Tuesday, 27 January 2015 10:20

Протокол 51

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 51

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на  04 .0.8/четвъртък / 2011 год. от 09.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево  се проведе  ПЕТДЕСЕТО И ПЪРВО  заседание на ОбС-Царево.

         С 10 гласа”за”,”против”-0 и „въздържали се”-0 ОбС започна своята работа при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Питания.

 2.Предложение от кмета на община Царево относно :

 2.1.Приемане на Наредба за опазване на обществения ред и спазване условията, определени от оператора ОП”Пристанище” при ползване на услугите, предлагани от него в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Царево.

          2.2.Изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси и цени, събирани от ОП”Пристанище”. /Предл.№ 1033/

3.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ 44094.501.388 по КК на с.Лозенец между община Царево и  „Ирис-Д” ЕООД./ДЗ№ 1037/

4.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ 66528.501.348 по КК на с.Синеморец между община Царево и Петър Василев Гогов./ДЗ№ 1042/

5.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ 62459.10.16 по КК на с.Резово между община Царево и Кирил Костадинов Шопов и др./ДЗ№ 1042а/

6. Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ 66528.501.51 по КК на с.Синеморец между община Царево и Ивона Петрова Стоянова и др./ДЗ№1043/

7.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ 66528.501.450 по КК на с.Синеморец между община Царево  и Васил Петров Гогов и др./ДЗ№1044/

8.Приемане на решение за даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.502.274 и ПИ 44094.502.275 в землището на с.Лозенец./ДЗ№ 1040/

9.Приемане на решение относно замяна на имоти между Община Царево и Янчо Христов Николов и др., зона „Север” гр.Царево./ДЗ№ 1041/

10.Приемане на решение за одобряване на парцеларен план на трасе за водоснабдяване на пречиствателна станция за отпадни води гр.Царево./ДЗ№ 1045/

11.Приемане на решение за даване на административно наименование ”квартал” на местността „Белия бряг”, гр.Царево. /ДЗ№1046/

12.Приемане на решение за предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ 44094.2.19, ПИ 44094.2.18-Държавна собственост, ПИ 44094.2.17-път ІV клас, ПИ 99094.2.963-улица, ПИ44094.2.926-улица, ПИ 44094.2.107-частна собственост и ПИ 44094.2.108-частна собственост в землището на с.Лозенец, във връзка с външно ел.захранване на трафопост в УПИ ХІV кв.1/ПИ 44094.2.108/ в землището на с.Лозенец./ДЗ№ 1047/

13.Приемане на решение за даване предварително съгласие за изграждане на кабелно ел.захранване-20кV през ПИ за ПИ 2.762; 2.777; ПИ 2.779; ПИ 2.781; ПИ 2.782; ПИ 3.1; ПИ 3.474; ПИ 4.483; ПИ 4.485;ПИ 4.486; ПИ 4.503; ПИ 4.504; ПИ 4.517 и др./ДЗ№ 1048/

14.Приемане на решение за даване предварително съгласие за изграждане на кабелно ел.захранване-20кV през ПИ4.10;ПИ 4.559; ПИ 5.8; ПИ 5.494; ПИ 5.551; ПИ 5.555; ПИ 5.559; ПИ 6.551; ПИ 6.570, м.”Арапя”, землище Царево./ДЗ№ 1049/

15.Приемане на решение за даване предварително съгласие за изграждане на кабелно ел.захранване-20кV през ПИ2.30;ПИ 2.762; ПИ 2.777; ПИ 2.779; ПИ 2.781; ПИ 2.782; ПИ 2.835; ПИ 2.836; ПИ 2.869, ПИ 2.882; ПИ 2.883 м.”Диньов гьол”, землище Царево./ДЗ№ 1050/

16. Приемане на решение за даване предварително съгласие за изграждане на кабелно ел.захранване-20кV през ПИ 4.9; ПИ 4.540; ПИ 4.552; ПИ 5.2; ПИ 5.491; ПИ 5.492; ПИ 5.494; ПИ 5.509; ПИ 5.510; ПИ 5.523; ПИ 5.562 и ПИ 5.564 м.” Арапя”, землище Царево./ДЗ№ 1051/

17.ДЗ с вх.№ 1039/19.07.2011г. от Бисер Колев- кмет на гр.Ахтопол във връзка с постъпила молба от Биляна Тотева Петкова  за отпускане на еднократна финансова помощ ./ДЗ№ 1032/

ПО ТОЧКА 1.Питания.

ПО ТОЧКА 2.Предложение от кмета на община Царево относно :

ПО ТОЧКА 2.1.Приемане на Наредба за опазване на обществения ред и спазване условията, определени от оператора ОП”Пристанище” при ползване на услугите, предлагани от него в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Царево.

На основание чл.21 ал.,2 от ЗМСМА и чл.11 ал.3 вр.чл.8 ЗНА ОбС-Царево

РЕШИ :№683

І.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред  и околната среда на територията на община Царево .

§1.В глава ІІІ.Опазване на обществения ред и околната среда се създава нов Раздел шести със следното съдържание:

          Раздел шести

          ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ „ЦАРЕВО“

    Чл. 35а. (1)Право на достъп до пристанище „Царево“, като Пристанище за обществен транспорт с регионално значение (наричано за краткост пристанището) имат собствениците на плавателни съдове (физически и юридически лица) с валидни документи за регистрация и разрешение за плаване в териториалните води според законодателството на Република България, желаещи да ползват услугите на пристанището. Видът на плавателните съдове, които имат право и могат да домуват в пристанището, е определен в УЕГ и ЗМПВВППРБ.

    (2). Контролът на достъпа (пропускателен режим) е задължителен.

    (3). Собствениците  и екипажите на плавателните съдове, за да имат непрекъснат достъп до пристанището, трябва да получат пропуски и магнитни карти за свободен достъп от Офицера по сигурността.

   (4). Собствениците  и екипажите  на плавателните съдове, които искат да посещават пристанището с личните си автомобили, трябва да получат пропуски от Офицера по сигурността, за личните си автомобили.

   (5). При влизане на автомобил или друго МПС  на собственик или член на екипаж на плавателен съд, водачът е длъжен да спре пред бариерата, да покаже пропуска си (личния) и този на МПС, след което да му бъде  разрешено да влезе в района на пристанището.

   (6). Ако в МПС има пътници, те са длъжни да слязат и да минат през контролно-пропускателния пункт с документ за самоличност (лична карта, паспорт или друг документ със снимка) и влизането им да бъде отразено в дневника за посетители.

   (7). Всеки български гражданин или чужденец с редовни документи и право да пребивава в Република България може да посети пристанището. Той е длъжен да представи на дежурния на пропускателния пункт документ, който да удостоверява неговата самоличност (лична карта, паспорт или друг документ със снимка).

(8). През тъмната част на денонощието достъпът до района на  пристанището за посетители, които искат да го разгледат или да се разходят, е забранен.

   (9).Магнитните карти са лични и не могат да се преотстъпват. Ако се констатира, че карта е преотстъпена, тя се отнема от официалния  й притежател.

   (10). При кражба или загубване притежателят е длъжен да уведоми писмено Офицера по сигурността.

   (11).  Нова карта може да се получи след разрешение от директора на ОП „Пристанище“след заплащане.

   (12). Всички собственици на плавателни съдове са длъжни да предоставят на пристанището списък с данни на хората, имащи право да посещават или ползват техните  плавателни съдове в тяхно отсъствие.

   (13). С цел недопускане нарушения по пропускателния режим и вътрешния ред, злоупотреби и предотвратяване на рискови ситуации се забранява:

   а. Влизането на служители и външни лица във видимо нетрезво състояние или с видими психически отклонения в поведението им.

   б. Внасянето на взривоопасни и пожароопасни материали, алкохол, снимачна техника /не се отнася за  лични фотоапарати и камери за любителско ползване/ и оръжие.

   в. Внасянето на обемисти  пакети, багажи, куфари и др. от служители и външни лица в района на Пристанището и административните сгради.

   г. Оставянето без надзор на лични вещи, различни предмети и пакети около входове на сгради, стълбища, предверия, коридори, както и в районите на КПП и другите пристанищни съоръжения.

   д. Изнасянето на плавателни съдове, товари и стоково-материални ценности без надлежно оформен документ от Организатор експлоатация на пристанището.

   е. Осъществяването на снимачна и журналистическа дейност от екип на телевизии, кинематографии, фоторепортери и журнanисти без писмено разрешение на  Директора на пристанището  или на Офицера по сигурността.

   Чл. 35б.(1). Преди пристигане (по суша или по вода) всички собственици на плавателни съдове, пряко или чрез свой представител (капитан, агент, пълномощник и др.), уведомяват пристанището с най-малко 24 - часов нотис или се свързват с дежурния моряк по радио на 16 или 73 VHF канал, по телефон или лично, за да заявят желанието си да посетят пристанище Царево и да предоставят следната информация:

   - Име, флаг и регистрационен номер на плавателния съд;

   - Главни размери, водоизместване, брой на екипажа,пътници и гости на борда;

   - Приблизително време на пристигане в пристанището;

   - Друга информация по искане на дежурния  служител на пристанището.

   (2). При пристигане всеки клиент се задължава да изпълнява следните изиск-вания на оператора:

   а. Всички собственици на плавателни съдове или упълномощените от тях лица (капитан, агент и др.) се регистрират в офиса на пристанището, като попълват формуляр за регистрация и представят копия от необходимите документи.

   б. Разрешението за достъп се предоставя от Оператора на пристанището след запознаване на клиента с правилника, финансовите условия и подписване на споразумение за швартоване, право на престой и ползване на услуги.

   (3). По време на пристигането и престоя си в пристанището всеки клиент соб-ственик на плавателен съд, неговия  екипаж  или лицето, упълномощено да го експлоатира, са  длъжни да изпълняват следното:

   а. Да пристане на кейово място, което му е определено и  указано.

   б. Да се швартова съгласно указанията на дежурния моряк или друго длъжностно лице, което отговаря за това.

   в. Собственикът или екипажът на който и да е плавателен съд не могат да променят мястото му на кея без съгласуване и разрешение от  Пристанищния боцман или Организатора по есплоатация.

   г. Всеки плавателен съд задължително трябва да има подходящо поставени на всеки борд по не по-малко от три кранеца /фендери/ с размери, съобразени с големината на съда.

   д. Ползването на собствени котви се допуска само при необходимост и се разрешава от Пристанищния боцман или Организатора по есплоатация.

   е. Швартоването и неговата надеждност е задължение и отговорност на собственика и  екипажа на плавателния съд.

   ж. Швартоването на плавателния съд трябва да е така изпълнено, че той  винаги да стои перпендикулярно /или близко до това положение/ спрямо линията на кейовата стена.

   з. Моторните плавателни съдове, особено по-малките, трябва да имат монтирани утки, кнехтове, полуримове или други приспособления на палубите си, които да им осигуряват възможността, когато са швартовани, да стоят перпендикулярно на кея.

   и. Преди пускане на вода на плавателен съд и при изваждането му на брега собственикът или екипажът му са длъжни да информират  пристанищния боцман или Организатора по есплоатация, не по-малко от двадесет и четири часа предварително, за да се уточнят подробностите по тази операция и да им се съдейства от страна на екипа на пристанището.

  й. Собственикът на всеки плавателен съд трябва да предостави на Организатора по есплоатация данни  за свръзка / телефони, e-mail адрес/ с него при необходимост, а също така и данни за комуникация с лицето, на което той е възложил да се грижи за съда в случай на отсъствие на собственика или екипажа на съда.  

   к. Собственикът или екипажът на всеки плавателен съд, когато той е на брега и по него се извършват работи, свързани с пускането му на вода или се подготвя за зимния сезон, имат право да живеят на него не повече от пет денонощия.

   л. От  петнадесети май до тридесети октомври са забранени всякакъв вид ремонтни работи, свързани с отделяне на прах и други замърсявания. Когато ремонтните работи по даден плавателен съд или съоръжение се извършват от външни лица или фирми, това става само след писмено разрешение от Техническия ръководител, съгласувано с Организатора по експлоатация.

   м. Маневрирането и плаването в акваторията на пристанището и подходния канал се извършва съгласно разпоредбите на Международните Правила за Предпазване от Сблъскване на Море, предписанията на ИА Морска Администрация и добрата морска практика. Движението в подходния канал и акваторията се контролира от Оператора на пристанището. Всички собственици и капитани на плавателни съдове са длъжни да съгласуват своите намерения за маневриране, отплаване, заставане и престой в пристанището.  Те отговарят за правилното маневриране, швартоване и снемане от котва на своите съдове.

   н. Максималната разрешена скорост на  плавателните съдове в акваторията на пристанището е 3 възела /5 км. в час/. Акваторията на пристанището се определя от контура на кейовете на пристанищата Царево и Рибарско пристанище „ Мичурин” ,  от „главата“ на фара до „моста“ / най-югоизточната част на рибарската бухта/ и линията, свързваща „главата“ на фара и края на  моста / най-югоизточната част на рибарската бухта/.

   о.  Собственикът / капитанът или упълномощено от собственика лице / след като пусне на вода плавателния съд в пристанище Царево/ трябва да информира представителя на ИАМА. 

   п. Захранването на плавателните съдове с ел. енергия се извършва с кабели, собственост на плавателните съдове, снабдени с букси / евро-букси/, накрайници отговарящи на тези монтирани в ел. таблата /колонките/ на кея.

   р. Свързването на консуматора към таблата  /колонките/ се извършва само от Техническия ръководител или определено от него лице от персонала на приста-нището.

   с. Асолютно е забранено ел. таблата /колонките/ на пристанището да се отварят от клиенти или посетители на пристанището.

   т. Всички собственици на плавателни съдове и упълномощените от тях лица и капитани са длъжни да проверяват за правилното и надеждно свързване с бреговото захранване с цел предотвратяване на повреди по електрическите и електронни уреди на борда, както и на захранващите системи на пристанището. В интерес на сигурността, бреговото захранване и всички електрически и газови системи на борда на плавателните съдове следва да бъдат изключени, когато няма вахтен на кораба.

   у. Захранването на плавателните съдове с питейна вода  се извършва с шлангове / маркучи/, собственост на плавателните съдове, снабдени с  накрайници, отговарящи на тези монтирани в колонките на кея.

  ф. В момента на включването към колонката /за ползване на вода и ел. енергия/ собственикът или лице от  екипажа на плавателния съд подписва документ с данните на електромера или водомера, които отчитат консумираната от съда ел. енергия и питейна вода. Заплащането се извършва по определен от техническия ръководител ред и срок.

   х. Плавателен съд или съоръжение, което е било на територията или в акваторията на пристанището, може да ги напусне само след писмено разрешение от  Организатора по експлоатация или определено от него лице от персонала на пристани-щето.

   ц. Пристанището не носи отговорност за щети, произлезли от проблеми с швартоването на съда или причинени от друг плавателен съд.

   ч. „Мъртвите“ котви в акваторията на пристанището са предназначени за клиенти на пристанището и се ползват само с разрешение на Организатора по експлоатация или пристанищния боцман.

   ш.  Деца под  десет години могат да  движат в района на пристанището само с възрастен придружител. В случай на инцидент с деца отговорност носят техните родители или придружители.

   щ.  Къпането, риболова, карането на сърф, карането на кайт, карането на джет или тегленето на плажни атракции около и в подходния канал и акваторията на пристанището са забранени. Подходния канал се ограничава от линията определена от най-северната точка за носа /в подножието на църквата/ и  края на  моста /най-югоизточната част на рибарската бухта/.

   Чл.35в. (1). Преди отплаване от пристанището всички собственици на плава-телни съдове или упълномощените от тях лица са длъжни да информират длъж-ностно лице от служителите на  Оператора на пристанището.

  (2). Разрешение за отплаване се дава от Организатора по експлоатация в случай, че плавателния съд няма непокрити задължения към пристанището.

   Чл.35г.(1). Всички посетители на пристанището, собственици на плавателни съдове, техните гости, упълномощените от тях лица и капитани са длъжни да пазят чистотата в района и акваторията на пристанището.

   (2). Операторът на пристанището осигурява общо почистване на района и акваторията, както и примане на битови отпадъци от плавателните съдове на определените за това места. Битовите отпадъци от плавателните съдове се изхвърлят опаковани в торби за отпадъци.

   (3). Забранява се изхвърлянето на отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност, като сантинни и фекални води в акваторията, подходния канал и района на пристанището. Изхвърлянето на тези отпадъци става според действащото законодателство. За констатирани нарушения на това правило Операторът на пристанището уведомява съответните органи.

   (4). Разхождането на домашни любимци в района на пристанището става само с разрешение от Оператора на пристанището и при условие, че се водят на повод под контрола на собственика и същия поема отговорност да почиства евентуалните животински екскременти.

   Чл.35д. (1). Паленето на огън и барбекю , фойерверки в района на пристанището са забранени.

   (2). Извършването на ремонти,изискващи огневи работи, става само с изричното разрешение на Техническия ръководител при спазване на действащите правила и инструкции за пожарна и аварийна безопасност.

  (3). Всички собственици на плавателни съдове са длъжни да поддържат в отлично състояние и готовност предписаните им от закона противопожарно, спасително и аварийно оборудване, с цел предприемане на навременни и ефективни действия при възникване на инциденти.

§2 В чл.48 ал.2 се прави следното допълнение:След „РПУ” се добавя”Гранична полиция”; след „администрация” се добавя”Директорът на ОП”Пристанище” и служители, определени с негова заповед”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     §3.Настоящата Наредба влиза в сила от деня на приемането й.

гласували –„за”- 9  , „против”-0    , „въздържали се”- 3  /приема се/

         ПО ТОЧКА 2.2.Изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси и цени, събирани от ОП”Пристанище”. /Предл.№ 1033/

         На основание  чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл.11 ал.3 вр. Чл.8 от ЗНА ОбС-Царево

РЕШИ :№684

         Изменя и допълва  Тарифа за пристанищните такси и цени, събирани от ОП ”Пристанище”.

         Допълва чл.19 с нов член чл.19а със следното съдържание:

чл.19а.Цената на магнитна карта за непрекъснат достъп до пристанището е 10,00 лв.и се заплаща при получаване.При връщане на картата се възстановява сума от 5,00лв.

         Чл.20 ал.2 става Чл.20 ал.2 т.1-Цена на ползване  на място на основния кей на ОП”Пристанище”-Царево.

Втори ред-*„престой до 4 часа не се заплаща за плавателни съдове, които не пристигат от /или занимават за чужбина/не вземат контрола/ - да отпадне.

         Създава се нова т.2 на чл.20 ал.2.

         Чл.20 ал.2 т.2.

„За престой до 2 дни цената за престоя се изчислява като тридневната такса се разделя на три и се умножава по две.

         За престой от 4 до 6 дни – цената се изчислява като седмичната такса се дели на 7 и се умножава по дните не престой – 4, или 6.

За престой от 8 до 29 дни – цената на престоя се изчислява като месечната такса се разделя на 30 и се умножава на дните на престоя от 8 до 29.

За престой по-голям от месец- цената на престоя се изчислява се като към месечната такса се прибавя цената на престоя за съответния брой дни.

Чл.20 ал.10-Цена на ползване на кабелен интернет- да отпадне.

 Чл.20 ал.10-нова редакция. Потребителите на платени услуги по чл.20 от Тарифата ползват безплатен интернет .

Чл.20 т.20.-Досегашен- да отпадне

Чл.20 т.20-нова редакция :За обслужване на плавателен съд/ швартоване, отшвартоване, захранване с вода и ел.енергия/, приставащ на пътническия терминал, се заплаща по 12.78/дванадесет и 0.78/ евро.В тази сума е включена стойността на ползваната ел.енергия и приетата питейна вода и се отнася за престой на кея до 4 астрономически часа.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

         гласували –„за”- 12  , „против”- 0   , „въздържали се”-0   /приема се

ПО ТОЧКА 3.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ 44094.501.388 по КК на с.Лозенец между община Царево и  „Ирис-Д” ЕООД./ДЗ№ 1037/

   На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и  чл.36 от ЗС и чл.43 ал.1 т.4  от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№685

Да се измени Решение № 634 от 26.04.2011 год. по следния начин  : “ Да се прекрати съсобствеността на община Царево върху ПИ № 44094.501.388 чрез изкупуване на 23/533  кв. м. ид. части от ПИ № 44094.501.388 по КК на с. Лозенец, актувани с АЧОС № 1409/12.04.2011 год., поправен с акт № 1433/07.07.2011 год., от „Ирис- Д” ЕООД, ЕИК 831454489, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Бачо Киро” № 20 на стойност 1800/ хиляда и осемстотин/лева без ДДС.”

1.Васил Георгиев Каридков- за                       8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                  9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов- за                      Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 12  , „против”- 0   , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 4.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ 66528.501.348 по КК на с.Синеморец между община Царево и Петър Василев Гогов./ДЗ№ 1042/

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и  чл.36 от ЗС и чл.43 ал.1 т.4  от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№686

Да се прекрати съсобствеността на Община Царево върху  ПИ № 66528.501.348 по КК на са с. Синеморец чрез изкупуване на 37/932  кв. м. ид. части от ПИ № 66528.501.348 по КК на са с. Синеморец, актувани с АЧОС № 1434/08.07.2011 год., от Петър Василев Гогов   с ЕГН       на стойност 2525/ две хиляди петстотин двадесет и пет/лева без ДДС. 

След влизане в сила на настоящето решение възлага кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот .След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко -продажба за гореописания имот.

1.Васил Георгиев Каридков-за                    8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                  9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                       Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12   , „против”- 0   , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 5.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ 62459.10.16 по КК на с.Резово между община Царево и Кирил Костадинов Шопов и др./ДЗ№ 1042а/

На основание чл21 ал.1 т 8 от ЗМСМА във връзка с чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС и чл.43 ал.1 т.4 от НРПУРОИ ОбС-Царево

РЕШИ :№687

Да се прекрати съсобствеността на община Царево върху ПИ№ 62459.10.16 по КК на с.Резово чрез изкупване на 150/ 1636 кв.м.ид.части от ПИ№ 62459.10.16 по КК на с.Резово, актуван с АЧОС № 913/12.12.2007г., от Кирил Костадинов Шопов с ЕГН-  и Ивона Кирилова Даскалова с ЕГН-     на стойност 5558 /пет хиляди петстотин  петдесет и осем/ лева без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение възлага кметът на община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането, упълномощава кмета на община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1.Васил Георгиев Каридков- за                       8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                  9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов- за                      Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12   , „против”- 0   , „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 6.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ 66528.501.51 по КК на с.Синеморец между община Царево и Ивона Петрова Стоянова и др./ДЗ№1043/

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и  чл.36 от ЗС и чл.43 ал.1 т.4  от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№688

 Да се прекрати съсобствеността на Община Царево върху  ПИ № 66528.501.51 по КК на  с. Синеморец чрез изкупуване на 278/1083  кв. м. ид. части от ПИ № 66528.501.51 по КК на  с. Синеморец, актувани с АЧОС № 1432/04.07.2011 год., от Ивона Петрова Стоянова   с ЕГН       и Владимир Асенов Наумов с ЕГН    на стойност 18975/ осемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет/лева без ДДС. 

След влизане в сила на настоящето решение възлага кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот .След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко -продажба за гореописания имот.”

1.Васил Георгиев Каридков-за                        8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                  9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                       Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12   , „против”-0    , „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 7.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ 66528.501.450 по КК на с.Синеморец между община Царево  и Васил Петров Гогов и др./ДЗ№1044/

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и  чл.36 от ЗС и чл.43 ал.1 т.4  от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№689

Да се прекрати съсобствеността на Община Царево върху  ПИ № 66528.501.450 по КК на  с. Синеморец чрез изкупуване на 20/660  кв. м. ид. части от ПИ № 66528.501.450 по КК на  с. Синеморец, актувани с АЧОС № 1435/08.07.2011 год., от Васил Петров Гогов   с ЕГН       и Емилия Гюрова Гогова с ЕГН      –  на стойност 1365/ хиляда триста шестдесет и пет /лева без ДДС. 

След влизане в сила на настоящето решение възлага кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот .След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко -продажба за гореописания имот.

1.Васил Георгиев Каридков-за                        8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                  9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                       Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12   , „против”-  0  , „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 8.Приемане на решение за даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.502.274 и ПИ 44094.502.275 в землището на с.Лозенец./ДЗ№ 1040/

На основание  чл.21 ал.1 т.11  от ЗМСМА и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ ОбС-Царево

РЕШИ :№690

Дава съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.502.274 и ПИ 440945.502.275 в землището на .Лозенец с цел- обособяване на отделни имоти за озеленяване и речно корито-дере.

гласували –„за”- 12  , „против”-  0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 9.Приемане на решение относно замяна на имоти между Община Царево и Янчо Христов Николов и др., зона „Север” гр.Царево./ДЗ№ 1041/

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,  чл.40, ал.1 и 2 от ЗОС във връзка с чл. 21,ал.4 от ЗОС  ОбС-Царево

РЕШИ :№691

1. Община Царево да прехвърли на Янчо Христов Николов с ЕГН      , Константин Христов Николов с ЕГН    , Милка Стоянова Щерева с ЕГН   , Марийка Алексиева Костова с ЕГН   , Александър Стоянов Алексиев с ЕГН     , Антония Стоянова Величкова с ЕГН     , Еленка Атанасова Мандраджиева с ЕГН      Тони Щерева Мандраджиева с ЕГН   , Янчо Щерев Мандраджиев с ЕГН   ,  Станка Иванова Чавдарова с ЕГН    ,Димитър Иванов Мандраджиев с ЕГН   , Петър Янчев Мандраджиев с ЕГН    следния свой собствен недвижим имот : 698/ 10688 кв.м. ид.части  от ПИ № 48619.501.359 по КК на гр.Царево, зона „Север”. с трайно предназначение- урбанизирана, с пазарна оценка 54444/ петдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и четири/ лева без ДДС, актуван с АЧОС № 1419/12.05.2011 год.

2.В замяна на прехвърленото им право на собственост Янчо Христов Николов с ЕГН    , Константин Христов Николов с ЕГН    , Милка Стоянова Щерева с ЕГН     , Марийка Алексиева Костова с ЕГН    , Александър Стоянов Алексиев с ЕГН     , Антония Стоянова Величкова с ЕГН  , Еленка Атанасова Мандраджиева с ЕГН    , Тони Щерева Мандраджиева с ЕГН   , Янчо Щерев Мандраджиев с ЕГН   ,  Станка Иванова Чавдарова с ЕГН   ,Димитър Иванов Мандраджиев с ЕГН   , Петър Янчев Мандраджиев с ЕГН     да прехвърлят на община Царево следните свои собствени недвижими имоти , съгласно нот.акт № 125,т.2,  д.594/09.08.1996 год. :

1. ПИ № 48619.501.334 по КК на гр.Царево, зона”Север”с площ от 390 кв.м., с начин на трайно ползване- за второстепенна улица , с пазарна оценка 30420/ тридесет хиляди четиристотин и двадесет/ лева без ДДС

2. ПИ  № 48619.501.336 по КК на гр.Царево, зона”Север” с площ от 310 кв.м., с начин на трайно ползване- за второстепенна улица , с пазарна оценка 24180/ двадесет и четири хиляди сто и осемдесет/ лева без ДДС

3. За уравняване на дяловете Община Царево да заплати на Янчо Христов Николов с ЕГН   ,Константин Христов Николов с ЕГН      , Милка Стоянова Щерева с ЕГН    , Марийка Алексиева Костова с ЕГН  , Александър Стоянов Алексиев с ЕГН   , Антония Стоянова Величкова с ЕГН    , Еленка Атанасова Мандраджиева с ЕГН  , Тони Щерева Мандраджиева с ЕГН  , Янчо Щерев Мандраджиев с ЕГН   ,  Станка Иванова Чавдарова с ЕГН   ,Димитър Иванов Мандраджиев с ЕГН   , Петър Янчев Мандраджиев с ЕГН    сумата от 156/ сто петдесет и шест/ лева без ДДС  явяваща се разлика между пазарните оценки на заменяемите имоти.

Упълномощава кмета на Община Царево да издаде заповед , след което да сключи договор за замяна.”

1.Васил Георгиев Каридков- за                       8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                  9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                       Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12   , „против”-0    , „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 10.Приемане на решение за одобряване на парцеларен план на трасе за водоснабдяване на пречиствателна станция за отпадни води гр.Царево./ДЗ№ 1045/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ,чл.129 ал.1 от ЗУТ  ОбС-Царево

РЕШИ :№692

 Одобрява ПУП-парцеларен план на трасе за водоснабдяване на ПСОВ гр.Царево с дължина 383 л.м. и регистър на координатите на чупките на оста и сервитутите на линейния обект, приложени към него.

гласували –„за”-12   , „против”-0    , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 11.Приемане на решение за даване на административно наименование ”квартал” на местността „Белия бряг”, гр.Царево. /ДЗ№1046/

На основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№693

Одобрява административно наименование”квартал” на местността „Белия бряг” в граници, както следва :

-         ПИ 48619.506.46 – път Царево-Ахтопол ;

-         ПИ48619.505.107-черен път, минаващ северно от бивше военно поделение;

-         ПИ 48619.505.19 – път Царево –център кв.”Василико”;

-         ПИ 48619.505.32 и 48619.505.800 – черен пъ,т минаващ южно от Временна промишлена зона и кв.”Мандрата”;

гласували –„за”- 12  , „против”- 0   , „въздържали се”- -  /приема се/

ПО ТОЧКА 12.Приемане на решение за предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ 44094.2.19, ПИ 44094.2.18-Държавна собственост, ПИ 44094.2.17-път ІV клас, ПИ 99094.2.963-улица, ПИ44094.2.926-улица, ПИ 44094.2.107-частна собственост и ПИ 44094.2.108-частна собственост в землището на с.Лозенец, във връзка с външно ел.захранване на трафопост в УПИ ХІV кв.1/ПИ 44094.2.108/ в землището на с.Лозенец./ДЗ№ 1047/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№694

На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ  дава предварително съгласие за изграждане на кабелно захранване през ПИ 44094.2.19 – държавна собственост, ПИ 44094.2.18- държавна собственост, ПИ 44094.2.17- път ІV клас, ПИ 44094.2.963-улица, ПИ 44094.2.926- улица, ПИ 44094.2.107-частна собственост и ПИ 44094.2.108-частна собственост, в землището на с.Лозенец, във връзка с парцеларен план за външно кабелно ел.захранване на трафопост в УПИ ХІV, кв.1 /ПИ 44094.2.108/, в землището на с.Лозенец.

гласували –„за”-12   , „против”- 0   , „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 13.Приемане на решение за даване предварително съгласие за изграждане на кабелно ел.захранване-20кV през ПИ за ПИ 2.762; 2.777; ПИ 2.779; ПИ 2.781; ПИ 2.782; ПИ 3.1; ПИ 3.474; ПИ 4.483; ПИ 4.485;ПИ 4.486; ПИ 4.503; ПИ 4.504; ПИ 4.517 и др./ДЗ№ 1048/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№695

На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ  дава предварително съгласие за изграждане на кабелно захранване-20 кV през  ПИ 2.762-път, ПИ 2.777-на Вълчо Тодоров Найденов, ПИ 2.779- на Мисак Киркоров Коюмджиян, ПИ 2.781-на „Булдог Пропъртис”ЕООД, ПИ 2.782-на община Царево, ПИ 3.1 – път, ПИ 3.474-нива, ПИ 4.10-на община Царево, ПИ 4.483-на Ташко Йорданов Пеев и Камен Здравков Кръстев, ПИ 4.485-на Христина Стойкова Пейкова, Емил Иванов Чакалов, Буривой Николов Цонев и Владимир Борисов Тодоров, ПИ 4.486- на Фани Иванова Петрова, Султанка Андреева Василева и Стоян Иванов Василев, ПИ 4.503 –на „Тико так”ООД, ПИ 4.504-на Иван Тодоров Летников и Стефан Диев Станчев, ПИ 4.517-улица, ПИ 531-територия, заета от населени места, ПИ 4.532 – територия, заета от населени места, ПИ 4.556-вилна зона, ПИ 4.565-улица, ПИ 4.556-на Стоян Георгиев Фешев, ПИ 4.569- улица и ПИ 5.551-територия заета от населени места, м.”Арапя”, землището на гр.Царево, във връзка с ПУП – парцеларен план за външно ел.захранване за обект:”Вилна сграда за сезонно ползване и отдаване на туристи и бистро” в УПИ ІХ кв.2, м.”Арапя” гр.Царево.

гласували –„за”-12   , „против”0    , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 14.Приемане на решение за даване предварително съгласие за изграждане на кабелно ел.захранване-20кV през ПИ4.10;ПИ 4.559; ПИ 5.8; ПИ 5.494; ПИ 5.551; ПИ 5.555; ПИ 5.559; ПИ 6.551; ПИ 6.570, м.”Арапя”, землище Царево./ДЗ№ 1049/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№696

На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ  дава предварително съгласие за изграждане на кабелно захранване-20 кV през ПИ 4.10-път, ПИ 4.559-улица, ПИ 5.8-път, ПИ 5.494-на Никола Киров Дапчев, ПИ 5.551-улица, ПИ 5.555-улица, ПИ 5.559-улица, ПИ 6.551-улица, ПИ 6.570-улица, м.”Арапя”, землището на гр.Царево, във връзка с ПУП-парцеларен план за външно ел.захранване за обект:” Вилна сграда за сезонно ползване и отдаване на туристи и бистро в УПИ ІХ, м.”Арапя” гр.Царево.

гласували „за”-12   , „против”- 0   , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 15.Приемане на решение за даване предварително съгласие за изграждане на кабелно ел.захранване-20кV през ПИ2.30;ПИ 2.762; ПИ 2.777; ПИ 2.779; ПИ 2.781; ПИ 2.782; ПИ 2.835; ПИ 2.836; ПИ 2.869, ПИ 2.882; ПИ 2.883 м.”Диньов гьол”, землище Царево./ДЗ№ 1050/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№697

На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ  дава предварително съгласие за изграждане на кабелно захранване-20 кV през ПИ 2.30 – на община Царево, ПИ 2.762-на община Царево, ПИ 2.777-на Вълчо Тодоров Найденов, ПИ 2.779-на Мисак Киркоров Коюмджият, ПИ 2.781-на „Булдог Пропъртис”ЕООД, ПИ 2.782- на община Царево, ПИ 2.835-улица, ПИ 2.836-алея, ПИ 2.869-на „Имеджин”ООД, ПИ 2.882-алея, ПИ 2.883-улица, м.”Диньов гьол”, землището на гр.Царево във връзка с ПУП-парцеларен плат за външно ел.захранване за обект:”Сграда 1 и 2 в УПИ VІ-3445, кв.2, м.”Арапя” в землището на гр.Царево по договор № 64345/2008 г.

гласували –„за”-12   , „против”-0   , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 16 Приемане на решение за даване предварително съгласие за изграждане на кабелно ел.захранване-20кV през ПИ 4.9; ПИ 4.540; ПИ 4.552; ПИ 5.2; ПИ 5.491; ПИ 5.492; ПИ 5.494; ПИ 5.509; ПИ 5.510; ПИ 5.523; ПИ 5.562 и ПИ 5.564 м.” Арапя”, землище Царево./ДЗ№ 1051/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№698

На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ  дава предварително съгласие за изграждане на кабелно захранване-20 кV през ПИ 4.9-път, ПИ 4.540-улица, ПИ 4.552-улица, ПИ 5.2-на Светлана Стоянова Белчева, ПИ 5.491-Светлана Стоянова Белчева, ПИ 5.492-на”Белчевстрой” ЕООД, ПИ5.494-на Никола Христов Николов, Република България, Димитър Христов Николов и Никола Киров Дапчев, ПИ 5.509-на Венцислав Василев Гелев, Кирил Петров Симеонов и Александър Христов Каназирски, ПИ 5.510 – на Светлана Стоянова Белчева, ПИ 5.523-на ЕТ” Симеонка Стоянова”, ПИ 5.562-улица и ПИ 5.564-улица, м.”Арапя”, землището на гр.Царево във връзка с ПУП-парцеларен план за външно ел.захранване за обект:” Курортна сграда в УПИ VІ- 4474, м.”Арапя”, гр.Царево, по договор № 12915/2006г.

гласували –„за”-12   , „против”-0    , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 17.ДЗ с вх.№ 1039/19.07.2011г. от Бисер Колев- кмет на гр.Ахтопол във връзка с постъпила молба от Биляна Тотева Петкова  за отпускане на еднократна финансова помощ ./ДЗ№ 1032/

На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№699

Да се предостави  на Биляна Тотева Петкова с ЕГН  , живуща в гр.Ахтопол, с постоянен адрес гр.Ахтопол, ул.”извън регулация”  еднократно сума от  1000/хиляда/ лв. за подпомагане на лечението й.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

         гласували –„за”-12  , „против”- 0   , „въздържали се”-  0 /приема се/

         Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА          ОбС:/п/

                            Д.Градев

ПРОТОКОЛЧИК :/п/

                            П.Янчева

Watch UK online porn https://mat6tube.com/ Diana Dali, Patty Michova, Alina Henessy, Kira Queen etc.

Read 4950 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево