Tuesday, 08 December 2015 15:35

ПРОТОКОЛ №2

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 2

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА на 03.12.2015 год. /четвъртък/ от  14:00  часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов-1914“гр. Царево,се проведе ВТОРО  заседание на Общински съвет-Царево.

След изслушване химна на Р. България Председателят на ОбС-Царево г-н Даниел Скулиев откри 2-рото заседание на Общински съвет-Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

           

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево.

            2. Избор на заместник-председатели на Общински съвет-Царево.     

            3. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет.

            4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация Царево. /ДЗ  № 22/19.11.2015 год./

            5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прехвърляне на средства от общинската субсидия на ОДЗ”Ален мак”гр. Царево. /ДЗ №  24/24.11.2015 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Актуализация на списъка с пътуващите служители”. /ДЗ № 25/24.11.2015 год./

            7. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: Избор на общински съветници за членове на комисии./ДЗ № 17/18.11.2015 год./

            8. Предложение от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител на Община Царево в Регионалното сдружение за управление на отпадъците-Бургас. /Предл. № 27/27.11.2015 год./

            9. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител на ОбС-Царево в Общото събрание на НСОРБ. /ДЗ№ 28/27.11.2015 год./

            10. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител  от  ОбС-Царево в Областния съвет за развитие. /ДЗ№ 29/27.11.2015 год./

            11. Предложение от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител на Община Царево в Общото събрание на „Бургасинвест” ООД-гр. Бургас. /Предл. № 30/27.11.2015 год./

            12. Предложение от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител на Община Царево в Асоциация по ВиК-гр. Бургас. /Предл. № 31/27.11.2015 год./

            13. Предложение от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител на Община Царево в Сдружение „Асоциация Босна”.  /Предл. № 32/27.11.2015 год./

Гласували „за”- 12  , „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 3

Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево.

Гласували „за”- 9  , „против”-3, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 2. Избор на заместник-председатели на Общински съвет- Царево.

                                   

На основание чл.24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 4

            Избира Младен Димитров Бъчваров и Даниел Николов Николов за заместник-председатели на Общински съвет-Царево.

Гласували „за”-10   , „против”-0, „въздържали се”-2  /приема се/

            ПО ТОЧКА 3. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 5

            Избира ПК по  ПВОРПУКИ  в състав:

            Председател: Даниел Стоянов Скулиев

            Секретар: Стела Тодорова Кюмюрджиева

            Членове: Невяна Радкова Фешева

                            Ангел Георгиев Цигуларов

                            Георги Кръстев Войнов

                            Дико Градев Диков

                            Петко Янков Арнаудов

На основание чл.21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 6

            Избира ПК по УТ, УС, Е  в състав:

            Председател: Даниел Николов Николов

            Секретар: Даниел Стоянов Скулиев

            Членове: Ангел Георгиев Цигуларов

                            Младен Димитров Бъчваров

                            Георги Атанасов Русинов

                            Дико Градев Диков

                            Петко Янков Арнаудов

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 7

            Избира ПК по БФЕФ в състав:

            Председател: Стела Тодорова Кюмюрджиева

            Секретар: Младен Димитров Бъчваров

            Членове: Ангел Георгиев Цигуларов

                             Невяна Радкова Фешева

                             Даниел Стоянов Скулиев

                             Дико Градев Диков

                             Живко Тодоров Жеков

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 8

            Избира ПК по ЗОКРМСВСД  в състав:

            Председател: Младен Димитров Бъчваров

            Секретар: Невяна Радкова Фешева

            Членове: Даниел Николов Николов

                             Георги Атанасов Русинов

                             Георги Кръстев Войнов

                             Петко Янков Арнаудов

                             Живко Тодоров Жеков

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 9

            Избира ПК по ИПТ в състав:

            Председател: Георги Атанасов Русинов

            Секретар: Даниел Николов Николов

            Членове: Георги Кръстев Войнов

                             Стела Тодорова Кюмюрджиева

                             Живко Тодоров Жеков

                             Васил Георгиев Каридков

                             Станислав Добринов Добрев

            ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация Царево. /ДЗ  № 22/19.11.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1 от Закона за администрацията,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 10

            Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация в Община -Царево, кметствата на гр. Ахтопол, с. Лозенец, с. Бродилово, с. Варвара, с. Кости, с. Синеморец и кметските наместничества на с. Българи, с. Велика, с. Резово, с. Фазаново, с. Изгрев и с. Кондолово-в размер на 83 щатни бройки и разпределение съгласно Приложение № 1.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прехвърляне на средства от общинската субсидия на ОДЗ ”Ален мак” гр. Царево. /ДЗ №  24/24.11.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.1 от Закона за публичните финанси,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 11

            Утвърждава прехвърлянето на средства от общинската субсидия на ОДЗ„Ален мак”гр. Царево в размер на 17 500,00 лв. от пар. 10-Издръжка в пар. 01, 02 и 05-Заплати и възнаграждения на персонала, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски. Средствата да се използват за описаните по-горе цели- обезщетение при пенсиониране и допълнително стимулиране.

 1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                   7. Дико Градев Диков-за
 2. Васил Георгиев Каридков-за                        8. Живко Тодоров Жеков-за
 3. Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за
 4. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 5. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-отс.
 6. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Актуализация на списъка с пътуващите служители”. /ДЗ № 25/ 24.11.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 294, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 от ПМС № 8/16.01.2015 год., за изпълнение на държавния бюджет на Република България,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 12

Добява т. 11 към Приложение № 8.1 Адриана Станчева Станчева-юрисконсулт в Общински съвет-Царево, пътуваща по маршрут Бургас-Царево-Бургас, като изплащането на пътните разноски да започне от 01.10.2015 год..

 1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за
 2. Васил Георгиев Каридков-за                        8. Живко Тодоров Жеков-за
 3. Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за
 4. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 5. Даниел Николов Николов-за                       11. Петко Янков Арнаудов-отс.
 6. Даниел Стоянов Скулиев-за                        12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

Гласували „за”- 11 , „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: Избор на общински съветници за членове на комисии. /ДЗ № 17/18.11.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 13

            1. Определя 8 числен състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ, от които 5 общински съветници и Илина Ангелова Ангелова- представител на Общината, Галина Жекова Вълева-представител на Общината и Димитър Ангелов Деянов-представител на гражданите с МЖСВ.

            2. Избира общинските съветници Стела Тодорова Кюмюрджиева, Младен Димитров Бъчваров, Невяна Радкова Фешева, Дико Градев Диков, Петко Янков Арнаудов за членове на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ.

            3. Избира за председател на комисията Стела Тодорова Кюмюрджиева.

            4. Комисията е с мандат до приключване мандата на настоящия общински съвет за 2015-2019 год. и конституирането на новия.

            5. Задължава председателя на Общински съвет-Царево да предложи за утвърждаване от управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд новия състав на комисията и нейния мандат.

           

Гласували „за”-9, „против”-3, „въздържали се”-0  /приема се/

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища,

Общински съвет-Царево

РЕШИ:№ 14

           

            Избира следните пет общински съветници: Георги Кръстев Войнов, Стела Тодоров Кюмюрджиева, Даниел Николов Николов, Дико Градев Диков и Петко Янков Арнаудов за членове на комисията по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

Гласували „за”-9, „против”-3, „въздържали се”-0  /приема се/

           

На основание чл. 61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,

Общински съвет-Царево

РЕШИ:№ 15

            Избира за членове на комисията по чл. 61, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за времето 03.12.2015 год.-30.06.2016 год. следните общински съветници:

 1. Ангел Георгиев Цигуларов
 2. Невяна Радкова Фешева
 3. Дико Градев Диков
 4. Живко Тодоров Жеков

            Гласували „за”-9, „против”-3, „въздържали се”-0  /приема се/

           

            ПО ТОЧКА 8. Предложение от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител на Община Царево в Регионалното сдружение за управление на отпадъците-Бургас. /Предл. № 27/27.11.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 16

            1. Определя за представител на Община Царево като член на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците-Бургас-Георги Иванов Лапчев- кмет на Община Царево .

            2. Задължава председателя на Общински съвет-Царево да сведе настоящото решение до знанието на представляващия сдружението.

 1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7. Дико Градев Диков-за
 2. Васил Георгиев Каридков-възд.                 8. Живко Тодоров Жеков-за
 3. Георги Атанасов Русинов-за                      9. Младен Димитров Бъчваров-за
 4. Георги Кръстев Войнов-за                         10. Невяна Радкова Фешева-за
 5. Даниел Николов Николов-за                      11. Петко Янков Арнаудов-отс.
 6. Даниел Стоянов Скулиев-за                       12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 10  , „против”-0, „въздържали се”-2  /приема се/

            ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител на ОбС-Царево в Общото събрание на НСОРБ. /ДЗ № 28/27.11.2015 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 17

            1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет-Даниел Стоянов Скулиев.

            2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Младен Димитров Бъчваров.

            3. Задължава председателя на Общински съвет-Царево да сведе настоящото решение до знанието на представляващия сдружението.

 1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                     7. Дико Градев Диков-за
 2. Васил Георгиев Каридков-за                       8. Живко Тодоров Жеков-за
 3. Георги Атанасов Русинов-за                       9. Младен Димитров Бъчваров-за
 4. Георги Кръстев Войнов-за                           10. Невяна Радкова Фешева-за
 5. Даниел Николов Николов-за                       11. Петко Янков Арнаудов-отс.
 6. Даниел Стоянов Скулиев-за                        12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12   , „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител  от  ОбС-Царево в Областния съвет за развитие. /ДЗ № 29/27.11.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 18

1. Определя за представител на Общински съвет-Царево в Областния съвет за развитие Даниел Николов Николов.

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител, той ще бъде заместван от Георги Атанасов Русинов.

 1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за
 2. Васил Георгиев Каридков-за                        8. Живко Тодоров Жеков-прот.
 3. Георги Атанасов Русинов-за                        9. Младен Димитров Бъчваров-за
 4. Георги Кръстев Войнов-за                            10. Невяна Радкова Фешева-за
 5. Даниел Николов Николов-за                        11. Петко Янков Арнаудов-отс.
 6. Даниел Стоянов Скулиев-за                         12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

Гласували „за”-10, „против”-1, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 11. Предложение от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител на Община Царево в Общото събрание на „Бургасинвест” ООД-гр. Бургас. /Предл. № 30/27.11.2015 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 19

1. Определя за представител на Община Царево в качеството й на член на Общото събрание на „Бургасинвест”ООД, гр. Бургас-Георги Иванов Лапчев-кмет на Община Царево.

2. Кметът на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев може да упълномощи с предоставените му с настоящото решение права друго лице от ръководния състав на Общинска админиситрация-Царево.

3. Задължава председателя на Общински съвет-Царево да сведе настоящото решение до знанието на представляващия дружеството.

 1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                  7. Дико Градев Диков-за
 2. Васил Георгиев Каридков-възд.               8. Живко Тодоров Жеков-за
 3. Георги Атанасов Русинов-за                    9. Младен Димитров Бъчваров-за
 4. Георги Кръстев Войнов-за                       10. Невяна Радкова Фешева-за
 5. Даниел Николов Николов-за                    11. Петко Янков Арнаудов-отс.
 6. Даниел Стоянов Скулиев-за                     12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-2  /приема се/

            ПО ТОЧКА 12. Предложение от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител на Община Царево в Асоциация по В и К-гр. Бургас. /Предл. № 31/27.11.2015 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 20

            1. Определя за представител на Община Царево в Асоциацията по ВиК-гр. Бургас-Георги Иванов Лапчев-кмет на Община Царево.

            2. В случай на невъзможност на представителя по т. 1 да упражни пълномощията си, определя Николай Христов Христов-зам.-кмет на Община Царево, да представлява общината в Асоциацията по В и К-гр. Бургас.

            3. Задължава председателя на Общински съвет-Царево да сведе настоящото решение до знанието на представляващия сдружението.

 1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                   7. Дико Градев Диков-за
 2. Васил Георгиев Каридков-възд.               8. Живко Тодоров Жеков-за
 3. Георги Атанасов Русинов-за                    9. Младен Димитров Бъчваров-за
 4. Георги Кръстев Войнов-за                      10. Невяна Радкова Фешева-за
 5. Даниел Николов Николов-за                   11. Петко Янков Арнаудов-отс.
 6. Даниел Стоянов Скулиев-за                     12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-2  /приема се/

            ПО ТОЧКА 13. Предложение от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Определяне на представител на Община Царево в Сдружение „Асоциация Босна”.  /Предл. № 32/27.11.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 21

            1. Определя за представител на Община Царево, в качеството й на член на Общото събрание на Сдружение „Асоциация Босна” - Мария Николова Конярова- секретар на Община Царево.

            2. Задължава председателя на Общински съвет-Царево да сведе настоящото решение до знанието на представляващия сдружението.

 1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                   7. Дико Градев Диков-за
 2. Васил Георгиев Каридков-възд.                8. Живко Тодоров Жеков-за
 3. Георги Атанасов Русинов-за                     9. Младен Димитров Бъчваров-за
 4. Георги Кръстев Войнов-за                         10. Невяна Радкова Фешева-за
 5. Даниел Николов Николов-за                     11. Петко Янков Арнаудов-отс.
 6. Даниел Стоянов Скулиев-за                      12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

Гласували „за”-9 , „против”-0, „въздържали се”-2  /приема се/

           

Председател на ОбС Царево: /п/                                                                                                

                                                 /Даниел Скулиев/               

Технически секретар ОбС:/п/

                                                 /Пенка Янчева/

Read 3795 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево