Tuesday, 27 January 2015 10:22

Протокол 52

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 52

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на  24 .08/сряда / 2011 год. от 09.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево  се проведе  ПЕТДЕСЕТО И ВТОРО  заседание на ОбС-Царево.

ДНЕВЕН РЕД :

1.Питания.

2.Приемане на решение за даване съгласие за закупуване на съществуваща пречиствателна станция за отпадни води с.Лозенец,община Царево, собственост на „ПРО” ЕАД /ДЗ№ 1056/

3.Приемане на решение за подписване на анекс към договор за аренда, сключен на 01.10.2010г. между община Царево и „Южно вино”АД./ДЗ№ 1058/

4.Приемане на решение за  присъединяване на община Царево към Национално сдружение на общините-собственици на гори и земи от горския фонд на РБългария-„Асоциация общински гори”./ДЗ№ 1057/

         5.Приемане на решение за даване предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПУП-ПР и парцеларен план за ПИ 00878.107.599, ПИ 00878.107.600, ПИ 00878.107.601 и ПИ 00878.107.602 -всичките общинска собственост за изграждане на обект :”Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр.Ахтопол, община Царево”./ДЗ№ 1060/

         6.Приемане на решение за даване предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 66528.4.3, м.”Поляните” , землище на с.Синеморец „за парк и рекреационни дейности”./ДЗ№ 1063/

         7.Приемане на решение за даване на съгласие  за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 66528.4.3, м.”Поляните” , землище на с.Синеморец „за парк и рекреационни дейности”./ДЗ№ 1062/

8.Приемане на решение за утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2011/2012 г. в СОУ ”Н.Й.Вапцаров” гр.Царево и ОУ” Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол./ДЗ№ 1055/

9.Приемане на решение за увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж-Царево./ДЗ№ 1061/

10.Приемане на решение за утвърждаване направени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на общината и председателя на ОбС за периода 01.01.2011-31.06.2011г./ДЗ№ 1059/

ПО ТОЧКА 2.Приемане на решение за даване съгласие за закупуване на съществуваща пречиствателна станция за отпадни води с.Лозенец,община Царево, собственост на „ПРО” ЕАД /ДЗ№ 1056/

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА ,чл.34, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.7, ал.1,т.1 от НРПУРИВОС,  ОбС гр.Царево

РЕШИ :№670

 Дава съгласие Община Царево да придобие чрез покупко-продажба следния недвижим имот :  ПИ № 44094.12.6 с площ от 4062 кв.м., по КК на с.Лозенец,м.”Иванова колиба”с трайно предназначение- земеделска, с начин на трайно ползване -  за водостопанско , хидромелиоративно съоръжение , ведно с изградените в него едноетажни сгради , а именно  : метална сграда за водоснабдяване с идентификатор  44094.12.6.1 със ЗП от 119 кв.м., брой етажи 1,  метална сграда за водоснабдяване с идентификатор 44094.12.6.2 със ЗП от 122 кв.м., брой етажи 1, метална сграда за водоснабдяване с идентификатор  44094.12.6.3 със ЗП от 33 кв.м., брой етажи 1, метална сграда за водоснабдяване с идентификатор 44094.12.6. 4 със ЗП от 30 кв.м., брой етажи 1, масивна сграда за водоснабдяване с идентификатор 44094.12.6.5 със ЗП от 131 кв.м., брой етажи 1, масивна сграда за енергопроизводство с идентификатор 44094.12.6.6 със ЗП от 9 кв.м.. брой етажи 1 и следните съоръжения- биологично стъпало- 2 бр., резервоари 1 бр. камера с капацитет 1000 куб.м.; линия за избистряне; комплект за автоматично управление на обща стойност 99 400/ деветдесет и девет хиляди и четиристотин / лева без ДДС, която цена е определена от лицензиран оценител, от които : - за земя- 20800/ двадесет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, за сгради- 36 400/ тридесет и шест хиляди и четиристотин/ лева без ДДС и за съоръжения- 42200/ четиридесет и две хиляди и двеста/ лева без ДДС, като разноските по прехвърляне на гореописания недвижим имот да са за сметка на община Царево.

Гореописаният имот да бъде използван по предназначение, а именно- за пречиствателна станция.

Упълномощава кмета на община Царево да подпише договор за покупко- продажба.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- отс.              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 3.Приемане на решение за подписване на анекс към договор за аренда, сключен на 01.10.2010г. между община Царево и „Южно вино”АД./ДЗ№ 1058/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОбС Царево

РЕШИ :№671

1.Дава съгласие да се сключи анекс към Договор за аренда, вписан в Службата по вписвания под № 241, том І, вх.рег.№ 1945 от 11.10.2010г., по силата на който за площ на арендувана земя вместо 807.958 дка  се запишат 756.504 дка срещу съответното заплащане на арендно възнаграждение на година за новата площ.

2.Възлага на кмета на общината след направената поправка на кадастралната карта на гр.Царево да сключи анекс към договора за аренда за новата площ, полагащото се арендно възнаграждение  на година, като вместо ПИ №48619.1.11 да се запише номера на новообразувания имот и номера на новия Акт за общинска собственост.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- отс.              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11  , „против”-1   ,”въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 4.Приемане на решение за  присъединяване на община Царево към Национално сдружение на общините-собственици на гори и земи от горския фонд на РБългария-„Асоциация общински гори”./ДЗ№ 1057/

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ №672

1.Дава съгласието си община Царево, като собственик на гори и земи от горския фонд на Република България да стане член на „Асоциация общински гори.

2.Определя :

2.1.За пълномощен представител на община Царево в Общото събрание на  „Асоциация общински гори” инж. Петко Янков Арнаудов- кмет на община Царево .

2.2.инж. Иван Борисов Стоянов-лицензиран лесовъд, за заместник-пълномощен представител на община Царево в Общото събрание на „Асоциация общински гори”.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- отс.              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 12 , „против”- 0  ,”въздържали се”- 0  /приема се/

         ПО ТОЧКА5.Приемане на решение за даване предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПУП-ПР и парцеларен план за ПИ 00878.107.599, ПИ 00878.107.600, ПИ 00878.107.601 и ПИ 00878.107.602 -всичките общинска собственост за изграждане на обект :”Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр.Ахтопол, община Царево”./ДЗ№ 1060/

         На основание чл.21 ал1 т.11 от ЗМСМА –Царево

РЕШИ :№673

На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ дава предварително  съгласие за изработване на ПУП-ПР и парцеларен план за ПИ 00878.107.599, ПИ 00878.107.600, ПИ 00878.107.601 и ПИ 00878.107.602- всичките общинска собственост за изграждане на обект:” Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр.Ахтопол, община Царево .

гласували”за”- 12 , „против”-0   ,”въздържали се”- 0  /приема се/

         ПО ТОЧКА 6.Приемане на решение за даване предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 66528.4.3, м.”Поляните” , землище на с.Синеморец „за парк и рекреационни дейности”./ДЗ№ 1063/

        

         На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№674

         На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 66528.4.3, м.”Поляните” в землището на с.Синеморец „за парк и рекреационни дейности”.

гласували”за”-12  , „против”- 0  ,”въздържали се”- 0  /приема се/

         ПО ТОЧКА 7.Приемане на решение за даване на съгласие  за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 66528.4.3, м.”Поляните” , землище на с.Синеморец „за парк и рекреационни дейности”./ДЗ№ 1062/

         На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ ОбС-Царево

РЕШИ :№675

         Дава съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 66528.4.3 , м.”Поляните” в землището на с.Синеморец „за парк и рекреационни дейности”.

гласували”за”-12  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 8.Приемане на решение за утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2011/2012 г. в СОУ ”Н.Й.Вапцаров” гр.Царево и ОУ” Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол./ДЗ№ 1055/

На основание чл.11 ал.1 т.2  и ал.2 от Наредба №7 за определяне броя на учениците и групите на училищата и детските градини и обслужващи звена ОбС-Царево

РЕШИ :№676

Утвърждава паралелки под норматива за учебната 2011/2012 година в СОУ”Н.Й.Вапцаров” гр.Царево и в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол и дофинансира със сумата от 1788.80 лв., както следва :

СОУ”Н.Й.Вапцаров” гр.Царево

клас профил брой ученици

дофинансиране

брой ученици

ХІ”б” непрофилирана 14 4
общо 4

Единен разходен стандарт на ученик за година – 1342 лв.

Общо дофинансиране до края на 2011 година – 4 ученика х 111.80 лв. на месец – 447.20 х 4 месеца – 1788.80 лв.

Общо – 1788.80 лв.

20% от 1788.80- 357.76 лв.

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол

клас профил брой ученици

дофинансиране

брой ученици

І непрофилирана 12 4
VІІ непрофилирана 15 3
VІІІ непрофилирана 9 9
Общо 16

Общо дофинансиране до края на 2011 година -16 ученика х 111.80 лв.-1788.80 лв. на месец х 4 месеца – 7155.20 лв.

20% от 7155.20 лв.- 1431.04 лв.

Обща сума за дофинансиране на брой ученици в община Царево до 30.12.2011г. – 20 ученика – 1788.80 лв.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- отс.              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 12 , „против”-0  ,”въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 9.Приемане на решение за увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж-Царево./ДЗ№ 1061/

На основание чл21 ал.1  т.6 и ал.2 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№677

1.Увеличава капацитета на ДСП-Царево от 160 на 175 места.

2.В Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в община Царево текста „Капацитет на ДСП 160 места, от които за гр.Царево – 100 места, гр.Ахтопол-40 места и с.Лозенец- 20 места” се изменя по следния начин :” Капацитет на ДСП 175 места, от които за гр.Царево – 110 места, гр.Ахтопол-30 места, с.Лозенец- 20 места и с.Изгрев – 15 места”.

3.В Приложение №1 т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в община Царево /НОАМТЦУ/ за ДСП се прави следното допълнение:

„- лицата, които не се водят жители на община Царево, заплащат стойността на вложените хранителни продукти и пълен размер на режийни разноски.При наличие на свободни места за прием на тези лица се предоставят не повече от 5% от капацитета на Домашен социален патронаж”

4.Отпуска допълнителни финансови средства в размер до 3 000 лв./ три хиляди /лева до края на 2011 година за обезпечаване разходите за социалната услуга/ плана и закупуване на 30 броя канчета за рана-сифертаси/.

5.Отпуснатите средства да бъдат осигурени от собствени приходи на община Царево.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- отс.              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12  , „против”-0   ,”въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 10.Приемане на решение за утвърждаване направени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на общината и председателя на ОбС за периода 01.01.2011-31.06.2011г./ДЗ№ 1059/

На основание чл.41 от ПМС 334/29.12.2010г. за изпълнение на ДБРБ за 2011 г. ОбС-Царево

РЕШИ :№678

Утвърждава направените разходи за периода 01.01-30.06.2011г. от кмета на общината за командировки в размер на 2400.06 лв. и за посрещане на гости в размер на 1823.32 лв.  и от председателя на ОбС за командировки в размер на 190.69 лв.

1.Васил Георгиев Каридков-                      8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                 9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-                                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-                   10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- отс.             12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 12   ,”против”- 0  , „въздържали се”-0   /приема се/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

                                  Д.Градев

ПРОТОКОЛЧИК : /п/

                                  П.Янчева

Read 4801 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево