Tuesday, 27 January 2015 10:24

Протокол 54

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 54

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на  11.10/вторник  / 2011 год. от 10.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево  се проведе  ПЕТДЕСЕТ И  ЧЕТВЪРТО  заседание на ОбС-Царево.

Дечо Градев-председател на ОбС-Царево:На днешното заседание присъстват 10от общо избраните 13  общински съветници.

По уважителни причини отсъстват : Димитър Михайлов Чернев, Георги Великов Костадинов  и Илия Йовнов Илиев .

Съгласно нашия правилник искам да Ви информирам, че през изтеклия период от 16.09. до сега, в изпълнение на решение на ОбС  кметът на общината е издал следните заповеди:

- В изпълнение на Решение № 709 и 710 със Заповед № РД-01-680 и 681 от 21.09.2011г.кметът на общината е учредил на ЕВН право на строеж за изграждане на трафопостове ;

- В изпълнение на Решение № 711 за уреждане на съсобственост е сключен договор между общината и съсобственика ;

- договор за изграждане на трафопост от ЕВН ;

С  10 гласа”за”, „против”-0,„въздържали се”-0 ОбС-Царево започна своята работа при следния

ДНЕВЕН РЕД  :

1.Питания.

2.Приемане на решение относно съфинансиране за изпълнение на проект „Паркоустройство и благоустройство на гр.Царево, област Бургас” – Договор № 02/322/00404, сключен между община Царево и Държавен фонд „Земеделие” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 322- Обновяване и развитие на населените места. /ДЗ№ 1097/

3.Приемане на решение за даване на предварително съгласие по чл.25 ал.3 от ЗСПЗЗ . /ДЗ№ 1095/

4.Приемане на решение за промяна на начина на трайно ползване на общински имоти  „мери и пасища” в НТП „Дере”. / № 1094/

5.Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за външно ел.захранване на обект :” Електрозахранване на вилна сграда за сезонно ползване и отдаване на туристи и бистро в УПИ ІХ кв.2, м.”Арапя”, гр.Царево./ДЗ№ 1087/

6.Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за външно ел.захранване на обект :” Електрозахранване на вилна сграда  1 и 2  в УПИ VІ-3445 кв.2, м.”Арапя”, гр.Царево по Договор № 64345/2008г./ДЗ№ 1088/

7.Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за външно ел.захранване на обект :” Електрозахранване на вилна сграда  за сезонно ползване и отдаване на туристи и бистро в УПИ ІХ кв.2, м.”Арапя”, гр.Царево .ДЗ№ 1089/

8. Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за външно ел.захранване на обект :” Електрозахранване на курортна сграда в УПИ VІ-4474,  м.”Арапя”, гр.Царево .ДЗ№ 1090/

9.Приемане на решение за одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за външно ел.захранване на обект:”Електрозахранване на трафопост в УПИ ХІV кв.1, м.”Караагач”, с.Лозенец./ДЗ№ 1091/

10.Приемане на решение за финансово подпомагане на жител на гр.Царево поради затруднено финансово положение./Предл. № 1099/

ПО ТОЧКА 1.Питания

ПО ТОЧКА 2.Приемане на решение относно съфинансиране за изпълнение на проект „Паркоустройство и благоустройство на гр.Царево, област Бургас” – Договор № 02/322/00404, сключен между община Царево и Държавен фонд „Земеделие” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 322- Обновяване и развитие на населените места. /ДЗ№ 1097/

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№ 722

Одобрява съфинансиране в размер на 44 697.98 лв.  за допълнение и изменение на проект „Паркоустройство и благоустройство на гр.Царево, област Бургас” – Договор № 02/322/00404, сключен между община Царево и Държавен фонд „Земеделие” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 322- Обновяване и развитие на населените места.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                 9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.             10.Илия Йовнов Илиев-отс.

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- отс.               12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 7 , „против”- 3  ,”въздържали се”-0   /приема се/

        

ПО ТОЧКА 3.Приемане на решение за даване на предварително съгласие  по чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ . /ДЗ№ 1095/

        

 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.25 ал.5 във връзка с ал.3 т.3 от ЗСПЗЗ ОбС-Царево

РЕШИ :№723

 Дава предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ № 62459.16.12 по плана на с.Резово „от пасище” за” друг вид земеделска земя”.

Срокът на настоящото предварително съгласие е 2 години.”

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-отс.

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- отс.              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 10 , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 4.Приемане на решение за промяна на начина на трайно ползване на общински имоти  „мери и пасища” в НТП „Дере”. / № 1094/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.45”и” от  ППЗСПЗЗ във връзка с Протоколи на Комисия, назначена със Заповед № РД-01-27/12.01.2011г.ОбС-Царево

РЕШИ :№724

І. Дава съгласие по реда на чл.45”и” от ППЗСПЗЗ да се промени начина на трайно ползване на земеделски имоти от „пасище, мера” в НТП „Дере” на :

Имоти по КК на гр.Ахтопол :

1.Поземлен имот 00878.48.8, м.”Айроди” с площ 2694 кв.м., от НТП „пасище” в НТП „Дере”;

2. Поземлен имот 00878.54.3, м.”Айроди” с площ 6949 кв.м., от НТП „пасище” в НТП „Дере”;

3.Поземлен имот 00878.57.5, м.”Айроди” с площ 839 кв.м., от НТП „пасище” в НТП „Дере”;

ІІ.Неразделна част от настоящото решение са скици с № 31491/17.08.2011г; № 31493/17.08.2011г. № 31494/17.08.2011г.

ІІІ.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за отразяване промяната на начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост на имотите съобразно настоящето решение .

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-отс.

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- отс.              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-10  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 5.Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за външно ел.захранване на обект:” Електрозахранване на вилна сграда за сезонно ползване и отдаване на туристи и бистро в УПИ ІХ кв.2, м.”Арапя”, гр.Царево./ДЗ№ 1087/

На основание чл.129 ал.1 ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 ЗУТ и чл.21 ал1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№725

Одобрява Подробен устройствен план-Парцеларен план за ел.захранване за обект „Електрозахранване на  вилна сграда за сезонно ползване и отдаване на туристи и бистро в  УПИ ІХ кв.2, м.”Арапя” гр.Царево”.

Обявява графичната част на парцеларния план, регистъра на  координатните точки и регистъра на засегнатите от трасето имоти за неразделна част от настоящото решение .

гласували”за”-10  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 6.Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за външно ел.захранване на обект :” Електрозахранване на вилна сграда  1 и 2  в УПИ VІ-3445 кв.2, м. ”Арапя”, гр.Царево по Договор № 64345/2008г./ДЗ№ 1088/

На основание чл.129 ал.1 ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 ЗУТ и чл.21 ал1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№726

Одобрява Подробен устройствен план-Парцеларен план за ел.захранване за обект „Електрозахранване на  вилна сграда  1 и 2 в  УПИ VІ- 3445 кв.2, м.”Арапя” гр.Царево” по Договор № 64345/2008г..

Обявява графичната част на парцеларния план, регистъра на  координатните точки и регистъра на засегнатите от трасето имоти за неразделна част от настоящото решение .

гласували”за”-10  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 7.Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за външно ел.захранване на обект :” Електрозахранване на вилна сграда  за сезонно ползване и отдаване на туристи и бистро в УПИ ІХ кв.2, м.”Арапя”, гр.Царево .ДЗ№ 1089/

На основание чл.129 ал.1 ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 ЗУТ и чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№727

Одобрява Подробен устройствен план-Парцеларен план за ел.захранване за обект „Електрозахранване на  вилна сграда за сезонно ползване и отдаване на туристи и бистро в УПИ ІХ  кв.2, м.”Арапя” гр.Царево” .

Обявява графичната част на парцеларния план и регистъра на  координатните точки и регистъра на засегнатите от трасето имоти за неразделна част от настоящото решение .

гласували”за”-10  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за външно ел.захранване на обект :” Електрозахранване на курортна сграда в УПИ VІ-4474,  м.”Арапя”, гр.Царево .ДЗ№ 1090/

На основание чл.129 ал.1 ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 ЗУТ и чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№728

Одобрява Подробен устройствен план-Парцеларен план за ел.захранване за обект „Електрозахранване на  курортна сграда  в УПИ VІ-4474, м.”Арапя” гр.Царево” .

Обявява графичната част на парцеларния план и регистъра на  координатните точки и регистъра на засегнатите от трасето имоти за неразделна част от настоящото решение .

гласували”за”-10  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 9.Приемане на решение за одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за външно ел.захранване на обект:”Електрозахранване на трафопост в УПИ ХІV кв.1, м.”Караагач”, с.Лозенец./ДЗ№ 1091/

На основание чл.129 ал.1 ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 ЗУТ и чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№729

Одобрява Подробен устройствен план-Парцеларен план за ел.захранване за обект „Електрозахранване на  трафопост  в УПИ ХІV, кв.1, м.”Караагач”, с.Лозенец” .

Обявява графичната част на парцеларния план и регистъра на  координатните точки и регистъра на засегнатите от трасето имоти за неразделна част от настоящото решение .

гласували”за”- 10 , „против”- 0  ,”въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 10.Приемане на решение за финансово подпомагане на жител на гр.Царево поради затруднено финансово положение./Предл. № 1099/

На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№730

Да се отпуснат еднократно 1000 лева на Величка Калудова Николова-Вълчева за финансово подпомагане поради затруднено финансово положение .

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                 9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                 Димитрова-възд.

4.Георги Желязков Бъчваров-за                  10.Илия Йовнов Илиев-отс.

5.Дечо Градев Градев-възд.                         11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- отс.               12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 7 , „против”- 0  ,”въздържали се”-3   /приема се/

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

                                  Д.Градев

ПРОТОКОЛЧИК : /п/

                                  П.Янчева

Read 4625 times
More in this category: « Протокол 53
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево