Tuesday, 24 March 2015 10:45

Протокол 37

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л № 37

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 18.03. /сряда/ 2015 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.”-гр. Царево се проведе ТРИДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

   1. Питания

   2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Изменение и допълнение на НОАМТЦУ във връзка с прилагане на принципа за комплексно административно обслужване”. /ДЗ № 1099/17.02.2015 год./

         3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2016-2018 год.”. /ДЗ № 1117/26.02.2015 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

”Актуализация на списък на пътуващите служители от общинска администрация-Царево”. /ДЗ № 1103/25.02.2015 год./

       5. Предложение от Даниел Скулиев-Председател на ОбС-Царево, относно:

„Приемане на Годишен финансов отчет на МЦ „Общински медицински център І-Царево”ЕООД към 31.12.2014 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията”. /Предл. № 1120/05.03.2015 год./

     6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.”. /ДЗ № 1108/26.02.2015 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.”. /ДЗ № 1114/26.02.2015 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински обекти в с. Лозенец”. /ДЗ № 1113/26.02.2015 год./

 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Варвара”. /ДЗ № 1109/26.02.2015 год./

 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землищата на с. Кондолово и с. Варвара”. /ДЗ № 1110/26.02.2015 год./

 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 44094.502.231 по КККР на с. Лозенец”. /ДЗ № 1105/26.02.2015 год./

 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 44094.5.912 по КККР на с. Лозенец, м. „Рибарницата”. /ДЗ № 1107/26.02.2015 год./

 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 10094.501.262 по КККР на с. Варвара”. /ДЗ № 1106/26.02.2015 год./

          14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под аренда за срок от 25 години на общински имоти в землищата на с. Лозенец, с. Велика, с. Фазаново, гр. Царево и с. Изгрев”. /ДЗ № 1111/26.02.2015 год./

          15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под аренда за срок от 25 години на общински имоти в землищата на с. Лозенец, с. Велика, с. Фазаново, гр. Царево и с. Изгрев”. /ДЗ № 1112/26.02.2015 год./

         16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ относно УПИ XI2606, УПИ XII2606, УПИ XIII2606, УПИ XIV2606, УПИ XV2606, УПИ XVI2606, УПИ XVII2606, УПИ XVIII2606, УПИ XIX2606, УПИ XX2606, УПИ XXI2606, УПИ XXII2606, УПИ XXIII2606, УПИ XXIV2606, всички в кв. 25, и улица-тупик между тях, в м. ”Караджигер” по ПУП на с. Велика, общ. Царево”. /ДЗ № 1130/09.03.2015 год./

         17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

„Определяне на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Царево за стопанската 2014-2015 год.”. /ДЗ № 1121/06.03.2015 год./

         18. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

”Одобряване на предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС, за сключване на договор за замяна между Община Царево и „АВТОЦЕНТЪР ЯНИ”ЕООД-гр. Царево, ЕИК-202420448”. /ДЗ № 1129/09.03.2015 год./

   ПО ТОЧКА 1. Питания

               ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълнение на НОАМТЦУ във връзка с прилагане на принципа за комплексно административно обслужване”. /ДЗ № 1099/17.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 77 от АПК и § 12, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 650

Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево по следния начин:

1. Във всеки раздел на Приложение № 1 „ Местни такси и цени на предоставени услуги”, добавя видовете услуги, които общинската администрация извършва безплатно и допълва нова графа за всеки раздел услуги с наименование „изискуеми документи”, както следва:

2. Добавя и одобрява към раздел „Устройство на територията”-Списък и образци на заявления/ от № 1 до № 46/, за извършване на отделните видове технически услуги, с описаните в тях подробно, всички необходими документи.

3. Изменя Приложение № 1 А, в т. 3 „Такса за детски ясли, градини, социален патронаж и детски кухни” в част „Млечни кухни” от изискуемите документи да отпадне:

- копие от удостоверение за раждане на детето;

4. В посочените приложения към ДЗ на стр. 12 позиции СД-1 и СД-2, включващи „Издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания” и „Включване в ДСП” да се считат за променени, както следва: ОЗ-1„Издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания”  и ОЗ-2 „Включване в ДСП”.

5. Всички останали текстове от горепосочената наредба остават непроменени.

Гласували „за“ -11, „прот.“- 0,“възд.“- 0;   /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2016-2018 год.”. /ДЗ № 1117/26.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево и Писмо на МФ БЮ № 1 от 11.02.2015 год.,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 651

1. Одобрява бюджетната прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2016-2018 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.         7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за              11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 11, „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Актуализация на списък на пътуващите служители от общинска администрация-Царево”. /ДЗ № 1103/25.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 294, ал. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 от Постановление № 8/16.01.2015 год. за изпълнение на  държавния бюджет на Р.България за 2015 год.,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 652

 Променя и допълва бюджета на Община Царево за 2015 год., както следва:

 1. Променя т. 6 от Приложение № 8.1 от ДЗ за бюджета на Община Царево като длъжността гл. спец. „Разрешение за ползване” на Община Царево се променя на Зам.кмет на Община Царево.

2. Добавя т. 9 от същото приложение-Станислав Николов-главен архитект на Община Царево, като изплащането на транспортните разноски да започне от датата на назначаването му.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.       7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0; /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Предложение от Даниел Скулиев-Председател на ОбС-Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на МЦ „Общински медицински център І-Царево”ЕООД към 31.12.2014 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията”. /Предл. № 1120/ 05.03.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда, при които Община Царево упражнява правата си на собственик, във връзка с чл. 5 от ЗТР, във връзка с чл. 40, ал. 1”б”, във връзка с чл. 24 от Закона за счетоводството,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 653

1. Приема Годишен финансов отчет на МЦ „Общински медицински център І-Царево” ЕООД към 31.12.2014 год..

2. Възлага на Георги Иванов Гаврилов в качеството му на Управител на общинското дружество МЦ „Общински медицински център І-Царево”ЕООД, с ЕИК- 102669884, да осъществи всички необходими действия по Обявяването на Годишния финансов отчет за 2014 год. на това общинско дружество в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.        7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 11, „прот.”- 0, „възд.”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.”. /ДЗ № 1108/ 26.02.2015 год./

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

  Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 654

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

- част с площ от 2.813 дка от ПИ № 44094.4.2 по КККР на с. Лозенец, с площ от 18.611 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, седма категория, актуван с АЧОС № 1786/06.02.2015 год.;

- част с площ от 0.512 дка от ПИ № 44094.18.1 по КККР на с. Лозенец, с площ от 15.655 дка, с НТП „друг вид нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1648/ 19.06.2013 год.;

- част с площ от 0.106 дка от ПИ № 44094.27.15 по КККР на с. Лозенец, с площ от 44.184 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, седма категория, актуван с АЧОС № 1787/06.02.2015 год.;

- сграда с идентификатор 44094.34.24.1 по КККР на с. Лозенец, с площ от 48 кв.м., с предназначение „сграда за битови услуги”, разположена в ПИ № 44094.34.24 по КККР на с. Лозенец, с НТП-за хранително-вкусова промишленост, актуван с АЧОС № 1784/27.01.2015 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.         7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за              11. Невяна Радкова Фешеваотс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 0, „възд.”- 4   /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.”. /ДЗ № 1114/ 26.02.2015 год./

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

РЕШИ:№ 655

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

- УПИ III, кв. 27 по плана на с. Велика, с площ от 150 кв.м., актуван с АЧОС № 1465/01.02.2012 год., отреден за „ретранслаторна антена”.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.         7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за              10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов- за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 9, „прот.”- 0, „възд.”- 1   /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински обекти в с. Лозенец”. /ДЗ № 1113/ 26.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 656

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

1.1. павилион № 3, с площ от 20 кв.м., находящ се в ПИ № 44094.501.360 по КККР на с. Лозенец, актуван с АЧОС № 167/03.06.2003 год., предвиден в Схемата за преместваемите обекти за 2014 година /петно №3/, с предназначение за „търговска дейност”;

            1.2. павилион № 4, с площ от 20 кв.м., находящ се в ПИ № 44094.501.360 по КККР на с. Лозенец, актуван с АЧОС № 167/03.06.2003 год., предвиден в Схемата за преместваемите обекти за 2014 година /петно №4/, с предназначение за „търговска дейност”;

1.3. павилион № 5, с площ от 20 кв.м., находящ се в ПИ № 44094.501.360 по КККР на с. Лозенец, актуван с АЧОС № 167/03.06.2003 год., предвиден в Схемата за преместваемите обекти за 2014 година /петно №5/, с предназначение за „търговска дейност”.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обекти:

 2.1. Павилион № 3, с площ от 20 кв.м., находящ се в ПИ № 44094.501.360 по КККР на с. Лозенец, актуван с АЧОС № 167/03.06.2003 год., предвиден в Схемата за преместваемите обекти за 2014 година /петно №3/, с предназначение за „търговска дейност”;

             2.2. Павилион № 4, с площ от 20 кв.м., находящ се в ПИ № 44094.501.360 по КККР на с. Лозенец, актуван с АЧОС № 167/03.06.2003 год., предвиден в Схемата за преместваемите обекти за 2014 година /петно №4/, с предназначение за „търговска дейност”;

 2.3. Павилион № 5, с площ от 20 кв.м., находящ се в ПИ № 44094.501.360 по КККР на с. Лозенец, актуван с АЧОС № 167/03.06.2003 год., предвиден в Схемата за преместваемите обекти за 2014 година /петно №5/, с предназначение за „търговска дейност”.

3. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за всеки един от горепосочените обекти, както следва:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 125.00 лв. (сто двадесет и пет) лв. без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 1 500.00 лв. (хиляда и петстотин) лв. без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

4. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.             7. Дечо Градев Градев-прот.

2. Ваня Димитрова Атанасова- възд.         8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за              9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                  11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                   12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „прот.”-2, „възд.”-1   /приема се/

   ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Варвара”. /ДЗ № 1109/26.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл.14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 657

         1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

за землището на с. Варвара:

-              ПИ № 10094.5.2 по КККР на с. Варвара, с площ от 4.459 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 437/17.02.2010 год.;

-              ПИ № 10094.19.11 по КККР на с. Варвара, с площ от 1.981 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 409/29.01.2010 год.;

-              ПИ № 10094.29.10 по КККР на с. Варвара, с площ от 3.841 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 382/23.11.2009 год.;

-              ПИ № 10094.31.318 по КККР на с. Варвара, с площ от 4.998 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 369/05.11.2009 год.;

-              ПИ № 10094.33.20 по КККР на с. Варвара, с площ от 8.559 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 416/29.01.2010 год..

2. Отдавапод наем на Васил Георгиев Георгиев, с ЕГН-7906170648, с адрес: гр. Царево, ул. ”Рене Шарон” № 14, за срок от 10 години следните имоти:

за землището на с. Варвара:

-              ПИ № 10094.5.2 по КККР на с. Варвара, с площ от 4.459 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 437/17.02.2010 год.;

-              ПИ № 10094.19.11 по КККР на с. Варвара, с площ от 1.981 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 409/29.01.2010 год.;

-              ПИ № 10094.29.10 по КККР на с. Варвара, с площ от 3.841 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 382/23.11.2009 год.;

-              ПИ № 10094.31.318 по КККР на с. Варвара, с площ от 4.998 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 369/05.11.2009 год.;

-              ПИ № 10094.33.20 по КККР на с. Варвара, с площ от 8.559 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 416/29.01.2010 год.,

при годишна наемна цена общо за всички имоти в размер на 214.54 лв. (двеста и четиринадесет лева, петдесет и четири стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.           7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за             8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за            9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землищата на с. Кондолово и с. Варвара”. /ДЗ № 1110/26.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

РЕШИ:№ 658

      1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

за землището на с. Кондолово:

-ПИ № 008061 по КВС на с. Кондолово, с площ от 4.069 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 821/26.01.2015 год.;

-ПИ № 008077 по КВС на с. Кондолово, с площ от 5.529 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 825/26.01.2015 год.;

-ПИ № 008078 по КВС на с. Кондолово, с площ от 13.222 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 826/26.01.2015 год.;

-ПИ № 008079 по КВС на с. Кондолово, с площ от 14.826 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 824/26.01.2015 год.;

-ПИ № 008085 по КВС на с. Кондолово, с площ от 4.431 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 823/26.01.2015 год.;

-ПИ № 008090 по КВС на с. Кондолово, с площ от 1.798 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 822/26.01.2015 год.;

за землището на с. Варвара:

-ПИ № 10094.20.4 по КККР на с. Варвара, с площ от 8.837 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 388/23.11.2009 год..

2. Отдавапод наем на „ИТС АГРО”ООД, с ЕИК-203057229, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Царево, ул. ”Иван Вазов” № 4, представлявано от Стефан Киров, за срок от 10 години следните имоти:

за землището на с. Кондолово:

-ПИ № 008061 по КВС на с. Кондолово, с площ от 4.069 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 821/26.01.2015 год.;

-ПИ № 008077 по КВС на с. Кондолово, с площ от 5.529 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 825/26.01.2015 год.;

-ПИ № 008078 по КВС на с. Кондолово, с площ от 13.222 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 826/26.01.2015 год.;

-ПИ № 008079 по КВС на с. Кондолово, с площ от 14.826 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 824/26.01.2015 год.;

-ПИ № 008085 по КВС на с. Кондолово, с площ от 4.431 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 823/26.01.2015 год.;

-ПИ № 008090 по КВС на с. Кондолово, с площ от 1.798 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 822/26.01.2015 год.;

за землището на с. Варвара:

-ПИ № 10094.20.4 по КККР на с. Варвара, с площ от 8.837 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 388/23.11.2009 год.,

при годишна наемна цена общо за всички имоти в размер на 465.57 лв. (четиристотин, шестдесет и пет лева, петдесет и седем стотинки) без ДДС.

3.Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.             7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за               8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за              9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                  11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                   12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 10, „прот.”- 0, „възд.”- 0   /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 44094.502.231 по КККР на с. Лозенец”. /ДЗ № 1105/26.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 659

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва ПИ № 44094.502.231 по КККР на с. Лозенец, с площ от 332 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1797/23.02.2015 год..

ІІ.1. Определя пазарна цена на ПИ № 44094.502.231 по КККР на с. Лозенец, с площ от 332 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1797/23.02.3015 год. в размер на 23 572,00 (двадесет и три хиляди, петстотин седемдесет и два) лева без ДДС.

ІІ.2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 44094.502.231 по КККР на с. Лозенец, с площ от 332 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1797/23.02.2015 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 23 572,00 (двадесет и три хиляди, петстотин седемдесет и два) лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.            7. Дечо Градев Градев-прот.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.         8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за             9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                 11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                  12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 1, „възд.”- 2   /приема се/

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 44094.5.912 по КККР на с. Лозенец, м. „Рибарницата””. /ДЗ № 1107/26.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал.1 и ал.2  от НРПУРИВОС, 

 Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 660

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва ПИ № 44094.5.912 по КККР на с. Лозенец, м. „Рибарницата”, общ. Царево, с площ от 572 кв.м., с трайно предназначение-земеделска, с начин на трайно ползване-нива,актуван с АЧОС № 1796/13.02.2015 год..

ІІ.1. Определя пазарна цена за ПИ № 44094.5.912 по КККР на с. Лозенец, м. „Рибарницата”, общ. Царево, с площ от 572 кв.м., с трайно предназначение- земеделска, с начин на трайно ползване-нива,актуван с АЧОС № 1796/13.02.2015 год. в размер на  34 690,00 (тридесет и четири хиляди, шестстотин и деветдесет) лева без ДДС.

ІІ.2.Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ №44094.5.912 по КККР на с. Лозенец, м. „Рибарницата”, общ. Царево, с площ от 572 кв.м., с трайно предназначение-земеделска, с начин на трайно ползване-нива,актуван с АЧОС №1796/13.02.2015 год.

 Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 34 690,00 (тридесет и четири хиляди, шестстотин и деветдесет) лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

               Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичният търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.         7. Дечо Градев Градев-прот.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за              11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 3, „възд.”- 1   /приема се/

ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 10094.501.262 по КККР на с. Варвара”. /ДЗ № 1106/26.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 661

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва ПИ № 10094.501.262 по КККР на с. Варвара, с площ от 968 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-за друг вид обществен обект, комплекс, актуван с АЧОС № 1785/06.02.2015 год..

ІІ.1. Определя пазарна цена на ПИ № 10094.501.262 по КККР на с. Варвара, с площ от 968 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-за друг обществен обект, комплекс, актуван с АЧОС № 1785/06.02.2015 год. в размер на 55 240,00 (петдесет и пет хиляди, двеста и четиридесет) лева без ДДС.

ІІ.2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 10094.501.262 по КККР на с. Варвара, с площ от 968 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-за друг обществен обект, комплекс, актуван с АЧОС № 1785/06.02.2015 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 55 240,00 (петдесет и пет хиляди, двеста и четиридесет) лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                7. Дечо Градев Градев-прот.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.             8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за                 9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                    10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                     11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                      12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „прот.”- 1, „възд.”- 2   /приема се/

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под аренда за срок от 25 години на общински имоти в землищата на с. Лозенец, с. Велика, с. Фазаново, гр. Царево и с. Изгрев.” /ДЗ № 1111/26.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 662

         1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

за землището на с. Лозенец:

-ПИ № 44094.4.130 по КККР на с. Лозенец, с площ от 4.125 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 331/20.06.2006 год.;

- ПИ № 44094.9.656 по КККР на с. Лозенец, с площ от 9.902 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1791/10.02.2015 год.;

-ПИ № 44094.10.9 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.002 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 251/15.05.2006 год.;

-ПИ № 44094.35.68 по КККР на с.Лозенец, с площ от 74.327 дка, с начин на трайно ползване ”изоставено трайно насаждение”, седма категория, актуван с АЧОС № 414/ 28.06.2006 год.;

за землището на с. Велика:

-ПИ № 005008 по КВС на с. Велика, с площ от 4.959 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1571/03.04.2013 год.;

-ПИ № 005009 по КВС на с. Велика, с площ от 3.796 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1570/03.04.2013 год.;

-ПИ № 011008 по КВС на с. Велика, с площ от 2.00 дка, с начин на трайно ползване ”трайни насаждения”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1583/03.04.2013 год.;

-ПИ № 014001 по КВС на с. Велика, с площ от 7.300 дка, с начин на трайно ползване ”трайни насаждения”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1586/ 03.04.2013 год.;

-ПИ № 015014 по КВС на с. Велика, с площ от 13.004 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 112/27.01.2005 год.;

за землището на с. Фазаново:

-ПИ № 004018 по КВС на с. Фазаново, с площ от 4.998 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1618/18.05.2013 год.;

-ПИ № 004023 по КВС на с. Фазаново, с площ от 4.996 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1617/18.05.2013 год.;

-ПИ № 004028 по КВС на с. Фазаново, с площ от 4.929 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1621/18.05.2013 год.;

-ПИ № 004030 по КВС на с. Фазаново, с площ от 5.013 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1620/18.05.2013 год.;

-ПИ № 005031 по КВС на с. Фазаново, с площ от 4.999 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1776/24.01.2015 год.;

-ПИ № 005042 по КВС на с. Фазаново, с площ от 12.476 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1778/24.01.2015 год.;

-ПИ № 070009 по КВС на с. Фазаново, с площ от 5.548 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1777/24.01.2015 год.;

-ПИ № 070014 по КВС на с. Фазаново, с площ от 5.559 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1779/24.01.2015 год.;

-ПИ № 012064 по КВС на с. Фазаново, с площ от 16.347 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1780/24.01.2015 год.;

-ПИ № 015451 по КВС на с. Фазаново, с площ от 3.310 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1630/18.05.2013 год.;

-ПИ № 016453 по КВС на с. Фазаново, с площ от 14.974 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1606/18.05.2013 год.;

за землището на гр. Царево:

-ПИ № 48619.40.15 по КККР на гр. Царево, с площ от 5.997 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1792/10.02.2015 год.;

-ПИ № 48619.42.7 по КККР на гр. Царево, с площ от 6.00 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1793/10.02.2015 год.;

за землището на с. Изгрев:

-ПИ № 003039 по КВС на с. Изгрев, с площ от 6.247 дка, с начин на трайно ползване ”затревена нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 44/23.02.2000 г.;

-ПИ № 003092 по КВС на с. Изгрев, с площ от 5.211 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1773/24.01.2015 год.;

-ПИ № 003303 по КВС на с. Изгрев, с площ от 5.193 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1770/24.01.2015 год.;

-ПИ № 003323 по КВС на с. Изгрев, с площ от 12.779 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1771/24.01.2015 год..

2. Отдавапод аренда на „ИТС АГРО”ООД, с ЕИК-203057229, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Царево, ул. ”Иван Вазов” № 4, представлявано от Стефан Киров, за срок от 25 години следните имоти:

за землището на с. Лозенец:

-ПИ № 44094.4.130 по КККР на с. Лозенец, с площ от 4.125 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 331/20.06.2006 год.;

- ПИ № 44094.9.656 по КККР на с. Лозенец, с площ от 9.902 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1791/10.02.2015 год.;

-ПИ № 44094.10.9 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.002 дка, с начин на трайно ползване ” нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 251/15.05.2006 год.;

-ПИ № 44094.35.68 по КККР на с. Лозенец, с площ от 74.327 дка, с начин на трайно ползване ”изоставено трайно насаждение”, седма категория, актуван с АЧОС № 414/28.06.2006 год.;

за землището на с. Велика:

-ПИ № 005008 по КВС на с. Велика, с площ от 4.959 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1571/03.04.2013 год.;

-ПИ № 005009 по КВС на с. Велика, с площ от 3.796 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1570/03.04.2013 год.;

-ПИ № 011008 по КВС на с. Велика, с площ от 2.00 дка, с начин на трайно ползване ”трайни насаждения”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1583/03.04.2013 год.;

-ПИ № 014001 по КВС на с. Велика, с площ от 7.300 дка, с начин на трайно ползване ”трайни насаждения”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1586/ 03.04.2013 год.;

-ПИ № 015014 по КВС на с. Велика, с площ от 13.004 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 112/27.01.2005 год.;

за землището на с. Фазаново:

-ПИ № 004018 по КВС на с. Фазаново, с площ от 4.998 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1618/18.05.2013 год.;

-ПИ № 004023 по КВС на с. Фазаново, с площ от 4.996 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1617/18.05.2013 год.;

-ПИ № 004028 по КВС на с. Фазаново, с площ от 4.929 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1621/18.05.2013 год.;

-ПИ № 004030 по КВС на с. Фазаново, с площ от 5.013 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1620/18.05.2013 год.;

-ПИ № 005031 по КВС на с. Фазаново, с площ от 4.999 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1776/24.01.2015 год.;

-ПИ № 005042 по КВС на с. Фазаново, с площ от 12.476 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1778/24.01.2015 год.;

-ПИ № 070009 по КВС на с. Фазаново, с площ от 5.548 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1777/24.01.2015 год.;

-ПИ № 070014 по КВС на с.Фазаново, с площ от 5.559 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1779/24.01.2015 год.;

-ПИ № 012064 по КВС на с. Фазаново, с площ от 16.347 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1780/24.01.2015 год.;

-ПИ № 015451 по КВС на с. Фазаново, с площ от 3.310 дка, с начин на трайно ползване ”изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1630/18.05.2013 год.;

-ПИ № 016453 по КВС на с. Фазаново, с площ от 14.974 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1606/18.05.2013 г.;

за землището на гр. Царево:

-ПИ № 48619.40.15 по КККР на гр. Царево, с площ от 5.997 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1792/10.02.2015 год.;

-ПИ № 48619.42.7 по КККР на гр. Царево, с площ от 6.00 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1793/10.02.2015 год.;

за землището на с.Изгрев:

-ПИ № 003039 по КВС на с. Изгрев, с площ от 6.247 дка, с начин на трайно ползване ”затревена нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 44/23.02.2000 год.;

-ПИ № 003092 по КВС на с. Изгрев, с площ от 5.211 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1773/24.01.2015 год.;

-ПИ № 003303 по КВС на с. Изгрев, с площ от 5.193 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1770/24.01.2015 год.;

-ПИ № 003323 по КВС на с. Изгрев, с площ от 12.779 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1771/24.01.2015 год.,

при годишна арендна цена общо за всички имоти в размер на 2 673.33 лв. (две хиляди, шестстотин седемдесет и три лева, тридесет и три стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.             7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.          8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за              9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                  10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                  11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                   12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 0, „възд.”- 4   /приема се/

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под аренда за срок от 25 години на общински имоти в землищата на с. Лозенец, с. Велика, с. Фазаново, гр. Царево и с. Изгрев”. /ДЗ № 1112/26.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 24„а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС, 

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 663

         1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

за землището на с. Лозенец:

-  ПИ № 44094.10.26 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.002 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 258/15.05.2006 год.;

-   ПИ № 44094.10.33 по КККР на с. Лозенец, с площ от 4.996 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 253/15.05.2006 г.;

-  ПИ № 44094.10.36 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.00 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 255/15.05.2006 год.;

-  ПИ № 44094.12.100 по КККР на с. Лозенец, с площ от 10.003 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1788/10.02.2015 год.;

-  ПИ № 44094.12.101 по КККР на с. Лозенец, с площ от 9.998 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1789/10.02.2015 год.;

-  ПИ № 44094.12.412 по КККР на с. Лозенец, с площ от 20.001 дка, с начин на трайно ползване ” нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 273/16.05.2006 год.;

-  ПИ № 44094.12.500 по КККР на с. Лозенец, с площ от 7.891 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1790/10.02.2015 год.;

-  ПИ № 44094.28.7 по КККР на с. Лозенец, с площ от 8.097 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АЧОС № 388/27.06.2006 год.;

-  ПИ № 44094.28.8 по КККР на с. Лозенец, с площ от 4.606 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АЧОС № 387/27.06.2006 год.;

за землището на с. Велика:

-  ПИ № 011026 по КВС на с. Велика, с площ от 2.00 дка, с начин на трайно ползване ”тр.насаждения”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1382/22.11.2010 год.;

-  ПИ № 013002 по КВС на с. Велика, с площ от 4.710 дка, с начин на трайно ползване ”тр.насаждения”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1584/03.04.2013 год.;

за землището на с. Фазаново:

-  ПИ № 009264 по КВС на с. Фазаново, с площ от 4.309 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1783/24.01.2015 год.;

-  ПИ № 020206 по КВС на с. Фазаново, с площ от 14.022 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1781/24.01.2015 год.;

-  ПИ № 021213 по КВС на с. Фазаново, с площ от 8.018 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1782/24.01.2015 год.;

-  ПИ № 021245 по КВС на с. Фазаново, с площ от 5.051 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1611/18.05.2013 год.;

за землището на гр. Царево:

-  ПИ № 48619.1.14 по КККР на гр. Царево, с площ от 26.449 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1795/10.02.2015 год.;

-  ПИ № 48619.38.1 по КККР на гр. Царево, с площ от 3.00 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 888/08.07.2005 год.;

-  ПИ № 48619.38.859 по КККР на гр. Царево, с площ от 5.001 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 837/07.01.2005 год.;

-  ПИ № 48619.38.862 по КККР на гр. Царево, с площ от 4.999 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 838/07.01.2005 год.;

за землището на с. Изгрев:

-  ПИ № 002151 по КВС на с. Изгрев, с площ от 7.429 дка, с начин на трайно ползване ”затревена нива”, шеста категория, актуван с АЧОС № 1772/24.01.2015 год.;

-  ПИ № 003274 по КВС на с. Изгрев, с площ от 3.749 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 242/22.04.2005 год.;

-  ПИ № 005017 по КВС на с. Изгрев, с площ от 5.266 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1775/24.01.2015 год.;

-  ПИ № 005024 по КВС на с. Изгрев, с площ от 15.752 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1774/24.01.2015 год..

2. Отдавапод аренда на Васил Георгиев Георгиев, с ЕГН-7906170648, с адрес: гр. Царево, ул. ”Рене Шарон” № 14, за срок от 25 години следните имоти:

за землището на с. Лозенец:

-  ПИ № 44094.10.26 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.002 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 258/15.05.2006 год.;

-   ПИ № 44094.10.33 по КККР на с. Лозенец, с площ от 4.996 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 253/15.05.2006 год.;

-  ПИ № 44094.10.36 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.00 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 255/15.05.2006 год.;

-  ПИ № 44094.12.100 по КККР на с. Лозенец, с площ от 10.003 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1788/10.02.2015 год.;

-  ПИ № 44094.12.101 по КККР на с. Лозенец, с площ от 9.998 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1789/10.02.2015 год.;

-  ПИ № 44094.12.412 по КККР на с. Лозенец, с площ от 20.001 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 273/16.05.2006 год.;

-  ПИ № 44094.12.500 по КККР на с. Лозенец, с площ от 7.891 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1790/10.02.2015 г.;

-  ПИ № 44094.28.7 по КККР на с. Лозенец, с площ от 8.097 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АЧОС № 388/27.06.2006 год.;

-  ПИ № 44094.28.8 по КККР на с. Лозенец, с площ от 4.606 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, шеста категория, актуван с АЧОС № 387/27.06.2006 год.;

за землището на с. Велика:

-  ПИ № 011026 по КВС на с. Велика, с площ от 2.00 дка, с начин на трайно ползване ”тр.насаждения”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1382/22.11.2010 год.;

-  ПИ № 013002 по КВС на с. Велика, с площ от 4.710 дка, с начин на трайно ползване ”тр.насаждения”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1584/03.04.2013 год.;

за землището на с. Фазаново:

-  ПИ № 009264 по КВС на с. Фазаново, с площ от 4.309 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1783/24.01.2015 год.;

-  ПИ № 020206 по КВС на с. Фазаново, с площ от 14.022 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1781/24.01.2015 год.;

-  ПИ № 021213 по КВС на с. Фазаново, с площ от 8.018 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1782/24.01.2015 г.;

-  ПИ № 021245 по КВС на с. Фазаново, с площ от 5.051 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1611/18.05.2013 год.;

за землището на гр. Царево:

-  ПИ № 48619.1.14 по КККР на гр. Царево, с площ от 26.449 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1795/10.02.2015 год.;

-  ПИ № 48619.38.1 по КККР на гр. Царево, с площ от 3.00 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 888/08.07.2005 год.;

-  ПИ № 48619.38.859 по КККР на гр. Царево, с площ от 5.001 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 837/07.01.2005 год.;

-  ПИ № 48619.38.862 по КККР на гр. Царево, с площ от 4.999 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 838/07.01.2005 год.;

за землището на с. Изгрев:

-  ПИ № 002151 по КВС на с. Изгрев, с площ от 7.429 дка, с начин на трайно ползване ”затревена нива”, шеста категория, актуван с АЧОС № 1772/24.01.2015 год.;

-  ПИ № 003274 по КВС на с. Изгрев, с площ от 3.749 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 242/22.04.2005 год.;

-  ПИ № 005017 по КВС на с. Изгрев, с площ от 5.266 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1775/24.01.2015 год.;

-  ПИ № 005024 по КВС на с. Изгрев, с площ от 15.752 дка, с начин на трайно ползване ”нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1774/24.01.2015 год.,

при годишна арендна цена общо за всички имоти в размер на 2 162.43 лв. (две хиляди, сто шестдесет и два лева, четиридесет и три стотинки)  без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.         8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за             9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                 11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                  12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”-0, „възд.”- 3   /приема се/

ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ относно УПИ XI2606, УПИ XII2606, УПИ XIII2606, УПИ XIV2606, УПИ XV2606, УПИ XVI2606, УПИ XVII2606, УПИ XVIII2606, УПИ XIX2606, УПИ XX2606, УПИ XXI2606, УПИ XXII2606, УПИ XXIII2606, УПИ XXIV2606, всички в кв. 25, и улица-тупик между тях, в м. ”Караджигер” по ПУП на с. Велика, общ. Царево”. /ДЗ № 1130/ 09.03.2015 год./

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 664

1.Одобрява приложеното задание, относно изменение на ПУП-ПРЗ.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, относно УПИ XI2606, УПИ XII2606, УПИ XIII2606, УПИ XIV2606, УПИ XV2606, УПИ XVI2606, УПИ XVII2606, УПИ XVIII2606, УПИ XIX2606, УПИ XX2606, УПИ XXI2606, УПИ XXII2606, УПИ XXIII2606, УПИ XXIV2606,всички в кв. 25, и улица-тупик между тях, в м. ”Караджигер” по ПУП на с. Велика, общ. Царево, с обща площ на засегнатите имоти от 7 826 кв.м., с цел обединяване на горепосочените УПИ и засегнатия участък от улица-тупик, като от всички тях се обособяват два новообразувани урегулирани поземлени имота, съответно, както следва: УПИ XI2606, кв. 25 с площ 4 759 кв.м. и УПИ XII2606, кв. 25 с площ 3 067 кв.м.. Вътрешно обслужващата тупикова улица (одобрена със заповед РД-01-365/ 27.05.2009 год. на Кмета на Община Царево) отпада и площите, предвидени за нея се придават /присъединяват/ симетрично към двата новообразувани урегулирани имота.

Гласували „за”- 10, „прот.”- 0, „възд.”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Определяне на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Царево за стопанската 2014-2015 год.”. /ДЗ № 1121/06.03.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37 „и”, ал. 3 и чл. 37 „о”, ал. 1 и ал. 2 от ЗСПЗЗ,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 665

1. Определя пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване- Приложение № 1.

2. На основание чл. 37 „о”, ал. 1 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет определя размера и местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на землищата в Община Царево-Приложение № 1 към настоящото решение.

3. Приема Правила за ползване и поддържане на общинските мери и пасища- Приложение № 2.

4. Упълномощава кмета на Община Царево да извърши всички последващи от решението действия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.             7. Дечо Градев Граде-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова- възд.         8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за              9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                  11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                   12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 0, „възд.”- 3   /приема се/

ПО ТОЧКА 18. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Одобряване на предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС, за сключване на договор за замяна между Община Царево и „АВТОЦЕНТЪР ЯНИ”ЕООД-гр. Царево, ЕИК-202420448.” /ДЗ № 1129/ 09.03.2015 год./

На основание чл. 21, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 666

Одобрява предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС, постигнато на 09.03.2015 год. между кмета на Община Царево и „АВТОЦЕНТЪР ЯНИ”ЕООД-гр. Царево, ЕИК-202490448, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, п.к 8260, общ. Царево, обл. Бургас, ул. Грънчар № 29, представлявано от Нина Янева Илиева от гр. Царево, п.к. 8260, Община Царево, област Бургас, ул. Грънчар № 29, ЕГН-9108030470, прит. л.к. № 642714785/24.08.2011 год. на МВР Бургас-едноличен собственик на капитала на дружеството, съгласно приложението.

Приложение: Предварително съгласие от 09.03.2015 год., за сключване на договор за замяна между Община Царево и „АВТОЦЕНТЪР ЯНИ” ЕООД гр. Царево, ЕИК 202490448, със седалище и адрес на управление на дружеството гр. Царево, п.к 8260, общ. Царево, обл. Бургас, ул. Грънчар № 29, представлявано от Нина Янева Илиева от гр. Царево, п.к. 8260, Община Царево, област Бургас, ул. Грънчар № 29, ЕГН-9108030470, прит. л.к. № 642714785/24.08.2011 год. на МВР Бургас-едноличен собственик на капитала на дружеството- собственик на 38 (тридесет и осем) кв.м. от ПИ № 48619.504.94 по КККР на гр. Царево, които съгласно Заповед № РД-01-390/ 26.05.2014 год. на кмета на Община Царево се придават към улица.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.             7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.          8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за              9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                  11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                   12. Радослава Русева Кичуковаза-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 7, „прот.”- 0, „възд.”- 3   /приема се/

  Председател на ОбС Царево: /п/

                                      Даниел Скулиев               

  

  Технически секретар ОбС: /п/

                                             Пенка Янчева

Read 5071 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево