Tuesday, 27 January 2015 10:13

Протокол 45

Rate this item
(0 votes)

П РО Т О К О Л  № 45

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на   21 .02.2011г понеделник /  от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево  се проведе  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО  заседание на ОбС-Царево.

С  гласа”за”-11,”против”-0  ,”въздържали се”-1   ОбС започна своята работа при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Питания.

2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на община Царево за 2010 г./ДЗ№ 911/

3. Приемане на бюджет на община Царево за 2011 година./ДЗ№ 912/

4.Приемане на решение относно: Обем на годишното ползване на общинските гори през 2011 година./ДЗ№ 903/

         5.Приемане на решение относно:Промяна на начина на трайно ползване на имоти и части от имоти с НТП „мери и пасища” за други земеделски нужди./ДЗ№ 916/

6.Учредяване безвъзмездно право на строеж върху терени-общинска собственост на граждани, с които са сключени Договори за съвместна дейност от 1993г. и 1996г./ДЗ№ 908/

7.Приемане на решение относно:Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци  на територията на община Царево . /Предл.914/

8.Приемане на решение относно: Прилагане на система за делегирани бюджети от детските заведения на територията на община Царево . /ДЗ№ 904/

         9.Приемане на решение относно : Разкриване на „Клуб на пенсионера”в с.Лозенец, община Царево ./ДЗ№ 906/

10.Приемане на решение за предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ 44094.42;  ПИ 44094.18.1 и ПИ 44094.18.2- общинска собственост в м.”Рибарницата”, землище с.Лозенец във връзка с парцеларен план на трасе за външно ел.захранване за обект”Бетонов център и складова база в УПИ ІV/ПИ 44094.18.132, м.”Хаджияневци” в землище с.Лозенец./ДЗ№ 907/

11.Приемане на решение за учредяване на безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ 00878.502.149 по КК на гр.Ахтопол ./ДЗ№ 909/

12.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ 48619.501.108 по КК на гр.Царево ./ДЗ№ 910 /

13.Приемане на решение относно:Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №00878.501.413, кв.59 гр.Ахтопол. /ДЗ№ 913/

14.Приемане на решение относно:Провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от пет години на ПИ № 44094.34.10 по КК на с.Лозенец, с площ на имота 26.876 дка, с начин на трайно ползване „ язовир „/ДЗ№ 915/

15.Разглеждане ДЗ от кмета на община Царево относно: постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от 03.12.2010г. на Весела Пеева- прокурор при Окръжна прокуратура-Бургас против длъжностното лице –изп.длъжността гл.счетоводител на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД./ДЗ№ 918

16.ДЗ от кмета на община-Царево относно : Решение № 69/ 03.02. 2011г. на МС за търсене и проучване на нефт и природен газ м. ”Силистар”/ДЗ№ 919/

17.Разглеждане Молба от физическо лице за безвъзмездна еднократна парична помощ./ДЗ№ 905/

ПО ТОЧКА1.Питания.

ПО ТОЧКА2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на община Царево за 2010 г./ДЗ№ 911/

На основание чл.21 а ал.1 т.6; чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7 ; чл.12 и чл.30 от ЗОБ, чл.9 ал.2 от ЗОД ОбС-Царево

РЕШИ :№579

1.Приема уточнение годишен план на бюджета за 2010г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода                                                                       12 523 142

      /разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/

1.2.По разхода                                                                       12 523 142

     /разпределени по функции и дейности-Приложение №2/

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2010г.,както следва:

2.1.По прихода                                                                      12 523 142

   /разпределени по параграфи съгласно Приложение №3/

2.2.По разхода                                                                      11 593 000

    /разпределени по функции и дейности-Приложение№4/

     В. т.ч.:

    - Отчет за разходите по второстепенни разпоредители-Приложение 4.1

    - Отчет за получените субсидии и изразходваните средства

      за спортни дейности- Приложение № 4.2

    -Отчет за получените субсидии и изразходваните средства за дейност „Култура” – Приложение № 4.3.

    - Отчет на ОП „Пристанище” -       Приложение № 4.4

    - Отчет на Общински музеи   -       Приложение № 4.5

    - Отчет на капиталовата програма – Приложение № 5

3.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове –           Приложение № 6

4.Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2010г Приложение №7.

1.Васил Георгиев Каридков- прот.                     8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.               10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                               11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                     12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                         13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 9   , „против”- 4  ,”въздържали се”-0

Димитър Чернев поиска 15 мин.почивка

ПО ТОЧКА 3. Приемане на бюджет на община Царево за 2011 година./ДЗ№ 912/

На основание чл.21 ал.1 т.6; чл.52 ал.1.от ЗМСМА, чл.11 ал.7 ; чл.12 и чл.30 от ЗОБ, чл.9 ал.2 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011год., ПМС 334 от 29.12.2010г., Решение №715 от 01.10.2010г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности  ОбС-Царево

РЕШИ :№580

1.Приема макрорамката на бюджет 2011 г., както следва :

1.1.По прихода – съгласно Приложение №1                      11 400 271

      В т.ч.:

1.1.1.Приходи от държавни трансфери                                  2 746 202

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности                     2 352 649

1.1.1.2.Преходен остатък от 2010г                                           393 553

1.1.2. Приходи от местни дейности                                       8 654 069

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на                                   2 730 000

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на                                5 406 000

1.1.2.3. Изравнителна субсидия                                              112 100

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                     174 000

1.1.2.5. Друго финансиране-погашение на главница кредит   -315 780

1.1.2.6.За снегопочистване общински пътища                           26 700

1.1.2.7.Преходен остатък от 2010г.                                         521 049

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                      8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров- прот.                  10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                     12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-9    , „против”- 4  ,”въздържали се”-0

1.2. По разхода-съгласно Приложение № 2                      11 400 271

      /разпределен по функции и дейности/

1.2.1.За делегирани държавни дейности                               3 153 982

1.2.1.1.От държавни трансфери                                            2 746 202

1.2.1.2. От местни приходи-дофинансиране                             407 780

1.2.2. За местни дейности                                                     8 246 289

1.3.Инвестиционна програма, съгласно поименен списък на обектите, финансирани от целева субсидия за капиталови разходи и финансирани чрез § 40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – Приложение №3               

1.4.Разчет за разходите по второстепенни разпоредители-Приложение 4

1.5. Общински дълг за 2011 г.                                    Приложение№5

1.6.Разпределение на преходен остатък                      Приложение№6

2.Приемане разчет за целевите разходи и субсидии за 2011 г.

                                                                                     Приложение №7

2.1.Упълномощава кмета на община Царево да договори условията по ползването на целевите разходи относно времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства.

3.Приема списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи                                                     Приложение № 8

4.Определяне списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно

                                                                                Приложение №9

5.Определя численост и средства за работни заплати на дейност”Общинска администрация:, както следва :

5.1.За сметка на трансфера по единния разходен стандарт – 43 бр. със средства за заплати по § 01 в размер на 383 142 лв. и за сметка на дофинансирана численост 37 бр. със средства за заплати по §1 в размер на 225 400 лв.

5.2.Определя численост на персонала, средни брутни работни заплати и средства за брутни трудови възнаграждения за местни дейности –  

                                                                               Приложение № 10

6.Приема план-сметките на извънбюджетните сметки Приложение №11

6.1.Приема за агрегирани показатели на бюджет 2011Приложение №12

7.Приема бюджетна сметка на ОП”Пристанище”ЦаревоПриложение №13

8.Приема следните лимити за разходи :

8.1.Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

8.2.Представителни разходи в размер на 21 000 лв., от които за кмет на община Царево 15 000, за кметове и кметски наместници общо 4 000 и за Общински съвет – 2000лв.

8.3.Утвърждава размер на режийни разноски за обяд на столуващи ученици в размер на 0.50 лв. за сметка на общински приходи.

8.4.Утвърждава размер на храноден за детски градини и ясли до 2.80 лв. на ден.

8.5.Утвърждава пълният размер на режийни разноски на патронираните лица в дейност „Домашен социален патронаж”, които не са предоставили имот срещу гледане, да бъде за сметка на общински приходи.

9.Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на местни дейности да се ползват временни безлихмени заеми от извънбюджетни сметки и набирателна сметка на общината.

10.Възлага на кмета на общината :

10.1.Да определи конкретни права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

10.2.Да ограничава или спира финансиране на организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните вътрешни правила по системата за финансово управление и контрол.

10.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения в съответствие с волята на дарителя.

11.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на кмета :

11.1.Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност , или от една дейност в друга, в границите на една функция, без да се изменя общия й размер в частта за местни дейности.

11.2.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по Национални програми и по други източници за реализиране на годишните цели на общината.

11.3.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                      8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                   10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                    12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 9   , „против”- 4  ,”въздържали се”-0

Ваня Атанасова направи процедурно предложение за 30 мин.почивка

ПО ТОЧКА 4.Приемане на решение относно: Обем на годишното ползване на общинските гори през 2011 година./ДЗ№ 903/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.57 ал.11 т.1 от Закона за горите ОбС-Царево

Р Е Ш И :№ 581

1.Утвърждава обема на годишното ползване на общинските гори през 2011 г., както следва :

ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ-ч.б, б.б

Едра стр.

дървесина

Средна стр.

дървесина

Дребна стр.дървесина

В/ко стр.

дървесина

Дърва

Лежаща

маса

40 м3/пл. 200м3/пл. 30 м3/пл. 270 м3/пл. 881м3/пл. 1151 м3/пл.
ШИРОКОЛИСТНИ ГОРИ-дъб

Едра стр.

дървесина

Средна стр.

дървесина

Дребна стр.дървесина

В/ко стр.

дървесина

Дърва

Лежаща

маса

170 м3/пл. 325 м3/пл. 9м3/пл. 504 м3/пл. 3416м3/пл. 3920м3/пл.

Вършина дъб- 120 м3/пл.

2.Дървата за горене от широколистни дървесни видове да се предоставят изцяло на местното население.

На заявилите искане жители на община Царево да се предоставят и строителни материали за задоволяване на лични потребности.Добиването да става само от маркираните за сеч дървета.

3.Останалата дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове да са продава на временен склад.

1.Васил Георгиев Каридков-за                      8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров- за                  10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за                    12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 13   , „против”-0   ,”въздържали се”-0

         ПО ТОЧКА 5.Приемане на решение относно:Промяна на начина на трайно ползване на имоти и части от имоти с НТП „мери и пасища” за други земеделски нужди./ДЗ№ 916/

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.45”и” от ППЗСПЗЗ, във връзки с протоколи на комисия, назначена със Заповед № РЗ-01-27:12.01.2011г. ОбС-Царево

Р Е Ш И :№582

         І.Общински съвет Царево дава съгласие по реда на чл.45”и” от ППЗСПЗЗ да се промени начина на трайно ползване на земеделски имоти от”пасище, мера” за други земеделски нужди на :

         Имоти по КК на с.Синеморец :

         1.Поземлен имот № 66528.3.275 м.”Поляните” с площ 958 кв.м. от НТП ”пасище” в НТП” друга територия, заета от селско стопанство”.

2.Поземлен имот № 66528.3.2 м.”Поляните” с площ 245 кв.м. от НТП”пасище” в НТП” друга територия, заета от селско стопанство”.

3.Поземлен имот № 66528.34.18 м.”Поляните” с площ 2095 кв.м. от НТП ”пасище” в НТП” друга територия, заета от селско стопанство”.

4.Поземлен имот № 66528.3.268 м.”Поляните” с площ 3009 кв.м. от НТП ”пасище” в НТП” друга територия, заета от селско стопанство”.

5.Поземлен имот № 66528.32.12 м.”Поляните” с площ 224 кв.м. от НТП ”пасище” в НТП” друга територия, заета от селско стопанство”.

6.Поземлен имот № 66528.4.3 м.”Поляните” с площ 8259 кв.м. от НТП ”пасище” в НТП” друга територия, заета от селско стопанство”.

Имоти по КК на гр.Ахтопол :

1.Поземлен имот № 00878.107.1 м.”Коросята” с площ от 11 795 кв.м. от НТП „пасище , мера” в НТП „друга територия, заета от селско стопанство”.

2. Поземлен имот № 00878.107.36 м.”Коросята” с площ от 3 730 кв.м. от НТП „пасище , мера” в НТП „друга територия, заета от селско стопанство”.

3.Поземлен имот № 00878.107.38 м.”Коросята” с площ от 1 164 кв.м. от НТП „пасище , мера” в НТП „друга територия, заета от селско стопанство”.

Имоти по КВС на с.Велика

1.Поземлен имот № 129021 по КВС на с.Велика с площ 3217 кв.м. от НТП”пасище, мера” в НТП „друга територия, заета от селско стопанство”.

2.Поземлен имот № 129022 по КВС на с.Велика с площ 2601 кв.м. от НТП”пасище, мера” в НТП „друга територия, заета от селско стопанство”.

ІІ.Неразделна част от настоящото решение са скици с № 3847/16.02.2009г.;№4050/17.02.2009г.;№4052/17.02.2009г.;№ 3937/16.02.2009.; №19 150/03.06.2010г.;№971/15.01.2007г.;№4111/10.02.2011г.;№4112/10.02.

2011;№4113/10.02.2011.;№К00065/14.12.2010г..;№К00066/14.12.2010г.

ІІІ.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за отразяване промяната на начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост на имотите съобразно настоящото решение .

1.Васил Георгиев Каридков- за                     8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                   10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                     12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 13   , „против”-0   ,”въздържали се”-0  /кворум 10/

ПО ТОЧКА 6.Учредяване безвъзмездно право на строеж върху терени-общинска собственост на граждани, с които са сключени Договори за съвместна дейност от 1993г. и 1996г./ДЗ№ 908/

ОбС-Царево

Р Е Ш И :№583

         Отлага за следващо заседание разглеждането на ДЗ № 908.

гласували”за”-  13  , „против”- 0  ,”въздържали се”- 0

ПО ТОЧКА 7.Приемане на решение относно:Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци  на територията на община Царево . /Предл.914/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.1 ал.2 от ЗМДТ, чл.61”м” ал.1 т.2     от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, ДВ. Бр.98/2010г.   ОбС-Царево

Р Е Ш И :№584

Приема предложената промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Царево, а именно :

Чл.52 ал.1 т.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Царево да стане така :”Физическите лица, вкл. едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от Приложение №4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определения данък е с най-висок размер.За извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.

гласували”за”- 13   , „против”-0  ,”въздържали се”- 0

ПО ТОЧКА 8.Приемане на решение относно: Прилагане на система за делегирани бюджети от детските заведения на територията на община Царево . /ДЗ№ 904/

На основание § 53 ал.2-8 от от ПЗР на  ЗДБРБ за 2011г.

Р Е Ш И : №585

1.Детските заведения на територията на община Царево, считано от 2011 год., да прилагат системата на делегирани бюджети.

2.Възлага на Директор дирекция „ОКЗСИЕО” при община Царево в срок до 28.02.2011 год. да осигури изпълнението на изискванията на § 53 , ал.2-8 от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 год.

1.Васил Георгиев Каридков-за                      8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                   10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                     12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 12   , „против”- 0  ,”въздържали се”- 0

         ПО ТОЧКА 9.Приемане на решение относно : Разкриване на „Клуб на пенсионера”в с.Лозенец, община Царево ./ДЗ№ 906/

        

         На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.36 ал.5 от ППЗСП във връзка с Раздел ІІ т.9 от Правилника за организацията и дейността на клубовете на пенсионери и инвалиди на територията на община Царево ОбС-Царево

Р Е Ш И :№586

1.Разкрива „Клуб на пенсионера” в с.Лозенец, община Царево в помещение-общинска собственост.

2.Средствата за финансиране на „Клуб на пенсионера”/трудови разходи и издръжка/ да се осигурят от собствени приходи по бюджет 2011г.

3.Възлага на кмета на общината да осигури подходящо обзавеждане за функционирането на клуба.

гласували”за”- 13   , „против”-  0 ,”въздържали се”- 0

ПО ТОЧКА 10.Приемане на решение за предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ 44094.42;  ПИ 44094.18.1 и ПИ 44094.18.2- общинска собственост в м.”Рибарницата”, землище с.Лозенец във връзка с парцеларен план на трасе за външно ел.захранване за обект”Бетонов център и складова база в УПИ ІV/ПИ 44094.18.132, м.”Хаджияневци” в землище с.Лозенец./ДЗ№ 907/

На  основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ ОбС-Царево

РЕШИ :№587

 Дава предварително съгласие за изграждане на кабелно захранване – 20 кV през ПИ №44094.42, ПИ №44094.18.1 и ПИ № 44094.18.2- общинска собственост в м.”Рибарницата ”, землището на с.Лозенец във връзка с ПУП – парцеларен план за външно ел.захранване на обект”Бетонов център и складова база в УПИ ІV/ПИ № 44094.18.132/, м.”Хаджияневци” в землището на с.Лозенец.

гласували”за”-13    , „против”-0   ,”въздържали се”- 0

ПО ТОЧКА 11.Приемане на решение за учредяване на безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ 00878.502.149 по КК на гр.Ахтопол ./ДЗ№ 909/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 от ЗОС и чл.47 ал.2 от НРПУРИВОС във връзка с чл.62 от Закона за енергетиката ОбС-Царево

РЕШИ :№588

Учредява безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР”АД върху ПИ№ 00878.502.149 по КК на гр.Ахтопол, с начин на трайно ползване:за електроенергийно производство, за изграждане на трафопост със застроена площ от 12/дванадесет/кв.м. на стойност 3600/три хиляди и шестстотин/ лева без ДДС.

Възлага на кмета на община Царево, след решение на ОбС-Царево да издаде заповед за учредяване безсрочно право на строеж върху горецитирания имот и след заплащането да сключи договор за учредяване безсрочно право на строеж.

1.Васил Георгиев Каридков-за                      8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                   10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                     12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-13    , „против”-0   ,”въздържали се”- 0

ПО ТОЧКА 12.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ 48619.501.108 по КК на гр.Царево ./ДЗ№ 910 /

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№589

Одобрява изготвената пазарна оценка на ПИ № 48619.501.108 по КК на гр.Царево в размер на 72 980 лева/седемдесет и две хиляди деветстотин и осемдесет/лева без ДДС и определя същата за първоначална тръжна цена.

Открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно : дворно място с площ от 499 кв.м., представляващо ПИ № 48619.501.108 по КК на гр.Царево, актуван с АЧОС № 1349/12.08.2010г.

Определя следните задължителни условия :

Начална цена в размер на 72 980/седемдесет и две хиляди деветстотин и осемдесет/лева без ДДС.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване съгласно изискванията на НРПУРИВОС на община Царево.

1.Васил Георгиев Каридков-за                      8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                   10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                     12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 10  , „против”- 3  ,”въздържали се”-0

ПО ТОЧКА 13.Приемане на решение относно:Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №00878.501.413, кв.59 гр.Ахтопол. /ДЗ№ 913/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ ОбС-Царево

РЕШИ :№590

Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №00878.501.413 /УПИ ІV/, с което имотът да се отреди за озеленяване и трафопост.

Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед за служебно изработване на ПУП-ПРЗ съгласно изискванията на чл.135 ал.3,5 от ЗУТ.

гласували”за”- 13   , „против”- 0  ,”въздържали се”- 0

ПО ТОЧКА 14.Приемане на решение относно:Провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от пет години на ПИ № 44094.34.10 по КК на с.Лозенец, с площ на имота 26.876 дка, с начин на трайно ползване „ язовир „/ДЗ№ 915/

На основание § 4 ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване и във връзка с чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.12 ал.1 и 2 от НРПУРИВОС, приетата с Решение № 564 от Протокол №44/27.01.2011г. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2011 година ОбС-Царево

РЕШИ :№591

Открива процедура  по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на ПИ № 44094.34.10 по КК  на с.Лозенец с площ от 26.876 дка, с начин на трайно ползване”язовир” с граници на имота :№ 44094.34.11; 44094.34.12;  44094.34.15; 44094.34.17;  44094.34.4;

44094.24.9, за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост №19/02.07.1998г.

Определя следните задължителни условия :

Начална тръжна цена -134 лева на месец без ДДС, 1608 лева на година без ДДС.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

В седмодневен срок от влизане в сила заповед за определяне на участника спечелил търга, последният внася гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща ежемесечно до 25-то число на текущия месец.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-за                      8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов- за                    Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                   10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                     12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12    , „против”- 1  ,”въздържали се”- 0

ПО ТОЧКА 15.ДЗ от кмета на община-Царево относно : Решение № 69/ 03.02. 2011г. на МС за търсене и проучване на нефт и природен газ м. ”Силистар”/ДЗ№ 919/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА   ОбС-Царево

РЕШИ :№592

Възлага на кмета на община Царево да обжалва пред Върховния административен съд Решение № 69/ 03.02.2011г. на МС на РБългария .

гласували”за”- 13   , „против”- 0  ,”въздържали се-0

ПО ТОЧКА 16.Разглеждане Молба от физическо лице за безвъзмездна еднократна парична помощ./ДЗ№ 905/

На основание чл.21 ал.1 т.23   ОбС-Царево

РЕШИ :№593

Препраща молбата на Митко Христов  Василев от гр.Царево за разглеждане от Общинска комисия за отпускане на финансова помощ на тежкоболни и социално слаби лица

гласували”за”-13    , „против”- 0  ,”въздържали се”- 0

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                    /Д.Градев/

         ПРОТОКОЛЧИК :/п/

                                  /П.Янчева/

Read 4462 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево