Tuesday, 27 January 2015 10:16

Протокол 47

Rate this item
(0 votes)

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 47

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на  26  .04./ вторник / 2011 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево се проведе  ЧЕТИРИДЕСЕТ И  СЕДМО  заседание на ОбС-Царево.

ДНЕВЕН РЕД :

1.Питания

2.На основание чл.4 и 5 от ЗМВР, чл.21 ал.2 от ЗМСМА отчет за работата на РУП -Царево за 2010 год.

3.Предложение  от Ваня Атанасова-председател на ПК по „ОКСЗВСД” към ОбС-Царево за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинска администрация-Царево /Предл№ 966/

4.Обсъждане доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2010 година в народните читалища на територията на община Царево ./№ 950, 952; 953; 961; 968/

5.Приемане Годишен финансов отчет за 2010г. на общинска аптека”Здравец-Ц” ЕООД- гр.Царево./ДЗ№965”

         6.Приемане Годишен финансов отчет за 2010г. на „СБАЛВБ-Царево”-ЕООД./ДЗ№ 979/

7.Приемане Общинска програма за закрила на детето в община Царево за 2011 година./ДЗ№ 958/

8.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Царево за 2011 год./ДЗ№ 960/

9.Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Царево./Отчет № 973/

10. Приемане Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община Царево ./972/

11.Приемане промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Царево /НОАМТЦУОЦ/ ДЗ№ 967/

12.Одобряване Схеми за поставяеми обекти по чл.56 от ЗУТ за населените места- гр.Царево, гр.Ахтопол, с.Лозенец./ДЗ№ 951/

13.Приемане на решение относно обявяване на ПИ №129021 и ПИ№129022 по КВС на с.Велика и ПИ№66528.4.3 по КК на с.Синеморец за частна общинска собственост./ДЗ№ 959/

14.Приемане на решение относно обявяване на ПИ № 00878.107.1, ПИ№ 00878.107.36 и ПИ №00878.107.38 по КК на гр.Ахтопол за частна общинска собственост./ДЗ№ 962/

15.Приемане на решение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV предвиден за озеленяване и трафопост кв.1 „Ваканционно селище Лозенец”.ДЗ№ 948

16.Приемане на решение за обявяване на 140/10688 кв.м. ид.части от  ПИ №48619.501.359 по КК на гр.Царево за частна общинска собственост /ДЗ№ 949/

17.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ№ 00878.501.614 по КК на гр.Ахтопол ./ДЗ№954/

18.Приемане на решение за отпадане от списъка на имоти-публична общинска собственост и обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот 402 кв.м. в гр.Ахтопол отреден за църква. ./ДЗ№ 956/

19.Приемане на решение за даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ и УПИ ІІІ / 00878.501.1 и 00878.501.617/  кв.1 гр.Ахтопол с цел урегулиране на нов УПИ ІІІ с площ от 75 кв.м. „за трафопост”.ДЗ№ 957/

20.Приемане на решение за одобряване на предварително съгласие за сключване на договор за замяна между община Царево и „Сан сити” ООД./ДЗ№ 963/

21.Приемане на решение за отпадане от списъка на имоти-публична общинска собственост и обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот  УПИ ХVІІІ кв.4 по ПУП на гр.Царево, м.”Арапя” отреден”за трафопост”./ДЗ 969/

22.Приемане на решение за провеждане на конкурс за предоставяне под наем за срок от пет години на общински имоти и части от общински имоти-публична общинска собственост ./ДЗ№ 971/

23.Приемане на решение за определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Царево, където е издадено разрешението ./ДЗ№ 981/

24.Приемане на решение за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне под аренда на поземлен имот № 48619.57.835  по КК на гр.Царево./ДЗ№ 977/

25.Приемане на решение на ОбС във връзка с ДЗ от кмета на община Царево инж.П.Арнаудов относно:Постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от 03.12.2010г. на весела Пеева-прокурор при Окръжна прокуратура Бургас против длъжностното лице Росица Димова Тодорова-изп.длъжността гл.счетоводител на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД./ ДЗ№ 918/

26.Приемане на решение по провеждане на публичен търг за ПИ№ 48619.45.31 по КК на гр.Царево, м.”Плаката”./ДЗ№ 974/

27. Приемане на решение за прекратяване на съсобственост между община Царево с.Лозенец и „Ирис-Д” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София./ДЗ№ 976/

28.Приемане на решение за провеждане на конкурс за предоставяне под наем за срок от пет години на общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.3 по КК на с.Варвара./ДЗ№ 978/

29. Приемане на решение за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ №00878.501.413 /УПИ ІV/ кв.59 гр.Ахтопол./ДЗ№ 980/

30. Разглеждане Отчет за дейността на ОбС Царево и неговите постоянни комисии за периода м. август 2010г-март 2011 г.

Гласували”за”-13,”против”-0,”въздържали се”-0

 ПО ТОЧКА1.Питания

ПО ТОЧКА2.На основание чл.4 и 5 от ЗМВР, чл.21 ал.2 от ЗМСМА отчет за работата на РУП -Царево за 2010 год.

ПО ТОЧКА3.Предложение  от Ваня Атанасова-председател на ПК по „ОКСЗВСД” към ОбС-Царево за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинска администрация-Царево /Предл№ 966/

Дечо Градев:Предложението е следното :

На основание чл.33 ал.1 т.2 от ЗМСМА  ОбС-Царево,

Изменя текста на чл.35 ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинска администрация-Царево и същият придобива следния вид :

Чл.35 ал.5.Всяко заседание завършва с питания и отговори на кмета и други длъжностни лица от състава на общинската администрация относно изпълнението на приети решения на съвета или по поставени от общинските съветници питания и актуални въпроси.

гласували”за”- 6   ,”против”- 6  , „въздържали се”- 1 / не се приема/

ПО ТОЧКА4.Обсъждане доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2010 година в народните читалища на територията на община Царево ./№ 950, 952; 953; 961; 968/

На основание чл.26”а” ал.5 от ЗНЧ ОбС-Царево

РЕШИ :№ 611

1.Приема Доклади за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства на читалищата в община Царево за 2010 г.

гласували”за”-9  , „против”-0,  „въздържали се”-0

Димитър Чернев не гласува поради деклариран конфликт на интереси.

ПО ТОЧКА5.Приемане Годишен финансов отчет за 2010г. на общинска аптека”Здравец-Ц” ЕООД- гр.Царево./ДЗ№965”

На основание чл.137 ал.1 т.3 от ТЗ, чл.8 ал.1 т.3 от Наредбата за условията и реда, при които община Царево упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества,ПМС 324 от 2010г. ОбС-Царево

РЕШИ :№ 612

1.Приема Годишния финансов отчет за 2010 г. на общинска аптека”Здравец-Ц” ЕООД гр.Царево, проверен и заверен от регистриран одитор Стефан Корадов, и доклада за дейносттай.

1.Васил Георгиев Каридков- възд.                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-възд.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-отс.                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-9  , „против”- 0  ,”въздържали се”-2 /приема се/

2.Определя размер  на фонд”Дивидент”от остатъчната печалба за 2010г.

-50% за община Царево

1.Васил Георгиев Каридков- за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-отс.                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0 /приема се/

3.За допълнително материално стимулиране за работещите/с изключение на управителя/ в „Здравец –Ц” ЕООД да се изплати по една брутна работна заплата.

1.Васил Георгиев Каридков- за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-отс.                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0 /приема се/

4.В срок до 30 октомври 2011 год.  задължава управителя на дружеството ”Здравец-Ц”ЕООД да въведе специализиран счетоводен  продукт.

1.Васил Георгиев Каридков- за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0 /приема се/

5.Неразпределените печалби от минали години и остатъкът от Фонд „Дивидент” след извършените разходи по т.3 и т.4 да бъдат отнесени към фонд ”Резервен”.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0 /приема се/

         ПО ТОЧКА6.Приемане Годишен финансов отчет за 2010г. на „СБАЛВБ-Царево”-ЕООД./ДЗ№ 979/

        

         На основание чл.137 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.1 т.3 от Наредбата за условията и реда, при които община Царево упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества ОбС-Царево

РЕШИ : № 613

1.Приема Годишен финансов отчет за 2010г. на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД проверен и заверен от регистриран одитор Стефан Корадов и доклада за дейността й.

1.Васил Георгиев Каридков-възд.                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-възд.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-възд.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-10  , „против”- 0  ,”въздържали се”-3 /приема се/

         2.Неразпределената печалба в размер на 42 х.лв. да се прехвърли във фонд „Резервен”.

         3.Непокритата загуба да се покрие от фонд”Резервен” до неговия размер.

1.Васил Георгиев Каридков-възд.                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-възд.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-възд.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-10  , „против”- 0  ,”въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА7.Приемане Общинска програма за закрила на детето в община Царево за 2011 година./ДЗ№ 958/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА , чл.3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето ОбС-Царево

РЕШИ : №614

Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2011 година .

гласували”за”-12  , „против”- 0  ,”въздържали се”-0 /приема се/

почивка от 40 мин. до 13.00 часа

ПО ТОЧКА8.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Царево за 2011 год./ДЗ№ 960/

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36”б” ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ОбС-Царево

РЕШИ : №615

1.Приема Годишен план за развитие  на социалните услуги в община Царево за 2011 година.

2.Възлага на кмета на община Царево в 14-дневен срок от приемането на Плана за развитие на социалните услуги, същият да бъде предоставен на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция”СП” гр.Царево.

гласували”за”- 11 , „против”- 0  ,”въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА9.Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Царево./Отчет № 973/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ : №616

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Царево за 2010г.

гласували”за”- 10 , „против”- 0  ,”въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА10. Приемане Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община Царево . /972/

На основание чл.21 ал.1 т.21 и 23 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ : №617

Приема Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община Царево .

гласували”за”- 13 , „против”- 0  ,”въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА11.Приемане промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Царево /НОАМТЦУОЦ/ ДЗ№ 967/

На основание чл.21 ал.1 т.7  или 21 ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :№618

Създава преходни и заключителни разпоредби към НОАМТЦУОЦ, пар.1 със следното съдържание : Срокът за подаване на декларации по образец по чл.67 ал.3 от ЗМДТ за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци за 2011 год. е 30 април 2011 година.

Настоящата промяна се отнася само за имоти-публична общинска собственост, предоставени за управление от училищата в общината.

 1.Васил Георгиев Каридков-прот.             8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 10    ,”против- 3  ,”въздържали се „-0/приема се/

ПО ТОЧКА12.Одобряване Схеми за поставяеми обекти по чл.56 от ЗУТ за населените места- гр.Царево, гр.Ахтопол, с.Лозенец./ДЗ№ 951/

Да отпаднат от схемата за поставяеми обекти  предвидените такива за поставяне непосредствено пред сградата  на недвижим имот находящ се в гр.Царево, ул.Хан Аспарух бл.4 /бивш военен стол/.

гласували”за”-8,”против”-3,”въздържали се”-2 /приема се/

Да отпаднат от схемата за поставяеми обекти   в Ахтопол  обект  №1  в кв.3 /до Гръцкото училище/    

                  гласували”за” -10 ,”против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

Р Е Ш И :№619

 Одобрява схеми за поставяеми обекти по чл.56 от ЗУТ за населените места :гр.Царево, гр.Ахтопол и с.Лозенец .

гласували”за”-10     ,”против- 1  ,”въздържали се „-0 /приема се/

ПО ТОЧКА13.Приемане на решение относно обявяване на ПИ №129021 и ПИ№129022 по КВС на с.Велика и ПИ№66528.4.3 по КК на с.Синеморец за частна общинска собственост./ДЗ№ 959/

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.4 ал.1 от НРПРИВОС на община Царево и във връзка с Решение № 582/21.02.2011г. на ОбС –Царево ОбС-Царево

Р Е Ш И :№620

Да отпаднат от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обявят за частна общинска собственост следните недвижими имоти :

1.ПИ № 129021 с площ от 3217 кв.м. по КВС на с.Велика  с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”.

2. ПИ № 129022 с площ от 2601 кв.м. по КВС на с.Велика  с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”.

3.ПИ № 66528.4.3 с площ от 8259 кв.м. по КК на с.Синеморец  с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11    ,”против”- 1  , „въздържали се”-0/приема се/ 

ПО ТОЧКА14.Приемане на решение относно обявяване на ПИ № 00878.107.1, ПИ№ 00878.107.36 и ПИ №00878.107.38 по КК на гр.Ахтопол за частна общинска собственост./ДЗ№ 962/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.4 ал.1 от НРПРИВОС на община Царево и във връзка с Решение № 582/21.02.2011г. на ОбС –Царево ОбС-Царево

Р Е Ш И :№621

Да отпаднат от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обявят за частна общинска собственост следните недвижими имоти :

1.ПИ № 00878.107.1 с площ от 11795 кв.м. по КК на гр.Ахтопол с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска  земя”.

2. ПИ № 00878.107.36 с площ от 3730 кв.м. по КК на гр.Ахтопол с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”.

         3. ПИ № 00878.107.38 с площ от 1164 кв.м. по КК на гр.Ахтопол с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 12   ,”против”- 0  , „въздържали се”- 0/приема се/

ПО ТОЧКА15.Приемане на решение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV предвиден за озеленяване и трафопост кв.1 „Ваканционно селище Лозенец”./ДЗ№ 948/

        

         На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134 ал.1 т.6 от ЗУТ ОбС-Царево

Р Е Ш И :№ 622

Дава съгласие за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV /ПИ 44094.502.233/, с което да се предвиди отделно УПИ с площ от 30 кв.м.”за трафопост” и осигури транспортна връзка с широчина 4 метра към ПИ44094.5. 948, ПИ № 44095.5.955.

Кметът на община Царево да издаде заповед по чл.135 ал.3 от ЗУТ за служебно изработване .

гласували”за”-12    ,”против”- 0  , „въздържали се”-  0/приема се/

ПО ТОЧКА16.Приемане на решение за обявяване на 140/10688 кв.м. ид.части от  ПИ №48619.501.359 по КК на гр.Царево за частна общинска собственост /ДЗ№ 949/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.4 ал.1 от НРПУРИВОС на община Царево и във връзка с Решение №395 от 12.03.20101г. на ОбС-Царево

Р Е Ш И :№623

Да отпаднат от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обявят за частна общинска собственост 140/ 10688 кв.м. ид.части от ПИ № 48619.501.359 по КК на гр.Царево със стар идентификатор – част от улица с ос.т. 276-277-278.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за               12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12    ,”против”-0   , „въздържали се”- 0/приема се/

ПО ТОЧКА17.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за ПИ№ 00878.501.614 по КК на гр.Ахтопол ./ДЗ№954/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 и чл.41 ал.2 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

Р Е Ш И :№624

Определя пазарна цена на ПИ №00878.501.614 по КК на гр.Ахтопол в размер на 116130/сто и шестнадесет хиляди сто и тридесет/лева без ДДС.

Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно : дворно място с площ от 594 кв.м., представляващо ПИ № 00878.501.614 по КК на гр.Ахтопол, актуван с АЧОС №1396/09.02.2011 год.

Определя следните задължителни условия :

Начална цена в размер на 116130/сто и шестнадесет хиляди сто и тридесет/лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.          10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 9   ,”против”-3   , „въздържали се”- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА18.Приемане на решение за отпадане от списъка на имоти-публична общинска собственост и обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот 402 кв.м. в гр.Ахтопол отреден за църква. /ДЗ№ 956/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.4 ал.1 от НРПУВОС и във връзка със Заповед № РД-01-122/15.02.2005г. на кмета на община Царево ОбС-Царево

Р Е Ш И :№625

Да отпадне от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обяви за частна общинска собственост следния недвижим имот:402 кв.м., които съгласно Заповед № РД-01-122/15.02.2005г. на кмета на община Царево са урегулирани в УПИ VІІІ кв.3 по ПУП на гр.Ахтопол

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров- за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев-за               12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12    ,”против”-0   , „въздържали се”- 0 / приема се/

ПО ТОЧКА 19.Приемане на решение за даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ и УПИ ІІІ / 00878.501.1 и 00878.501.617/  кв.1 гр.Ахтопол с цел урегулиране на нов УПИ ІІІ с площ от 75 кв.м. „за трафопост”./ДЗ№ 957/

На основание  чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ ОбС-Царево

Р Е Ш И :№626

Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УП ІІ и УПИ ІІІ кв.1 гр.Ахтопол/ПИ 00878.501.1 и ПИ 00878.501.617/, с което да се урегулира нов УПИ ІІІ с площ от 75 кв.м.”за трафопост” по приложения към ДЗ проект-предложение.

Възлага на Кмета на община Царево да издаде заповед по чл.134 ал.3 и 5 от ЗУТ за служебно изработване на плана.

гласували”за”- 12   ,”против”-0   , „въздържали се”-  0/приема се/

ПО ТОЧКА20.Приемане на решение за одобряване на предварително съгласие за сключване на договор за замяна между община Царево и „Сан сити” ООД./ДЗ№ 963/

На основание чл.21 ал.5 от ЗОС и чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОбС-Царево

Р Е Ш И :№627

Одобрява предварително съгласие по чл.21 ал.5 от ЗОС постигнато на 31.03.2011г. между кмета на община-Царево и „Сан сити” ООД, съгласно приложението.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                       Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-възд.          10.Илия Йовнов Илиев-отс.

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев-възд.          12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 9   ,”против”- 0  , „въздържали се”- 2/приема се/

ПО ТОЧКА21.Приемане на решение за отпадане от списъка на имоти-публична общинска собственост и обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот  УПИ ХVІІІ кв.4 по ПУП на гр.Царево, м.”Арапя” отреден”за трафопост”./ДЗ 969/

На основание чл21 ал1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.4 ал.1 от НРПУРИВОС и във връзка със Заповед № РД-01-215/07.04.2011 година на кмета на община Царево ОбС-Царево

Р Е Ш И :№628

Да отпадне от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обяви за частна общинска собственост следния недвижим имот : УПИ ХVІІІ в кв. 4 по ПУП на гр.Царево, м.”Арапя”, отреден „за трафопост”.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-отс.

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 11   ,”против”- 0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА22.Приемане на решение за провеждане на конкурс за предоставяне под наем за срок от пет години на общински имоти и части от общински имоти-публична общинска собственост ./ДЗ№ 971/

        

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 ал.1 и 2 от НРПУРИВОС и приетата с Решение № 564 от Протокол №44/27.01.2011 год. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост” ОбС-Царево

Р Е Ш И :№ 629

Открива процедура по провеждане на публичен конкурс за предоставяне под наем за срок от три години на имоти и части от имоти-публична общинска собственост, както следва :

гр.Ахтопол

1.Общинско помещение, с площ за наемане 38 кв.м., с предназначение „за аптека”, представляващо част от първи етаж от двуетажна масивна сграда-„Здравна служба”, изградена в ПИ № 00878.501.107 по КК на гр.Ахтопол, за който имот е съставен акт за ПОС №112/15.09.1998 год. с начална конкурсна наемна цена в размер на 150 лева, без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 1800 лв. без ДДС.

2.Общинско помещение, с площ за наемане 33 кв.м. с предназначение”за туристическо бюро”, представляващо част от първи етаж от двуетажна масивна сграда”Здравна служба” гр.Ахтопол, изградена в ПИ №00878.501.107, за който имот е съставен акт за ПОС №112/15.09.1998 год. предвидено за”туристическо бюро” с начална конкурсна наемна цена в размер на 45 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 540 лв. без ДДС.

3.Общинско помещение, с площ за наемане 8 кв.м., с предназначение”за книжарница” представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 00878.501.100.1 по КК на гр.Ахтопол/сграда за култура и изкуство/-АПОС №577/23.07.2010г., изградена в ПИ №00878.501.100 по КК на гр.Ахтопол, с начална конкурсна наемна цена в размер на 32 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 384 лв. без ДДС .

4.Общинско помещение с площ за наемане 57 кв.м., с предназначение „за кафе сладкарница” представляващо част от едноетажна масивна сграда, с идентификатор 00878.501.100.1 по КК на гр.Ахтопол/ сграда за култура и изкуство/-АПОС №577/ 23.07.2010г., изградена в ПИ № 00878.501.100 по КК на гр.Ахтопол, с начална конкурсна наемна цена в размер на 274 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 3 283 лева без ДДС .

с.Лозенец

1.Павилион №1, находящ се в ПИ № 44094.501.406 по КК на с.Лозенец, за който имот е съставен АПОС №149/10.04.2003г., с площ за наемане 16 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 70 лева  без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 840 лева без ДДС .

2. Павилион №2, находящ се в ПИ № 44094.501.406 по КК на с.Лозенец, за който имот е съставен АПОС №149/10.04.2003г., с площ за наемане 16 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 70 лева  без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 840 лева без ДДС .

3.Павилион №3, находящ се в ПИ № 44094.501.406 по КК на с.Лозенец, за който имот е съставен АПОС №149/10.04.2003г., с площ за наемане 16 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 70 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 840 лева без ДДС .

4.Павилион №4, находящ се в ПИ № 44094.501.406 по КК на с.Лозенец, за който имот е съставен АПОС №149/10.04.2003г., с площ за наемане 16 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 70 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 840 лева без ДДС .

5.Павилион №5, находящ се в ПИ № 44094.501.406 по КК на с.Лозенец, за който имот е съставен АПОС №149/10.04.2003г., с площ за наемане 16 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 70 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 840 лева без ДДС .

6.Павилион №6, находящ се в ПИ № 44094.501.406 по КК на с.Лозенец, за който имот е съставен АПОС №149/10.04.2003г., с площ за наемане 16 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 70 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 840 лева без ДДС .

7.Павилион №7, находящ се в ПИ № 44094.501.406 по КК на с.Лозенец, за който имот е съставен АПОС №149/10.04.2003г., с площ за наемане 16 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 70 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 840 лева без ДДС .

8.Павилион №8, находящ се в ПИ № 44094.501.406 по КК на с.Лозенец, за който имот е съставен АПОС №149/10.04.2003г., с площ за наемане 16 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 70 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 840 лева без ДДС .

9.Павилион №9, находящ се в ПИ № 44094.501.406 по КК на с.Лозенец, за който имот е съставен АПОС №149/10.04.2003г., с площ за наемане 16 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 70 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 840 лева без ДДС .

10.Павилион №10, находящ се в ПИ № 44094.501.406 по КК на с.Лозенец, за който имот е съставен АПОС №149/10.04.2003г., с площ за наемане 16 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 70 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 840 лева без ДДС .

11. Павилион №11, находящ се в ПИ № 44094.501.406 по КК на с.Лозенец, за който имот е съставен АПОС №149/10.04.2003г., с площ за наемане 24 кв.м., с начална конкурсна наемна цена в размер на 106 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 1272 лева без ДДС .

с.Кости

1.Общинско помещение, представляващо част от първи етаж от сградата на читалище с.Кости, находящо се в УПИ ІІ кв.32 , за който имот е съставен акт за ПОС №12/15.05.1998г. предвидено за” кафене” с площ за наемане 133 кв.м. с начална конкурсна наемна цена в размер на 208 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 2 500 лева без ДДС.

1.Задължителни условия за провеждане на конкурса :

1.1.Начална цена в размер, посочен за всеки обект .

1.2.Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена, плюс 10% от същата.

2.Допълнителни условия за провеждане на конкурса:

2.1.Участниците в конкурса да са били изрядни платци от предишни договорни отношения с община Царево .

Договорите за наем с класираните участници да бъдат сключени след изтичане срока на  настоящите договори за наем на посочените обекти .

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост при горепосочените условия .

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                       Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-възд.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-отс.

гласували”за”-11    ,”против”- 0  , „въздържали се”-  1 /приема се/

ПО ТОЧКА23.Приемане на решение за определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Царево, където е издадено разрешението ./ДЗ№ 981/

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.24”а”, ал.5 и 6 от Закона за автомобилните превози ОбС-Царево

Р Е Ш И :№630

1.Определя  максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Царево, където е издадено разрешението, считано от 26 май 2011 година, както следва :

 -дневна тарифа – 1.80 лв. на километър ;

- нощна тарифа – 2.20 лв. на километър

1.Васил Георгиев Каридков-за                       8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-/не гласува/    9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-отс.

4.Георги Желязков Бъчваров-възд.            10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                    12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                    13.Яни Костадинов Янев-отс.

гласували”за”-9    ,”против”-0   , „въздържали се”-1 /приема се/ 

ПО ТОЧКА24.Приемане на решение за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне под аренда на поземлен имот № 48619.57.835  по КК на гр.Царево./ДЗ№ 977/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието и приетата с Решение №564, Протокол №44 от 27.01.2011г. на ОбС-Царево, допълнена с Решение №599 , Протокол №46 от 29.03.2011г. на ОбС Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост ОбС-Царево

Р Е Ш И :№ 631

Открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под аренда за срок от 10 години на :

1.Поземлен имот № 48619.57.835 по КК на гр.Царево с площ 10.00 дка, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, четвърта категория, местност”Студения извор” с граници на имота : имот № 48619.57.1; № 48619.57.825; № 48619.57.834, актуван с АЧОС № 916 / 04.01.2008г.

Определя следните задължителни условия :

Начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 17 лева/дка без ДДС.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Начин на плащане на арендната вноска :

Годишната арендна вноска се внася в края на стопанската година, но не по-късно от 30 септември.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-отс.

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-отс.

гласували”за”-10    ,”против”-1   , „въздържали се”- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА25.Приемане на решение на ОбС във връзка с ДЗ от кмета на община Царево инж.П.Арнаудов относно:Постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от 03.12.2010г. на Весела Пеева-прокурор при Окръжна прокуратура Бургас против длъжностното лице Росица Димова Тодорова-изп.длъжността гл.счетоводител на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД./ ДЗ№ 918/

Във връзка с прието от ОбС  Решение № 466 от 28.07.2010г. Доклад за направените констатации  от извършена проверка на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД гр.Царево за периода от 02.05.2007- 31.03.2010г. извършен от д-р Р.П.Едрева – регистриран одитор д.е.с. , диплом № 092 от 1992 год. и на основание чл.8 ал.1 т.9 от Наредбата  за условията и  реда , при които община Царево  упражнява правата си на собственик  върху общинската част от капитала на търговски дружества, ОбС-Царево

Р Е Ш И :№632

1. Възлага на кмета на община Царево да предяви съдебен иск от името на дружеството срещу управителя Николай Михайлов Гавраилов и да определи процесуален представител.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-13    ,”против”- 0  , „въздържали се”- 0 /приема се/

2.Възлага на Управителя на МЦ „Общински медицински център І” ЕООД Царево да предяви съдебен иск от името на дружеството срещу  изпълняващия длъжността гл.счетоводител Росица Димова Тодорова и да определи процесуален представител.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-13    ,”против”- 0  , „въздържали се”- 0 /приема се/

3.Да се изпратят на АДФИ  Доклад за направените констатации  от извършена проверка на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД гр.Царево за периода от 02.05.2007- 31.03.2010г. извършен от д-р Р.П.Едрева – регистриран одитор д.е.с. , диплом № 092 от 1992 год. и Доклади на независимия финансов одитор   върху Годишните финансови отчети на общинска болница „„СБАЛВБ-Царево”ЕООД гр.Царево за 2007-2008-2009 год., проверени и заверени от Стефан Христов Корадов – регистриран одитор .

 гласували”за”-13    ,”против”- 0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА26.Приемане на решение по провеждане на публичен търг за ПИ№ 48619.45.31 по КК на гр.Царево, м.”Плаката”./ДЗ№ 974/

На основание чл.21 ал.1 т.8, т.11 от ЗМСМА

Р Е Ш И :№ 633

Връща Докладна записка  № 974 за промяна на кадастралната карта с цел да се осигури достъп на ПИ № 48619.45.708 до ПИ № 48619.45.32 – път.

гласували”за”-13    ,”против”-0   , „въздържали се”-  0 /приема се/

ПО ТОЧКА27.Приемане на решение за прекратяване на съсобственост между община Царево с.Лозенец и „Ирис-Д” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София./ДЗ№ 976/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и чл.36  от ЗС и чл.43 ал.1 т.4 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

Р Е Ш И :№ 634

Да се прекрати съсобствеността на община Царево върху ПИ №44094.501.388 по КК на с.Лозенец чрез изкупуване на 22/ 532 кв.м. ид.части от ПИ №44094.501.388 по КК на с.Лозенец, актуван с АЧОС  № 1409/12.04.2011г. от „Ирис-Д”ЕООД,ЕИК 831454489, със седалище и адрес на управление- гр.София, ул.”Бачо Киро”№20 на стойност 1721/ хиляда седемстотин двадесет и един/лева без ДДС.

Задължава кмета на община Царево да издаде заповед по продажба на горецитирания имот.

 След заплащането упълномощава кмета на община Царево да сключи договор за покупко-продажба.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-13    ,”против”- 0  , „въздържали се”- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА28. Приемане на решение за провеждане на конкурс за предоставяне под наем за срок от пет години на общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.3 по КК на с.Варвара./ДЗ№ 978/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.12 ал.1 и ал.2 от НРПУРИВОС , приета с Решение 564 от Протокол №44 от 27.01.2011г. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2011 год. ОбС-Царево

Р Е Ш И :№ 635

Открива процедура по провеждане на публичен конкурс за предоставяне под наем за срок от пет години на общинско помещение представляващо самостоятелен обект с идентификатор №10094.501.205.1.3 по КК на с.Варвара, актуван с АПОС № 428/ 17.02.2010г. , с предназначение :индивидуална практика за първична медицинска помощ;  индивидуална практика за специализирана медицинска помощ   „ с площ за наемане 30 кв.м., с граници на обекта : 10094.501.205.1.2.; 10094.501.205.1.5.

1.Задължителни условия за провеждане на конкурса :

1.1.Начална конкурсна наемна цена в размер на 33 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 385 лева без ДДС.

1.2.Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна наемна  цена, плюс 10% от същата.

2.Допълнителни условия за провеждане на конкурса :

2.1.Участниците, в качеството им на медицински лица, да притежават диплом за завършено висше образование по медицина, документ за придобита специалност .

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                         11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев-за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-12    ,”против”- 0  , „въздържали се”-  0 /приема се/

ПО ТОЧКА29. Приемане на решение за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ №00878.501.413 /УПИ ІV/ кв.59 гр.Ахтопол./ДЗ№ 980/

На основание чл.21 ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

Р Е Ш И :№ 636

Одобрява Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на ПИ № 00878.501.413/УПИ ІV/, кв.59 гр.Ахтопол, с което от УПИ ІV-„за жилищно строителство” се променя в УПИ ІV-„за трафопост и озеленяване”.

Решението да се обяви на заинтересованите лица.

гласували”за”- 11   ,”против”-0   , „въздържали се”- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА30.Разглеждане Отчет за дейността на ОбС Царево и неговите постоянни комисии за периода м. август 2010г-март 2011 г.

На основание чл.27 ал.6 от ЗМСМА ОбС-Царево

Р Е Ш И :№ 637

Приема Отчет за дейността на ОбС Царево и неговите постоянни комисии за периода м. август 2010г-март 2011 г.

гласували”за”-11    ,”против”-1   , „въздържали се”- 0 /приема се/

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                  Д.Градев

         ПРОТОКОЛЧИК : /п/

                                            П.Янчева

Read 4514 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево