Tuesday, 27 January 2015 10:23

Протокол 53

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л   № 53

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на   16 .09./петък / 2011 год. от 09.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево   се проведе  ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО  заседание на ОбС-Царево.

Дечо Градев-председател на ОбС-Царево:Колеги,в залата присъстват 11 от общо избраните 13 общински съветници.

Отсъстват Васил Каридков и Яни Янев, които надявам се по-късно да се присъединят към нашата работа.

Искам да ви информирам за актовете на кмета по отношение решенията на ОбС.През изтеклия период кметът на общината е издал следните заповеди :

-РД-01-594 от 24.08.2011г.прекратява съсобствеността на община Царево в с.Синеморец във връзка с Решение № 689.Сключен е договор за продажба, вписан  в РС-Царево;

-РД-01-595 от 24.08.2011г.прекратява съсобствеността на община Царево в с.Синеморец във връзка с Решение № 686. Сключен е договор за продажба, вписан  в РС-Царево;

- РД-01-596 от 24.08.2011г.прекратява съсобствеността на община Царево в с.Синеморец във връзка с Решение № 688;

- РД 01-598 от 24.08.2011г. във връзка с решение № 681 заповядва да се извърши замяна в съответствие с решението.Сключен е договор за замяна, вписан  в РС-Царево;

- РД-01-601 от 24.08.2011г.прекратява съсобствеността на община Царево в с.Резово във връзка с Решение № 677;

- РД-01-605 от 26.08.2011г.прекратява съсобствеността на община Царево в с.Лозенец във връзка с Решение № 456. Сключен е договор за продажба, вписан  в РС-Царево;

Постъпили са два договора за продажба на НИ-ЧОС след проведен публичен търг с участниците-спечелили търга.Договорите са вписани в РС-Царево.

По отношение на проекта за дневен ред не постъпиха предложения за допълнение и изменение.

С 12  гласа”за”, „против”-0,”въздържали се”-0 ОбС започна своята работа при  следния

ДНЕВЕН РЕД :

1.Питания.

2.Приемане на решение за учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ №48619.6.577 по КК на гр.Царево./ДЗ№ 1066/

3.Приемане на решение за учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ №48619.505.603 по КК на гр.Царево./ДЗ№ 1067/

4.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ№ 48619.505.370 по КК на гр.Царево чрез изкупуване общинските части от имота.ДЗ№ 1068/

5.Даване на съгласие за придобиване безвъзмездно от Държавата по реда на чл.54 ал.1 от ЗДС недвижими имоти, находящи се в Царево./ДЗ№ 1070/

 6.Приемане на решение за изменение на Решение № 670 от 24.08.2011г.на ОбС-Царево във връзка с ПСОВ с.Лозенец./ДЗ№ 1073/

7.Приемане на решение за одобряване на предварително съгласие за сключване на договор за замяна между община Царево и Тодор Георгиев Георгиев – гр.Ахтопол./ДЗ№ 1077/

8.Приемане на решение за одобряване на ПУП-ПРЗ за кв.90, 97, 98, 113 по КК на гр.Царево./ДЗ№ 1084/

9.Приемане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на МЦ” Общински медицински център І-Царево”ЕООД./ ДЗ №1069/

10.Приемане на решение за създаване и оборудване на здравен кабинет в сградата на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-Ахтопол./ДЗ№ 1075/

11.Приемане на решение за отпускане целева субсидия  на Мариан  Атанасов Тодоров за спечелен бронзов медал на Европейско първенство по свободна борба за кадети в РПолша._ДЗ№ 1065/

12.Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Царево по реда на чл.42 ал.6 от ЗМСМА . /Предл. 1081/

13.Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на гр.Ахтопол  по реда на чл.42 ал.6 от ЗМСМА ./Предл.1083/

14.Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на с.Лозенец  по реда на чл.42 ал.6 от ЗМСМА ./Предл.1086/

ПО ТОЧКА 1.Питания.

ПО ТОЧКА 2.Приемане на решение за учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ №48619.6.577 по КК на гр.Царево./ДЗ№ 1066/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.37 ал.4 от ЗОС и чл.47 ал.2 от НРПУРИВОС и във връзка с чл.62 от Закона за енергетиката ОбС-Царево

РЕШИ : № 709

1.Отменя Решение № 675 от 05.07.2011г. на ОбС-Царево.

2.Учредява безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ № 48619.6.577 по КК на гр.Царево, с начин на трайно ползване : за електроенергийно производство, за изграждане на трафопост със застроена площ от 12/дванадесет/кв.м. на стойност 4200/четири хиляди и двеста/ лева без ДДС.

Възлага на кмета на община Царево след решението на ОбС Царево да издаде заповед за учредяване безсрочно право на строеж върху горецитирания имот и след заплащането да сключи договор за учредяване право на строеж .

1.Васил Георгиев Каридков-отс.                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                  12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12  , „против”- 0  ,”въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 3.Приемане на решение за учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ №48619.505.603 по КК на гр.Царево./ДЗ№ 1067/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.37 ал.4 от ЗОС и чл.47 ал.2 от НРПУРИВОС и във връзка с чл.62 от Закона за енергетиката ОбС-Царево

РЕШИ : № 710

Учредява безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ № 48619.505.603 по КК на гр.Царево, с начин на трайно ползване : за електроенергийно производство, за изграждане на трафопост със застроена площ от 15/петнадесет/кв.м. на стойност 5250/пет хиляди двеста и петдесет/ лева без ДДС.

Възлага на кмета на община Царево след решението на ОбС Царево да издаде заповед за учредяване безсрочно право на строеж върху горецитирания имот и след заплащането да сключи договор за учредяване право на строеж .

1.Васил Георгиев Каридков-отс.                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за               12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12  , „против”- 0  ,”въздържали се”- 0  /приема се

ПО ТОЧКА 4.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ№ 48619.505.370 по КК на гр.Царево чрез изкупуване общинските части от имота.ДЗ№ 1068/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС и чл.43 ал.1 т.4 от НРПУРИВОС  ОбС-Царево

РЕШИ : № 711

Да се прекрати съсобствеността на община Царево върху ПИ № 48619.505.370 по КК на гр.Царево чрез изкупуване на 27/317 кв.м. ид.части от ПИ № 48619.505.370 по КК на гр.Царево, актуван с АЧОС № 1438/23.08.2011г. от Красимир Илиев Кирязов с ЕГН- 5901180486 на стойност 1843/хиляда осемстотин четиридесет и три/лева без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

 След заплащането, възлага на кмета на община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1.Васил Георгиев Каридков-отс.                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за               12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12  , „против”- 0  ,”въздържали се”- 0  /приема се

ПО ТОЧКА 5.Даване на съгласие за придобиване безвъзмездно от Държавата по реда на чл.54 ал.1 от ЗДС недвижими имоти, находящи се в Царево ./ДЗ№ 1070/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ : № 712

Дава съгласие община Царево да придобие безвъзмездно от Държавата по реда на чл.54 ал.1 от ЗДС следните недвижими имоти :

1.Поземлен имот № 48619.64.121 по кадастралната карта на гр.Царево, м.”Вургарски път” с площ от 43 894 кв.м. ведно с построените в него сгради/бивше военно поделение 26 220/ актуван с АПДС № 473/2003г.

2.Поземлен имот № 48619.27.3 по кадастралната карта на гр.Царево, м.”Грънчаря” с площ от 11 540 кв.м. ведно с построените в него сгради, собственост на Министерството на отбраната с АЧДС № 469/10.04.2003г./бивша мобилизационна база/,

3.Дава съгласие община Царево да придобие безвъзмездно от Държавата Поземлен имот №122 по КК  на гр.Царево, м.”Вургаски път”, собственост на Министерството на отбраната.

4. Дава съгласие община Царево да придобие безвъзмездно от Държавата Поземлен имот №123 по КК  на гр.Царево, м.”Вургаски път”, собственост на Министерството на отбраната.

със задълженията на Министерството на отбраната към община Царево, включващи-данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.             9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за               10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                          11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                   12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-възд.

гласували”за”-11  , „против”- 0  ,”въздържали се”- 2  /приема се

ПО ТОЧКА 6.Приемане на решение за изменение на Решение № 670 от 24.08.2011г.на ОбС-Царево във връзка с ПСОВ с.Лозенец./ДЗ№ 1073/

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА ,чл.34, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.7, ал.1,т.1 от НРПУРИВОС,  ОбС гр.Царево

РЕШИ : № 713

Изменя Решение № 670 от 24.08.2011г. по следния начин :

Дава съгласие Община Царево да придобие чрез покупко-продажба следния недвижим имот :  ПИ № 44094.12.6 с площ от 4062 кв.м., по КК на с.Лозенец,м.”Иванова колиба”с трайно предназначение- земеделска, с начин на трайно ползване -  за водостопанско , хидромелиоративно съоръжение , ведно с изградените в него едноетажни сгради , а именно  : метална сграда за водоснабдяване с идентификатор  44094.12.6.1 със ЗП от 119 кв.м., брой етажи 1,  метална сграда за водоснабдяване с идентификатор 44094.12.6.2 със ЗП от 122 кв.м., брой етажи 1, метална сграда за водоснабдяване с идентификатор  44094.12.6.3 със ЗП от 33 кв.м., брой етажи 1, метална сграда за водоснабдяване с идентификатор 44094.12.6. 4 със ЗП от 30 кв.м., брой етажи 1, масивна сграда за водоснабдяване с идентификатор 44094.12.6.5 със ЗП от 131 кв.м., брой етажи 1, масивна сграда за енергопроизводство с идентификатор 44094.12.6.6 със ЗП от 9 кв.м.. брой етажи 1 и следните съоръжения- биологично стъпало- 2 бр., резервоари 1 бр. камера с капацитет 1000 куб.м.; линия за избистряне; комплект за автоматично управление на обща стойност 124 700/ сто двадесет и четири хиляди и седемстотин / лева без ДДС, която цена е определена от лицензиран оценител, от които : - за земя- 54400/ петдесет и четири хиляди и четиристотин/ лева без ДДС, за сгради- 30 400/ тридесет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС и за съоръжения- 39 900/ тридесет и девет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС, като разноските по прехвърляне на гореописания недвижим имот да са за сметка на община Царево.

Гореописаният имот да бъде използван по предназначение, а именно- за пречиствателна станция.

Упълномощава кмета на община Царево да подпише договор за покупко- продажба.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за               12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-13  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 7.Приемане на решение за одобряване на предварително съгласие за сключване на договор за замяна между община Царево и Тодор Георгиев  Георгиев – гр.Ахтопол./ДЗ№ 1077/

На основание чл.21 ал.5 от ЗОС и чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ : № 714

Одобрява предварително съгласие по чл.21 ал.5 от ЗОС, постигнато между Петко Янков  Арнаудов-кмет на община Царево и  Тодор Георгиев Георгиев с ЕГН 5904100606-собственик на правото на строеж върху ПИ 00878.501.413 с площ от 442 кв.м. по КК на гр.Ахтопол, учредено му с договор от 21.08.2007г. вписан от 23.08.2007г. под № 146, т.ІІ, дв.вх.р.№ 2265, за изграждане на сграда с РЗП от 530 кв.м., изразяващо се в следното :

Тодор Георгиев Георгиев с ЕГН 5904100606 се съгласява да прехвърли в полза на община Царево учреденото му право на строеж върху ПИ № 00878.501.413 с площ от 442 кв.м. по КК на гр.Ахтопол, учредено му с договор от 21.08.2007г., вписан на 23.08.2007г. под № 146, т.ІІ, дв.вх.р.№ 2265 за изграждане на сграда с РЗП от 530 кв.м.

В замяна на горното община Царево, представлявана от кмета на общината се съгласява да учреди право на строеж на Тодор Георгиев Георгиев с ЕГН-5904100606 върху ПИ № 00878.501.414 с площ от 455 кв.м. по КК на гр.Ахтопол, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 530 кв.м.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за               12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-13  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 8.Приемане на решение за одобряване на ПУП-ПРЗ за кв.90, 97, 98, 113 по КК на гр.Царево./ДЗ№ 1084/

На основание чл.129 ал.1 от ЗУТ чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ : № 715

Одобрява ПУП-ПРЗ за кв.90, 97, 98 и 113 по КК на гр.Царево като от „временна промишлена зона” се отредят за”предимно производствена зона”, в която не се допуска производство с вредни отделяния и се допуска изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала, магазини и заведения за обществено хранене и хотели.

Решението да се обяви в Държавен вестник в седемдневен срок.

гласували”за”-13  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 9.Приемане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на МЦ” Общински медицински център І-Царево”ЕООД./ ДЗ №1069/

         На основание чл.147,ал.2 вр.чл.137,ал.1,т.1 и т.4,чл.117 и чл.149 и чл.203 ТЗ и чл.5,ал.1 и чл.8,ал.1,т.1 и т.4 от Наредбата за условията и реда при които община Царево упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества ОбС-Царево

РЕШИ :№ 716

  1. Общински съвет-Царево едновременно намалява и увеличава капитала на МЦ“Общински Медицински център І-Царево“ ЕООД от 103 240 лева на 46 000 лева. Намаляването е от 103 240 лева на 45 129 лева.Увеличаването на капитала е от  45 129 лева на 46 000 лева.
  2.  Намаляването е със стойността на „РФТ Биосет-6000“,с двуканален меморископ МС 6000 с балансова стойност 40 111лв,както и със стойността на Ехограф марка“Сименс“ с балансова стойност 18 000 лв.,съгласно предходно  Решение № 39,прието с протокол №6/29.02.2000г.от Общински съвет-Царево.
  3. Намаляването на капитала да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала.
  4. Намаляването на капитала се извършва с цел привеждане на вписания капитал в съответствие с основния капитал по баланса на дружеството.
  5. Увеличаването на капитала е с цел привеждане на вписания капитал в съответствие с основния капитал по баланса на дружеството и уравнение на дяловете.
  6. Капиталът на  МЦ“Общински Медицински център І-Царево“ ЕООД е в размер на 46 000 /четиридесет и шест хиляди/ лева,разпределен в 5750/пет хиляди седемстотин и петдесет/ дяла по 8/осем/лева всеки.
  7. Изменя т.5 от Учредителния акт на дружеството и същият придобива следната редакция:“Капиталът на дружеството -Медицински център след преобразуването му от „Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести-Царево“ ЕООД на МЦ“Общински медицински център І-Царево“ЕООД е 46000/четиридесет и шест хиляди/ лева,разпределен в 5750/пет хиляди седемстотин и петдесет/ дяла по 8/осем/лева всеки.
  8. Задължава управителя на дружеството,при изпълнение на условията на чл.150 и чл.151 от ТЗ, да предприеме необходимите фактически и правни действия за вписване на промените в Търговския регистър и счетоводните книги на дружеството в законовите срокове.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-възд.

6.Димитър Михайлов Чернев-за               12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 12 , „против”- 0  ,”въздържали се”-1   /приема се/

ПО ТОЧКА 10.Приемане на решение за създаване и оборудване на здравен кабинет в сградата на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-Ахтопол./ДЗ№ 1075/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 ал.1 т.1 и ал.3,4 от Закона за здравето и предписание на РЗИ/РИОКОЗ от 16.11.2010г./ ОбС-Царево

РЕШИ :№ 717

1.Създава здравен кабинет в сградата на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол.

2.Финансовите средства за създаване и оборудване на кабинета да бъдат осигурени в рамките на бюджета на община Царево за 2011 год. от държавна дейност 437 „Здравни кабинети, детски градини и училища”.

3.Възлага на кмета на общината да обезпечи необходимата отчетност и контрол по създаване и оборудване на здравния кабинет.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за               12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-13  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 11.Приемане на решение за отпускане целева субсидия  на Мариан  Атанасов Тодоров за спечелен бронзов медал на Европейско първенство по свободна борба за кадети в РПолша._ДЗ№ 1065/

На основание чл.21 ал.1,т.8  от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№ 718

Отпуска целева субсидия в размер на 500/петстотин/лева на Мариан Атанасов Тодоров  бронзов медалист от  Европейско първенство по свободна борба за кадети в РПолша.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                 9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                     12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-13  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 12.Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Царево по реда на чл.42 ал.6 от ЗМСМА . /Предл. 1081/

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.42 ал.6 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№ 719

1.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Царево инж. Стойчо Петков Атанасов- зам.кмет на община Царево.Лицето да изпълнява длъжността кмет на община Царево до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Гласували”за”-12,”против”-0,”въздържали се”-1 /приема се/

2.В случай, че Стойчо Петков Атанасов бъде регистриран за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 год. като кандидат за кмет на кметство и поради трайното отсъствие по здравословни причини на зам.кмет Мария Иванова Ценова,  то от деня следващ датата на неговото регистриране от Общинска избирателна комисия-Царево, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Царево-Стоян Димитракиев Йовнов, до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

гласували”за”-7  , „против”- 4  ,”въздържали се”-2   /приема се/

ПО ТОЧКА13.Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на гр.Ахтопол  по реда на чл.42 ал.6 от ЗМСМА ./Предл.1083/

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.42 ал.6 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№ 720

Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство гр.Ахтопол-гл.експ.”Устройство на територията” при кметство гр.Ахтопол-Добри Недялков Карагьозов.

Лицето ще изпълнява длъжността кмет на кметство гр.Ахтопол от деня, следващ датата на регистрирането на инж. Бисер Спасов Колев от Общинска избирателна комисия –Царево за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 год. като кандидат за кмет на община, кмет на кметство или общински съветници, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство гр.Ахтопол.

гласували”за”-11  , „против”- 0  ,”въздържали се”-2   /приема се/

ПО ТОЧКА 14.Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на с.Лозенец  по реда на чл.42 ал.6 от ЗМСМА ./Предл.1086/

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.42 ал.6 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№ 721

         Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Лозенец-гл.специалист „Финанси” при кметство с.Лозенец-Емилия Георгиева Лазова.

         Лицето ще изпълнява длъжността кмет на кметство с.Лозенец от деня, следващ датата на регистрирането на Димитър Кирилов Димитров от Общинска избирателна комисия-Царево за изборите на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 год. като кандидат за кмет на общината, кмет на кметство или общински съветник, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство с.Лозенец.

гласували”за”-13  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                  Д.Градев

ПРОТОКОЛЧИК : /п/

                                  П.Янчева

Read 4849 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево