Tuesday, 24 March 2015 10:41

Протокол 36

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л № 36

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 13.02. /петък/ 2015 год. от 09.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.”-гр. Царево се проведе ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на Общински съвет Царево.

След изслушване химна на Р. България Председателят на ОбС Царево г-н Даниел Скулиев откри 36-то заседание на Общински съвет Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2015 год., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси”. /ДЗ № 1070/27.01.2015 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Приемане на бюджет на Община Царево за 2015 год.”. /ДЗ № 1071/27.01.2015 год./

4.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Издаване на запис на заповед от Община Царево в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 321 от 20.05.2014 год., Анекс № 1 от 22.10.2014 год. и Анекс № 2 от 30.01.2015 год., сключени между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ”Приморско-Созопол-Царево” по Мярка 3.1 Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, Приоритетна ос 3 Подобряване качеството и достъпа да основни услуги и създаване на алтернативи за заетост на населението в региона от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год. за Проект „Път до лодкостоянка с. Синеморец”. /ДЗ № 1075/ 03.02.2015 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Издаване на запис на заповед от Община Царево в полза на ДФ„Земеделие”- Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 320 от 20.05.2014 год., Анекс № 1 от 03.10.2014 год., сключен между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ„Приморско-Созопол-Царево” по Мярка 2.2. Развитие на туристически атракции, Приоритетна ос 2 „Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развитие на националното природно и архитектурно наследство” от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год. за Проект „Пешеходна и велосипедна алея-Южен бряг Пристанищен залив, гр. Царево”. /ДЗ № 1085/04.02.2015 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево (НОАМТЦУ), касаещо такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо”. /ДЗ № 1064/16.01.2015 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево”. /ДЗ № 1069/23.01.2015 год./

8.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2015 год.”./ ДЗ № 1090/06.02.2015 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

    - Определяне обема на годишното ползване на дървесина от гори-общинска собственост за 2015 год.;

    - Определяне на допустимия брой добитък за паша в разрешената площ за паша за землищата на Община Царево;

     -Утвърждаване на ценоразпис за паша на селскостопански животни в горски територии-общинска собственост;

     -Утвърждаване на ценоразпис за маркиране и сортиментиране на дървесина- общинска собственост през 2015 год.;

              - Продажба на строителна дървесина и дърва за огрев, останали на временен склад през 2013-2014 год.;

  -Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии- общинска собственост;

 -Утвърждаване на ценоразпис за продажните цени на стояща дървесина на корен; /ДЗ № 1087/05.02.2015 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Сключване на Договор за обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Царево и приемане на такса за събиране на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и транспортирането им”. /ДЗ № 1066/ 20.01.2015 год./

 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2015 год. до края на учебната 2014/2015 год. в СОУ„Н.Й.Вапцаров” гр. Царево и ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” гр. Ахтопол. /ДЗ № 1074/30.01.2015 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.”. /ДЗ № 1079/03.02.2015 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на общинско помещение с площ от 48.00 кв.м., представляващо част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КК на гр. Царево.”. / ДЗ № 1078/03.02.2015 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.477 по КККР на гр. Ахтопол.”. /ДЗ № 1088/05.02.2015 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.64.36 по КККР на гр. Царево, м. ”Нестинарка”, чрез изкупуване общинската част от имота”. /ДЗ № 1081/03.02.2015 год./

16. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Отдаване под аренда на ПИ № 015014 по КВС на с. Велика”. /ДЗ № 1076/03.02.2015 год./

17.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Приемане на решение за отдаване под аренда за срок от 20 години на общински имот в землището на с. Лозенец”. /ДЗ № 1077/03.02.2015 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Размер на трудовите възнаграждения на кметовете на гр. Ахтопол и с. Лозенец”. /ДЗ № 1084/ 04.02.2015 год./

19. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: Представителство на Община Царево в Асоциацията по ВиК гр. Бургас. /ДЗ № 1091/09.02.2015 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Извършени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево- инж. Георги Иванов Лапчев и председателя на ОбС Царево за периода 01.10.2014 год.-31.12.2014 год.”. /ДЗ № 1080/03.02.2015 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Обявяване на 81/434 кв.м. ид. части от УПИ VІ в кв. 20 по ПУП на гр. Ахтопол, за частна общинска собственост”. /ДЗ № 1083/04.02.2015 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ І „за озеленяване”, кв.77 (кв. Зона Север”) по ПУП на гр. Царево.”. /ДЗ № 1089/06.02.2015 год./

Гласували“за“ 11, „против“-0,“въздържали се“-0

ПО ТОЧКА 1.Питания

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2015 год., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси”. /ДЗ № 1070/27.01.2015 год./

                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Общински съвет Царево

Р Е Ш И : № 629

             1 Одобрява план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата на територията на Община Царево за 2015 година съгласно Приложение №1.

                         О  Б  Щ  И  Н  А    Ц  А  Р  Е  В  О
                                     П Л А Н - С М Е Т К А
              ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" ЗА 2015 ГОДИНА
   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПЛАН 2015Г.-ХИЛ.ЛВ
          І. ПРИХОДНА ЧАСТ                      1 885
11 ОТ ТАКСА ЗА БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ                       1 800
  в това число
         1.1. От населението                           450
         1.2. От предприятия и фирми                        1 350
         2. Отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците                           -180
         3.  ОСТАТЪК ОТ 2014 год.                             265
          ІІ.  РАЗХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ ПО ПЛАН СМЕТКА                          1 885
 в това число
          1.  Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци                               40
         1.1.  Контейнери                               20
        1.2.  Други-кошчета за смет, стопански инвентар                               20
          2.  Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата                             845
         2.1.  Събиране и извозване на битови отпадъци                             640
         2.2.  Други капиталови разходи-нови сметопочистващи автомобили                             205
 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
         3. закриване и мониторинг на ДБО или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци                             200
 Почистване на улични платна, тротоари, площади, алеи, паркове
          4.  и др.територии от населените места, предназначени за обществено ползване                                800

                              

        4.1.

 За ликвидиране на нерегламентирани сметища                              100
     4.2  Почистване на отводнителни канали и дерета                                70
     4.3  Разходи за миене на улици и площади                                20
        4.2.  За поддържане на чистотата на улични платна, тротоари, площади, алеи, паркове и др.територии от населените места, предназначени за обществено ползване- трудови разходи, текущи разходи и др.                              610

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за             7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-4 /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Приемане на бюджет на Община Царево за 2015 год.”. /ДЗ № 1071/27.01.2015 год./

            Приложение № 1 касаещо Приходи по бюджет 2015 год.. Режим на гласуване.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-прот.

2. Ваня Димитрова Атанасова-прот.     8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-4, „въздържали се”-0; /приема се/

            Приложение № 2-Справка за разходите по функции и дейности в проекта за бюджет на Община Царево за 2015 год.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-прот.

2. Ваня Димитрова Атанасова-прот.     8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-4, „въздържали се”-0; /приема се/

            Приложение № 3-План за капиталовите разходи за 2015 год. на Община Царево по населени места

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-прот.

2. Ваня Димитрова Атанасова- отс.      8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-3, „въздържали се”-0; /приема се/

Приложение № 3.1-Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2015 год. от РБ

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-прот.

2. Ваня Димитрова Атанасова-отс.       8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-3, „въздържали се”-0; /приема се/

Приложение № 3.2-Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2015 год. от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-прот.

2. Ваня Димитрова Атанасова-прот.     8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-4, „въздържали се”-0; /приема се/

Приложение № 3.3-Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2015 год. от постъпления от концесии

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-прот.

2. Ваня Димитрова Атанасова-прот.     8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-4, „въздържали се”-0; /приема се/

 Приложение № 4-Бюджетна сметка за разходите по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Царево за 2015 год.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-4; /приема се/

Приложение № 5-Справка за разпределение на средствата от предходния остатък от 2014 год.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-2, „въздържали се”-2; /приема се/

Приложение № 6-разчет за целевите разходи през 2015 год.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-2, „въздържали се”-2; /приема се/

Приложение № 6.1 Разчет за местните субсидии за спортни клубове на територията на Община Царево за 2015 год.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-2, „въздържали се”-2; /приема се/

  Приложение № 6.2-Разчет държавни субсидии за читалища 2015 год. Община Царево

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-4; /приема се/

Приложение № 7-Разчет за средства по културния календар за 2015 год. Община Царево

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-4; /приема се/

Приложение № 8- Списък на пътуващите служители от дейност „Образование” в Община Царево

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0; /приема се/

Приложение № 8.1-Списък на пътуващите служители от Общинска администрация Царево

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0; /приема се/

  Приложение № 9-Разчет за списъчния брой персонал и СБРЗ за 2015 год. към Община Царево по функции и дейности, финансирани с общински дейности

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-4; /приема се/

Приложение № 11-Бюджетна сметка на ОП”Пристанище” за 2015 год. Община Царево

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-4; /приема се/

Приложение № 12-Бюджетна сметка на ОП ”Общински музей” за 2015 год. Община Царево

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-2; /приема се/

Приложение № 13-разчет за средствата за сметки от ЕС по бюджет 2015 год.-Община Царево

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-2; /приема се/

Приложение № 14-Годишен доклад по дълга на Община Царево към 01.01.2015 год.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-4; /приема се/

Приложение № 15-План-график за обслужване на просрочените задължения за 2015 год.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-4; /приема се/

Приложение № 16-Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-4; /приема се/

                  На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,  във връзка с  чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 год. /ДВ бр.107 от 24.12.2014 год./, във връзка с ПМС № 8 от 16.01.2015 год. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 год. и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево,

                    Общински съвет Царево

Р  Е  Ш  И: № 630

               1. Приема бюджета на Община Царево за 2015 год., както следва:

               1.1. По прихода - съгласно Приложение № 1, в размер на        14 840 013  лв

                       в т.ч.

                1.1.1.  Приходи  за делегирани от държавата дейности              3 064 334 лв     

                1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности                               2 736 943   лв

  1.1.1.2. Преходен остатък от 2014 г. за държавни дейности                327 391  лв

.                                                                                                                      Приложение №5

                1.1.2. Приходи за местни дейности                                               11 775 679  лв

                1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                                               4 310 000  лв

                1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                                           6 799 000   лв

                1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                                  138 700 лв

                             в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване                        39 200 лв

  1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                                   331 000  лв

               в т.ч.за капиталови разходи                                                        176 100 лв

                за изграждане и основен ремонт на общ. пътища                   154 900 лв

                1.1.2.5. Друго финансиране-погашение по заеми                            - 157 890 лв

                1.1.2.6. Предоставени трансфери-отчисления по чл. 60 и чл.64

              от Закона за управление на отпадъците                                               - 180 000 лв

                1.1.2.7. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС     - 372 199 лв    

                1.1.2.6. Преходен остатък за местни дейности                                     907 068  лв

                              в т.ч.местни дейности                                                               893 610  лв

                валутна  бюджетна сметка (трансгранично сътрудничество

                България-Турция)                                                                                      13 458 лв

                                                                                                                        Приложение №5

                1.2. По  разхода- съгласно Приложение № 2                               14 840 013 лв                                            

                1.2.1. За делегирани държавни дейности                                       3 658 094  лв

                1.2.1.1. От държавни трансфери                                                         3 064 334  лв

                1.2.1.2. От местни приходи-дофинансиране                                        593 760  лв

                1.2.2. За местни дейности                                                                 11 181 919 лв

                1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0.00 лв.

                 2. Приема  програма за капиталовите разходи, съгласно поименен списък

на обектите в размер на 3 730 999 лв.                                                          Приложение № 3

                 2.1.Одобрява  разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 331 000 лв  Приложение № 3.1

                 2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи  от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 2 800 000 лв. Приложение № 3.2

                 2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от концесии в размер на 260 000 лв.                                                                                                     Приложение № 3.3

                3.Приема  разчет за разходите по второстепенни разпоредители. Приложение № 4 

                 4. Приема разчет за целевите разходи и субсидии за 2015 г., както следва:

                 4.1. Целеви разходи в размер на  49 700 лв                              Приложение № 6                       

                 4.2. Субсидии за спортни клубове  115 500  лв                        Приложение № 6.1

                 4.3. Субсидии за читалища  111 040  лв                                    Приложение № 6.2

                 4.4. Упълномощава Кмета на Общината да определи условията за ползването на целевите разходи по отношение на времето и начина на предоставянето и отчитането им.

                 5. Приема разчет за средствата по културния календар на Общината

в размер на 172 153лв .                                                                                 Приложение №7

                  6. Приема списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                        Приложение № 8

                  7. Определя списък на длъжностите и лицата от общинска администрация и дейностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно.                                                                                                          Приложение № 8.1

                 8. Определя  численост и средства за работни заплати на дейност „Общинска администрация”, както следва:

                 8.1. За сметка на трансфера по единния разходен стандарт-33 бройки със средства за работни заплати по пар. 01 в размер на 339500 лв. и за сметка на дофинансирана численост 47 бр. със средства за работни заплати по пар. 01  344500  лв.

                8.2.Определя численост на персонала, средни брутни работни заплати и средства за трудови възнаграждения за местни дейности.                                            Приложение №9  

                9. Приема  бюджетна сметка на ОП „Пристанище”.                  Приложение №11

              10. Приема бюджетна сметка на Общински исторически музей Приложение №12

              11. Приема следните лимити за разходи:

              11.1. Социално-битови в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

             11.2. Представителни разходи в размер на 15 000 лв, от които за кмета на Община Царево 10 000 лв, за кметове и кметски наместници 4 000 лв и за председателя на общински съвет 1 000 лв.

               11.3. Утвърждава размер на поевтиняване на храната за обяд на столуващи ученици  в размер на 0.50 лв за сметка на местни приходи.

              11.4. Утвърждава размер на храноден за детски градини и ясли до 2.80 лв.

              11.5. Утвърждава пълния размер на режийните разходи на обслужваните лица в дейност „Домашен социален патронаж”, които не са предоставили имот срещу гледане да бъдат за сметка на общински приходи.

               12.Приема годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз                                                                                                                                                                    Приложение №13

               13.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза местните дейности за периода 2015, 2016, 2017 год.                                                                                   Приложение № 16

                14. Приема размера на общинския дълг за 2015 г.                  Приложение № 14

                15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 год. в размер  до 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 3 години.

                 16.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер до 30 % от средно годишния размер на отчетените разходи за последните 3 години.

                16.1. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2015 г.- в размер на  35 358  лв.  и утвърждава план-график за обслужване на просрочените задължения за 2015 год.                           Приложение № 15 

                17. Определя размера на просрочените вземания в размер на 193 738 лв.

                18. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

                18.1. В частта за делегираните от държавата дейности-между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

                18.2.  В частта за местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на една дейности или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

                 18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящото решение.

                  19. Възлага на кмета:

                  19.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджет.

                 19.2. Да ограничава или спира финансиране на организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните вътрешни правила за финансово управление и контрол.

                 19.3. Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения в съответствие с волята на дарителя.

                 19.4. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

                20. Упълномощава кмета:        

                20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.                 

               20.2. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на Общината.

               20.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства.

               22. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на бюджета.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-прот.

2. Ваня Димитрова Атанасова-прот.     8. Димитър Георгиев Гочев-прот.

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-4, „въздържали се”-0; /приема се/

         

ПО ТОЧКА 4.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Издаване на запис на заповед от Община Царево в полза на ДФ„Земеделие”- Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 321 от 20.05.2014 год., Анекс № 1 от 22.10.2014 год. и Анекс № 2 от 30.01.2015 год., сключени между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ”Приморско-Созопол-Царево” по Мярка 3.1 Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, Приоритетна ос 3 Подобряване качеството и достъпа да основни услуги и създаване на алтернативи за заетост на населението в региона от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год. за Проект „Път до лодкостоянка с. Синеморец”. /ДЗ № 1075/03.02.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури” за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти, финансирани от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год.,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 631

            1. Упълномощава кмета на общината инж. Георги Иванов Лапчев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платими на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 112 954,72 лв. (сто и дванадесет хиляди, деветстотин петдесет и четири лева, седемдесет и две стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 321/20.05.2014 год. по Марка 3.1 Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, Приоритетна ос 3 Подобряване качеството и достъпа до основни услуги и създаване на алтернативи за заетост на населението в региона от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год., сключен между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ„ Приморско-Созопол-Царево”.

            2. Възлага на кмета на Община Царево инж. Георги Иванов Лапчев да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 321 от 20.05.2014 год., Анекс № 1 от 22.10.2014 год. и Анекс № 2 от 30.01.2015 год. и да ги представи пред ДФ ”Земеделие”-Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за         7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-отс.        10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.         11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:Издаване на запис на заповед от Община Царево в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 320 от 20.05.2014 год., Анекс № 1 от 03.10.2014 год., сключен между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ„Приморско-Созопол-Царево” по Мярка 2.2. Развитие на туристически атракции, Приоритетна ос 2 „Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развитие на националното природно и архитектурно наследство” от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год. за Проект „Пешеходна и велосипедна алея-Южен бряг Пристанищен залив, гр. Царево”. /ДЗ № 1085/04.02.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури” за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти, финансирани от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год.,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 632

            1. Упълномощава кмета на общината инж. Георги Иванов Лапчев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ„Земеделие”-Разплащателна агенция в размер на 315 011,00 лв., за обезпечаване на 110 %  от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 320/20.05.2014 год. по Мярка 2.2 Развитие на туристически атракции, Приоритетна ос 2 ”Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развитие на националното природно и архитектурно наследство” от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год. за Проект „Пешеходна и велосипедна алея-Южен бряг Пристанищен залив, гр. Царево”.

            2. Възлага на кмета на Община Царево инж. Георги Иванов Лапчев да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 320 от 20.05.2014 год., Анекс № 1 от 03.10.2014 год., както и анекс № 2 от 12.02.2015 год. и да ги представи пред ДФ„Земеделие”-Разплащателна агенция, дирекция „Рибарство и аквакултури”.

           

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево (НОАМТЦУ), касаещо такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо”. /ДЗ № 1064/16.01.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 2, буква „в” от Наредба № 7/19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите,

Общински  съвет Царево

Р Е Ш И: № 633

1. Изменя НОАМТЦУ в частта по Приложение № 1 „а”, т.10 „Други местни такси, определени със закон”, т.10.1.2 по следния начин:

10.1.2.2. За депониране на строителни отпадъци в общинско депо за строителни отпадъци за 2015 год. се заплаща такса в размер на 30,00 лв./т депониран отпадък без ДДС.

2. Точка 10.1.2.1 и точка 10.1.2.3. остават без изменение.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

          5. Даниел Николов Николов-отс.         11. Невяна Радкова Фешева-отс.

          6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево”. /ДЗ № 1069/23.01.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със ЗИД на ЗМДТ, ДВ бр. 105/2014 год.,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И  № 634

Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, както следва:

1. В чл. 3, ал. 2, изречение второ се изменя по следния начин: ”Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима”.

2. В чл. 3, ал. 2, изречение трето се променя, както следва: „На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто”.

В ПЗР се допълва нов параграф 12 с текст: „Измененията в чл. 3, ал. 2, приети с Решение №....../.........2015 год., Протокол №..../.....2015 год. на Общински съвет Царево, влизат в сила от 01.01.2015 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.         11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 8.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2015 год.”. /ДЗ № 1090/06.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 от ЗУЧК,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 635

1. Забранява се извършването на строителни и монтажни работи в гр. Царево и гр. Ахтопол, считано от 15.05.2015 год. до  01.10.2015 год..

2. Забранява се извършването на строително-монтажни работи за следните населени места и техните землища: с. Лозенец, с. Варвара, с. Синеморец и с. Резово, както и на землищата на гр. Царево и гр. Ахтопол, извън населените места по т. 1, считано от 01.06.2015 год. до 15.09.2015 год..

3. Изключение по т. 1 и т. 2 се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни и геозащитни мерки и дейности.

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

    - Определяне обема на годишното ползване на дървесина от гори-общинска собственост за 2015 год.;

    - Определяне на допустимия брой добитък за паша в разрешената площ за паша за землищата на Община Царево;

     -Утвърждаване на ценоразпис за паша на селскостопански животни в горски територии-общинска собственост;

     -Утвърждаване на ценоразпис за маркиране и сортиментиране на дървесина- общинска собственост през 2015 год.;

              - Продажба на строителна дървесина и дърва за огрев, останали на временен склад през 2013-2014 год.;

  -Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии- общинска собственост;

 -Утвърждаване на ценоразпис за продажните цени на стояща дървесина на корен; /ДЗ № 1087/05.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 113 и чл. 114, ал. 1, във връзка с чл. 95, ал. 1 и чл. 123, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти, във връзка с Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите, приета с ПМС № 202 от 11 август 2008 год.,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 636

 1. Определя и утвърждава обема на годишното ползване на дървесина от гори- общинска собственост през 2015 год. съгласно Таблица № 1 и Таблица № 2, включващ  годишен план за добив на широколистни насаждения.
 1. 1Таблица № 1
ИГЛОЛИСТНИ НАСАЖДНИЯ

Маркирано и сортиментирано

количество

Площ (ха)

Ст. маса

(пл.куб.

м.)

Категория дървесина

(пл.куб.м.)

Лежаща маса

(пл.куб.м.)

Едра

Сред

на

Дреб

на

Вс. стр.

Дър

ва

3.7 250 40 10 1 51 118 169

 По годишен план

(прогнозно количество)

15.7 620 31 254 31 316 93 409
ОБЩО 19.4 870 71 264 32 367 211 578
 1. 2Таблица № 2
ШИРОКОЛИСТНИ НАСАЖДНИЯ

Маркирано и сортиментирано

количество

Площ (ха)

Ст. маса

(пл.куб.

м.)

Категория дървесина

(пл.куб.м.)

Лежаща маса

(пл.куб.м.)

Едра

Сред

на

Дреб

на

Вс. стр.

Дър

ва

90.6 2385 18 81 18 117 2020 2137

 По годишен план

(прогнозно количество)

176.3 4667 232 1250 232 1723 2567 4290
ОБЩО 266.9 7052 250 1331 250 1840 4587 6427
 1. 3Дава съгласие дървата за горене от широколистни дървесни видове да се предоставят по съответния ред изцяло на местното население.
 2. 4Дава съгласие на заявилите искане граждани на Община Царево да се предостави по съответния ред строителна дървесина за задоволяване на лични потребности, като добивът й да бъде само от маркираните за сеч дървета.
 3. 5Дава съгласие останалата дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове да се продава на временен склад.
 1. Определя допустимия брой добитък за паша в разрешената площ за паша на едър и дребен добитък за землищата на Община Царево, съобразно Таблица № 3, както следва:
ЗЕМЛИЩЕ РАЗРЕШЕНА ПЛОЩ ЗА ПАША НА ЕДЪР И ДРЕБЕН ДОБИТЪК /ХА/

ДОПУСТИМ БРОЙ ДОБИТЪК

ЕДЪР ДРЕБЕН
гр. Царево 113.8 106 527
гр. Ахтопол 54.1 52 257
с. Лозенец 27.6 28 138
с. Бродилово 472.8 469 2340
с. Българи 5.3 4 21
с. Велика 7.4 7 37
с. Изгрев 82.6 82 409
с. Резово 202.2 202 1011
с. Фазаново 8.4 8 42
Всичко: 974.2 958 4782
 1. Утвърждава ценоразпис за паша на селскостопански животни в горски територии, собственост на Община Царево, за календарната 2015 год., съгласно Таблица № 4, както следва:
ВИД

ЦЕНА В ЛЕВА ЗА ПАША

ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2015 г.

ЗА 1 БРОЙ ДОБИТЪК

1. Едър рогат добитък 1.50 лв.
2. Коне, катъри, магарета, мулета 0.80 лв.
3. Овце 0.30 лв.
4. Свине 2.00 лв.
5. Кози, ярета 2.00 лв.
 1. 1Дължимите такси по т. 3 се заплащат преди издаване на позволителното за паша.
 1. Утвърждава ценоразпис за маркиране и сортиментиране на дървесина от горски територии, собственост на Община Царево във връзка с определяне и утвърждаване по годишен план за добив на широколистни насаждения за 2015 год. съгласно Таблица № 5 за прогнозното количество дървесина по категории и прогнозната стойност на услугата:
КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА

КОЛИЧЕСТВО

(КУБ. М)

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

В ЛЕВА НА КУБ. М

ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС
1. Едра строителна 263 1.20 315.60
2. Средна строителна 1504 1.40 2105.60
3. Дребна строителна 263 1.70  447.10
4. Дърва 2660 3.40 9044.00
Общо: 4690 11912.30

5. След приключване на активния период за снабдяване на местното население с дървесина за огрев до 31.12.2015 год. дава право на Кмета на Община Царево на свободна продажба на оставащите количества дърва за огрев и строителна дървесина от временен склад.

5.1 Дава право на Кмета на Община Царево на свободна продажба на количествата дървесина, представляващи преходен остатък от Лесосечен фонд 2013-2014  год., добити на временен склад, представени в Таблица № 6:

ВИД

КОЛИЧЕСТВО НА СКЛАД

(ПЛ. КУБ. М)

1. ОЗМ цер 47.64
2. ОЗМ бук 4.00
ПРОСТРАНСТВЕН КУБ.М
1. Дърва дъб 673
2. Дърва бук 20
3. Дърва габър 89
4. Дърва мъждрян 80
 1. Утвърждава ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии-собственост на Община Царево, съгласно следната Таблица № 7:
ВИД

ЦЕНА ЗА ПЛ.КУБ.М/ТОН

БЕЗ ДДС

1. Иглолистни трупи                         65.00 лв./пл.куб.м
2. Дъбови трупи                        70.00 лв./пл.куб.м
3. Минни подпори                           55.00 лв./тон
4. Обли греди                              50 лв./пл.куб.м
5. Иглолистна техническа дървесина                           60.00 лв./ тон
6. Широколистна техническа дървесина                         63.00 лв./пл.куб.м
7. ОЗМ дъб/бук/цер                         45.00 лв./пл.куб.м
ЦЕНА ЗА ПРОСТРАНСТВЕН КУБ.М БЕЗ ДДС
8. Дърва дъб/цер                                        27.00 лв.
9. Дърва други                                         23.00 лв.
10. Дърва габър/мъждрян                                         20.20 лв.

6.1 Утвърждава средна цена на дърва за огрев за един пространствен кубичен метър в размер на 25.00 лв. без ДДС.

 1. 2Утвърждава максимални цени за добив на дървесина-собственост на Община Царево, съгласно Таблица № 8:

ВИД

ЦЕНА ЗА ПЛ.КУБ.М

БЕЗ ДДС

1. Иглолистни трупи                                         22.00 лв.
2. Дъбови трупи                                         22.00 лв.
3. Минни подпори                                        22.00 лв.
4. Обли греди                                        20.00 лв
5. Иглолистна техническа дървесина                                         21.00 лв.
6. Широколистна техническа дървесина                                         22.00 лв.
7. ОЗМ дъб/бук/цер                                         21.00 лв.
8. Дърва дъб/цер                                         22.00 лв.
9. Дърва други                                          22.00 лв.
10. Дърва габър/мъждрян                                          22.00 лв.

  Заб. Съобразно така определените цени в Таблица № 9 се формира начална тръжна/конкурсна цена за продажба на дървесина съответно чрез търг или конкурс.

7. Утвърждава продажни цени на стояща дървесина на корен:

7.1. Минимални продажни цени по категории и дървесни видове, както следва:

Дървесен вид Категория Мярка

Минимална цена

на дървесина на

корен ( лева)

дъб едра пл. куб.м. 70
средна пл. куб.м. 37
дребна пл. куб.м. 34
дърва пл. куб.м. 30
бук едра пл. куб.м. 60
средна пл. куб.м. 35
дребна пл. куб.м. 30
дърва пл. куб.м. 27
цер едра пл. куб.м. 50
средна пл. куб.м. 33
дребна пл. куб.м. 30
дърва пл. куб.м. 27
Др.широколистни дърва пл. куб.м. 27
иглолистни едра пл. куб.м. 45
средна пл. куб.м. 40
дребна пл. куб.м. 23
дърва пл. куб.м. 21

8. Възлага на Кмета на Община Царево контрола по изпълнението на тези решения.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за              10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Сключване на Договор за обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Царево и приемане на такса за събиране на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и транспортирането им”. /ДЗ № 1066/20.01.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 637

Упълномощава кмета на Община Царево да подпише представения към ДЗ проект на договор за обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Царево, предложен от Консорциум „ КМД-Финтрейд”.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

 ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2015 год. до края на учебната 2014/2015 год. в СОУ„Н. Й. Вапцаров” гр. Царево и ОУ„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ахтопол. /ДЗ № 1074/30.01.2015 год./

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 год., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 638

Утвърждава паралелки под норматива от м. януари 2015 год. до края на учебната 2014/2015 год. в СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ахтопол и дофинансира със сумата от 1 972,00 лв, както следва:

            СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Царево

клас профил Брой ученици

Дофинансиране

брой ученици

ХІІ „б” профилирана 16 2
ХІІ „в” непрофилирана 15 3
Общо 5

            Единен разходен стандарт на ученик за година -1 488,00 лв.

            Общо дофинансиране, считано от 01.01.2015 год. до 30.06.2015 год.-5 ученика х 124,00 лв.- 620,00 лв. на месец х 6 месеца - 3 720,00 лв.

            20% от 3 720,00 лв.-744,00 лв.

            ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ахтопол

клас профил Брой ученици

Дофинансиране

брой ученици

ІІІ непрофилирана 14 2
ІV непрофилирана 14 2
VІІІ непрофилирана 13 5
Общо 9

            Общо дофинансиране, считано от 01.01.2015 год. до 15.06.2015 год.-9 ученика х 124,00 лв.-1 116,00 лв. на месец х 5,5 месеца - 6 138,00 лв.

            20% от 6 138,00 лв.- 1 228,00 лв.

            Обща сума за дофинансиране на брой ученици в Община Царево от 01.01.2015 год. до 30.06.2015 год. е 14 ученика-1 972,00 лв.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.”. /ДЗ № 1079/03.02.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 639

            Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като  в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

            - част, с площ  от 4.500 дка от ПИ № 44094.34.5 по КККР на с. Лозенец, целият с площ от 84.643 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, седма категория, актуван с АЧОС № 1647/ 19.06.2013 год..

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0 „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на общинско помещение с площ от 48.00 кв.м., представляващо част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КК на гр. Царево.”. / ДЗ № 1078/03.02.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 640

            1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следния общински недвижим имот:

            -общинско помещение с площ от 48.00 кв.м., от които 13.00 кв.м. лекарски кабинет, 26.00 кв.м.-манипулационна, 9 кв.м. санитарен възел, находящо се на първи етаж, блок А от двуетажна  нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КК на гр. Царево, актуван с АПОС № 82/01.12.1997 год., отреден за осъществяване за здравни услуги.

            2. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на общинско помещение с площ от 48.00 кв.м., от които 13.00 кв.м. лекарски кабинет, 26.00 кв.м.-манипулационна, 9 кв.м.-санитарен възел, находящо се на първи етаж, блок А от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КК на гр. Царево, актуван с АПОС № 82/01.12.1997 год., отреден за осъществяване на здравни услуги.

            3. Определя следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

            -начална конкурсна цена в размер на 40.53 лева (четиридесет лева, петдесет и три стотинки) на месец без ДДС, годишна конкурсна наемна цена в размер на 486.36 (четиристотин, осемдесет и шест лева, тридесет и шест стотинки) без ДДС;

            -направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %;

- авансово плащане в размер на едногодишния наем.

            4. Определя следните допълнителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

            4.1. Определя следните изисквания към участниците в публично оповестения конкурс:

            - участниците да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

            - да не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Р.България;

            - да нямат финансови задължения към Община Царево към датата на конкурса.

            5. Конкурсна документация:

            - скица на имота;

- копие от акта за общинска собственост;

- проект на договор за наем;

- образец на декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

- извлечение от НРПУРИВОС, в частта относно процедурата за провеждане на конкурса.

6. Задължителни документи за участие:

- заявление за участие;

- за търговците, ЮЛ-решение на управителния орган за участие в конкурса и наемане на общинското помещение, съгласно направеното предложение;

- оферта, съдържаща предложение за размера на цената на месечния или годишния наем, както и неговото заплащане след първата година;

-  декларация, за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

-  диплом за завършено висше медицинско образование;

-  удостоверение за членство в БЛС Бургас;

-  удостоверение за регистрация в РЗИ.

7. Определя критерии за оценка на предложенията за участниците:

-  цена на наема-10 точки;

-  авансово плащане на двугодишен наем на помещението-10 точки.

Общ брой максимално възложените точки-20 точки.

8. Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публично оповестения конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.477 по КККР на гр. Ахтопол.”. /ДЗ № 1088/05.02.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 641

            1. Определя пазарна цена за ПИ № 00878.501.477 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 368 кв.м., актуван с АЧОС № 1673/19.09.2013 год.-в размер на 48 576,00 (четиридесет и осем хиляди, петстотин седемдесет и шест) лева без ДДС.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 00878.501.477 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 368 кв.м., актуван с АЧОС № 1673/19.09.2013 год..

            Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 48 576,00 (четиридесет и осем хиляди, петстотин седемдесет и шест) лева без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичният търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-отс.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-2 /приема се/

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.64.36 по КККР на гр. Царево, м. ”Нестинарка”, чрез изкупуване общинската част от имота”. /ДЗ № 1081/ 03.02.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал.1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 642

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 48619.64.36 по КККР на гр. Царево, м. „Нестинарка” чрез изкупуване на 1197/4320 кв.м. ид. части от ПИ № 48619.64.36 по КККР на гр. Царево, м. „Нестинарка” актувани с АЧОС № 1768/13.01.2015 год. от „Джесика инвест”ООД, ЕИК-130855084 на стойност 65 391,00 (шестдесет и пет хиляди, триста деветдесет и един) лева без ДДС.

            След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

            След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 16. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Отдаване под аренда на ПИ № 015014 по КВС на с. Велика”. /ДЗ № 1076/ 03.02.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 ”а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 643

            1. Отдава под аренда на „Агротест 13” ЕООД, ЕИК-202442371, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Стефан Караджа” № 7, вх. А, ет. 3, ап. 7, представлявано от Милан Милчев Зарев-управител, за срок от 20 години следния общински недвижим имот:

            - ПИ № 015014  по КВС на с. Велика, с площ от 13,004 дка, с НТП „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 112/27.01.2005 год., с граници на имота: ПИ № 015015, ПИ № 015016, ПИ № 015017, ПИ № 015013 и ПИ № 000019,

            при годишна арендна цена в размер на 130,04 лв. (сто и тридесет лева и четири стотинки) без ДДС.

            2. Одобрява договор за аренда на земеделска земя съгласно предоставения проект на договор.

            3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед за предоставяне под аренда и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

         1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 17.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Приемане на решение за отдаване под аренда за срок от 20 години на общински имот в землището на с. Лозенец”. /ДЗ № 1077/03.02.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 ”а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, във връзка с чл. 26, ал. 4 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 644

            1. Отдава под аренда на Атанас Атанасов Атанасов, с ЕГН-8703050520, с адрес: с. Лозенец, ул. „Рибарска” № 38, за срок от 20 години следния имот:

            ПИ № 44094.35.94 по КККР на с. Лозенец, с площ от 13,122 дка, с начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения”, седма категория, актуван с АЧОС № 412/ 28.06.2006 год.,

            При арендна цена в размер на:

            524,88 (петстотин двадесет и четири лева, осемдесет и осем стотинки) без ДДС на година за периода на плододаване от 5 до 7 година и 787,32 (седемстотин, осемдесет и седем лева, тридесет и две стотинки) без ДДС на година, за останалия период на плододаване (от 8 до 20 години).

            2. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед за предоставяне под аренда и да сключи договор при горепосочените условия.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасоваза             8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Размер на трудовите възнаграждения на кметовете на гр. Ахтопол и с. Лозенец”. /ДЗ № 1084/04.02.2015 год./

             

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 645

            Увеличава размера на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на гр. Ахтопол и кмета на с. Лозенец с 5 %, считано от 01.01.2015 год., както следва:

1. Кмет на гр. Ахтопол - 1 103,00 лв. (хиляда, сто и три лева);

2.Кмет на с. Лозенец - 977,00 лв.( деветстотин, седемдесет и седем лева)

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 19. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: Представителство на Община Царево в Асоциацията по ВиК гр. Бургас. /ДЗ № 1091/09.02.2015 год./

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,

             Общински съвет Царево

Р Е Ш И:№ 646

            І. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Царево инж. Георги Иванов Лапчев, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас на 17.02.2015 год. решения, както следва:

            1. За приемане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор-„ВиК”ЕАД-Бургас на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия на АВиК Бургас, по реда на чл. 198 „п”, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.

            ІІ. Потвърждава всички извършени до момента на вземане на настоящото решение действия от инж. Георги Иванов Лапчев-кмет на Община Царево на проведените общи събрания на Асоциацията по ВиК-Бургас, като същият за в бъдеще да продължи да бъде представител на Община Царево в Асоциацията по ВиК гр. Бургас.

            ІІІ. В случай на невъзможност на кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев да упражни пълномощията си, определя зам.-кмета на Община Царево-Николай Христов Христов да представлява общината в Асоциацията по ВиК гр. Бургас.

            ІV. Задължава Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево да сведе настоящото решение до знанието на представляващия Асоциацията по ВиК гр. Бургас.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Извършени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев и председателя на ОбС Царево за периода 01.10.2014 год.-31.12.2014 год.”. /ДЗ № 1080/03.02.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49, т. 3 от ПМС 3/ 15.01.2014 год.,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 647

            1. Утвърждава направените разходи от кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 1 748,94 лв. (хиляда, седемстотин четиридесет и осем лева, деветдесет и четири стотинки) и за посрещане на гости в размер на 2 616,20 лв. (две хиляди, шестстотин и шестнадесет лева и двадесет стотинки) и от председателя на ОбС- Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 0.00 лв.(нула лева) и за посрещане на гости в размер на 1 175.80 (хиляда, сто седемдесет и пет лева и осемдесет стотинки) за периода 01.10.2014 год.- 31.12.2014 год..

         1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.           11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-2 /приема се/

ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Обявяване на 81/434 кв.м. ид.части от УПИ VІ в кв. 20 по ПУП на гр. Ахтопол, за частна общинска собственост”. /ДЗ № 1083/04.02.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 648

            Да отпаднат от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обявят за частна общинска собственост 81/434 кв.м. ид.части от УПИ VІ в кв. 20 по ПУП на гр. Ахтопол.

         1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-отс.          11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ І „за озеленяване”, кв.77 (кв. Зона Север”) по ПУП на гр. Царево, община Царево.”. /ДЗ № 1089/06.02.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 649

Общински съвет Царево одобрява на основание чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 136, ал. 1 от  ЗУТ, във връзка с чл. 62 ”а”, ал. 4 от ЗУТ представения проект за ПУП-ПРЗ относно УПИ І „за озеленяване”, кв.77 (кв. „Зона север”) по ПУП на гр. Царево, община Царево, обл. Бургас, по силата на който от кв. 77 (кв. „Зона север”) се обособят нови УПИ І-345 ”за озеленяване, геозащита и благоустройство”, УПИ ІV-345 „за жилищно строителство”, УПИ V-345 „за жилищно строителство”, УПИ VІ-345 „за жилищно строителство”, УПИ VІІ-345 „за ресторант”, променя се местоположението на УПИ ІІ „за ТП” и УПИ ІІІ „за ТП”, всички в кв.77 и се образува нов УПИ ХІІ „за озеленяване” в кв. 9, като се изменя уличната регулация от о.т. 214 ”а” през нова о.т. 215 ”а”, като измененията не засягат УПИ І „за озеленяване” кв. 9.

Гласували „за”-6, „против”-0, „въздържали се”-3   /приема се/

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.25 часа.

  Председател на ОбС Царево: /п/

                                      Даниел Скулиев               

  

  Технически секретар ОбС: /п/

                                             Пенка Янчева

Read 5084 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево