозване на битови отпадъци                640
2.2 Други капиталови разходи-нови сметопочистващи автомобили                450
3 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на ДБО или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци                345
4 Почистване на улични платна, тротоари, площади, алеи, паркове и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване               870
4.1 За ликвидиране на нерегламентирани сметища               100
4.2 Почистване на отводнителни канали и дерета                 70
4.3 Разходи за миене на улици и площади                 20
5 За поддържане на чистотата на улични платна, тротоари, площади, алеи, паркове и др. територии на населените места, предназначени за обществено ползване-трудови разходи, текущи разходи и др.               680

1.   Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

 1. Васил Георгиев Каридков-прот.                  8. Живко Тодоров Жеков-прот.
 2. Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за
 3. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 4. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.   Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-прот.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-4, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на бюджет на Община Царево за 2016 год. /ДЗ № 52/ 13.01.2016 год./

              На основание  чл. 21,ал. 1, т. 6, чл.52, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, връзка с чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 год. /ДВ бр. 96 от 09.12.2015 г./, ПМС №  380 от 29.12.2015 год., за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 год. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево,

                Общински съвет-Царево

Р Е Ш И : № 33

               1.         Приема бюджета на Община Царево за 2016 год., както следва:

               1.1.      По прихода -  съгласно Приложение 1, в размер на        15 071 048  лв

                             в т.ч.

                1.1.1. Приходи  за делегирани от държавата дейности               2 976 333 лв     

                1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности                               2 976 333  лв

                1.1.1.2. Преходен остатък от 2015 г. за държавни дейности               329 626 лв                                                                                           

                1.1.2.Приходи за местни дейности                                                 10 999 000  лв                                               

                1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на                                                 4 190 000  лв         

                1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на                                             6 809 000 лв                            

                1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                                   143 200 лв                

                               В т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване                      40 700 лв

                1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи                                   331 000  лв

               В т.ч. за капиталови разходи                                                                    231 000 лв

                          за изграждане и основен ремонт на общ. пътища                       100 000 лв

                1.1.2.5.Друго финансиране-погашение по заеми                              -   316 000 лв

                 1.1.2.6.Предоставени трансфери-отчисления по чл. 60 и чл. 64

                             от Закона за управление на отпадъците                               -  200 000 лв

                1.1.2.7.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС     - 300 000 лв    

                1.1.2.6. Преходен остатътък за местни дейности                              1 121 889 лв

                              В т.ч. местни дейности                                                          1 078 117  лв

                             валутна  бюджетна сметка (трансгранично сътрудничество

                             България-Турция)                                                                        43 772 лв

                                                                                                                                                      

                1.2.       П о  разхода  - съгласно Приложение 2                            15071 048 лв                                            

                1.2.1.За делегирани държавни дейности                                         3 650 945  лв

                1.2.1.1. От държавни трансфери                                                          2 976 333  лв

                1.2.1.2.От местни приходи-дофинансиране                                           674 612  лв

                1.2.2.   За местни дейности                                                                 9 968 588  лв

                 1.2.3.  Общ преходен остатък                                                           1 451 515 лв

                 1.3.  Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0.00 лв

                 2.   Приема  програма  за капиталовите разходи, съгласно поименен списък

на обектите в размер на  2 758 000  лв  (без преходен остатък)                Приложение 3                                         

                 2.1.   Одобрява  разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на  331 000 лв   

                                                                                                                          Приложение 3.1                                       

                 2.2.    Приема разчет за разходите, финансирани с приходи  от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на  2 127 000   лв  Приложение 3.2

                 2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от концесии в размер на 300 000 лв                                                                                      Приложение 3.3

                 3. Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Царево, съгласно                                                                                                            Приложение 4                                                                                                         

                 4.      Приема   разчет за целевите разходи и субсидии   за 2016 год., както следва:

                 4.1    Целеви разходи в размер на  55 700 лв                               Приложение 6                       

                 4.2.   Субсидии за спортни клубове  130 000  лв                         Приложение 6.1

                 4.3.   Субсидии за читалища  113 300  лв                                     Приложение 6.2

                 4.4. Упълномощава Кмета на Общината да определи условията за ползването на целевите разходи по отношение на времето и начина на предоставянето и отчитането им

                  5.  Приема разчет за средствата по културния календар на Общината

в размер на 172 753 лв                                                                                   Приложение 7

                  6.  Приема списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи                                                                                                             Приложение 8

                  7.  Определя списък на длъжностите и лицата от общинска администрация и дейностите,  които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно                                                                                    Приложение 8.1

                 8.  Определя  численост и средства за работни заплати на дейност„Общинска администрация”, както следва

                 8.1.  За сметка на трансфера по единния разходен стандарт  36  бройки  със средства за работни заплати по пар. 01 в размер на  349 960 лв.  (без преходния остатък)  и за сметка на дофинансирана численост 47 бр. със средства за работни заплати  по пар. 01  425 000  лв.

                8.2.  Определя численост на персонала, средни брутни работни заплати и средства за трудови възнаграждения за местни дейности                           Приложение 9                                                                                   

                 9.  Приема следните лимити за разходи:

               9.1. Социално-битови в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения

               9.2. Представителни разходи в размер на 15000 лв, от които за кмета на Община Царево 10000 лв, за кметове и кметски наместници 4000 лв и за председателя на общински съвет 1000 лв

               9.3. Утвърждава размер на поевтиняване на храната за обяд на столуващи ученици  в размер на 0.50  лв за сметка на местни приходи

              9.4     Утвърждава размер на храноден за детски градини и ясли до 2.80 лв

              9.5  Утвърждава пълния  размер на режийните разходи на  обслужваните лица в дейност „Домашен социален патронаж”, които не са предоставили имот срещу гледане да бъдат за сметка на общински приходи

                10.   Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2015-2018 г. за местните дейности  с показатели за 2016год. и  прогнозни показатели за 2017 и 2018год.  

                                                                                                                         Приложение 13                                    

(същата ще се внесе допълнително след изготвяне на отчета и разределението на преходния остатък).                                                                           

                11.   Приема размера  на общинския дълг  за 2016 год.               Приложение 14

                12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 год. в размер до 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 3 години.

                13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 год. в размер до  30 % от средно годишния размер на отчетените разходи за последните 3 години.

                14.   Определя размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2016 год. в размер на 27 956 лв  и утвърждава план-график за обслужване на просрочените задължения за 2016 год.     

                                                                                                                     Приложение 15                                                                               

                15.   Определя размера на просрочените вземания в размер 192 311 лв

                16.    Оправомощава кмета на Общината да  извършва компенсирани промени:

                17.1  В частта за делегираните от държавата дейности-между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

                17.2   В частта за местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на една дейности или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

                 17.3   В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и /или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.

                  18. Възлага на кмета:

                  18.1 Да определи бюджетите на разпоредителите от по-ниска степен и възложи конкретните права и отговорности на същите.

                  18.2. Да ограничава или спира финансиране на организации и звена при  на-                                                   рушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните вътрешни правила за финансово управление и контрол

                  18.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения в съответствие с волята на дарителя.

                   18.4. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

                    19.   Упълномощава кмета:                  

                    19.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.                  

                    19.2. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,  по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на Общината

                    19.3. Да разработва и възлага подготовката  на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства

                    20. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на бюджета.

     

 1.   Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2.   Васил Георгиев Каридков-прот.                   8. Живко Тодоров Жеков-прот.

 1. Георги Атанасов Русинов-за                         9. Младен Димитров Бъчваров-за
 2. Георги Кръстев Войнов-за                            10. Невяна Радкова Фешева-за
 3. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-прот.
 4. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-прот.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-4, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от общински имот-частна общинска собственост. /ДЗ № 35/11.12.2015 год./

            На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 34

            1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва част, с площ от 3 дка от ПИ 48619.31.146 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 20.524 дка, с начин на трайно ползване „нива”, ІV категория, актуван с АЧОС № 171/15.04.1998 год.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част с площ от 3 дка от ПИ 48619.31.146 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 20.524 дка, с начин на трайно ползване „нива”, ІV категория, актуван с АЧОС № 171/15.04.1998 год.

            2.1. Задължителни условия за провеждане на търга:

            2.1.1. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 36.00 лв.(тридесет и шест лева) без ДДС.

            2.1.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

            3. Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1.   Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

 1. Васил Георгиев Каридков-за                        8. Живко Тодоров Жеков-за
 2. Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за
 3. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 4. Даниел Николов Николов-за                       11. Петко Янков Арнаудов-за
 5. Даниел Стоянов Скулиев-за                        12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.501.520 по КК на гр. Ахтопол.  /ДЗ № 54/19.01.2016 год./

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 35

1.1. Определя пазарна цена за ПИ 00878.501.520 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 521 кв.м. в размер на 68 772,00 (шестдесет и осем хиляди, седемстотин седемдесет и два) лева без ДДС.

1.2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 00878.501.520 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 521 кв.м., актуван с АЧОС № 1848/26.11.2015 год.

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 68 772,00 (шестдесет и осем хиляди, седемстотин седемдесет и два)  лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.   Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

 1. Васил Георгиев Каридков-за                        8. Живко Тодоров Жеков-за
 2. Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за
 3. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 4. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-за
 5. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ 48619.505.283 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване на общинската част от имота. /ДЗ № 53/ 19.01.2016 год./

/

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 36

Прекратява съсобствеността на Община Царево върху 125/341 кв.м. ид.части от ПИ 48619.505.283 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване на 125/341 кв.м.ид.части от ПИ 48619.505.283 по КККР на гр. Царево, актувани с АЧОС № 1850/16.12.2015 год. от Васил Кирилов Григоров с ЕГН-хххххххххх и Дария Ганчева Симеонова-Григорова с ЕГН-хххххххххх, на стойност 5 000,00 (пет хиляди) лева без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1.   Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

 1. Васил Георгиев Каридков-възд.                    8. Живко Тодоров Жеков-отс.
 2. Георги Атанасов Русинов-за                         9. Младен Димитров Бъчваров-за
 3. Георги Кръстев Войнов-за                            10. Невяна Радкова Фешева-за
 4. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-прот.
 5. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-1, „въздържали се”-2  /приема се/

            Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11.55 часа.

Председател на ОбС Царево:  /п/                                                                                                 

                                                 /Даниел Скулиев/               

Технически секретар ОбС:/п/

                                                 /Пенка Янчева/

Read 3821 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево