Tuesday, 27 January 2015 10:14

Протокол 46

Rate this item
(0 votes)

П РО Т О К О Л  № 46

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на 29.03.2011г / вторник   / от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево  се проведе  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО  заседание на ОбС-Царево.

ДНЕВЕН РЕД :

         1.Питания.

2.Приемане на решение за утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за 2010/2011 год. /ДЗ№ 931/

         3.Приемане на Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в община Царево за периода 2011-2015 година.ДЗ№928/

4.Приемане на решение за участие на община Царево в Програма „Бъди шампион” за изграждане на мини футболно игрище в гр.Ахтопол./ДЗ№ 927/

5.Приемане на решение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници от квотата на община Царево от републиканската транспортна схема./ДЗ№ 935/ Разглеждане и приемане Проект на договор за възлагане на обществен превоз на пътници.

6. Допълване на Решение № 525 / 25.11.2010г., на ОбС Царево / ДЗ 937/

7.Приемане на решение за допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2011 година, приета с Решение № 564, Протокол №44 от 27.01.2011г. на ОбС-Царево. /ДЗ№ 942/

8.Приемане на решение за провеждане на конкурс за предоставяне под наем за срок от 5 години на общинско помещение с площ от 7 кв.м., представляващ част от обект с идентификатор № 44094.501.251.1 по КК на с.Лозенец с предназначение за монтаж на антенни съоръжения . /ДЗ№ 943/

9.Приемане на решение за сключване на договор за изплащане на обезщетение за срок от пет години между община Царево и „БТК”АД във връзка с разположена базова телекомуникационна станция върху покривното пространство на триетажна масивна сграда с площ 220 кв.м., представляваща обект с идентификатор №44094.501.251.1 по КК на с.Лозенец-съсобственост на община Царево и „БТК”АД – София./ДЗ№944/

10.Даване на съгласие за бракуване на активи, водещи се в баланса на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД и отписване от счетоводните регистри на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД по сметки”Доставчици”,”Други дебитори”,”Клиенти” към 15.12.2010г./ДЗ№ 941/

11.Приемане на решение относно извършване на структурни промени в ОП”Пристанище” Царево./ДЗ№ 947/

12.Приемане на решение за обявяване на 46/555кв.м. ид.части от УПИ VІІІ кв.36 по ПУП на гр.Ахтопол за частна общинска собственост ./ДЗ №922/

13.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ № 48619.505.366 по КК на гр.Царево ./ДЗ№ 932/

14. Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ № 48619.505.805 по КК на гр.Царево ./ДЗ№ 933/

15. Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ № 00878.501.495 по КК на гр.Ахтопол ./ДЗ№934/

16.Приемане на решение за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне под аренда на ПИ №000175 по КВС на с.Велика с площ от 35.00 дка и ПИ № 00504 по КВС на с.Велика с площ от 9.456 дка за производство на зеленчуци. /ДЗ№ 938/

         17.Приемане на решение за предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Царево в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние./ДЗ№ 940/

18.Приемане на решение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Царево ./Предл.№939/

гласували”за”12,”против”-0,”въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 1.Питания.

ПО ТОЧКА 2.Приемане на решение за утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за 2010/2011 год. /ДЗ№ 931/

На основание На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.11 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба №7 за определяне броя на учениците и групите на училищата и детските градини и обслужващи звена ОбС-Царево

Р Е Ш И :№594

Утвърждава паралелки под норматива за учебната 2010/2011 г. в СОУ”Н.Й.Вапцаров” гр.Царево и в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол и дофинансира със сумата от 2817.36 лв., както следва :

СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево

клас профил брой ученици

дофинансиране

брой ученици

VІІІ”б” непрофилирана 17 1
Х”б” непрофилирана 13 5
ХІІ”б” непрофилирана 17 1
Общо: 7

Единен разходен стандарт на ученик за година – 1342 лв.

Общо дофинансиране до края на учебната година – 7 ученика х 111,8 лв.на месец – 782.6 лв. х 6 месеца – 4695.6 лв.

Общо – 4695.6 лв.

20% от 4695.6 лв.-939.12 лв.

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол

клас профил брой ученици

дофинансиране

брой ученици

непрофилирана 15 3
VІІ непрофилирана 17 1
VІІІ непрофилирана 8 10
Общо: 14

Общо дофинансиране до края на учебната година – 14 ученика х 111,8 лв.на месец – 1565.2 лв.на месец х 6 месеца – 9391.2 лв.

20% от 9391.2 лв.-1878.24 лв.

Обща сума за дофинансиране на брой ученици в община Царево до 30.06.2010 година – 21 ученици – 2817.36 лв.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-отс.            10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                 12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-отс.                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-10   ,”против”-0   , „въздържали се”-0/приема се/

         ПО ТОЧКА 3.Приемане на Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в община Царево за периода 2011-2015 година.ДЗ№ 928/

         На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.36”б” ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане ОбС-Царево

Р Е Ш И :№595

         Приема общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в община Царево за периода 2011-2015 г.

гласували”за”- 11  ,”против”-0   , „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 4.Приемане на решение за участие на община Царево в Програма „Бъди шампион” за изграждане на мини футболно игрище в гр.Ахтопол./ДЗ№ 927/

На основание чл.21  ал. 1 т.23   от ЗМСМА ОбС Царево

Р Е Ш И :№596

1.Дава съгласие община Царево да кандидатства по програма”Бъди шампион” за изграждане на модул „Мини игрище за футбол”в гр.Ахтопол.

2.Дава съгласие да се открие отделна бюджетна сметка в лева в полза на изпълнението на Програма „Бъди шампион”.

3.След изграждане на модул”Мини игрище за футбол” в гр.Ахтопол да се стопанисва от община Царево, която се задължава да осигури охрана и сервизно обслужване през годините на ползване.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-отс.             10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                 12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов- за                    13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11   ,”против”-0   , „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 5.Приемане на решение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници от квотата на община Царево от републиканската транспортна схема./ДЗ№ 935/ Разглеждане и приемане Проект на договор за възлагане на обществен превоз на пътници.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.19 ал.1 от Закона за автомобилните превози, чл.17, 18, 19 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили ОбС-Царево

РЕШИ :№597

І. Обявява  конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема-квота на община Царево, разпределена в следните пакети :

Пакет 1 – с маршрутно разписание, съгласно Приложение №1

Пакет №2 -– с маршрутно разписание, съгласно Приложение №2

         ІІ. Утвърждава  следните изисквания :

         а/  квалификационни изисквания към кандиданите :

         - да са регистрирани по Търговския закон;

         - да притежават Лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България, издаден в съответствие със Закона за автомобилните превози ;

         - да притежават свидетелства за регистрация на всички автобуси;

         - да притежават свидетелства за транспортна годност на всички автобуси;

         - да притежават валидна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за всички МПС и застраховка”Злополука на пътниците в обществения превоз”;

         - да има назначени лица, които притежават свидетелство за професионална компетентност;

         - да има създадена организация за извършване на предпътен технически преглед на автобусите и предпътен медицински преглед на водачите;

         б/ Технически изисквания към автобусите

         - автобуси клас  МЗ ІІІ ;

         в/ Изисквания за качество :

         - кандидатите да спазват стриктно утвърдените маршрутни разписания ;

         - превозните средства да отговарят на изискванията за транспортна годност ;

         - да притежават необходимия брой изискуеми автобуси по категория и клас за извършване на всички линии на пакета, за който кандидатстват ;

         - да притежават резервен автобус за пакета, за който кандидатстват;

         -превозните средства да отговарят на санитарно-хигиенните и екологични норми, в съответствие с нормативните актове при превоз на пътници ;

         - превозните средства да отговарят на нормативите за относителния дял на курсовете, изпълнявани с автобусен превоз на трудноподвижни лица ;

         - превозните средства да бъдат снабдени с климатик, видеосистема ;

         ІІІ.Утвърждава  следните критерии за оценка на предложенията :

         1.Екологичност на превозните средства / EVRO на основание чл.19 ал.1 т.1 от Наредба №2 от 15.03.2002г.

EVRO 5 – получават 10 точки;

EVRO 4 – получават 8 точки ;

EVRO 3 – получават 5 точки ;

EVRO 2 – получават 3 точки ;

EVRO 1 – получават 1 точки ;

 Без EVRO  – 0 точки ;

 Доказва се със сердификат за екологичност.

Оценява се всеки автобус в пакета поотделно и се формира средната аритметична оценка на целия пакет .

2.Възрастов състав на автобусите по първоначална регистрация/ в т.ч. и резервите /:

а/възрастов състав от 0 до 1 година – 10 точки ;

б/възрастов състав от 1 до 3 години – 8 точки ;

в/възрастов състав от 3 до 5 години – 7 точки ;

г/възрастов състав от 5 до 8 години – 5 точки ;

д/ възрастов състав от 8 до 10 години – 3 точки ;

е/възрастов състав над 10 години – 1 точка

Доказва се със Свитеделството за регистрация – по първа регистрация.

Оценява се всеки автобус в пакета поотделно и се формира средно аритметична оценка за целия пакет.

3.Наличие на собствен или нает автобусен парк :

а/за собствен автобусен парк и лизинг – 10 точки;

б/за нает със срока на договора автобусен парк г- 8 точки ;

Доказва се със Свидетелство за регистрация , договори за наем/ лизинг.

Оценява се всеки автобус в пакета поотделно и се формира средно аритметична оценка за целия пакет.

4. Предлагани цени на превоза/не по-високи от установените към момента на обявяване на конкурса-по тарифна ставка на пътникокилометър /:

За най-ниската предложена цена се определят 10.Точките на останалите предложения се определят по формулата :

         мин. Ст.

А= ————— х 10

             Ст.

Където:

А - оценка на предложената цена

мин.Ст - размер на най-ниската предложена цена

Ст - размер на предложена цена, която се оценя

         Пример :

         мин. Ст.

А= —30 лева /най-ниската предложена цена/ х 10 точки=5 точки

           60 лева/оценявана предложена цена/

 Доказва се с оферта за предлаганите цени за всяка линия в пакета поотделно.

Оценява се пропорционално на най-ниската посочена цена, отделно за всяка линия и среднооритметично за пакета.

5.Професионален опит на превозвача-изпълнител на автобусни линии от републиканската  транспортна  схема.

а/опит над 5 години – 10 точки ;

б/опит до 5 години– 8 точки;

Доказва се с Референция от предишни и/ или сегашни възложители.

Тези референции посочват срока на изпълнение на услугата и кои автобусни линии от Републиканската транспортна схема обхваща, както и дали тя е изпълнена професионално.

6.Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица съгласно чл.18 и 19 , ал.1 т.4 от Наредба №2 от 15.03.2002г.

а/всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава 5 точки ;

б/ необорудваните превозни средства получават 0 точки;

Доказва се със Свидетелство за регистрация и наличие на оборудването при индивидуална проверка на автобусите.

Оценява се за всеки автобус в пакета поотделно и се формира средноаритметична оценка на целия пакет .

ІV.Утвърждава следния начин на оценка и класиране на кандидатите:

Оценката на кандидатите се извършва по точкова система съобразно определения брой точки за всеки критерий.

 Кандидатите се класират по низходящ ред, за всеки отделен пакет съгласно условията на чл.24, чл.26 ал.1  и ал.3 от Наредба №2 от 15.03.2002г.

V.Определя състава на комисията по провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения :

-представители на общината – 3 / в т.ч. правоспособен юрист/;

-Действащата комисия по чл.61 ал.3 от НРПУРИВОС, избрана с Решение №559/17.12.2010г. на ОбС-Царево;

-представител на ИА”Автомобилна администрация-Бургас „

-представител на КАТ „Пътна полиция”-Царево ;

-представител на ТД на НАП –Бургас ;

-представител на браншовите организации в областта на транспорта;

Упълномощава кмета на община Царево за назначаване на същата.

VІ.Конкурсът се провежда за обществен превоз на пътници до  31.12.2012г.

VІІ.Определя цена за закупуване на конкурсната документация – 300.00 лева с ДДС.

VІІІ.Определя парична гаранция изпълнение на договора – 5 000.00 лева на пакет.

ІХ.Съгласно чл.17 ал.3 от Наредба №2 от 15.03.2002г.Общинският съвет делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета на община Царево .

Х.Утвърждава проект на Договор за възлагане на обществен превоз на пътници от квотата на община Царево от Републиканската транспортна схема.

Приложение №1

Пакет №1

Автобусна линия Царево-София

МР№2202; МР№2203; МР№2101; МР№ 2201

Приложение №2

Пакет № 2

Автобусна линия Ахтопол-София

МР№2104; МР№2102; МР№2101; МР№ 2103

Автобусна линия  Синеморец-София МР№ 2103

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за               10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                          11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                    13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 12  ,”против”-0   , „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Допълване на Решение № 525 / 25.11.2010г., на ОбС Царево / ДЗ 937/

На основание чл.21 ал.1 т.15 и т.23 от ЗМСМА ОбС-Царево

Р Е Ш И :№598

Общински съвет-Царево допълва Решение № 525 от 25.11.2010 г. като добавя:

 т.4. Определя участието на община Царево в създаденото Сдружение Местна инициативна рибарска група /МИРГ/”Приморско-Созопол -Царево”,регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ, за целия период на прилагане на местната стратегия за развитие .

т.5.С цел точно и коректно записване наименованието на „Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ „Приморско-Созопол-Царево” ОбС-Царево поправя запис на наименование като навсякъде „Созопол-Приморско-Царево” да се чете”Приморско-Созопол-Царево”.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за               10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                          11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                    13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 12  ,”против”-0   , „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА7.Приемане на решение за допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2011 година, приета с Решение № 564, Протокол №44 от 27.01.2011г. на ОбС-Царево. /ДЗ№ 942/

На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС ОбС-Царево

Р Е Ш И :№599

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 година, както следва :

В списъка за имоти, за които предстоят процедури за отдаване под наем и аренда, да се включи ПИ с идентификатор № 48619.57.835 по КК на гр.Царево с площ 10.00 дка, с начин на трайно ползване”изоставена орна земя”, АЧОС № 916/04.01.2008г.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-възд.            10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                 12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11   ,”против”0   , „въздържали се”-1/приема се/

ПО ТОЧКА 8.Приемане на решение за провеждане на конкурс за предоставяне под наем за срок от 5 години на общинско помещение с площ от 7 кв.м., представляващ част от обект с идентификатор № 44094.501.251.1 по КК на с.Лозенец с предназначение за монтаж на антенни съоръжения . /ДЗ№ 943/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.12 ал.1 и 2 от НРПУРИВОС, приетата с Решение №564 от Протокол №44/27.01.2011г. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2011г. ОбС-Царево

Р Е Ш И :№600

Открива процедура по провеждане на публичен конкурс за предоставяне под наем за срок от пет години на общинско помещение с площ от 7 кв.м., находящо се в югозападната част на втория етаж на масивна триетажна сграда, представляващо част от обект с идентификатор № 44094.501.251.1 по КК на с.Лозенец, АПОС №150 и 151 от 10.04.2004г. с предназначение за монтаж на антенни съоръжения.

Определя следните задължителни условия за провеждане на конкурса :

-начална тръжна цена в размер на 126 лева на месец без ДДС, годишна наемна цена -1512 лева без ДДС ;

-направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%;

Допълнителни условия за провеждане на конкурса.

Участниците да са търговци по смисъла на Търговския закон в чийто предмет на дейност да е включено извършване на услуги в областта на далекосъобщителните технологии.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния конкурс по реда на НРПУРИВОС при горепосочените условия .

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                 12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                      13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12   ,”против”- 0  , „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 9.Приемане на решение за сключване на договор за изплащане на обезщетение за срок от пет години между община Царево и „БТК”АД във връзка с разположена базова телекомуникационна станция върху покривното пространство на триетажна масивна сграда с площ 220 кв.м., представляваща обект с идентификатор №44094.501.251.1 по КК на с.Лозенец-съсобственост на община Царево и „БТК”АД – София./ДЗ№944/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.31 от ЗС и приетата с Решение №564 от Протокол №44 от 27.01.2011г. на ОбС-Царево Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост ОбС-Царево

Р Е Ш И : №601

Дава съгласие да бъде сключен договор за заплащане на обезщетение върху 42 кв.м., представляваща 2/3 идеални части от изградената върху 64 кв.м. базова телекомуникационна станция за развитие на  GSМ върху покривното пространство на съсобствения им недвижим имот, представляващ масивна триетажна сграда със застроена площ 220 кв.м. с идентификатор 44094.501.251.1 за срок от пет години, като „БТК”АД се задължава да заплаща обезщетение по 252 лева без ДДС на месец.

Възлага на кмета на община Царево да сключи договор с „БТК”АД.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                   10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                    12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 12  ,”против”- 0  , „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 10.Даване на съгласие за бракуване на активи, водещи се в баланса на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД и отписване от счетоводните регистри на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД по сметки ”Доставчици”,”Други дебитори”,”Клиенти” към 15.12.2010г./ДЗ№ 941/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА ОбС-Царево

Р Е Ш И :№602

І. Да отпадне от списъка за бракуване линейка „Фолксваген” , РЕГ.№ 02-94-АН-стойност по счетоводни данни – 720 .00 лв.водеща се в баланса на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД към 14.12.2010г.

Възлага на управителя на МЦ” ” Общински медицински център І-Царево” ЕООД линейка Фолксваген” , РЕГ.№ 02-94-АН да бъде продадена чрез свободно договаряне с купувач на стойност не по-ниска от застрахователната.

гласували”за- 9   ,”против”-1   ,”въздържали се”-2/приемаа се/

ІІ.Дава съгласие да бъдат бракувани активи, водещи се в баланса на „БСАЛВБ-Царево”ЕООД към 14.12.2010г., както следва :

-CORMAY MYLTI-апарат в клинична лаборатория – стойност по счетоводни данни – 9 200.00;

-HEMAT 5 – апарат в клинична лаборатория – стойност по счетоводни данни – 12 000 .00 ;

-Микроскоп 363868-апарат клинична лаборатория – стойност по счетоводни данни – 18.80 ;

-Техническа везна – клинична лаборатория – стойност по счетоводни данни – 17.15 ;

-Микроскоп Лабовал 4-клинична лаборатория –стойност по счетоводни данни – 48.00 ;

Активите да се ликвидират чрез предаване на вторични суровини.

ІІІ.Дава съгласие да бъдат отписани от счетоводните регистри на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД към 15.12.2010г. следните разчети :

-по сметка „Доставчици”

1.Старо кредитно салдо от 2003г. в размер на 12 031 лв. по партида”С”.Липсва информация към кого е това задължение и за какво. Основание за отписване е чл.46 ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл.110 от Закона за задълженията и договорите.

2.Старо дебитно салдо от 2003г. в размер на 782 лв.-платена храна без да е начислена в издръжката.Основание за отписване е чл.46 ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл.110 от Закона за задълженията и договорите.

По сметка”Други дебитори”

1.Старо дебитно салдо от 2003год. в размер на 10 234.12 лв.-взети счетоводни операции без документална обоснованост.Основание за отписване е чл.46 ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл.110 от Закона за задълженията и договорите.

По сметка”Клиенти”

1.Кредитно салдо от 1808.80 лв. по партида”обща партида”-на дружеството е изплатена сума без документална обоснованост за това, или е надплатена.Липсва информация към и от кого е платена тази сума. Основание за отписване е чл.46 ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл.110 от Закона за задълженията и договорите.

1.Васил Георгиев Каридков-възд.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.            10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                 12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-9   ,”против”- 2  , „въздържали се”-1/приема се/

ПО ТОЧКА 11.Приемане на решение относно извършване на структурни промени в ОП”Пристанище” Царево./ДЗ№ 947/

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА и чл.18 от Правилника за организацията и дейността на ОП”Пристанище”-Царево ОбС-Царево

Р Е Ш И :№603

1.Одобрява нова численост на ОП”Пристанище”Царево, което влиза в сила от 01.04.2011год. като числеността на ОП”Пристанище” от 01.04.2011год. се намалява от 11.5 бройки на 11 бройки.

гласували”за”-10   ,”против”- 2  , „въздържали се”-0 /приема се/

2.Считано от 01.04.2011г ще бъде създадена една нова цяла щатна бройка „касиер-личен състав”.

гласували”за”-7   ,”против”- 2  , „въздържали се”-2/приема се/

3.Считано от 01.04.2011г. се заличава щатната бройка „главен счетоводител”.

гласували”за”-7   ,”против”- 2  , „въздържали се”-3/приема се/

4.Да бъде прекратен трудовия договор с Дарина Кирова Крумова на основание чл.328 ал.1 т.2 от Кодекса на труда/съкращение на щата/

На служителката да бъдат платени всички дължимите й обезщетения при прекратяване на трудовото й правоотношение.

гласували”за”-0   ,”против”-2   , „въздържали се”-9/ не се приема/

ПО ТОЧКА 12.Приемане на решение за обявяване на 46/555кв.м. ид.части от УПИ VІІІ кв.36 по ПУП на гр.Ахтопол за частна общинска собственост ./ДЗ №922/

На основание чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.4 ал.1 от НРПУРИВОС на община Царево и във връзка с изпълнение на Заповед № РД-01-39/18.01.2011 год. на кмета на община Царево ОбС-Царево

Р Е Ш И :№604

Да отпадне от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обяви за частна общинска собственост следния недвижим имот : 46/ 555 кв.м.ид.части от новообразувания УПИ VІІІ в кв.36 по ПУП на гр.Ахтопол.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                 12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11   ,”против”- 0  , „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 13.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ № 48619.505.366 по КК на гр.Царево ./ДЗ№ 932/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

Р Е Ш И :№605

Определя пазарна цена на ПИ№ 48619.505.366 по КК на гр.Царево в размер на 213 000/двеста и тринадесет хиляди/ лева без ДДС.

Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: дворно място с площ от 990 кв.м., представляващо ПИ № 48619.505.366 по КК на гр.Царево, актуван с АЧОС № 1400/11.03.2011год.

Определя следните задължителни условия :

Начална цена в  размер на 213 000/двеста и тринадесет хиляди/ лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия .

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.            10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев-възд.                    12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 8  ,”против”-3   , „въздържали се”-1

ПО ТОЧКА 14. Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ № 48619.505.805 по КК на гр.Царево ./ДЗ№ 933/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

Р Е Ш И :№606

Определя пазарна цена на ПИ№ 48619.505.805 по КК на гр.Царево в размер на 182 670/сто осемдесет и две хиляди шестстотин и осемдесет / лева без ДДС.

Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: дворно място с площ от 849 кв.м., представляващо ПИ № 48619.505.805 по КК на гр.Царево, актуван с АЧОС № 1399/11.03.2011год.

Определя следните задължителни условия :

Начална цена в  размер на 182 670/сто осемдесет и две хиляди шестстотин и седемдесет / лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия .

1.Васил Георгиев Каридков-прот.             8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.           10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев-възд.            12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 8  ,”против”-3   , „въздържали се”-1/приема се/

ПО ТОЧКА 15. Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ № 00878.501.495 по КК на гр.Ахтопол ./ДЗ№934/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

Р Е Ш И :№607

Определя пазарна цена на ПИ№ 00878.501.495 по КК на гр.Ахтопол в размер на 144 200/сто четиридесет и четири  хиляди и двеста / лева без ДДС.

Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: дворно място с площ от 922 кв.м., представляващо ПИ № 00878.501.495 по КК на гр.Ахтопол, актуван с АЧОС № 1255/14.09.2009год.

Определя следните задължителни условия :

Начална цена в  размер на 144 200/сто четиридесет и четири хиляди и двеста / лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия .

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                    Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.           10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев-възд.            12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                    13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 8  ,”против”-3   , „въздържали се”-1/приема се/

ПО ТОЧКА 16.Приемане на решение за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне под аренда на ПИ №000175 по КВС на с.Велика с площ от 35.00 дка и ПИ № 00504 по КВС на с.Велика с площ от 9.456 дка за производство на зеленчуци. /ДЗ№ 938/

На основание чл.21 ал.1 т.8 ЗМСМА във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието и приетата с Решение №564 от Протокол № 44 от 27.01.2011 година на ОбС Царево Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост ОбС-Царево

Р Е Ш И :№608

Открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под аренда за срок от десет години на :

1.Поземлен имот № 000175 по КВС на с.Велика с площ 35.00 дка, с начин на трайно ползване”изоставена нива”, трета категория, местност „Старите колиби”, с граници на имота :ПИ № 000174; ПИ № 000071; ПИ№ 000176; ПИ № 00074, актуван с АЧОС № 1398/11.02.2011г.

2.Поземлен имот № 005004 по КВС на с.Велика с площ 9.456 дка, с начин на трайно ползване”нива”, трета категория, местност”Чатала”, с граници на имота :ПИ№ 00126; ПИ№ 000126; ПИ №005849; ПИ№ 005846; ПИ№ 00117, актуван с АЧОС №1397/11.02.2011г. Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 17 лева/ дка без ДДС.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Начин на плащане на арендната вноска :

Годишната арендна вноска се внася в края на стопанската година, но не по-късно от 30.ІХ.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                    Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.           10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                 12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11   ,”против”-1   , „въздържали се”-0/приема се/

         ПО ТОЧКА 17.Приемане на решение за предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Царево в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние./ДЗ№ 940/

        

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.37”о” ал.1 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ОбС-Царево

Р Е Ш И :№609

         1.Одобрява годишен план за паша – Приложение №1.

         2.Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища-общинска собственост за общо и индивидуално ползване за срок от една година на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, съгласно списък-Приложение №2, съгласуван с Областна Дирекция по безопасност на храните-Бургас, неразделна част от настоящото решение .

         3.Приема Правила за ползване и поддържане на общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние-Приложение №3.

         4.Освобождава от такса за ползване на общински мери и пасища животновъдите, отглеждащи пасищни животни .

         5.Определя такса за ползване на мери и пасища-общинска собственост – 1 лев/дка на година за земеделски производители с изключение на тези по т.4.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-не гласува        10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                    12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11   ,”против”-0   , „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 18.Приемане на решение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Царево ./Предл.№939/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА ОбС-Царево

Р Е Ш И :№610

В чл.3 ал.2 буква”б” в края на изречението да се  добави текста и „такса за сметопочистване на териториите за обществено ползване „.

гласували”за”-12   ,”против”-0   , „въздържали се”-0/приема се/

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                  Д.Градев

         ПРОТОКОЛЧИК :/п/

                                           П.Янчева

Read 4309 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево