Tuesday, 17 November 2015 08:15

Протокол №1

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 1

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 05.11.2015 год. /четвъртък/ от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Царево се проведе ПЪРВО заседание на Общински съвет Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

     1. Избор на председател на общинския съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.

     2. Избор на временна комисия за изработване на проект за правилник за работата на общински съвет и постоянните комисии към него.

         3. Декларация от Общински съвет Царево относно запазване на Царевския съдебен район на съдебната карта на Република България

     По ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред-Избор на председател на общинския съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА,

     Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 1

     Избира за председател на Общински съвет-Царево г-н Даниел Стоянов Скулиев.

            По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред-Избор на временна комисия за изработване на проект за правилник за работата на общински съвет и постоянните комисии към него.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,

     Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 2

     Избира временна комисия за изработване на проект за Правилник за работа на общинския съвет и постоянните комисии към него в състав:

     Председател: Даниел Стоянов Скулиев

     Членове: Ангел Георгиев Цигуларов

                     Георги Атанасов Русинов

                     Младен Димитров Бъчваров

                     Невяна Радкова Фешева

                    

     Срок: двуседмичен.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред - Декларация от Общински съвет Царево относно запазване на Царевския съдебен район на съдебната карта на Република България

Уважаеми дами и господа,

Отчитайки необходимостта от неотложни реформи в Съдебната система и напълно подкрепяйки тази идея, считаме, че при провеждането им следва да се отчетат реалността и интересите на гражданите и гостите на община Царево, които произтичат от следните фактори:

- Община Царево е разположена в крайната югоизточна част на Република България и граничи с Република Турция на юг, на изток с Черно море, на запад с Община Малко Търново и на север с Община Приморско, като част от нейните външни граници се явяват и граници на Европейския съюз. Сухопътната й граница с Република Турция е с дължина 39,78 км, а морската граница по бреговата линия на Черно море е 71,48 км.

- Постоянното население на Община Царево към настоящия момент е 9 881 /девет хиляди, осемстотин осемдесет и един/ души, което се е увеличило с около шестдесет души към месец май 2015 год.. Селищната система на Община Царево обхваща тринадесет населени места.

- През летния туристически сезон на територията на Общината пребивават над 100 000 души официално регистрирани в местата за настаняване-комплекси, хотели и квартири, и поне още толкова къмпингуващи;

- Разстоянието от Общинския център до Областния център-град Бургас е 66 км, а от крайните села в Общината-Резово и Кондолово е съответно 95 км и 90 км. По-голямата част от населените места в Общината се намират на разстояние над 75 км от град Бургас. Следва да се отбележи, че по-голямата част от населените места нямат достъп до директен обществен транспорт до областния център;

- Ускорените темпове на развитие през последните години в социално-икономическата сфера изразяващи се в реализация на множество инфраструктурни проекти, развитие на туризма, сферата на строителството, засиления стокооборот свързан най-вече с търговията на недвижими имоти, както и непосредствената близост с Република Турция;

- Търговията с недвижими имоти в региона води до необходимост от извършването на нотариални удостоверявания от нотариуси, с район на действие Районен съд-Царево;

- И на последно място следва да се отчете засиления през последните две години миграционен поток, който преминава през територията на Общината.

Уважаеми дами и господа,

Всичко изнесено по-горе изисква запазване на Царевския съдебен район на съдебната карта на Република България;

Убедени сме, че всяко Ваше решение ще изхожда от необходимостта да се защитят правата и законните интереси на българските граждани, на българската икономика и постигането на по-добро качество на живот за хората. Такова решение ще гарантира нормално предоставяне на своевременно и качествено правосъдие на гражданите

Председател на Общински съвет-Царево:

      Даниел Стоянов Скулиев :  ЗА

  Общински съветници:

1. Ангел Георгиев Цигуларов :  ЗА

2. Васил Георгиев Каридков :  ЗА

3. Георги Атанасов Русинов:  ЗА

4. Георги Кръстев Войнов :  ЗА

5. Даниел Николов Николов : ЗА

6. Дико Градев Диков : ЗА

7. Живко Тодоров Жеков : ЗА

8. Младен Димитров Бъчваров:  ЗА

9. Невяна Радкова Фешева :  ЗА

10. Петко Янков Арнаудов : ЗА

11. Станислав Добринов Добрев :  ЗА

12. Стела Тодорова Кюмюрджиева :  ЗА

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.30 часа.

Председател на ОбС Царево:    /п/  /Даниел Скулиев/               

Технически секретар ОбС: /п/   /Пенка Янчева/

Read 3430 times
More in this category: ПРОТОКОЛ №2 »
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево