Thursday, 07 May 2015 14:10

Протокол 38

Rate this item
(1 Vote)

П Р О Т О К О Л № 38

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 30.04. /четвъртък/ 2015 год. от 09.00 часа в сградата на ОДК-гр. Царево, се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет Царево.

След изслушване химна на Р. България Председателят на ОбС Царево г-н Даниел Скулиев откри 38-то заседание на Общински съвет Царево.

   

ДНЕВЕН РЕД: 

   1. Питания

               2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо определяне на цени на такси за входни билети при посещение на Информационен център „Пътят на нестинарството” с. Българи, Община Царево. /ДЗ № 1135/23.03.2015 год./

               3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУРИВОС), касаеща базисните наемни цени. /ДЗ № 1154/07.04.2015 год./

               4. Предложение от Даниел Скулиев- Председател на ОбС-Царево, относно: Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2015 год. /Предл. № 1171/20.04.2015 год./

               5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Увеличаване бюджета на СОУ „Никола Вапцаров“-Царево за 2015 год. със сумата от 4500 лв. във връзка с поемане на част от разходите за обучение на ученици в космически център на НАСА в гр. Измир, Турция. /ДЗ № 1179/ 22.04.2015 год./

               6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Царево за 2014 год.. /ДЗ № 1142/01.04.2015 год./

               7. Докладна записка от Даниел Скулиев- Председател  на Общински съвет Царево, относно: Приемане на Отчети за дейността и получените и изразходени субсидии през 2014 год. на 5-те читалища на територията на Община Царево. /ДЗ № 1150/06.04.2015 год./

               8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно чл. 6, ал. 4 от НРПУРИВОС на Община Царево. / ДЗ № 1134/21.03.2015 год./

               9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево за 2016 год. /ДЗ № 1163/17.04.2015 год./

               10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2015 год. /ДЗ № 1165/20.04.2015 год./

               11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. /ДЗ № 1151/07.04.2015 год./

               12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. /ДЗ № 1166/20.04.2015 год./

               13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лятно кино. /ДЗ № 1161/ 16.04. 2015 год./

               14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в част от ПИ 00878.501.694 по КККР на гр. Ахтопол- публична общинска собственост, представляващи терени № 46 и № 47, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год. за гр. Ахтопол. /ДЗ № 1175/20.04.2015 год./

               15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в част от ПИ 00878.501.695 по КККР на гр. Ахтопол-публична общинска собственост, представляващ терен № 23, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год. за гр. Ахтопол. /ДЗ № 1173/20.04.2015 год./

               16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Царево. /ДЗ № 1152/07.04.2015 год./

               17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Синеморец. /ДЗ № 1153/07.04.2015 год./

               18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Бродилово. /ДЗ № 1155/07.04.2015 год./

               19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Варвара. /ДЗ № 1156/07.04.2015 год./

               20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и  провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в гр. Ахтопол. /ДЗ № 1158/08.04.2015 год./

               21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и за отдаване под аренда за срок от 20 години на общински имот в землището на с. Фазаново. /ДЗ № 1157/08.04.2015 год./

               22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ VІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика /ДЗ № 1167/ 20.04.2015 год./

               23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ VІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика /ДЗ № 1168/20.04.2015 год./

24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.503.813 по КК на гр. Ахтопол. /ДЗ № 1169/20.04.2015 год./

25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Обявяване на 309 кв.м. от ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа” за частна общинска собственост. /ДЗ № 1146/02.04.2015 год./

26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа”, чрез изкупуване общинската част от имота. /ДЗ № 1148/ 06.04.2015 год./

27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 00878.501.701 по КККР на гр. Ахтопол, чрез изкупуване общинската част от имота. /ДЗ№1143/01.04.2015 год./

28. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Извършване на замяна между Община Царево и „АВТОЦЕНТЪР ЯНИ”ЕООД-гр. Царево. /ДЗ № 1176/20.04.2015 год./

Гласували „за”- 9, „против”- 0, „въздържали се”- 0.  отсъстващи - 4 /приема се/

   ПО ТОЧКА 1. Питания

               ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо определяне на цени на такси за входни билети при посещение на Информационен център „Пътят на нестинарството” с. Българи, Община Царево. /ДЗ № 1135/23.03.2015 год./

                          

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1, буква ”к” от ЗМДТ, във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 2 от Закона за закрила и развитие на културата

Общински Съвет-Царево

   Р Е Ш И: № 667

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево в Приложение № 1 „Местни такси и цени на предоставени услуги”, в частта й „Цени на такси Стопански дейности” добавя нова т. СД-29А ценоразпис за входни такси за посещение на възрастни, непълнолетни и за групово посещение над 10 човека в Посетителски информационен център „Пътят на нестинарството” в с. Българи, със следното съдържание:

СД- 29А

ЦЕНОРАЗПИС

на Посетителски информационен център

„Пътят на нестинарството“- с. Българи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТАКСАТА

ЦЕНА

(лв./човек)

1.

За входен билет при посещение на Посетителски информационен център „Пътят на нестинарството“-с. Българи
1.1 За възрастни 2
1.2 За непълнолетни 1
1.3 За групово посещение над 10 човека:
1.3.1 За възрастни 1
1.3.2 За непълнолетни 0,50

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев- отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.         11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9 , „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

      ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУРИВОС), касаеща базисните наемни цени. /ДЗ № 1154/07.04.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 668

Изменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в частта по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ”, таблицата по чл. 2 „Базисни наемни цени”, подточка В „Обособени обекти-части от имоти, общинска собственост”, точка 1 „Лятно кино”, както следва:

2. Изменя т. 1, както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на 1 кв.м. площ  лв. без ДДС
А./ПОМЕЩЕНИЯ ЗА: Идеален център І зона ІІ зона ІІІ зона
... ... ... ... ...
В./ОБОСОБЕНИ ОБЕКТИ-ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.Лятно кино

(Обектът е построен в ПИ № 48619.502.207 по КК на гр. Царево и включва: сцена и екран, комуникационна площ, трибуни, каса и бар, коридор, санитарни

възли, площадка за маси.

Площта на обекта е 569.25 кв.м.

2 200.00 лв./за период на ползване 01.06-30.09

... ... ... ... ...

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев- отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.         11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”- 0    /приема се/

               ПО ТОЧКА 4. Предложение от Даниел Скулиев -Председател на ОбС-Царево, относно: Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2015 год. /Предл. № 1171/20.04.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 от ППЗЗД,

 Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 669

               Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2015 год.

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”-0    /приема се/

               ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Увеличаване бюджета на СОУ „Никола Вапцаров“- Царево за 2015 год. със сумата от 4500 лв. във връзка с поемане на част от разходите за обучение на ученици в космически център на НАСА в гр. Измир, Турция. /ДЗ № 1179/22.04.2015 год./

           

               На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 94, ал. 2, и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 41, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево,

   Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 670

               Увеличава бюджета на СОУ „Никола Йонков Вапцаров”-Царево за 2015 год. с 4 500,00 лв. в дейност 3-337 „Извънучилищни дейности”, дофинансиране на държавни дейности за сметка на средства от резерва по бюджета на Община Царево, приет с Решение № 630 от 13.02.2015 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0 , „възд.”- 0  /приема се/

               ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Царево за 2014 год.. /ДЗ № 1142/01.04.2015 год./

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинския дълг,

               Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 671

1. Приема актуализиран годишен план за бюджета на Община Царево за 2014 год. по приходната и разходната част, както следва:

1.1. По прихода в размер на                                                               12 367 110 лв.

 (разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1)

1.2. По разхода в размер на                                                                12 367 110 лв.

(разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 2)

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2014 год., както следва:

2.1. По прихода в размер на                                                               11 022 412 лв.

(разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1)

2.2. По разхода в размер на                                                                11 022 412 лв.

(разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 2)

2.3. Бюджетна сметка за разходите по второстепенни разпоредители

                                                                                                          Приложение №4

2.4. Актуализиран план и отчет на капиталовата програма

                                                                                                  Приложение № ПИ-1

3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2014 год.

                                                                                                         Приложение № 7

4. Приема отчета за сметки на средствата по Европейски програми за 2014 год.

                                                                                                         Приложение № 8

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за               7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.         8. Димитър Георгиев Гочев- прот.

3. Георги Великов Костадинов-за             9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.              11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                  12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 1, „възд.”-1    /приема се/

               ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от Даниел Скулиев -Председател  на Общински съвет Царево, относно: Приемане на Отчети за дейността и получените и изразходени субсидии през 2014 год. на 5-те читалища на територията на  Община Царево. /ДЗ № 1150/06.04.2015 год./

                  

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 4 от ЗНЧ,

               Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 672

               1. Приема за сведение Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2014 год. на Народно читалище „Васил Левски-1925 г.“-с. Кости;

               2. Приема за сведение Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2014 год. на Народно читалище „Екзарх Антим I-1928г.“-с. Бродилово.

               3. Приема за сведение Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2014 год. на Народно читалище „Христо Ботев-1925 г.“-гр. Ахтопол;

               4. Приема за сведение Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2014 год. на Народно читалище „Георги Кондолов-1914г.“-гр. Царево;

   5. Приема за сведение Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2014 год. на Народно читалище „Искра-1952г.“-с. Лозенец;

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 8, „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

               ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно чл. 6, ал. 4 от НРПУРИВОС на Община Царево. /ДЗ № 1134 от 21.03.2015 год./

              

               ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево за 2016 год.. /ДЗ № 1163/17.04.2015 год./

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 и 3 от ЗСП, във връзка с чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 673

               1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево, съдържащ дейности, които ще бъдат изпълнявани през 2016 год., съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево.

               2. Възлага на кмета на Община Царево в 14-дневен срок от приемането на плана, същият да бъде предоставен на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за „Социално подпомагане”.

     Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

               ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2015 год. /ДЗ № 1165/20.04.2015 год./

                                        

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал.1 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020 год.),

   Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 674

               Приема Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2015 год., съдържащ дейности, които ще бъдат изпълнявани през 2015 год..

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”- 0  /приема се/

               ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. /ДЗ № 1151/ 07.04.2015 год./

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

   Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 675

               Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

             - част, с площ от 0.400 дка от ПИ № 44094.18.1 по КККР на с. Лозенец, с площ от 15.655 дка, с НТП „друг вид нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1648/19.06.2013 год., съгласно представената схема за тази част;

               - част, с площ от 15 дка от ПИ № 44094.34.5 по КККР на с. Лозенец, с площ от 84.643 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, актуван АЧОС № 1647/ 19.06.2013 год., съгласно представената схема за тази част;

               - част, с площ от 0.700 дка от ПИ № 44094.34.5 по КККР на с. Лозенец, с площ от 84.643 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, актуван с АЧОС № 1647/ 19.06.2013 год., съгласно представената схема за тази част.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

               ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. /ДЗ № 1166/ 20.04.2015 год./

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

               Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 676

               Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти, които Община Царево отдава под наем се включи терен № 103 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год., с площ 120 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.504.52 по КККР на гр. Царево, частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 1654/08.07.2013 год., с площ 18.669 кв.м., с начин на трайно ползване-за автогара.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 0, „възд.”- 2   /приема се/

               ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лятно кино. /ДЗ № 1161/16.04. 2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 79, ал. 1 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 677

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следния общински недвижим имот:

- лятно кино с площ от 569.25 кв.м., построен в ПИ № 48619.502.207 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 795 кв.м., актуван с АЧОС № 804/08.06.2007 год. и включва: сцена и екран, комуникационна площ, трибуни, каса и бар, коридор, санитарни възли, площадка за маси.

2. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния общински недвижим имот:

- лятно кино, с площ от 569.25 кв.м., построен в ПИ № 48619.502.207 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 795 кв.м., актуван с АЧОС № 804/08.06.2007 год. и включва: сцена и екран, комуникационна площ, трибуни, каса и бар, коридор, санитарни възли, площадка за маси.

3. Задължителни условия за провеждане на конкурса:

3.1 Определя начална конкурсна наемна цена в размер на 2 200.00 лв. (две хиляди и двеста лева ) без ДДС за периода на ползване 01.06-30.09.

3.2 Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна наемна цена плюс 10 %.

4. Допълнителни условия за провеждане на конкурса към участниците:

4.1 Предоставяне на лятното кино за безвъзмездно ползване от Община Царево във връзка с организиране на културни мероприятия при предварителна заявка не по-късно от 3 дни преди конкретното мероприятие.

4.2 След 23:00 часа озвучаването в обекта да се осъществява със самостоятелни говорители (слушалки и др.), чиято сила на звука няма да пречи на спокойствието и сигурността на живущите  намиращи се в непосредствена близост, съгласно Наредбата за опазване на обществения ред и околната средана територията на Община Царево.

             5.Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публично

оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия и да сключи договор с участника, спечелил конкурса.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-отс.         10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 8, „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

               ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в част от ПИ 00878.501.694 по КККР на гр. Ахтопол-публична общинска собственост, представляващи терени № 46 и № 47, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год. за гр. Ахтопол. /ДЗ № 1175/20.04.2015 год./

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 ЗОС, във връзка с чл.12, ал. 1 и ал. 2 НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 679

              1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти, които Община Царево отдава под наем, се включат:

         1.1.  Терен № 46 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год. за гр. Ахтопол, с площ 30 кв.м., представляващ част от ПИ № 00878.501.694 по КККР на гр. Ахтопол, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 820/ 08.12.2014 год., целият с площ 3516 кв.м., с начин на трайно ползване-за обществен селищен парк, градина, с цел „за заведение за хранене и развлечение”;

         1.2. Терен № 47 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год. за гр. Ахтопол, с площ 30 кв.м., представляващ част от ПИ № 00878.501.694 по КККР на гр. Ахтопол, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 820/08.12.2014 год., целият с площ 3516 кв.м., с начин на трайно ползване-за обществен селищен парк, градина с цел „за заведение за хранене и развлечение”.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следните обекти:

         2.1. Терен № 46  от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год. за гр. Ахтопол, с площ 30 кв.м., представляващ част от ПИ № 00878.501.694 по КККР на гр. Ахтопол, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 820/ 08.12.2014 год., целият с площ 3516 кв.м., с начин на трайно ползване-за обществен селищен парк, градина с цел „за заведение за хранене и развлечение”;

         2.2. Терен № 47 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год. за гр. Ахтопол, с площ 30 кв.м., представляващ част от ПИ № 00878.501.694 по КККР на гр. Ахтопол, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 820/ 08.12.2014 год., целият с площ 3516 кв.м., с начин на трайно ползване-за обществен селищен парк, градина с цел „за заведение за хранене и развлечение”.

   Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за всеки един от горепосочените обекти, както следва:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 88.50 лв. (осемдесет и осем лева и петдесет стотинки) без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 1 062.00 лв. (хиляда, шестдесет и два лева) без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Начин на плащане на наемната цена по изпълнение на договора:  

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

         3. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.           8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за              9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 1, „възд.”- 1   /приема се/

               ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ  в част от ПИ 00878.501.695 по КККР на гр. Ахтопол-публична общинска собственост, представляващ терен № 23, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год. за гр. Ахтопол. /ДЗ № 1173/20.04.2015 год./

                 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 678

         1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти, които Община Царево отдава под наем, се включи:

         - Терен № 23 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год. за гр. Ахтопол, с площ 30 кв.м., представляващ част от ПИ № 00878.501.695 по КККР на гр. Ахтопол, публична общинска собственост, целият с площ 2255 кв.м., с начин на трайно ползване-за алея, с цел „за заведение за хранене и развлечение”.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на терен № 23 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год. за гр. Ахтопол, с площ 30 кв.м., представляващ част от ПИ № 00878.501.695 по КККР на гр. Ахтопол, публична общинска собственост, целият с площ 2255 кв.м., с начин на трайно ползване-за алея, с цел „за заведение за хранене и развлечение”.

               Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, както следва:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 88.50 лв. (осемдесет и осем лева и петдесет стотинки) без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 1 062.00 лв. (хиляда, шестдесет и два лева) без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

   Начин на плащане на наемната цена по изпълнение на договора:  

   Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

               3. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за             7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.       8. Димитър Георгиев Гочев- отс.

3. Георги Великов Костадинов-за           9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за              10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 0, „възд.”- 1  /приема се/

               ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Царево. /ДЗ № 1152/07.04.2015 год./

                                        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ:№ 680

  1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- ПИ № 48619.22.8 по КККР на гр. Царево, с площ от 12.737 дка, с начин на трайно ползване „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, пета категория, актуван с АЧОС № 1803/20.03.2015 год..

2. Отдавапод наем на Васил Георгиев Георгиев, с ЕГН: хххххххххх, с адрес: гр. Царево, ул.”Рене Шарон” № 14, за срок от 10 години следния имот:

- ПИ № 48619.22.8 по КККР на гр. Царево, с площ от 12.737 дка, с начин на трайно ползване „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, пета категория, актуван с АЧОС № 1803/20.03.2015 год.,

при годишна наемна цена в размер на 127.37 лв. (сто двадесет и седем лева, тридесет и седем стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

               ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Синеморец. /ДЗ № 1153/07.04.2015 год./

                

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24”а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

   Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 681

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

   - ПИ № 66528.8.315 по КККР на с. Синеморец, с площ от 5.001 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 221/16.03.2009 год.

           2. Отдава под наем на Станко Георгиев Желязков, с ЕГН-хххххххххх, с адрес с. Синеморец, ул. „Преображение” № 5, за срок от 10 години следния имот:

- ПИ № 66528.8.315 по КККР на с. Синеморец, с площ от 5.001 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 221/16.03.2009 год.,

при годишна наемна цена в размер на 60.01 лв. (шестдесет лева и една стотинка) без ДДС.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

               ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Бродилово. /ДЗ № 1155/07.04.2015 год./

     

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 682

         1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

за землището на с. Бродилово:

-       ПИ № 000209 по КВС на с. Бродилово, с площ от 1.341 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 837/21.03.2015 год.;

-        ПИ № 000211 по КВС на с. Бродилово, с площ от 3.650 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 838/21.03.2015 год.;

-       ПИ № 001009 по КВС на с. Бродилово, с площ от 3.756 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 836/21.03.2015 год.;

-       ПИ № 003035 по КВС на с. Бродилово, с площ от 12.312 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 267/28.04.2009 год.;

-       ПИ № 004002 по КВС на с. Бродилово, с площ от 7.300 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 266/28.04.2009 год.;

-       ПИ № 005047 по КВС на с. Бродилово, с площ от 15.552 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 262/28.04.2009 год.;

-       ПИ № 011211 по КВС на с. Бродилово, с площ от 3.800 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 832/21.03.2015 год.;

-       ПИ № 012143 по КВС на с. Бродилово, с площ от 7.021 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 317/01.07.2009 год.;

-       ПИ № 012176 по КВС на с. Бродилово, с площ от 10.485 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 319/01.07.2009 год.;

-       ПИ № 012188 по КВС на с. Бродилово, с площ от 6.999 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 312/01.07.2009 год.;

-       ПИ № 018004 по КВС на с. Бродилово, с площ от 4.809 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 834/21.03.2015 год.;

-       ПИ № 019001 по КВС на с. Бродилово, с площ от 3.361 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 833/21.03.2015 год.;

-       ПИ № 022284 по КВС на с. Бродилово, с площ от 15.593 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 260/27.04.2009 год.;

-       ПИ № 022288 по КВС на с. Бродилово, с площ от 12.737 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 315/01.07.2009 год.;

-       ПИ № 026002 по КВС на с. Бродилово, с площ от 3.550 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 257/27.04.2009 год.;

-       ПИ № 026339 по КВС на с. Бродилово, с площ от 6.991 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 256/27.04.2009 год.;

-       ПИ № 027336 по КВС на с. Бродилово, с площ от 6.506 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 255/27.04.2009 год.;

-       ПИ № 027371 по КВС на с. Бродилово, с площ от 4.009 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 254/27.04.2009 год.;

-       ПИ № 030005 по КВС на с. Бродилово, с площ от 4.109 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 835/21.03.2015 год..

2. Отдавапод наем на Васил Динков Морфов, с ЕГН: хххххххххх, с адрес: с. Бродилово, ул. Крайречна № 1, за срок от 10 години следните имоти:

за землището на с. Бродилово:

-       ПИ № 000209 по КВС на с. Бродилово, с площ от 1.341 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 837/21.03.2015 год.;

-        ПИ № 000211 по КВС на с. Бродилово, с площ от 3.650 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 838/21.03.2015 год.;

-       ПИ № 001009 по КВС на с. Бродилово, с площ от 3.756 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 836/21.03.2015 год.;

-       ПИ № 003035 по КВС на с. Бродилово, с площ от 12.312 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 267/28.04.2009 год.;

-       ПИ № 004002 по КВС на с. Бродилово, с площ от 7.300 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 266/28.04.2009 год.;

-       ПИ № 005047 по КВС на с. Бродилово, с площ от 15.552 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 262/28.04.2009 год.;

-       ПИ № 011211 по КВС на с. Бродилово, с площ от 3.800 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 832/21.03.2015 год.;

-       ПИ № 012143 по КВС на с. Бродилово, с площ от 7.021 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 317/01.07.2009 год.;

-       ПИ № 012176 по КВС на с. Бродилово, с площ от 10.485 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 319/01.07.2009 год.;

-       ПИ № 012188 по КВС на с. Бродилово, с площ от 6.999 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 312/01.07.2009 год.;

-       ПИ № 018004 по КВС на с. Бродилово, с площ от 4.809 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 834/21.03.2015 год.;

-       ПИ № 019001 по КВС на с. Бродилово, с площ от 3.361 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 833/21.03.2015 год.;

-       ПИ № 022284 по КВС на с. Бродилово, с площ от 15.593 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 260/27.04.2009 год.;

-       ПИ № 022288 по КВС на с. Бродилово, с площ от 12.737 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 315/01.07.2009 год.;

-       ПИ № 026002 по КВС на с. Бродилово, с площ от 3.550 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 257/27.04.2009 год.;

-       ПИ № 026339 по КВС на с. Бродилово, с площ от 6.991 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 256/27.04.2009 год.;

-       ПИ № 027336 по КВС на с. Бродилово, с площ от 6.506 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 255/27.04.2009 год.;

-       ПИ № 027371 по КВС на с. Бродилово, с площ от 4.009 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 254/27.04.2009 год.;

-       ПИ № 030005 по КВС на с. Бродилово, с площ от 4.109 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АПОС № 835/21.03.2015 год.,

       при годишна наемна цена общо за всички имоти в размер на 1 874.33 лв. (хиляда, осемстотин седемдесет и четири лева, тридесет и три стотинки) без ДДС за всичките 133.881 дка общо.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

               ПО ТОЧКА 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Варвара. /ДЗ № 1156/07.04.2015 год./

                                        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал.2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 683

  1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- ПИ № 10094.291.11 по КККР на с. Варвара с площ от 5.824 дка, с трайно предназначение на територията-„земеделска”, начин на трайно ползване „нелесопригодна площ-дървесна растителност, храсти”, шеста категория, актуван с АПОС № 641/24.11.2011 год.

2. Отдавапод наем на „Такома Парк”ЕООД, с ЕИК:202313113, с адрес: с. Варвара, ул. „Странджа” № 19А, представлявано от Асен Христофоров Ванчев- управител, за срок от 10 години следния имот:

- ПИ № 10094.291.11 по КККР на с. Варвара с площ от 5.824 дка, с трайно предназначение на територията-„земеделска”, начин на трайно ползване „нелесопригодна площ-дървесна растителност, храсти”, шеста категория, актуван с АПОС № 641/24.11.2011 год.,

при годишна наемна цена в размер на 52.42 лв. (петдесет и два лева, четиридесет и две стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

               ПО ТОЧКА 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и  провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в гр. Ахтопол. /ДЗ № 1158/08.04.2015 год./

                

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 684

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

- ПИ № 00878.203.13 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 38.244 дка, с начин на трайно ползване „друг вид нива”, пета категория, актуван с АПОС № 831/ 13.03.2015 год..

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на ПИ № 00878.203.13 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 38.244 дка, с начин на трайно ползване „друг вид нива”, пета категория, актуван с АПОС № 831/13.03.2015 год..

3. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

3.1. Начална тръжна годишна наемна цена:

- от 1 до 4 стопанска година-гратисен период, считано от 2015/2016 стопанска година;

- от 5 до 7  стопанска година-1529.76 лв. (хиляда, петстотин двадесет и девет лева, седемдесет и шест стотинки) без ДДС;

- от 8 до 10 стопанска година-2294.64 лв. (две хиляди, двеста деветдесет и четири лева, шестдесет и четири стотинки) без ДДС.

3.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна годишна наемна цена плюс 10% от същата.

4. Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”- 0    /приема се/

               ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под аренда за срок от 20 години на общински имот в землището на с. Фазаново. /ДЗ № 1157/08.04.2015 год./

      На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 685

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

ПИ № 000303 по КВС на с. Фазаново, с площ от 1.214 дка, с начин на трайно ползване „др. селскостоп. територия”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1806/27.03.2015 год.

2. Отдава под аренда на Пенка Тодорова Пехливанова, с ЕГН-хххххххххх, с адрес с. Фазаново, ул. „Васил Левски” № 5, за срок от 20 години следния имот:

ПИ № 000303 по КВС на с. Фазаново, с площ от 1.214 дка, с начин на трайно ползване „др. селскостоп. територия”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1806/27.03.2015 год.,

при годишна арендна цена в размер на 14.57 лв. (четиринадесет лева, петдесет и седем стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9 , „прот.”- 0, „възд.”-  0  /приема се/

               ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ VІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика /ДЗ № 1167/20.04.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 686

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва УПИ VІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика, с площ от 600 кв.м., актуван с АЧОС № 510/14.08.2006 год.

ІІ.1. Определя пазарна цена за УПИ VІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика в размер на 19 200,00 (деветнадесет хиляди и двеста) лева без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ VІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика, с площ от 600 кв.м., актуван с АЧОС № 510/14.08.2006 год.

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 19 200,00 (деветнадесет хиляди и двеста) лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за               7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-отс.           8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за              9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.              11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                  12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 0, „възд.”-  1  /приема се/

               ПО ТОЧКА 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ VІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика /ДЗ № 1168/20.04.2015 год./

              

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: №  687

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва УПИ VІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика, с площ от 700 кв.м., актуван с АЧОС № 509/14.08.2006 год.

ІІ.1. Определя пазарна цена за УПИ VІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика в размер на 22 400,00 (деветнадесет и две хиляди и четиристотин) лева без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ VІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика, с площ от 700 кв.м., актуван с АЧОС № 509/14.08.2006 год.

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 22 400,00 (деветнадесет и две хиляди и четиристотин) лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.        8. Димитър Георгиев Гочев- прот.

3. Георги Великов Костадинов-за            9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 1, „възд.”- 1   /приема се /

ПО ТОЧКА 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.503.813 по КК на гр. Ахтопол /ДЗ № 1169/20.04.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 688

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва ПИ 00878.503.813 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 841 кв.м., актуван с АЧОС № 1800/26.02.2015 год.

ІІ.1. Определя пазарна цена за ПИ 00878.503.813 по КК на гр. Ахтопол в размер на 86 623,00 (осемдесет и шест хиляди, шестстотин двадесет и три) лева без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 00878.503.813 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 841 кв.м., актуван с АЧОС № 1800/26.02.2015 год.

Определя следните задължителни условия:

         Начална тръжна цена в размер на 86 623,00 (осемдесет и шест хиляди, шестстотин двадесет и три) лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.          8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за              9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.               11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                   12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 1, „възд.”- 1   /приема се/

ПО ТОЧКА 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Обявяване на 309 кв.м. от ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа” за частна общинска собственост. /ДЗ № 1146/ 02.04.2015 год./

             

ПО ТОЧКА 26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа”, чрез изкупуване общинската част от имота. /ДЗ № 1148/06.04.2015 год./

ПО ТОЧКА 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 00878.501.701 по КККР на гр. Ахтопол, чрез изкупуване общинската част от имота. / ДЗ № 1143/01.04.2015 год./

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

               Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 689

               Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 00878.501.701 по КККР на гр. Ахтопол чрез изкупуване на 81/434 кв.м. ид.части от ПИ № 00878.501.701 по КККР на гр. Ахтопол, актувани с АЧОС № 1802/09.03.2015 год. от Никола Петков Янев, с ЕГН-хххххххххх, Петя Димова Янева, с ЕГН- хххххххххх и Антон Димов Янев, с ЕГН-хххххххххх на стойност 3 159,00 (три хиляди, сто петдесет и девет) лева без ДДС, при квоти: 4/6 ид.части за Никола Петков Янев и по 1/6 ид.част за Петя Димова Янева и Антон Димов Янев.

               След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

               След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

ПО ТОЧКА 28. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Извършване на замяна между Община Царево и „АВТОЦЕНТЪР ЯНИ”ЕООД-гр. Царево. /ДЗ № 1176/20.04.2015 год./

              

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 40, ал. 1 и 2 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС,

        Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 690

         1. Община Царево прехвърля на “АВТОЦЕНТЪР ЯНИ”ЕООД-гр. Царево, ЕИК-202490448, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, п.к. 8260, община Царево, област Бургас, ул. Грънчар № 29, представлявано от НИНА ЯНЕВА ИЛИЕВА следния свой собствен недвижим имот:

38/500 кв.м. ид. части от ПИ с проектен идентификатор 48619.504.94 по КК на гр. Царево, с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-за автогара, автоспирка, които кв.м. са придадени от УПИ I „за транспортен терминал” /ПИ 48619.504.52 по КККР на гр. Царево/, кв. 65 по плана на гр. Царево, актуван с АЧОС № 1654/08.07.2013 год., към съседния УПИ V „за автосервиз”  /ПИ 48619.504.94 по КККР на гр. Царево/, съгласно влязло в сила законноизменение на ПУП-ПРЗ одобрено със Заповед № РД-01-390/26.05.2014 год. на кмета на община Царево, Бургаска област, при граници на тези прехвърляни 38 кв.м., както следва: север и изток-останалата част от УПИ I „за транспортен терминал” /ПИ 48619.504.52 по КККР на гр. Царево/; юг-УПИ V „за автосервиз” /ПИ 48619.504.94 по КККР на гр. Царево/ и запад-улица с идентификатор 48619.504.2 по КККР на гр. Царево, с пазарна оценка 1330,00 /хиляда, триста и тридесет/ лева без ДДС.

         2. В замяна на прехвърленото му право на собственост “АВТОЦЕНТЪР ЯНИ”ЕООД-гр. Царево, ЕИК-202490448, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, п.к. 8260, община Царево, област Бургас, ул. Грънчар № 29, представлявано от НИНА ЯНЕВА ИЛИЕВА прехвърля на община Царево следния свой собствен недвижим имот, притежаван съгласно Договор за продажба на недвижим имот Частна общинска собственост след проведен публичен търг с тайно наддаване от 20.11.2013 год., вписан в СлВп при РС-Царево на 21.11.2013 год., в том VII, № 158, вх. рег. № 2220, а именно: 38/1062 кв.м. ид. части от ПИ с проектен идентификатор 48619.504.2, с начин на трайно ползване-за второстепенна улица, по КК на гр. Царево, които 38 кв.м. са придадени от УПИ V „за автосервиз”  /ПИ 48619.504.94 по КККР на гр. Царево/ към улица с о.т. 206-214 /ПИ 48619.504.2 по КККР на гр. Царево/ по плана на гр. Царево, община Царево, съгласно влязло в сила законноизменение на ПУП-ПРЗ одобрено със Заповед № РД-01-390/ 26.05.2014 год. на кмета на Община Царево, Бургаска област, при граници на тези прехвърляни 38 кв.м., както следва: север- улица с идентификатор 48619.504.2 по КККР на гр. Царево; изток-останалата част от УПИ V „за автосервиз” /ПИ 48619.504.94 по КККР на гр. Царево/; юг-ПИ с идентификатор 48619.504.23, и запад-улица с идентификатор 48619.504.2 по КККР на гр. Царево, с пазарна оценка 1330,00 /хиляда, триста и тридесет/ лева без ДДС

3.Упълномощава кмета на Община Царево да издаде заповед, след което да сключи договор за замяна.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за               7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-прот.         8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за             9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.              11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                  12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 1, „възд.”- 1   /приема се/

Председател на ОбС Царево: /п/

                                      Даниел Скулиев               

 Технически секретар ОбС: /п/

                                              Пенка Янчева

Read 4676 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево