Tuesday, 27 January 2015 09:00

Протокол 34

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 34

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 19.11. /сряда/ 2014 год. от 09.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.”-гр. Царево се проведе ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет Царево.

След изслушване химна на Р.България Председателят на ОбС Царево г-н Даниел Скулиев откри 34-тото заседание на Общински съвет Царево. ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Царево за 2013 год.“ /ДЗ № 954/02.09.2014 год./
 3. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Приемане на крайния баланс на ликвидацията, на годишния отчет на ликвидатора и освобождаване от отговорност на ликвидатора на общинско дружество „Здравец-Ц” ЕООД“ /ДЗ № 1003/03.11.2014 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Предложения за Годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2015 година на 5-те читалища на територията на Община Царево съгласно изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обн. в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 год.“ /ДЗ № 1016/05.11.2014 год./
 5. Предложение от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Предложение за съдебни заседатели на районен съд – Царево“ /Предл. № 1012/05.11.2014 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за промяна на начина на трайно ползване на имоти с НТП „пасище, мери“ за друг вид земеделски нужди“ /ДЗ № 975/08.10.2014 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на общинско помещение, с площ от 48.00 кв.м., представляващо част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 977/08.10.2014 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имоти в землището на с. Кости“ /ДЗ № 972/07.10.2014 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 979/09.10.2014 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 976/08.10.2014 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Учредяване безвъзмездно право на пристрояване на Дирекция на Природен парк „Странджа“-гр. Малко Търново“ /ДЗ № 1017/06.11.2014 год./
 12. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС за сключване на договор за замяна между Община Царево и „А.Д.А“ЕООД, ЕИК130444574, представлявано от управителя Александър Йорданов Тумпаров“ /Предл. № 1011/ 05.11.2014 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изкупуване на 51.25 кв.м. от ПИ № 48619.503.310 по КККР на гр. Царево от Дико Петков Диков“ /ДЗ № 974/07.10.2014 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ ХХVІІ-87 в кв. 13 по ПУП на с. Велика чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 986/17.10.2014 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 44094.502.298 по КККР на с. Лозенец, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 998/28.10.2014 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ І-246 в кв. 42 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване на общинските части от имота“ /ДЗ № 968/25.09.2014 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ ХV-218 и УПИ ІІ-218 в кв.37 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части от имотите“ /ДЗ № 1000/ 29.10.2014 год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 66528.501.229 по КККР на с. Синеморец, чрез изкупуване на общинските части от имота“ /ДЗ № 967/25.09.2014 год./
 19. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Извършване на замяна между Община Царево и Георги Костадинов Иванов, и Кольо Костадинов Дамов“ /Предл. № 988/20.10.2014 год./
 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.502.614 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 1019/10.11.2014 год./
 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.503.401 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 1020/10.11.2014 год./
 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ХІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика“ /ДЗ № 992/27.10.2014 год./
 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ІV, кв. 28 по ПУП на с. Велика“ /ДЗ № 993/27.10.2014 год./
 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ХІV, кв. 28 по ПУП на с. Велика“ /ДЗ № 994/27.10.2014 год./
 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.373 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 1005/03.11.2014 год./
 26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 1006/03.11.2014 год./
 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.375 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 1007/03.11.2014 год./
 28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 1004/03.11.2014 год./
 29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на 146/820 кв.м.ид.части от УПИ VІ-76, 249/697 кв.м. ид. части от УПИ VІІ-75, 74/582 кв.м. ид. части от УПИ VІІІ-110 и 57/512 кв.м. ид. части от УПИ ІХ-57, всички в кв.18 по ПУП на с. Резово, за частна общинска собственост“ /ДЗ № 996/28.10.2014 год./
 30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на изработен проект за ПУП-РУП, обхващащ кв. 114 и кв. 125 в кв. „Зона Север” по ПУП на гр. Царево“ /ДЗ № 984/16.10.2014 год./
 31. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ „за култова сграда и озеленяване” (ПИ 44094.501.361 по КК на с. Лозенец) кв. 21 по ПУП на с. Лозенец, община Царево и обособяване на улица-тупик“ /ДЗ № 987/17.10.2014 год./
 32. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Поправка на Решение № 322 от Протокол № 21/18.04.2013 год. на ОбС Царево“ /ДЗ № 978/09.10.2014 год./

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 1. Питания

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Царево за 2013 год.“ /ДЗ № 954/02.09.2014 год./

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 46, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево, във връзка с чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 577

  1. Приема актуализиран годишен план за бюджета на Община Царево за 2013 год. по приходната и разходната част, както следва:

  1.1. По прихода в размер на                                                13 062 792,00 лв.

         (разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1)

  1.2. По разхода в размер на                                               13 062 792,00 лв.

         (разпределени по функции и дейности съгласно Приложение № 2)

  2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2013 год., както следва:

  2.1. По прихода в размер на                                               11 966 886,00 лв.

       (разпределен по параграфи съгласно Приложение № 1)

  2.2. По разхода в размер на                                                11 966 886,00 лв.

         (разпределен по функции и дейности съгласно Приложение № 2)

- Отчет за разходите по второстепенни разпоредители - Приложение № 4

- Актуализиран план и отчет на капиталовата програма - Приложение № 1Б

    3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2013 год. - Приложение № 7

    4. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 год. - Приложение № 8.      

       

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

  3. Георги Великов Костадинов-отс.       9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за              10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за              11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Приемане на крайния баланс на ликвидацията, на годишния отчет на ликвидатора и освобождаване от отговорност на ликвидатора на общинско дружество „Здравец-Ц”ЕООД“ /ДЗ № 1003/03.11.2014 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 270, ал. 2, във връзка с чл. 271 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Община Царево упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества,

Общински съвет Царево

 Р Е Ш И: № 578

  1. Приема Отчет на Любима Бургазлиева-ликвидатор на „Здравец-Ц”ЕООД, гр. Царево, ЕИК-102043777.

  2. Приема годишен отчет съгласно чл. 270 от ТЗ.

  3. Приема Краен ликвидационен баланс на „Здравец-Ц” ЕООД-в ликвидация към 31.08.2014 год., ведно с пояснителен доклад към него, Отчет за паричните потоци по прекия метод на „Здравец-Ц”ЕООД-в ликвидация, за периода 01.01.2014 год.-31.08.2014 год. и Отчет за приходите и разходите на „Здравец-Ц”ЕООД-в ликвидация, за периода 01.01.2014 год.-31.08.2014 год..

  4. Разпределя на Община Царево чрез Общински съвет Царево останалото след ликвидацията имущество на „Здравец-Ц”ЕООД, а именно сумата от 16 490.00 лв. (шестнадесет хиляди, четиристотин и деветдесет лева).

5. Освобождава от длъжност „ликвидатор” и от отговорност Любима Тодорова Бургазлиева, ЕГН-6212225315, считано от датата на приемане на настоящото решение.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за             7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.       8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-отс.        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за               10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за               11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Предложения за Годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2015 година на 5-те читалища на територията на Община Царево, съгласно изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обн. в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 год.“ /ДЗ № 1016/05.11.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 „а”, ал. 2 от Закона за народните читалища,

Общински  съвет Царево

Р Е Ш И: № 579

1. Приема годишните програми за развитие на читалищната дейност (съдържащи културен календар и проектобюджет) на 5-те читалища на територията на Община Царево, както следва:

1.1. Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2015 год. на Народно читалище „Георги Кондолов-1914”, гр. Царево.

1.2.  Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2015 год. на Народно читалище „Искра-1952 г.”, с. Лозенец.

1.3. Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2015 год. на Народно читалище „Екзарх Антим І-1928 г.”, с. Бродилово.

1.4.  Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2015 год. на Народно читалище „Христо Ботев-1925г.”, гр. Ахтопол.

1.5.  Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2015 год. на Народно читалище „Васил Левски-1925г.”, с. Кости.

2. Средствата за финансиране на тези програми да бъдат предвидени при приемане на бюджета на Община Царево за 2015 год..

3. Възлага на кмета на Община Царево на основание чл. 26 „а”, ал. 3 от Закона за народните читалища, да сключи договори с представителите на читалищата за изпълнение на приетите по т. 1 от настоящото решение годишни програми.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за             8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-отс.         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Предложение от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Предложение за съдебни заседатели на районен съд- Царево“ /Предл. № 1012/05.11.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1 от 3 февруари 2011 год. за съдебните заседатели, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ),

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 580

Предлага на Районен съд Царево следните кандидати за съдебни заседатели:

 1. Марияна Кирилова Елевтерова

 Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

 1. Гергана Динкова Динева

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

 1. Петър Балев Петров

Гласували „за”-7 „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

 1. Марийка Георгиева Недялкова

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

 1. Дамянка Йовнова Илиева

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

 1. Петър Петков Недялков

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за промяна на начина на трайно ползване на имоти с НТП „пасище, мери“ за друг вид земеделски нужди“ /ДЗ № 975/08.10.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ, във връзка чл. 45 „и“, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 581

1. Дава съгласие по реда на чл. 45 „и” от ППЗСПЗЗ да се промени начина на трайно ползване на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Лозенец от „пасище, мери” за други земеделски нужди, както следва:

1.1. Поземлен имот № 44094.4.2-м. „Рибарницата”, с площ от 18.611 дка, с начин на трайно ползване „друг вид нива”.

1.2. Поземлен имот № 44094.27.15-м. „Хаджияне”, с площ 44.184 дка, с начин на трайно ползване „друг вид нива”.

2. Промяната на начина на трайно ползване на посочените в т. 1 имоти да се извърши съгласно скици № 15-275027-07.08.2014 год. и № 15-275031-07.08.2014 год. от СГКК-гр. Бургас, представляващи неразделна част от настоящото решение.

3. Възлага на кмета на Община Царево да предприеме необходимите действия за отразяване промяната на начина на трайно ползване на гореописаните имоти в кадастралната карта съобразно настоящото решение.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за               7. Дечо Градев Градев-отс.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за              8. Димитър Георгиев Гочев-за

  3. Георги Великов Костадинов-отс.          9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за                 11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за                  12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на общинско помещение, с площ от 48.00 кв.м., представляващо част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 977/08.10.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 582

1. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение с площ от 48.00 кв.м., от които 13.00 кв.м. лекарски кабинет, 26.00 кв.м.-манипулационна, 9 кв.м.-санитарен възел, находящо се на първи етаж, блок А от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КК на гр. Царево, актуван с АПОС №  82/ 01.12.1997 година, отреден за осъществяване на здравни услуги.

2. Определя следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

- Начална конкурсна цена в размер на 40.53 лева (четиридесет лева, петдесет и три стотинки) на месец без ДДС, годишна конкурсна наемна цена в размер на 486.36 лева (четиристотин осемдесет и шест лева, тридесет и шест стотинки) без ДДС.

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %;

 -  Авансово плащане в размер на едногодишния наем.

3. Определя следните допълнителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

3.1. Определя следните изисквания към участниците в публично оповестения конкурс:

- Участниците да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

- Да не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Р.България;

- Да извършват за своя сметка ремонт на наетото помещение и да го приведат във вид, отговарящ на дейността с необходимото оборудване и квалификация на медицинските специалисти;

- Да нямат финансови задължения към Община Царево към датата на конкурса.

4.  Конкурсна документация:

- скица на имота;

-  копие от акт за общинска собственост;

-  проект на договор за наем;

- образец на декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

- извлечение от НРПУРИВОС в частта относно процедурата за провеждане на конкурса.

5. Задължителни документи за участие:

- Заявление за участие;

- Служебна бележка от „МДТ”-Царево за липса на финансови задължения към Община Царево;

-  Оферта, съдържаща предложение за размера на цената на месечния или годишния наем, както и неговото заплащане след първата година;

- Квитанция за внесен депозит;

- Квитанция за закупена конкурсна документация;

- Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

- Диплом за завършено висше медицинско образование;

- Удостоверение за членство в БЛС Бургас;

- Удостоверение за регистрация в РЗИ.

6. Определя критерии за оценка на предложенията за участниците.

- Цена на наема-10 точки;

- Авансово плащане на двугодишен наем на помещенията-10 точки;

Общ брой максимално възложените точки-20 точки.

7. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за             8. Димитър Георгиев Гочев-за

  3. Георги Великов Костадинов-отс.         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имоти в землището на с. Кости“ /ДЗ № 972/07.10.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС, 

 Общински съвет  Царево

РЕШИ: № 583

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

-  ПИ № 002019 по КВС на с. Кости, с площ от 6.660 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 794/26.09.2014 год.;

-   ПИ № 002028 по КВС на с. Кости, с площ от 6.118 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория,  актуван с АПОС № 795/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 002030 по КВС на с. Кости, с площ от 2.597 дка, с начин на трайно ползване „изост. трайно насаждение”, трета категория, актуван с АПОС № 796/ 26.09.2014 год.;

-  ПИ № 002031 по КВС на с. Кости, с площ от 6.070 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 797/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 002034 по КВС на с. Кости, с площ от 1.883 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 798/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 002037 по КВС на с. Кости, с площ от 5.246 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 799/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 006021 по КВС на с. Кости, с площ от 3.499 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 800/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 016012 по КВС на с. Кости, с площ от 2.079 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 801/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 016021 по КВС на с. Кости, с площ от 2.182 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 802/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 016025 по КВС на с. Кости, с площ от 2.091 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 803/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 017026 по КВС на с. Кости, с площ от 2.093 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 804/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 017044 по КВС на с. Кости, с площ от 2.099 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 805/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 017068 по КВС на с. Кости, с площ от 2.079 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 806/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 017093 по КВС на с. Кости, с площ от 2.160 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 807/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 019119 по КВС на с. Кости, с площ от 1.867 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 808/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 020020 по КВС на с. Кости, с площ от 1.426 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 809/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 021007 по КВС на с. Кости, с площ от 6.960 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 810/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 022014 по КВС на с. Кости, с площ от 6.187 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта  категория, актуван с АПОС № 811/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 036013 по КВС на с. Кости, с площ от 1.414 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 812/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 036017 по КВС на с. Кости, с площ от 1.426 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 813/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 036070 по КВС на с. Кости, с площ от 6.942 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, девета категория, актуван с АПОС № 790/28.03.2014 год., трета категория, актуван с АПОС № 814/26.09.2014 год..

2. Отдавапод наем на Радостин Стоянов Мавров, с ЕГН-8609100603, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 55, вх. „Р”, ет. 2, за срок от 5 години следните имоти:

-  част с площ от 2.00 дка от ПИ № 002019 по КВС на с. Кости, с площ от 6.660 дка, с НТП „затревена нива”, III кат., актуван с АПОС № 794/26.09.2014 год.;

-   ПИ № 002028 по КВС на с. Кости, с площ от 6.118 дка, с НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 795/26.09.2014 год.;

-  част с площ от 1.00 дка от ПИ № 002030 по КВС на с. Кости, с площ от 2.597 дка, с НТП „изост.тр. насаждение”, III кат., актуван с АПОС № 796/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 002031 по КВС на с. Кости, с площ от 6.070 дка, с НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 797/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 002034 по КВС на с. Кости, с площ от 1.883 дка, с НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 798/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 002037 по КВС на с. Кости, с площ от 5.246 дка, с НТП „затревена нива”, III кат., актуван с АПОС № 799/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 006021 по КВС на с. Кости, с площ от 3.499 дка, с НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 800/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 016012 по КВС на с. Кости, с площ от 2.079 дка, с НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 801/26.09.2014 год.;

-  част с площ от 1.500 дка от ПИ № 016021 по КВС на с. Кости, с площ от 2.182 дка, с НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 802/26.09.2014 год.;

-  част с площ от 1.500 дка от ПИ № 016025 по КВС на с. Кости, с площ от 2.091 дка, с НТП  „нива”, III кат., актуван с АПОС № 803/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 017026 по КВС на с. Кости, с площ от 2.093 дка, с НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 804/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 017044 по КВС на с. Кости, с площ от 2.099 дка, с НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 805/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 017068 по КВС на с. Кости, с площ от 2.079 дка, НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 806/26.09.2014 год.;

-  ПИ № 017093 по КВС на с. Кости, с площ от 2.160 дка, НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 807/26.09.2014 год.;

-  част с площ от 1.00 дка от ПИ № 019119 по КВС на с. Кости, с площ от 1.867 дка, НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 808/26.09.2014 год.;

-  част с площ от 1.200 дка от ПИ № 020020 по КВС на с. Кости, с площ от 1.426 дка, НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 809/26.09.2014 год.;

-  част с площ от 6.500 дка от ПИ № 021007 по КВС на с. Кости, с площ от 6.960 дка, НТП „нива”, III кат., актуван с АПОС № 810/26.09.2014 год.;

-  част с площ от 1.500 дка от ПИ № 022014 по КВС на с. Кости, с площ от 6.187 дка, с НТП „нива”, IV  кат., актуван с АПОС № 811/26.09.2014 год.;

-  част с площ от 1.00 дка от ПИ № 036013 по КВС на с. Кости, с площ от 1.414 дка, НТП „затревена нива”, IV  кат., актуван с АПОС № 812/26.09.2014 год.;

-  част с площ от 1.00 дка от ПИ № 036017 по КВС на с. Кости, с площ от 1.426 дка, НТП „затревена нива”, IV  кат., актуван с АПОС № 813/26.09.2014 год.;

-  част с площ от 3.00 дка от ПИ № 036070 по КВС на с. Кости, с площ от 6.942 дка, НТП „затревена нива”, IX кат., актуван с АПОС № 814/26.09.2014 год.,

при годишна наемна цена общо за всички имоти в размер на 732.36 лв. (седемстотин тридесет и два лева, тридесет и шест стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                7. Дечо Градев Градев-отс.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-отс.            8. Димитър Георгиев Гочев-за

  3. Георги Великов Костадинов-отс.           9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за                  11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за                   12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 979/09.10.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 584

              Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

- част с площ от 1 дка от ПИ № 44094.29.1 по КККР на гр. Царево, с площ от 24.349 дка, с НТП „дере”, актуван с АЧОС № 1219/27.07.2009 год..

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за             8. Димитър Георгиев Гочев-за

  3. Георги Великов Костадинов-отс.         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 976/08.10.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 585

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

- част с площ от 8 дка от ПИ № 44094.34.5 по КККР на с. Лозенец, целият с площ от 84.643 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, седма категория, актуван с АЧОС № 1647/19.06.2013 год..

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за             8. Димитър Георгиев Гочев-за

  3. Георги Великов Костадинов-отс.         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Учредяване безвъзмездно право на пристрояване на Дирекция на Природен парк „Странджа“-гр. Малко Търново“ /ДЗ № 1017/06.11.2014 год./

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 3 и чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 586

 1. Учредява на Дирекция на Природен парк „Странджа“-гр. Малко Търновобезвъзмездно срочно право на пристрояване с разгъната застроена площ 22.42 кв.м. за преустройство на двуетажна масивна сграда със сутерен с идентификатор 00878.501.112.1 по КК на гр. Ахтопол, частна общинска собственост, актувана с АЧОС № 1468/23.03.2012 год., със застроена площ от 141 кв.м.,  находяща се в ПИ № 00878.501.112 по КК на гр. Ахтопол, при съседи: североизток-ПИ № 00878.501.564, югоизток-ПИ № 00878.501.558, запад-ПИ № 00878.501.566, север-ПИ № 00878.501.569.
 2. Срокът на безвъзмездното право на пристрояване по т. 1 е, считано от датата на подписване на договор до изтичане срока на Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти-частна общинска собственост от 19.02.2014 год., вписан с вх. № 741 от 19.02.2014 год., акт № 122, том I в Служба по вписванията при Районен съд Царево, сключен между Община Царево и Дирекция на Природен парк „Странджа“-гр. Малко Търново.
 3. Възлага на кмета на Община Царево да сключи договор за учредяване безвъзмездно срочно право на пристрояване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за             8. Димитър Георгиев Гочев-не гласува

3. Георги Великов Костадинов-отс.         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

Димитър Гочев  декларира конфликт на интереси и не гласува.

ПО ТОЧКА 12. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС за сключване на договор за замяна между Община Царево и „А.Д.А.“ЕООД, ЕИК 130444574, представлявано от управителя Александър Йорданов Тумпаров“ /Предл. № 1011/05.11.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  въз връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 587

Одобрява предварителното съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС, постигнато на 07.10.2013 год. между кмета на Община Царево и „А.Д.А.”ЕООД, ЕИК-130444574, представлявано от управителя Александър Йорданов Тумпаров, съгласно приложението.

Приложение: Предварително съгласие от 07.10.2013 год., постигнато с „А.Д.А.” ЕООД, ЕИК-130444574, представлявано от управителя Александър Йорданов Тумпаров, собственик на 266 кв.м. ид.части от ПИ № 44094.12.1150 по КККР на с. Лозенец, с начин на трайно ползване-„за второстепенна улица”.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за             8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-отс.         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изкупуване на 51.25 кв.м. от ПИ № 48619.503.310 по КККР на гр. Царево от Дико Петков Диков“ /ДЗ № 974/07.10.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗС, във връзка с чл. 39, ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 588

Продава на Дико Петков Диков, ЕГН-4910196586, 51.25/599 кв.м. ид.части от ПИ № 48619.503.310 по КККР на гр. Царево, актувани с АЧОС № 1715/18.03.2014 год. на стойност 2 050.00 лв. (две хиляди и петдесет лева) без ДДС.

След влизане на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                7. Дечо Градев Градев-отс.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за               8. Димитър Георгиев Гочев-за

  3. Георги Великов Костадинов-отс.           9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за                  11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за                   12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ ХХVІІ-87 в кв. 13 по ПУП на с. Велика чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 986/ 17.10.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС,  връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е ШИ: № 589

  Прекратява съсобствеността на Община Царево върху УПИ ХХVІІ-87 в кв. 13 по ПУП на с. Велика чрез изкупуване на 33/603 кв.м. ид.части от УПИ ХХVІІ-87 в кв. 13 по ПУП на с. Велика, актувани с АЧОС № 1746/25.09.2014 год. от Васил Костадинов Георгиев, ЕГН-4801200761 на стойност 825,00 лв. (осемстотин двадесет и пет лева) без ДДС.

  След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

  След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

             

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за             8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-отс.         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 44094.502.298 по КККР на с. Лозенец, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 998/ 28.10.2014 год./

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

  Общински съвет Царево

Р Е ШИ: № 590

  Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 44094.502.298 по КККР на с. Лозенец чрез изкупуване на 292/688 кв.м. ид.части от ПИ № 44094.502.298 по КККР на с. Лозенец, актувани с АЧОС № 1747/13.10.2014 год. от Стоил Костадинов Каракачанов, ЕГН-6806280640 и Златка Атанасова Каракачанова, ЕГН- 7307030572 на стойност 13 724,00 лв. (тринадесет хиляди, седемстотин двадесет и четири лева) без ДДС, при равни квоти.

  След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

  След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за             8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-отс.         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ І-246 в кв. 42 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване на общинските части от имота“ /ДЗ № 968/ 25.09.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 591

Прекратява съсобствеността на Община Царево върху УПИ І-246 в кв. 42 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване на 62/876 кв.м. ид.части от УПИ І-246 в кв. 42 по ПУП на с. Кости, актувани с АЧОС № 1721/07.04.2014 год. от Красимир Тодоров Маринов, ЕГН-8205120464 на стойност 1 240,00 лв. (хиляда, двеста и четиридесет лева) без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                7. Дечо Градев Градев-отс.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за               8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-отс.           9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за                  11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за                   12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ ХV-218 и УПИ ІІ-218 в кв. 37 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части от имотите“ /ДЗ № 1000/29.10.2014 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

  Общински съвет Царево

Р Е ШИ: № 592

  Прекратява съсобствеността на Община Царево върху:

1. УПИ ХV-218, кв. 37 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване на 11/506 кв.м. ид.части от УПИ ХV-218, кв. 37 по ПУП на с. Кости, актувани с АЧОС № 1752/ 17.10.2014 год. от Славчо Николаев Славчев с ЕГН-7310221208 на стойност 220.00 лв. (двеста и двадесет лева) без ДДС.

2. УПИ ІІ-218, кв.37 по ПУП на с. Кости чрез изкупуване 14/491 кв.м. ид.части от УПИ ІІ-218, кв. 37 по ПУП на с. Кости, актувани с АЧОС № 1753/17.10.2014 год. от Славчо Николаев Славчев с ЕГН-7310221208 на стойност 280.00 лв. (двеста и осемдесет лева) без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитираните имоти.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописаните имоти.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за             8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-отс.         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 66528.501.229 по КККР на с. Синеморец, чрез изкупуване на общинските части от имота“ /ДЗ № 967/25.09.2014 год./  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 593

Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 66528.501.229 по КККР на с. Синеморец чрез изкупуване на 90/672 кв.м. ид.части от ПИ № 66528.501.229 по КККР на с. Синеморец, актувани с АЧОС № 1745/11.09.2014 год., от Стоян Андреев Стоянов, ЕГН-5503220562 и Елена Андреева Стоянова, ЕГН- 6004140911, на стойност 5 220,00 лв. (пет хиляди, двеста и двадесет лева) без ДДС, при равни квоти.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

 1. Ангел Георгиев Цигуларов-за               7. Дечо Градев Градев-отс.

 2. Ваня Димитрова Атанасова-за              8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

 3. Георги Великов Костадинов-отс.          9. Кети Георгиева Дикова-за

 4. Георги Николов Атанасов-за                 10. Младен Димитров Бъчваров-за

 5. Даниел Николов Николов-за                 11. Невяна Радкова Фешева-отс.

 6. Даниел Стоянов Скулиев-за                  12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 19. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Извършване на замяна между Община Царево и Георги Костадинов Иванов и Кольо Костадинов Дамов“ /Предл. № 988/20.10.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС,

Общински съвет Царево

Р Е ШИ: № 594

  1. Община Царево прехвърля на Георги Костадинов Иванов, ЕГН-5905310844 и на Кольо Костадинов Дамов, ЕГН-4905140725 следните свои собствени недвижими имоти: 48/933 (четиридесет и осем от деветстотин тридесет и три) кв.м. ид.части от УПИ ХVІІ-96, кв. 17 по ПУП на с. Изгрев, отреден „за жилищно строителство”, с пазарна оценка 960.00 лв. (деветстотин и шестдесет лева) без ДДС, актуван с АЧОС № 1742/14.07.2014 год..

  - 481/933 (четиристотин осемдесет и един от деветстотин тридесет и три) кв.м. ид.части от УПИ ІІІ-96, кв. 17 по ПУП на с. Изгрев, отреден „за жилищно строителство” с пазарна оценка 9 620,00 лв. (девет хиляди, шестстотин и двадесет лева) без ДДС, актуван с АЧОС № 1741/14.07.2014 год..

  2. В замяна на прехвърленото им право на собственост Георги Костадинов Иванов, ЕГН-5905310844 и Кольо Костадинов Дамов, ЕГН-4905140725, прехвърлят на Община Царево следните свои собствени недвижими имоти, съгласно нот. акт № 172, т. ІІІ, д. 1704/14.07.1986 год., а именно:

  - 259 кв.м., попадащи в улица с ос.т. 75-87 по ПУП на с. Изгрев, с пазарна оценка 5 180,00 лв. (пет хиляди, сто и осемдесет лева) без ДДС;

  - 51 кв.м., попадащи в УПИ І, кв.17, отреден „за озеленяване” по ПУП на с. Изгрев с пазарна оценка 1 020,00 лв. (хиляда и двадесет лева) без ДДС;

  За уравняване на дяловете Георги Костадинов Иванов, ЕГН-5905310844 и Кольо Костадинов Дамов, ЕГН-4905140725, да заплатят на Община Царево сумата от 4 380,00 лв. (четири хиляди, триста и осемдесет лева) без ДДС, явяваща се разлика между пазарните оценки на заменяемите имоти.

  Упълномощава кмета на Община Царево да издаде заповед, след което да сключи договор за замяна.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-отс.      9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.502.614 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 1019/10.11.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

  Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 595

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имоти за продажба включва ПИ № 48619.502.614 по КККР на гр. Царево, с площ от 430 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-за търговски обект, актуван с АЧОС № 957/31.03.2008 год..

ІІ.1. Определя пазарна цена за ПИ № 48619.502.614 по КККР на гр. Царево, с площ от 430 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-за търговски обект, актуван с АЧОС № 957/31.03.2008 год. в размер на 38 700,00 лв. (тридесет и осем хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

ІІ.2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.502.614 по КККР на гр. Царево, с площ от 430 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-за търговски обект, актуван с АЧОС № 957/31.03.2008 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 38 700,00 лв. (тридесет и осем хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за             7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.       8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-отс.        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за               10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за               11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.503.401 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 1020/10.11.2014 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

  Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 596

  1. Определя пазарна цена за ПИ № 48619.503.401 по КККР на гр. Царево в размер на 427 800,00 лв. (четиристотин двадесет и седем хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

  2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.503.401 по КККР на гр. Царево, с площ от 8556 кв.м., актуван с АЧОС № 1700/08.01.2014 год..

  Определя следните задължителни условия:

  Начална тръжна цена в размер на 427 800,00 лв. (четиристотин двадесет и седем хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

  Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

  Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена, плюс 10%.

  Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за             7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.       8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-отс.        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за               10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за               11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ХІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика“ /ДЗ № 992/27.10.2014 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

  Общински съвет Царево

Р Е ШИ: № 597

  1. Определя пазарна цена на УПИ ХІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика, в размер на 21 700,00 лв. (двадесет и една хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

  2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ ХІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика, с площ от 700 кв.м., актуван с АЧОС № 504/14.08.2006 год..

  Определя следните задължителни условия:

  Начална тръжна цена в размер на 21 700,00 лв. (двадесет и една хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

  Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

  Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

  Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за             7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.       8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-отс.        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за               10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за               11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ІV, кв. 28 по ПУП на с. Велика“ /ДЗ № 993/27.10.2014 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1, и ал. 2 от НРПУРИВОС,

  Общински съвет Царево

Р Е ШИ: № 598

  1. Определя пазарна цена на УПИ ІV, кв. 28 по ПУП на с. Велика, в размер на 21 700,00 лв. (двадесет и една хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

  2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ ІV, кв. 28 по ПУП на с. Велика, с площ от 700 кв.м., актуван с АЧОС № 513/14.08.2006 год..

  Определя следните задължителни условия:

  Начална тръжна цена в размер на 21 700,00 лв. (двадесет и една хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

  Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

  Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

  Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за             7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.       8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-отс.        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за               10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за               11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ХІV, кв. 28 по ПУП на с. Велика“ /ДЗ № 994/27.10.2014 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

  Общински съвет Царево

Р Е ШИ: № 599

  1. Определя пазарна цена на УПИ ХІV, кв. 28 по ПУП на с. Велика, в размер на 21 700,00 лв. (двадесет и една хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

  2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ ХІV, кв. 28 по ПУП на с. Велика, с площ от 700 кв.м., актуван с АЧОС № 503/14.08.2006 год..

  Определя следните задължителни условия:

  Начална тръжна цена в размер на 21 700,00 лв. (двадесет и една хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

  Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

  Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

  Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.        8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-отс.         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.373 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 1005/ 03.11.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 600

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.373 от КККР на с. Синеморец в размер на 107 802,00 лв. (сто и седем хиляди, осемстотин и два лева) без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.373 по КККР на с. Синеморец, с площ от 954 кв.м., актуван с АЧОС № 1705/22.01.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 107 802,00 лв. (сто и седем хиляди, осемстотин и два лева) без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-отс.       9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за              10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за              11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 1006/ 03.11.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 601

1. Определя пазарна цена за ПИ №66528.501.374 от КККР на с. Синеморец, в размер на 114 808,00 лв. (сто и четиринадесет хиляди, осемстотин и осем лева) без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец, с площ от 1016 кв.м., актуван с АЧОС № 1704/22.01.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 114 808,00 лв. (сто и четиринадесет хиляди, осемстотин и осем лева) без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за             7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.       8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-отс.        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за               10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за               11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.375 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 1007/ 03.11.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 602

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.375 от КККР на с. Синеморец, в размер на 124 639,00 лв. (сто двадесет и четири хиляди, шестстотин тридесет и девет лева) без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.375 по КККР на с. Синеморец, с площ от 1103 кв.м., актуван с АЧОС № 1703/22.01.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 124 639,00 лв. (сто двадесет и четири хиляди, шестстотин тридесет и девет лева) без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за             7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.       8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-отс.        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за               10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за               11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 1004/ 03.11.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: 603

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.376 от КККР на с. Синеморец, в размер на 95 033,00 лв. (деветдесет и пет хиляди, тридесет и три лева) без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец, с площ от 841 кв.м., актуван с АЧОС № 1706/22.01.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 95 033,00 лв. (деветдесет и пет хиляди, тридесет и три лева) без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за             7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.       8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-отс.        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за               10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за               11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на 146/820 кв.м. ид.части от УПИ VІ-76, 249/697 кв.м. ид.части от УПИ VІІ-75, 74/582 кв.м. ид.части от УПИ VІІІ-110 и 57/512 кв.м. ид.части от УПИ ІХ-78, всички в кв. 18 по ПУП на с. Резово, за частна общинска собственост“ /ДЗ № 996/28.10.2014 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 4, ал. 1 от НРПУРИВОС,

  Общински съвет Царево

Р Е ШИ: № 604

  Да отпаднат от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обявят за частна общинска собственост:

       - 146/820 кв.м. ид.части от УПИ VІ-76 в кв. 18 по ПУП на с. Резово;

       - 249/697 кв.м. ид.части от УПИ VІІ-75 в кв. 18 по ПУП на с. Резово;

       - 74/582 кв.м. ид.части от УПИ VІІІ-110 в кв. 18 по ПУП на с. Резово;

       - 57/512 кв.м. ид.части от УПИ ІХ-78 в кв. 18 по ПУП на с. Резово.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за              7. Дечо Градев Градев-отс.

2. Ваня Димитрова Атанасова-за             8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-отс.         9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за                10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за                11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за                 12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на изработен проект за ПУП-РУП, обхващащ кв. 114 и кв. 125 в кв. „Зона Север” по ПУП на гр. Царево“ /ДЗ № 984/16.10.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е ШИ: № 605

Одобрява представения проект за ПУП-РУП, обхващащ кв. 114 и кв. 125 в кв. „Зона Север” по ПУП на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас, по силата на който се определя разположението и очертанието на сградите в план, както и минималните разстояния между тях и до имотните граници-съобразно допустимите за устройствената зона плътност и интензивност на застрояване, а именно: Пл.застр.- 40%; К инт.-1,2; Пл.озел.-мин. 50%; Н к.к.-10 м. (до 3 ет.).

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА 31. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ „за култова сграда и озеленяване” (ПИ 44094.501.361 по КК на с. Лозенец) кв. 21 по ПУП на с. Лозенец, община Царево и обособяване на улица-тупик“ /ДЗ № 987/17.10.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е ШИ: № 606

  Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ ХVІІІ „за култова сграда и озеленяване” (ПИ 44094.501.361 по КК на с. Лозенец), кв. 21 по ПУП на с. Лозенец, целият с площ от 1000 кв.м. с цел разделяне и обособяване на нови самостоятелни УПИ с отреждания, както следва: нов УПИ ХVІІІ „за култова сграда и озеленяване”, УПИ ХХ „за здравна служба” и УПИ ХХІ „за ТП”, като за служебен достъп от югоизточна страна се обособява и улица-тупик.

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 32. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Поправка на Решение № 322 от Протокол № 21/18.04.2013 год. на ОбС Царево“ /ДЗ № 978/09.10.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 607

1. Поправя и допълва Решение № 322 от Протокол № 21 от 18.04.2013 год. на ОбС Царево, както следва:

1.1. Одобрява приложените задания за изработване на ПУП-ПП;

1.2. Разрешава изработване на ПУП-ПП за обекти: „Трасе на техническа инфраструктура-транспортна връзка до ПИ 48619.48.53 и ПИ 48619.48.54, м. „СК ФОНД ЛИПАТА” по КК на гр. Царево и Трасе на техническа инфраструктура-ел. кабел до ПИ 48619.48.53 и ПИ 48619.48.54, м. „СК ФОНД ЛИПАТА” по КК на гр. Царево”.

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.35 часа.

  Председател на ОбС Царево:/п/                                                                                                  

                                      Даниел Скулиев               

   

  Технически секретар ОбС: /п/

                                             Пенка Янчева

Read 4792 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево