Monday, 08 June 2015 15:31

Протокол 39

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л    № 39

                     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 02.06. /вторник/ 2015 год. от 09.00 часа в заседателната зала на НЧ „Г. Кондолов”Царево, се проведе ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Питания

            2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо базисните наемни цени. /ДЗ № 1177/21.04.2015 год./

             3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево. /ДЗ № 1185/14.05.2015 год./

            4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУРИВОС), касаещо цената за предоставяне под наем на общински терени за разполагане на атракционни съоръжения. /ДЗ № 1193/21.05.2015 год./

            5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево, срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници, брой на таксиметровите автомобили. /ДЗ № 1181/ 05.05.2015 год./

            6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на членство на Община Царево в Сдружение с нестопанска цел „МИГ Странджа”. /ДЗ № 1197/27.05.2015 год./

            7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Предприемане на действия за постигане на споразумение с Община Малко Търново с цел формиране на обединение за създаване на публично-частно партньорство и учредяване на Местна Инициативна Група (МИГ) за прилагане на териториален принцип на Стратегия за местно развитие (СМР) чрез прилагане на подхода Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 година, финансиран по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и по повече от един от фондовете, включени във финансирането на подхода ВОМР.” /ДЗ № 1198/27.05.2015 год./

            8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на План за действие на Община Царево в изпълнение на стратегията на Област Бургас за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация”.  /ДЗ № 1189/21.05.2015 год./

            9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ на 200 кв.м.-част от ПИ № 48619.502.631 по КККР на гр. Царево-публична общинска собственост, представляващ терен № 102, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год. /ДЗ № 1180/28.04. 2015 год./

            10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в части от ПИ № 48619.504.82 и ПИ № 48619.504.88 по КККР на гр. Царево-общинска собственост, представляващ терен № 117, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год. за гр. Царево. /ДЗ № 1195/22.05.2015 год./

            11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на общинско помещение, с площ от 20.65 кв.м., представляващ ½ от стоматологичен кабинет № 12, представляващ част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево. /ДЗ № 1184/13.05.2015 год./

            12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински недвижими имоти в с. Кости. /ДЗ № 1191/21.05.2015 год./

            13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот в землището на с. Варвара.  /ДЗ № 1194/22.05.2015 год./

            14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за представяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в гр. Царево. /ДЗ № 1187/18.05.2015 год./

            15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кости. /ДЗ № 1190/21.05.2015 год./

            16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XIVв квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево. /ДЗ № 1115/ 26.02.2015 год./

            17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XVв квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево. /ДЗ № 1116/ 26.02.2015 год./

            18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XVIв квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево. /ДЗ № 1122/ 06.03.2015 год./

            19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Обявяване на 309 кв.м. от ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа” за частна общинска собственост. /ДЗ № 1146/02.04.2015 год./

            20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа”, чрез изкупуване общинската част от имота. /ДЗ № 1148/06.04.2015 год./

            21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Възлагане на кмета на Община Царево да подпише Договор по чл. 15 от ЗУТ /окончателен/ за приключване на съсобствеността върху ПИ 00878.502.150 и ПИ 00878.502.151 по КК на гр. Ахтопол. /ДЗ № 1201/29.05.2015 год./

                                   Гласували „за”- 10, „против”- 0, „въздържали се”- 0     

            ПО ТОЧКА 1. Питания

            ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо базисните наемни цени. /ДЗ № 1177/21.04.2015 год./

             

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,

        Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 691

Изменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственоств частта по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ“, таблицата по чл. 2 „Базисни наемни цени”, точка „Б/ТЕРЕНИ”, както следва:

Добавя нова т.16 , както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на 1 кв.м. площ-лв. без ДДС
Б./ ТЕРЕНИ: Идеален център I зона II зона III зона
... ... ... ... ...

16. Терен за атракционен парк, отдих и развлечения

(Теренът представлява ПИ № 48619.27.12 по КККР на гр.Царево ведно с изградените в него сгради, с трайно предназначение на територията-земеделска, с площ от 457.406 дка)

8 000.00 лв. на година
... ... ... ... ...

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.        7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 10, „прот.”-0, „възд.”-1   /приема се/

             ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево. /ДЗ № 1185/14.05.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 692

            Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, както следва:

            В Приложение № 1а, т. 9-Такса за притежаване на куче, в т. 9.2. да се добави подточка 7 със следното съдържание: ”Куче с поставен микрочип за първата година на неговото регистриране”.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за            8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за           9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за              10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за               11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „прот.”-0, „възд.”-0    /приема се/

            ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУРИВОС), касаещо цената за предоставяне под наем на общински терени за разполагане на атракционни съоръжения. /ДЗ № 1193/21.05.2015 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 693

Допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственоств частта по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ“, Раздел I „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ “, в таблица „Базисни наемни цени”, точка „Б/Терени”, както следва:

Добавя нова т. 17, както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на 1 кв.м. площ-лв. без ДДС
Б./ ТЕРЕНИ: Идеален център I зона IIзона III зона
... ... ... ... ...
17.  Терен за разполагане на атракционни съоръжения 8.00 6.00 4.00 4.00
... ... ... ... ...

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.    7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за      8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за     9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за         10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за         11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за          12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево; Срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници; Брой на таксиметровите автомобили. /ДЗ № 1181/05.05.2015 год./

           

            На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24„а” от Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 06.09.1999 год. за таксиметров превоз на пътници,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 694

 1. Определя срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Царево да е 3 /три/ години от датата на издаване;
 2. Определя общ брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на  Община Царево да бъде 30 /тридесет/ броя.
 3. 1.на един превозвач да се издава разрешение за таксиметрова дейност на територията на Община Царево за максимум 4 /четири/ броя автомобила, включени в списъка към Удостоверението за регистрация;
 4. 2.всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Царево да бъдат издавани само при представяне на изискуемите документи, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници.
 5. Утвърждава образец на холограма на Община Царево за таксиметрови автомобили /съгласно приложения проект/.
 6. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Царево, както следва:

            4.1.Минимална дневна тарифа-1.00 лева на километър

            4.2.Минимална нощна тарифа-1.00 лева на километър

            4.3.Максимална дневна тарифа-1.80 лева на километър

            4.4.Максимална нощна тарифа-2.20 лева на километър.

Гласували „за”- 10, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            Общинският съветник Ваня Атанасова декларира конфликт на интереси и не гласува.

            ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на членство на Община Царево в Сдружение с нестопанска цел „МИГ Странджа””. /ДЗ № 1197/27.05.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 695

            1. Община Царево прекратява членството си в Сдружение с нестопанска цел „МИГ Странджа” на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство.

            2. Упълномощава кмета на Община Царево да предприеме всички законови стъпки и действия за реализиране на настоящото едностранно волеизявление на Община Царево.

Гласували „за”-11, „прот.”-0, „възд.”-0    /приема се/

            ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет  на Община Царево, относно: „Предприемане на действия за постигане на споразумение с Община Малко Търново с цел формиране на обединение за създаване на публично-частно партньорство и учредяване на Местна Инициативна Група (МИГ) за прилагане на териториален принцип на Стратегия за местно развитие (СМР) чрез прилагане на подхода Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 година, финансиран по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и по повече от един от фондовете, включени във финансирането на подхода ВОМР.” /ДЗ № 1198/27.05.2015 год./

           

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

              Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 696

            1. Дава съгласие Община Царево да предприеме всички законови действия за постигане на споразумение със съседната Община Малко Търново с цел формиране на обединение за създаване на публично-частно партньорство и учредяване на Местна Инициативна Група (МИГ) за прилагане на териториален принцип на Стратегия за местно развитие (СМР) чрез прилагане на подхода Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 година, финансиран по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и по повече от един от фондовете, включени във финансирането на подхода ВОМР.

            2. Дава съгласие Община Царево да бъде учредител на Местна Инициативна Група (МИГ) с наименование: „МИГ Царево-Малко Търново“ и учредител на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование: Сдружение с нестопанска цел „МИГ Царево-Малко Търново“, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с цел стимулиране на местното развитие чрез прилагане на подхода ВОМР от ПРСР (2014-2020 година) и на многофондова Стратегия за местно развитие на целевата територия на действие на МИГ, обхващаща територията на двете общини и разработена въз основа на местните потребности и потенциал. В МИГ Община Царево участва с всички населени места, вкл. с административния си център-гр. Царево и съставлява част от целевата територия на действие на „Местната инициативна група Царево-Малко Търново“.

            3. Дава съгласие Община Царево да бъде член на колективния върховен орган- Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Царево-Малко Търново“ и на управителния орган на сдружението-Управителния съвет съобразно квотния принцип и право на глас съгласно приложимото общностно и българско законодателство, ЗЮЛНЦ, ПРСР (2014-2020) и подзаконовата нормативна база, регулираща подхода ВОМР.Одобрява седалището и адреса на управление на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Царево-Малко Търново“ да бъде на територията на Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево.

            4. Избира за представител на Община Царево в колективния върховен орган и в Управителния съвет на СНЦ „МИГ Царево-Малко Търново“ инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, ведно с всички права и задължения, произтичащи от неговата представителна власт.

            5. Дава съгласие Община Царево, чрез своя представител, да одобри Устава на СНЦ „МИГ Царево-Малко Търново“ и да подпише учредителния протокол на сдружението.

            6. Дава съгласие Община Царево да одобри решение на върховния колективен орган на СНЦ „МИГ Царево-Малко Търново“ за кандидатстване на сдружението по подготвителната Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР за периода 2014-2020 година по подхода ВОМР чрез подаване на Заявление за подпомагане за получаване на финансова помощ за административни разходи и за подготвителни дейности, включващи: изграждане на капацитет за придобиване на умения и функциониране на МИГ; обучение на местните заинтересовани страни и създаване на мрежи; проучвания и анализи на целевата територия; подпомагане процеса на подготовка на Стратегия за местно развитие (СМР), финансирана по ЕЗФРСР и по повече от един фонд; насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на СМР;информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд; популяризиране на местната идентичност, както и консултации със заинтересованите страни за целите на подготовката на СМР и дейности за координация на процеса.

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на План за действие на Община Царево в изпълнение на стратегията на Област Бургас за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация”. /ДЗ № 1189/21.05.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с Раздел VІІ, т. 3 от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020),

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 697

            Приема плана за действие на Община Царево за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014-2017).

           

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ на 200 кв.м.-част от ПИ № 48619.502.631 по КККР на гр. Царево-публична общинска собственост, представляващ терен № 102, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год.  /ДЗ № 1180/28.04.2015 год./

           

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 698

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти, които Община Царево отдава под наем, се включи терен № 102 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год., с площ 200 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.502.631 по КККР на гр. Царево, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 642/ 17.01.2012 год., целият с площ 37461 кв.м., с начин на трайно ползване-обществен селищен парк, градина.
 2. Открива процедура за  провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за поставяем обект по чл. 56 ЗУТ с предназначение за „заведение за хранене и развлечения“  за срок от 10 години на терен № 102 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год. с площ 200 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.502.631 по КККР на гр. Царево, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 642/17.01.2012 год., целият с площ 37461 кв.м., с начин на трайно ползване- обществен селищен парк, градина.
 3. 1 Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 590.00 лв. /петстотин и деветдесет лева/ без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 7 080.00 лв. /седем хиляди и осемдесет лева/ без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

 1. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за        7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за       8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за      9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за         10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за           12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „прот.”-1, „възд.”-1     /приема се/

            ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в части от ПИ № 48619.504.82 и ПИ № 48619.504.88 по КККР на гр. Царево-общинска собственост, представляващ терен № 117, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год. за гр. Царево.” /ДЗ № 1195/22.05.2015 год./

                         

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 699

            1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти, които Община Царево отдава под наем, се включи:

                  - Терен № 117 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год. за гр. Царево, с площ 4 кв.м., представляващ части от ПИ № 48619.504.82 и ПИ № 48619.504.88 по КККР на гр. Царево, общинска собственост, с цел „за атракционно съоръжение-влек”.

                 

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на терен № 117 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2015 год. за гр. Царево, с площ 4 кв.м., представляващ части от ПИ № 48619.504.82по КККР на гр. Царево, с площ 4439 кв.м., с начин на трайно ползване-за друг обществен комплекс, актуван с АЧОС № 1722/07.04.2014 год.;

                  - ПИ № 48619.504.88по КККР на гр.Царево, с площ 1620 кв.м., с начин на трайно ползване-за алея, с цел „за атракционно съоръжение-влек”.

          Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, както следва:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 288.00 лв. /двеста, осемдесет и осем лева/ без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

Начин на плащане на наемната цена по изпълнение на договора:  

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

 1. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 11, „прот.”-0, „възд.”-1    /приема се/

            ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на общинско помещение, с площ от 20.65 кв.м., представляващ ½ от стоматологичен кабинет № 12, представляващ част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево. /ДЗ № 1184/13.05.2015 год./

           

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 700

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следния общински недвижим имот:

- общинско помещение (1/2 от стоматологичен кабинет № 12), на втори етаж, блок А, с  площ за наемане общо 20.65 кв.м. включваща 9.54 кв.м. стоматологичен кабинет, 11.11 кв.м. коридор от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево, актуван с АПОС № 82/01.12.1997 година, отреден за осъществяване на стоматологични услуги.

2. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение (1/2 от стоматологичен кабинет №12) на втори етаж, блок А, с  площ за наемане общо 20.65 кв.м. включваща 9.54 кв.м. стоматологичен кабинет, 11.11 кв.м. коридор от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево, актуван с АПОС №  82/ 01.12.1997 година, отреден за осъществяване на стоматологични услуги.

3. Определя следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

- Начална конкурсна наемна цена в размер на 13.82 лева (тринадесет лева,  осемдесет и две стотинки) на месец без ДДС, годишна конкурсна наемна цена в размер на 165.84 лева (сто шестдесет и пет лева, осемдесет и четири стотинки) без ДДС.

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %.

            -  Авансово плащане в размер на едногодишния наем.

4. Определя следните допълнителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

            4.1. Определя следните изисквания към участниците в публично оповестения конкурс:

- Участниците да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина.

- Да не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Р. България.

- Да нямат финансови задължения към Община Царево към датата на конкурса.

           5.  Конкурсна документация:

- скица на имота;

-  копие от акт за общинска собственост;

- проект на договор за наем;

- образец на декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

- извлечение от НРПУРИВОС, в частта относно процедурата за провеждане на конкурса.

           6. Задължителни документи за участие:

- Заявление за участие;

- За търговците ЮЛ-решение на управителен орган за участие в конкурса и наемане на общинското помещение съгласно направеното предложение;

- Оферта, съдържаща предложение за размера на цената на месечния или годишния наем, както и неговото заплащане след първата година;

- Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

- Диплом за завършено висше медицинско образование;

- Удостоверение за членство в БЗС Бургас;

- Удостоверение за регистрация в РЗИ.

        7. Определя критерии за оценка на предложенията за участниците.

- Цена на наема-10 точки.

- Авансово плащане на двугодишен наем на помещението-10 точки.

            Общ брой максимално възложените точки-20 точки.

        8. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 12, „прот.”- 0, „възд.”-0    /приема се/

            ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински недвижими имоти в с. Кости.  /ДЗ № 1191/21.05.2015 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл.14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 701

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

- ПИ № 010011 по КВС на с. Кости, с площ от 2.878 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 853/29.04.2015 год.;

- ПИ № 010019 по КВС на с. Кости, с площ от 13.892 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 851/29.04.2015 год.;

- ПИ № 010021 по КВС на с. Кости, с площ от 6.694 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 850/29.04.2015 год.;

- ПИ № 010047 по КВС на с. Кости, с площ от 13.913 дка, с начин на трайно ползване „залесена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 852/29.04.2015 год.;

- ПИ № 014012 по КВС на с. Кости, с площ от 5.756 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 857/29.04.2015 год.;

- ПИ № 014057 по КВС на с. Кости, с площ от 6.167 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта  категория, актуван с АПОС № 784/28.03.2014 год..

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните имоти-публична общинска собственост:

- част, с площ от 2.500 дка ПИ № 010011 по КВС на с. Кости, с площ от 2.878 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 853/ 29.04.2015 год.;

- част, с площ от 11.00 дка от ПИ № 010019 по КВС на с. Кости, с площ от 13.892 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 851/29.04.2015 год.;

- част, с площ от 6.00 дка от ПИ № 010021 по КВС на с. Кости, с площ от 6.694 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 850/ 29.04.2015 год.;

- част, с площ от 2.00 дка от ПИ № 010047 по КВС на с. Кости, с площ от 13.913 дка, с начин на трайно ползване „залесена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 852/29.04.2015 год.;

- част, с площ от 3.00 дка от ПИ № 014012 по КВС на с. Кости, с площ от 5.756 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 857/29.04.2015 год.;

- част, с площ от 5.00 дка от ПИ № 014057 по КВС на с. Кости, с площ от 6.167 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта  категория, актуван с АПОС № 784/ 28.03.2014 год..

3. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

            3.1 . Начална тръжна годишна наемна цена общо за всичките имоти в размер на 397.00 лв. (триста деветдесет и седем лева) без ДДС.

3.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна годишна наемна цена плюс 10 % от същата.

4. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев- за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов- за           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 12,    „прот.”-0,     „възд.”- 0   /приема се/

   ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот в землището на с. Варвара. /ДЗ № 1194/ 22.05.2015 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 702

                  1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- ПИ № 10094.21.244 по КККР на с. Варвара, с площ от 26.112 дка, с трайно предназначение на територията-„земеделска”, начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 412/29.01.2010 год..

2. Отдавапод наем на Манол Вълчев Тодоров, ЕГН-5604070809, с адрес: гр. Царево, ул. ”Преображенска” № 3,  за срок от 5 години следния имот:

- част, с площ от 20.00 дка от ПИ № 10094.21.244 по КККР на с. Варвара, целият с площ от 26.112 дка, с трайно предназначение на територията-„земеделска”, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 412/29.01.2010 год.,

при годишна наемна цена в размер на 160.00 лв. (сто и шестдесет  лева) без ДДС.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 12,   „прот.”-0,    „възд.”- 0   /приема се/

            ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за представяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в гр. Царево.  /ДЗ № 1187/18.05.2015 год./

               

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 703

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

- ПИ № 48619.27.12 по КККР на гр. Царево, ведно с изградените в него сгради, с трайно предназначение на територията-земеделска, с площ от 457.406 дка, актуван с АЧОС № 1735/18.06.2014 година.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на ПИ № 48619.27.12 по КККР на гр. Царево, ведно с изградените в него сгради, с трайно предназначение на територията- земеделска, с площ от 457.406 дка, актуван с АЧОС № 1735/18.06.2014 година, с предназначение за: „терен за атракционен парк, отдих и развлечения”.

3. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 8 000.00 лв. (осем хиляди лева) без ДДС на година;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

4. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за         7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за        8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за       9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за            12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-  11, „прот.”-0 , „възд.”-1     /приема се/

            ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кости. /ДЗ № 1190/ 21.05.2015 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

Р Е Ш И:№ 704

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

за землището на с. Кости:

-   ПИ № 014046 по КВС на с. Кости, с площ от 13.523 дка, с начин на трайно ползване ”затревена нива”, четвърта категория, актувана с АПОС № 856/29.04.2015 год.;

-    ПИ № 014052 по КВС на с. Кости, с площ от 5.286 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актувана с АПОС № 855/29.04.2015 год..

2. Отдавапод наем на Венелин Анастасов Георгиев, с адрес: с. Кости, ул. ”Дърданели”, с ЕГН-8807240500, за срок от 10 години следните имоти:

за землището на с. Кости:

-   Част, с площ от 6.00 дка от ПИ № 014046 по КВС на с. Кости, с площ от 13.523 дка, с начин на трайно ползване ”затревена нива”, четвърта категория, актувана с АПОС № 856/29.04.2015 год.;

-    Част, с площ от 1.00 дка от ПИ № 014052 по КВС на с. Кости, с площ от 5.286 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актувана с АПОС № 855/29.04.2015 год.,

при годишна наемна цена общо за всички имоти в размер на 84.00 лв. (осемдесет и четири лева) без ДДС за всичките 7.00 дка общо.

3. Отдавапод наем на Гергана Милчева Михалева, с адрес: гр. Бургас, ж.к.”Меден Рудник”, бл. 462, вх. 4, ет. 3, с ЕГН-8808130555, за срок от 10 години:

-   Част, с площ от 2.500 дка от ПИ № 014046 по КВС на с. Кости, с площ от 13.523 дка, с начин на трайно ползване ”затревена нива”, четвърта категория, актувана с АПОС № 856/29.04.2015 год.,

при годишна наемна цена в размер на 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС.

4. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповеди и да сключи договори за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за         7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за        8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за       9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-отс.

5. Даниел Николов Николов-за           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за            12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 11,   „прот.”-0,   „възд.”-0      /приема се/

            ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XIVв квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево. /ДЗ № 1115/26.02.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 705

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва УПИ ХІV в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546.00 кв.м., отреден „за КОО”,актуван с АЧОС № 1729/19.05.2014 год.

            ІІ.1. Определя пазарна цена за УПИ ХІV в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546.00 кв.м., отреден „за КОО”,актуван с АЧОС № 1729/19.05.2014 год. в размер на 37 128.00 (тридесет и седем хиляди, сто двадесет и осем) лева без ДДС.

ІІ.2.Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ ХІV в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546.00 кв.м., отреден „за КОО”,актуван с АЧОС № 1729/19.05.2014 год.. Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 37 128.00 (тридесет и седем хиляди, сто двадесет и осем) лева без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

            Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичният търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд. 

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-възд.    9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов- отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7,    „прот.”-0,    „възд.”-4   /приема се/

            ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XVв квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево. /ДЗ № 1116/26.02.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 706

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва УПИ ХV в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546.00 кв.м., отреден „за жилищно строителство”,актуван с АЧОС № 1730/19.05.2014 год..

            ІІ.1. Определя пазарна цена за УПИ ХV в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546.00 кв.м., отреден „за жилищно строителство”,актуван с АЧОС № 1730/19.05.2014 год. в размер на 37 128.00 (тридесет и седем хиляди, сто двадесет и осем) лева без ДДС.

            ІІ.2.Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ ХV в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546.00 кв.м., отреден „за жилищно строителство”,актуван с АЧОС № 1730/19.05.2014 год..

             Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 37 128.00 (тридесет и седем хиляди, сто двадесет и осем) лева без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

            Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-възд.   9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10,   „прот.”-0 ,   „възд.”-1     /приема се/

            ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XVIв квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево.  /ДЗ № 1122/06.03.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС

            Общински съвет-Царево

І.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва УПИ ХVІ в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546.00 кв.м., отреден „за жилищно строителство”,актуван с АЧОС № 1731/19.05.2014 год..

`           ІІ.1.Определя  пазарна цена за УПИ ХVІ в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546.00 кв.м., отреден „за жилищно строителство”,актуван с АЧОС № 1731/19.05.2014 год., в размер на 37 128.00 (тридесет и седем хиляди, сто двадесет и осем) лева без ДДС.

            ІІ.2.Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ ХVІ в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546.00 кв.м., отреден „за жилищно строителство”,актуван с АЧОС № 1731/19.05.2014 год..

              Определя следните задължителни условия:

       Начална тръжна цена в размер на 37 128.00 (тридесет и седем хиляди, сто двадесет и осем) лева без ДДС.

        Начин на плащане- цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

        Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

            Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-прот. 

2. Ваня Димитрова Атанасова-прот.    8. Димитър Георгиев Гочев- прот.

3. Георги Великов Костадинов-възд.   9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.         11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-6, „прот.”-4 , „възд.”-1     /не се приема /

            Даниел Скулиев: ДЗ № 1122/06.03.2015 год. не се приема. Уважаеми колеги, с оглед показаното гласуване и неприемането на ДЗ в завишения размер на продажната цена, сега следва да бъде подложено на гласуване по-ниското предложение с корекциите по ДЗ. Преминаваме в режим на гласуване на ДЗ с по-ниската цена.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС

            Общински съвет-Царево

І.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва УПИ ХVІ в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546.00 кв.м., отреден „за жилищно строителство”,актуван с АЧОС № 1731/19.05.2014 год..

`           ІІ.1.Определя  пазарна цена за УПИ ХVІ в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546 кв.м., отреден „за жилищно строителство”,актуван с АЧОС № 1731/19.05.2015 год., в размер на 26 754,00 (двадесет и шест хиляди, седемстотин петдесет и четири) лева без ДДС.

            ІІ.2.Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ ХVІ в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с площ от 546 кв.м., отреден „за жилищно строителство”,актуван с АЧОС № 1731/19.05.2015 год..

                      Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 26 754,00 (двадесет и шест хиляди, седемстотин петдесет и четири) лева без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

            Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичня търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дечо Градев Градев-прот. 

2. Ваня Димитрова Атанасова-прот.                 8. Димитър Георгиев Гочев- прот.

3. Георги Великов Костадинов-възд.                9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                         10. Младен Димитров Бъчваров-възд.

5. Даниел Николов Николов-не гласувал         11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                          12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-5, „прот.”-4 , „възд.”-2    /не се приема /

            ПО ТОЧКА 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Обявяване на 309 кв.м. от ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа” за частна общинска собственост.  /ДЗ № 1146/02.04.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 4, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 707

            Да отпаднат от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обявят за частна общинска собственост 309/5767 кв.м. ид.части от ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа”, с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-„за курортно-рекреационен обект” .

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12   , „прот.”-0  , „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 20.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа”, чрез изкупуване общинската част от имота. /ДЗ № 1148/06.04.2015 год./

           

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 708

             Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа” чрез изкупуване на 309/5767 ид. части от ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа”, актувани с АЧОС № 981/10.07.2008 год., от Петър Илиев Димитров с ЕГН-6609256640, на стойност 25 647,00 (двадесет и пет хиляди, шестстотин четиридесет и седем) лева без ДДС.

            След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот, в която да се включат и следните допълнителни условия: В рамките на ДВЕ календарни години от датата на подписване на договора за покупко-продажба:

1. Петър Илиев Димитров с ЕГН-6609256640 да изготви за негова сметка проект за Изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, който да внесе за одобрение в община Царево и който да предвижда изграждането на АЛЕЯ с широчина не по-малко от 2,25 линейни метра, или с обща площ на тази алея от 309.00 кв.м., разположена по цялото югозападно протежение на имота, съобразно представената към това заявление Скица-предложение.

2. Петър Илиев Димитров с ЕГН-6609256640 да изготви за негова сметка и да внесе в Община Царево за одобрение инвестиционен проект за изграждането на тази алея.

3.Петър Илиев Димитров с ЕГН-6609256640 да изгради същата алея за своя сметка, като собствеността върху нея ще стане общинска собственост по силата на чл. 81, ал. 4 от ЗУТ.

4.При евентуална промяна на законодателството, свързана с процедурата по отчуждаване, Петър Илиев Димитров с ЕГН-6609256640 да прехвърли собствеността върху алеята в полза на Община Царево за цена не по-висока от 2 306,60 лева (две хиляди, триста и шест лева и шестдесет стотинки), която цена към настоящия момент представлява данъчната оценка на 309.00 кв.м. от ПИ 44094.1.1057 по КК на с. Лозенец, м. „Тарфа”, съгласно удостоверение за данъчна оценка.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот с гореописаните допълнителни задължения за изпълнение от Петър Илиев Димитров с ЕГН-6609256640.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов- за           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12,    „прот.”-0,    „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Възлагане на кмета на Община Царево да подпише Договор по чл. 15 от ЗУТ /окончателен/ за приключване на съсобствеността върху ПИ 00878.502.150 и ПИ 00878.502.151 по КК на гр. Ахтопол.   /ДЗ № 1201/29.05.2015 год./

           

            На основание  чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 от ЗОС, във връзка с чл. 34 и сл. от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 709

            1. Одобрява представения проект на Договор по чл. 15 от ЗУТ (окончателен) от 29.05.2015 год., явяващ се приложение и неразделна част от настоящата докладна.

            2. Възлага на кмета на Община Царево да подпише Договор по чл. 15 от ЗУТ (окончателен) от 29.05.2015 год., както и да предприеме всички останали действия по вписването му в Службата по вписвания при РС-Царево.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова- за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 12  , „прот.”-0  , „възд.”-0     /приема се/

           

               

 Председател на ОбС Царево: /п/

                                      Даниел Скулиев               

 Технически секретар ОбС: /п/

                                             Пенка Янчева

Read 4662 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево