Tuesday, 27 January 2015 10:12

Протокол 44

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 44

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на  27 .01./ четвъртък / 2011 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево   се проведе  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО  заседание на ОбС-Царево.

На заседанието присъстваха 13 от общо избраните 13 общински съветници.

С 13 гласа”за”,”против”-0 ,”въздържали се”-0 ОбС започна своята работа при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Питания.

2.Приемане на решение относно промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Царево./НОАМТЦУОЦ”/Предл.898/

3.Приемане на решение относно промяна в Наредбата за определяне на местни данъци на територията на община Царево . /Предл.№899/

4.Приемане на решение за одобряване на план-сметка за разходите по чл.66 от ЗМДТ и одобряване на размер на такса битови отпадъци за 2011 година./ДЗ№ 900/

5.Приемане на решение за одобряване на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2011 година на територията на община Царево. /ДЗ№ 872/

6.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2011 година./ДЗ№ 901/

7.Приемане на решение  за допълване на Решение №346 от Протокол №29/29.10.2009г. на ОбС-Царево./ДЗ№ 892/

8.Приемане на решение относно изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост ./ДЗ№ 882/

9.Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Царево./ДЗ№ 881/

10.Приемане на решение по провеждане на публичен търг за ПИ№ 00878.503.458 по КК на гр.Ахтопол./ДЗ№884/

11.Приемане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за външно ел.захранване на обект”Вилни сгради” в ПИ 48619.54.633 в землището на гр.Царево./ДЗ№ 885/

12.Приемане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за външно ел.захранване на обект”Електрозахранване на КШР „ в ПИ 48619.6.521 и ПИ 48619.6.533 в землището на гр.Царево./ДЗ№ 886/

13. Приемане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за външно ел.захранване на обект ”Жилищна сграда за сезонно обитаване” в ПИ 66528.3.276 в землището на с.Синеморец./ДЗ№ 887/

14.Приемане на решение за Жилищна сграда за сезонно обитаване” в ПИ 66528.1.233 в землището на с.Синеморец./ДЗ№888/

15.Приемане на решение за кандидатстване на община Царево за безвъзмездна финансова помощ с проект ”Разширение, реконструкция, рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище-Мичурин” по Мярка 3.3 Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки , Приоритетна ос 3:Мерки от общ интерес на Оперативна програма за развитие на сектор”Рибарство” /2007-2013/ДЗ №889/

16.Приемане на решение относно учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ № 48619.501.343 по КК на гр.Царево . /ДЗ№ 894/

17.Приемане на решение относно учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ № 00878.501.646 по КК на гр.Ахтопол . /ДЗ№ 895/

18.Приемане на решение относно даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-545, м.”Арапя” , землище Царево./ДЗ№ 896/

19.Приемане на решение относно прекратяване на съсобственост върху ПИ №62459.501.248 и ПИ№ 62459.501.249 по КК на с.Резово, чрез изкупуване общинските части от имотите./ДЗ№ 897/

20.Приемане на решение за утвърждаване на направените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на общината и председателя на ОбС за периода 01.07.-30.09.2010г./ДЗ№880/

ПО ТОЧКА 2.Приемане на решение относно промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Царево./НОАМТЦУОЦ”/Предл.898/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ и пар.25 ал.2 от ЗИДЗМДТ, ДВ бр.98/2010 г. ОбС-Царево

РЕШИ :№560

Приема предложените промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Царево, както следва :

І.1.В чл.3 ал.2, изречение второ се изменя така”Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим „

2.В изречение трето думите”в първия срок” се заменят с”от 1 март до 30 април”.

3.  В чл.3 ал.3 т.3 след думата „върху”се изменя така :”По-високата между отчетната им стойност на активите по счетоводни данни към 31.12.на предходната година и данъчната оценка”, съгласно Приложение № 2.

гласували”за”-7 ,”против”-5, „въздържали се”-0/приема се/

4.В чл.3 се създава нова ал.5 със съдържание :”Срокът за подаване на декларации по образец по чл.67 ал.3 от ЗМДТ за определяне на такса за битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци е 30 ноември на предходната година.”

ІІ.В чл.4 т.8 отпада.Точка 9 и 10 стават т.8 и т.9.

ІІІ.Чл.17 т.2 се изменя така:”Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок по-голям от 1 година се издава от кмета на общината, след решение на ОбС.

ІV.Създава се чл.18 със съдържание:”Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл.4 ал.1-5 от ЗМДТ”.

V.В Приложение №1 т.8”туристическа такса”-отпада.

гласували”за”-9 ,”против”-3, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 3.Приемане на решение относно промяна в Наредбата за определяне на местни данъци на територията на община Царево . /Предл.№899/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.1 ал.2 от  ЗМДТ и пар.25 ал.1 и пар.26  от ЗИДЗМДТ, ДВ бр.98/2010 г. ОбС-Царево

РЕШИ :№561

Приема предложените промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Царево, както следва :

І.В чл.2 от Наредбата се добавя т.7”Туристически данък”

ІІ.Чл.7 ал.4 –отпада.

ІІІ.1.Чл.11 ал.1 се заменя така:”Данакът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим”.

2.Ал.2 се изменя така:”На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто”.

гласували”за”- 12   ,”против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ІV.В чл.15 се правят следните промени:”Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя по населени места, както следва :

ІV.1.За жилищни имоти на граждани и фирми-Царево -1 на хиляда, Ахтопол-1.5 на хиляда, Лозенец-4 на хиляда, Синеморец и Варвара-3.5 на хиляда, за останалите населени места – 2.5 на хиляда върху данъчната оценка.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                8.Живко Тодоров Жеков-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.          9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                     Димитрова-за-възд.

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                10.Илия Йовнов Илиев-прот.

5.Дечо Градев Градев-възд.                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- прот.             12.Стоян Димов Николов-прот.

7.Димо Стоянов Джапунов-прот.                 13.Яни Костадинов Янев-прот.

гласували”за”- 0   ,”против”-9, „въздържали се”-3/не се приема/

ІV.2.За нежилищни имоти на граждани и фирми Царево -1.5 на хиляда, Ахтопол -1.7 на хиляда, Лозенец-4.3 на хиляда, Синеморец и Варвара -4.0 на хиляда, за останалите населени места -2.7 на хиляда върху данъчната оценка.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                8.Живко Тодоров Жеков-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.          9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                     Димитрова-възд.

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                10.Илия Йовнов Илиев-прот.

5.Дечо Градев Градев-възд.                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- прот.             12.Стоян Димов Николов-прот.

7.Димо Стоянов Джапунов-прот.                 13.Яни Костадинов Янев-прот.

гласували”за”- 0   ,”против”-9, „въздържали се”-3/не се приема/

V.1.В чл.17 ал.1 се правят следните промени :”Данъчната оценка на нежилищните  имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, съгласно Приложение №2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти-данъчната им оценка, съгласно Приложение №2 от ЗМДТ.

2.В ал.2 след думата”предприятие”се добавя текста”е по-високата между”.

VІ.В чл.20 думата”Чл.17”отпада.

VІІ.В чл.41 ал.8 числото 150 се заменя с 200.

2.В ал.12 думите”шейни в размер 100 лв.” се заменят с „шейни и превозни средства от категория  L7е от Закона за движение по пътищата в размер на 100 лв.”

VІІІ.Чл.46 ал.1 става така:”Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто”.

ІХ.Саздава се раздел шести”Туристически данък”.

Чл.57 ал.1.С туристически данък се облагат нощувките.

Ал.2.Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

Ал.3.Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Ал.4.Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл.58, ал.1.Размерът на туристическия данък се определя за всяка нощувка за всички населени места в общината, съобразно категоризацията на средствата за подслон и местата за настаняване, както следва :

-категория 1 звезда – 0.20 лв.;

-категория 2 звезди – 0.20 лв;

-категория 3 звезда – 0.30 лв.;

-категория 4 звезди – 0.50 лв;

-категория 5 звезди – 0.50 лв;

Ал.2.Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1.

Ал.3.Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Чл.59.Приходите от туристически данък се разходват за мероприятия по чл.10 ал.2 от Закона за туризма.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- за             12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-10    ,”против”-2, „въздържали се”-0/приема се/

В чл.15 на Наредбата, изречение второ текста се променя така :”Съгласно данъчната оценка по чл.17 от Наредбата” като „и отчетната стойност” отпада.

гласували”за”-12    ,”против”-, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 4.Приемане на решение за одобряване на план-сметка за разходите по чл.66 от ЗМДТ и одобряване на размер на такса битови отпадъци за 2011 година./ДЗ№ 900/

На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 от ЗМДТ ОбС-Царево

РЕШИ :№562

І.Одобрява План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата на територията на община Царево за 2011 година, съгласно Приложение №1.

ІІ.На основание чл.67 ал.2 и 4 от ЗМДТ основата за изчисляване на размера на таксата за услугите”сметосъбиране и сметоизвозване”, „Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения”и”Чистотата на териториите за обществено ползване”да бъде промил върху данъчната оценка на жилищните имоти и по-високата между данъчната и отчетната стойност за нежилищни имоти на фирми”.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                 8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                         Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-възд.                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-възд.

6.Димитър Михайлов Чернев- за             12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 9   ,”против”-1, „въздържали се”-2/приема се/

ІІІ.На основание чл.62 , 63, ал.1 , чл.66 и чл.67 ал.2 от ЗМДТ ОбС-Царево определя за 2011 година следните размери на такса битови отпадъци:

1.За жилищни имоти на граждани и за жилища на фирми и предприятия-1.5 на хиляда върху данъчната оценка на имоти на физически и юридически лица за всички населени места.

По видове дейности таксата е, както следва :

-за сметосъбиране и сметоизвозване                              0.7 на хиляда;

-за експлоатация претоварна станция и депо за ТБО       0.3 на хиляда ;

-за поддържане чистота на територии за обществено

ползване                                                                         0.5 на хиляда

2.За нежилищни имоти на граждани – 2 на хиляда върху данъчната оценка на имота

По видове дейности таксата е, както следва :

-за сметосъбиране и сметоизвозване                              0.9 на хиляда;

-за експлоатация претоварна станция и депо за ТБО       0.4 на хиляда ;

-за поддържане чистота на територии за обществено

ползване                                                                        0.7 на хиляда;

3.За нежилищни имоти на фирми и предприятия – 4 на  хиляда върху по-високата  между данъчната и отчетната стойност  на имота за юридически лица.

По видове дейности таксата е, както следва :

-за сметосъбиране и сметоизвозване                              1.8 на хиляда;

-за експлоатация претоварна станция и депо за ТБО       0.8 на хиляда ;

-за поддържане чистота на територии за обществено

ползване                                                                         1.4 на хиляда

4.В левове, в зависимост от броя на декларираните до 30.11.2010г.съдове за изхвърляне на битови отпадъци на стопанските субекти –размер на таксата в годишен размер на контейнер тип”Бобър” 1.1 куб.м. е 1700 лв.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                      Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за             12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 12   ,”против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

Р А З М Е Р

НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.

                                                                              в промили

Дейност                                      жилищни имоти        нежилищни имоти

                                               физ.лица и фирми         физ.лица   фирми

1.Такса”Сметосъбиране и сметоизвозване”     0.7                       0.9            1.8

2.Такса”Експлоатация претов.станция и

   депо ТБО”                                                  0.3                       0.4            0.8

3.Такса”Поддържане чистота на територии

    общ.ползване”                                           0.5                      0.7            1.4

                                                             _________________________________

                                       ОБЩО :                     1.5                       2.0            4.0

                                                             =========================

4.За контейнер тип „Бобър”1.1.куб.м.   - 1700 лв.

      

ПО ТОЧКА 5.Приемане на решение за одобряване на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2011 година на територията на община Царево. /ДЗ№ 872/

На основание чл.26 ал.2 от ЗНЧ   ОбС-Царево

РЕШИ :№563

1.Приема програмите за развитие на читалищната дейност на 5-те читалища на територията на община Царево.

2.Финансирането на тези програми да бъде решено при приемане на бюджета на Община Царево за 2011 година.

гласували”за”-11,”против”-0,”въздържали се”-1/приема се/

ПО ТОЧКА6.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2011 година./ДЗ№ 901/

Премина се към процедура на гласуване на предложения на общински съветници за отпадане на имоти от Годишната програма за 2011 г.

1.ПИ №44094.501.469  с.Лозенец да отпадне от списъка за разпореждане.

 гласували”за”- 9   ,”против”- 3  ,”въздържали се”-  1/отпада/

2.Позиция 1 и 2 кв.”Василико” ПИ 48619.505.805 и ПИ 48619.505.366 да отпаднат от списъка за разпореждане.

гласували”за”- 4   ,”против”- 8  ,”въздържали се”-  1/ не се приема/

3.Имот ПИ 48619.4.6 м.”Арапя” да отпадне от списъка за разпореждане.

гласували”за”- 5   ,”против”- 8  ,”въздържали се”-  0/ не се приема/

4.ПИ 66528.501.566 и ПИ 66528.501.377  с.Синеморец да отпадне от списъка за разпореждане.

гласували”за”- 4   ,”против”- 8  ,”въздържали се”-  0/ не се приема/

В имоти за отдаване под наем в гр.Ахтопол вместо „ПИ 00878.501.568” да се чете”ПИ 00878.501.642”

гласували”за”- 13   ,”против”- 0  ,”въздържали се”-  0/  приема/

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС ОбС-Царево

РЕШИ :№564

Приема годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2011 година.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- за             12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-9 ,”против”-4, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 7.Приемане на решение  за допълване на Решение №346 от Протокол №29/29.10.2009г. на ОбС-Царево./ДЗ№ 892/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№565

Допълва свое решение № 346 от Протокол № 29/29.10.2009г., както следва :”Одобрява следния график за разсрочено плащане на сумите съгласно Заповед № РД-01-448/25.06.2010г., поправена със Заповед №РД-01-672/28.09.2010г. на кмета на община Царево, издадени в изпълнение на Решение № 346 от Протокол №29/29.10.2009г. на ОбС-Царево :

-         150 000 лв./сто и петдесет хиляди/лева – през 2010г-;

-         300 000 лв./триста хиляди/лева –през първото полугодие на 2011 година;

-         377 006.71 лв. /триста седемдесет и седем хиляди  шест лева и 0.71 ст. –през второто полугодие

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- за             12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-9 ,”против”-4, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 8.Приемане на решение относно изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост ./ДЗ№ 882/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№566

§1.В чл.11 ал.6 от НРПУРИВОС след думите”предоставени за управление” се допълва”общински предприятия”.

гласували”за”-7 ,”против”-3, „въздържали се”-/приема се/

ПО ТОЧКА 9.Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Царево./ДЗ№ 881/

По процедура

В предложената ДЗ 881 относно Програмаза разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Царево  да се направи следното изменение: Изписаните наименования в Програмата ”Екоресурс България”АД и фирма ”Консорциум Титан Бургас” да отпаднат като на тяхно място се запише ”лицензирана организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки”/ООп/ и преработвателно предприятие.

гласували”за”-12    ,”против”-0, „въздържали се”-1 /приема се/

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.29 ал.1 т.1 от Закона за управление на отпадъците от опаковки, както и съгласно Директива 2004/12/ЕО на Европейския парламент относно опаковките и отпадъците от опаковки ОбС-Царево

РЕШИ :№567

1. Приема Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Царево

гласували”за”-11    ,”против”-0, „въздържали се”-2/приема се/

2.Възлага на кмета на община-Царево да сключи договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Царево .

гласували”за”- 9   ,”против”-3, „въздържали се”-1/приема се/

ПО ТОЧКА 10.Приемане на решение по провеждане на публичен търг за ПИ№ 00878.503.458 по КК на гр.Ахтопол./ДЗ№884/

На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№568

Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 153 565/сто петдесет и три хиляди петстотин  шестдесет и пет/лева без ДДС и определя същата за първоначална тръжна цена.

Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно:дворно място с площ от 1571 кв.м.представляващо ПИ№ 00878.503.458 по КК на гр.Ахтопол, актуван с АЧОС № 1390/06.12.2010г.

Определя следните задължителни условия :

Начална цена в размер на 153 565/сто петдесет и три хиляди петстотин  шестдесет и пет/лева без ДДС .

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените  предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев-възд.             12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-8 ,”против”-4, „въздържали се”-1/приема се/

ПО ТОЧКА 11.Приемане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за външно ел.захранване на обект”Вилни сгради” в ПИ 48619-54.633 в землището на гр.Царево./ДЗ№ 885/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ,  чл.110 ал.1 т.5 ЗУТ  ОбС-Царево

РЕШИ :№569

Одобрява Подробен устройствен план-Парцеларен план за ел.захранване на обект „Вилни сгради” В ПИ№ 48619.54.633 в землището на гр.Царево.

Обявява графичната част на парцеларния план и регистъра на координатните точки и регистъра на засегнатите от трасето имоти за неразделна част от настоящото решение .

гласували”за”-11 ,”против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 12.Приемане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за външно ел.захранване на обект”Електрозахранване на КШР „ в ПИ 48619.6.521 и ПИ 48619.6.533 в землището на гр.Царево./ДЗ№ 886/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ,  чл.110 ал.1 т.5 ЗУТ  ОбС-Царево

РЕШИ :№570

Одобрява Подробен устройствен план-Парцеларен план за ел.захранване на обект „Електрозахранване на КРШ” В ПИ№ 48619.6.521 и РИ№ 48619.6.533 в землището на гр.Царево.

Обявява графичната част на парцеларния план и регистъра на координатните точки и регистъра на засегнатите от трасето имоти за неразделна част от настоящото решение .

гласували”за”-11 ,”против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 13. Приемане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за външно ел.захранване на обект ”Жилищна сграда за сезонно обитаване” в ПИ 66528.3.276 в землището на с.Синеморец./ДЗ№ 887/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА чл.129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110 ал.1 т.5 ЗУТ  ОбС-Царево

РЕШИ :№571

Одобрява Подробен устройствен план-Парцеларен план за ел.захранване на обект „Жилищна сграда за сезонно обитаване” В ПИ№ 66528.3.276 в землището на с.Синеморец.

Обявява графичната част на парцеларния план и регистъра на координатните точки и регистъра на засегнатите от трасето имоти за неразделна част от настоящото решение .

гласували”за”-11 ,”против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 14.Приемане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за външно ел.захранване на обект ”Жилищна сграда за сезонно обитаване” в ПИ 66528.1.233 в землището на с.Синеморец./ДЗ№888/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА,чл.129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110 ал.1 т.5 ЗУТ ОбС-Царево

РЕШИ :№572

Одобрява Подробен устройствен план-Парцеларен план за ел.захранване на обект „Жилищна сграда за сезонно обитаване” в ПИ№ 66528.1.233 в землището на гр.Синеморец.

Обявява графичната част на парцеларния план и регистъра на координатните точки и регистъра на засегнатите от трасето имоти за неразделна част от настоящото решение .

гласували”за”-11 ,”против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 15.Приемане на решение за кандидатстване на община Царево за безвъзмездна финансова помощ с проект ”Разширение, реконструкция, рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище-Мичурин” по Мярка 3.3 Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки , Приоритетна ос 3:Мерки от общ интерес на Оперативна програма за развитие на сектор”Рибарство” /2007-2013/ДЗ №889/

На основание чл.21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА  ОбС-Царево

РЕШИ :№573

1. Възлага на кмета на община Царево да кандидатства по Оперативна програма за развитие на сектор”Рибарство”/2007-2013/, Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес, Мярка 3.3 Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки с проект „Разширение, реконструкция, рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище-Мичурин”.

2.Декларира, че дейностите по проекта съответстват на приоритетите на Плана за развитие на община Царево.

гласували”за”-10 ,”против”-1, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 16.Приемане на решение относно учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ № 48619.501.343 по КК на гр.Царево . /ДЗ№ 894/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 от ЗОС и чл.47 ал.2 от НРПУРИВОС, във връзка с чл.62 от Закона за енергетиката ОбС-Царево

РЕШИ :№574

Учредява безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР”АД върху ПИ № 48619.501.343 по КК на гр.Царево, с начин на трайно ползване:за електроенергийно производство, за изграждане на трафопост със застроена площ от 6/шест/ кв.м. на стойност 2000/две хиляди/лева без ДДС.

Възлага на кмета на община Царево след решение на ОбС-Царево да издаде заповед за учредяване безсрочно право на строеж върху горецитирания имот и след заплащането да сключи договор за учредяване безсрочно право на строеж .

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за             12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11 ,”против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 17.Приемане на решение относно учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ № 00878.501.646 по КК на гр.Ахтопол . /ДЗ№ 895/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 от ЗОС и чл.47 ал.2 от НРПУРИВОС, във връзка с чл.62 от Закона за енергетиката ОбС-Царево

РЕШИ :№575

Учредява безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР”АД върху ПИ № 00878.501.646 по КК на гр.Ахтопол, с начин на трайно ползване:за електроенергийно производство, за изграждане на трафопост със застроена площ от 12/дванадесет/ кв.м. на стойност 3600/три хиляди и шестстотин/лева без ДДС.

Възлага на кмета на община Царево след решение на ОбС-Царево да издаде заповед за учредяване безсрочно право на строеж върху горецитирания имот и след заплащането да сключи договор за учредяване безсрочно право на строеж .

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за             12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11 ,”против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 18.Приемане на решение относно даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-545, м.”Арапя” , землище Царево./ДЗ№ 896/

На основание чл.4 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.6 ЗУТ, чл.134 ал.1 ЗУТ ОбС-Царево

РЕШИ :№576

Дава съгласие за изработване на проект ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-545, м.”Арапя”, гр.Царево, с което се урегулират два нови УПИ:УПИ ХVІІ с площ 2818 кв.м., предназначен”за озеленяване и спорт” и УПИ ХVІІІ с площ 36 кв.м., предназначен”за БКТП”.

Представеният проект-предложение представлява неразделна част от настоящото решение.

Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед за служебно изработване на ПУП съгласно изискванията на чл.135 ал.3 и 5 от ЗУТ .

гласували”за”-12 ,”против”-0, „въздържали се”-0/приема се

ПО ТОЧКА 19.Приемане на решение относно прекратяване на съсобственост върху ПИ №62459.501.248 и ПИ№ 62459.501.249 по КК на с.Резово, чрез изкупуване общинските части от имотите./ДЗ№ 897/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС и чл.43 ал.1 т.4 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№577

Да се прекрати съсобствеността на Община Царево върху :

1.ПИ № 62459.501.248 по КК на с.Резово чрез изкупуване на 4/413 кв.м.ид.части от ПИ№ 62459.501.248 по КК на с.Резово, актувани с АЧОС №1393/22.12.2010г., от Любка Василева Сталева с ЕГН …………..на стойност 156/сто петдесет и шест/лева без ДДС.

2.ПИ№ 62459.501.249 по КК на с.Резово чрез изкупуване на 7/413 кв.м.ид.части от ПИ № 62459.501.249 по КК на с.Резово, актувани с АЧОС № 1394/22.12.2010г., от Любка Василева Сталева с ЕГН ……………на стойност 274/двеста седемдесет и четири/лева без ДДС.

Задължава кмета на община Царево да издаде заповед по продажба на горецитираните имоти.След заплащането упълномощава кмета на община Царево за сключи договор за покупко-продажба на гореописаните имоти.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за             12.Стоян Димов Николов-отс.

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11 ,”против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 20.Приемане на решение за утвърждаване на направените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на общината и председателя на ОбС за периода 01.07.-30.09.2010г./ДЗ№880/

На основание чл.41 от ПМС 324/30.12.2009г. за изпълнение на ДБРБ за 2010г. ОбС-Царево

РЕШИ :№578

Утвърждава направените разходи за периода 01.07-30.09.2010г. от кмета на общината за командировки в размер на 854.42 лв. и за посрещане на гости в размер на 2206.45 лв.  и от председателя на ОбС за командировки в размер на 30.35 лв

1.Васил Георгиев Каридков-възд.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за               9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-отс.                                     Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за             12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                  13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”- 10   ,”против”-1, „въздържали се”-1/Приема се/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

                                  Д.Градев

ПРОТОКОЛЧИК : /п/

                                  П.Янчева

Read 4234 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево