Tuesday, 27 January 2015 10:19

Протокол 50

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 50

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на  05 .07./вторник/ 2011 год. от 09.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево  се проведе  ПЕТДЕСЕТО  заседание на ОбС-Царево.

С 13  гласа”за”, „против”-0 и „въздържали се”-0 ОбС започна своята работа при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Питания.

2.Приемане на решение за  дофинансиране на МЦ ”ОМЦ – I Царево”  ЕООД за периода от 01.05.2011 г. до 31.12.2011 г./ДЗ№ 1028/

3.Приемане на решение за допълнение на НОАМТЦУОЦ в  Приложение № 2 с „Цена на услуга” предоставяна от община Царево за игрище за тенис на корт./ДЗ№ 1027/

4.Приемане на решение за учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ № 48619.6.577 КК на гр.Царево, м.”Арапя”./ДЗ№ 1020/

5.Приемане на решение за учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР”АД върху ПИ № 48619.2.890 на гр.Царево, м.”Диньов гьол”. / ДЗ№ 1024/

6.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ№62459.501.102 по КК на с.Резово чрез изкупуване общинските части от имота./ДЗ№ 1023/

7.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху УПИ І-39 в кв.12 по ПУП на с.Фазаново чрез изкупуване общинските части от имота./ДЗ№ 1025/

8.Приемане на решение за одобряване на 20/660 кв.м. ид.части от ПИ № 66528.501.450 и 37/932 кв.м. ид.части от ПИ № 66528.501.348 по КК на с.Синеморец за частна общинска собственост./ДЗ№ 1018/

9.Приемане на решение за одобряване на предварително съгласие за сключване на договор за замяна между община Царево  и Янчо Христов Николов и др. /ДЗ№ 1014/

10.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ№ 129022 по КВС на с.Велика, м.”Край село”. /ДЗ№ 1016/

11.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ№ 129021 по КВС на с.Велика, м.”Край село”. /ДЗ№ 1017/

ПО ТОЧКА 2.Приемане на решение за  дофинансиране на МЦ ”ОМЦ – I Царево”  ЕООД за периода от 01.05.2011 г. до 31.12.2011 г./ДЗ№ 1028/

На основание чл.21 ал.1, т.6 и  т.23  от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№673

1.Отпуска допълнителни финансови средства в размер до 145 000 лв./сто четиридесет и пет хиляди/лева за МЦ „ОМЦ-І-Царево”ЕООД гр.Царево към Договор за предоставяне на субсидия за наблюдение и лечение до 48 часа от 21.02.2011г., които да се разходват за дейност, за  финансово оздравяване.

2.Финансовите средства да бъдат за сметка на реализирани икономии от общински дейности.

1.Васил Георгиев Каридков-възд.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                  9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-възд.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-възд.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 10  , „против”-0  , „въздържали се”- 3  /приема се/

ПО ТОЧКА 3.Приемане на решение за допълнение на НОАМТЦУОЦ в  Приложение № 2 с „Цена на услуга” предоставяна от община Царево за игрище за тенис на корт./ДЗ№ 1027/

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА , чл.6 ал.2 и чл.9 от ЗМДТ ОбС-Царево

РЕШИ :№674

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Царево, Приложение №2 т.13 -АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, НЕРЕГРАМЕНТИРАНИ В ЗМДТ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛ”СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ  като определя Цена на услуга”ползване на игрище за тенис на корт” в размер на 15 лв./час с ДДС .

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Царево, Приложение №3-РЕД ЗА ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ Т.5- Други такси с т.5.3 Освобождават се от заплащане на цена на услуга”ползване на игрище за тенис на корт” всички жители на община Царево с постоянна адресна регистрация.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 12  , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 4.Приемане на решение за учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ № 48619.6.577 КК на гр.Царево, м.”Арапя”./ДЗ№ 1020/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 от ЗОС, чл.12 ал.3 от ЗУТ и чл.47 ал.2 от НРПУРИВОС във връзка с чл.62 от Закона за енергетиката ОбС-Царево

РЕШИ :№675

Учредява безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ № 48619.6.577 по Кадастралната карта на гр.Царево, с начин на трайно ползване:за електроенергийно производство, за изграждане на трафопост със застроена площ от 6/шест/ кв.м. на стойност 2 100 /две хиляди и сто/лева без ДДС.

Възлага на кмета на община Царево , след решението на ОбС да издаде заповед за учредяване безсрочно право на строеж върху горецитирания имот и след заплащането да сключи договор за учредяване безсрочно право на строеж.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 11  , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 5.Приемане на решение за учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР”АД върху ПИ № 48619.2.890 на гр.Царево, м.”Диньов гьол”. / ДЗ№ 1024/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 от ЗОС, чл.12 ал.3 от ЗУТ и чл.47 ал.2 от НРПУРИВОС във връзка с чл.62 от Закона за енергетиката ОбС-Царево

РЕШИ :№676

Учредява безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ № 48619.2.890 по Кадастралната карта на гр.Царево, с начин на трайно ползване:за електроенергийно производство, за изграждане на трафопост със застроена площ от 12/дванадесет/ кв.м. на стойност 3 600 /три хиляди и шестстотин/лева без ДДС.

Възлага на кмета на община Царево , след решението на ОбС да издаде заповед за учредяване безсрочно право на строеж върху горецитирания имот и след заплащането да сключи договор за учредяване безсрочно право на строеж.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 12  , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 6.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху ПИ№62459.501.102 по КК на с.Резово чрез изкупуване общинските части от имота./ДЗ№ 1023/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС и чл.43 ал.1 т.4 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№677

Да се прекрати съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 62459.501.102 по КК на с.Резово чрез изкупуване на 115/1013 кв.м. ид.части от ПИ№ 62459.501.102 по КК на с.Резово, актувани с АЧОС № 1431/17.06.2011г. от Димитър Ников Ников с ЕГН 7411030642 на стойност 4275/четири хиляди двеста седемдесет и пет/лева без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение, кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот .

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 12  , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 7.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху УПИ І-39 в кв.12 по ПУП на с.Фазаново чрез изкупуване общинските части от имота./ДЗ№ 1025/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС и чл.43 ал.1 т.4 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№678

Да се прекрати съсобствеността на Община Царево УПИ І-39 кв.12 по ПУП на с.Фазаново чрез изкупуване на 40/ 1240 кв.м. ид.части от УПИ І -39 кв.12 по ПУП на с.Фазаново, актуван с АЧОС № 1427/01.06.2011г. от Анастасия Георгиева Чолакова с ЕГН 5407010935, Димитър Георгиев Димитров с ЕГН 4602070562, Тодор Георгиев Димитров с ЕГН 4602070602 и Киро Георгиев Димитров с ЕГН -4912220866 на стойност 780/седемстотин и осемдесет/лева без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 12  , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 8.Приемане на решение за одобряване на 20/660 кв.м. ид.части от ПИ № 66528.501.450 и 37/932 кв.м. ид.части от ПИ № 66528.501.348 по КК на с.Синеморец за частна общинска собственост./ДЗ№ 1018/

На основание чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.4 ал.1 от НРПУРИВОС на Община Царево и във връзка със Заповед № РД-01-603/02.09.2010г. на кмета на община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№679

Да отпаднат от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обявят за частна общинска собственост следните недвижими имоти :

1. 20/660 кв.м.ид. части от ПИ № 66528.501.450 по КК на с.Синеморец, със стар идентификатор УПИ VІІІ кв.33 по ПУП на с.Синеморец.

2.37/932 кв.м. ид.части от ПИ № 66528.501.348 по КК на с.Синеморец, със стар идентификатор УПИ ІХ, кв.33 по ПУП на с.Синеморец.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 12  , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 9.Приемане на решение за одобряване на предварително съгласие за сключване на договор за замяна между община Царево  и Янчо Христов Николов и др. /ДЗ№ 1014/

На основание чл.21 ал.5 от ЗОС и чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№680

Одобрява предварително съгласие  по чл.21 ал.5 от ЗОС,  постигнато на 17.05.2011г. между мета на община Царево и  Янчо Христов Николов с ЕГН- 4510305363, Константин Христов Николов с ЕГН- 8806280449, Милка Стоянова Щерева с ЕГН – 3511121055, Марийка Алексиева Костова с ЕГН – 5809270474, Александър Стоянов Алексиев с ЕГН – 8407300523, Антония Стоянова Величкова с ЕГН -7909270532, Еленка Атанасова Мандражиева с ЕГН -2608217153, Тони Щерева Мандражиева с ЕГН -4510200552, Янчо Щерев Мандражиев с ЕГН -5001021007, Станка Иванова Чавдарова с ЕГН- 3702226791, Димитър Иванов Мандражиев  с ЕГН- 4705136564, Петър Янчев Мандражиев с ЕГН – 6402106661, съгласно приложението.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 12  , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 10.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ№ 129022 по КВС на с.Велика, м.”Край село”. /ДЗ№ 1016/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35 ал.1 и чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№681

Определя пазарна цена на ПИ№ 129022 с площ от 2601 кв.м. по КВС на с.Велика, м.”Край село” в размер на 15 848 /петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и осем/лева без ДДС.

Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно :ПИ№ 129022 с площ от 2601 кв.м. по КВС на с.Велика, м.”Край село”, актуван с АЧОС № 1410/09.05.2011г.

Определя следните задължителни условия :

Начална цена в размер на 15 848/петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и осем/лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 9  , „против”-3  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 11.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ№ 129021 по КВС на с.Велика, м.”Край село”. /ДЗ№ 1017/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35 ал.1 и чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№682

Определя пазарна цена на ПИ№ 129021 с площ от 3217 кв.м. по КВС на с.Велика, м.”Край село” в размер на 19 570 /деветнадесет хиляди петстотин и седемдесет/лева без ДДС.

Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно :ПИ№ 129021 с площ от 3217 кв.м. по КВС на с.Велика, м.”Край село”, актуван с АЧОС № 1411/09.05.2011г.

Определя следните задължителни условия :

Начална цена в размер на 19 570/ деветнадесет хиляди петстотин и седемдесет/лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 9  , „против”-3  , „въздържали се”- 0  /приема се/

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                  Д.Градев

         ПРОТОКОЛИСТ :/п/

                                             П.Янчева

Read 4156 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево