Tuesday, 27 January 2015 10:09

Протокол 43

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л   № 43

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на    17.12./ петък/ 2010 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево  се проведе  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО  заседание на ОбС-Царево.

Заседанието бе открито от председателя на ОбС Дечо Градев.Същият  обяви броя на  присъстващите – 13, от общо избраните 13 общински съветници.

Дечо Градев-председател на ОбС: През периода от 42-ро заседание до сега в изпълнение на решения на ОбС кметът на общината е издал следните заповеди:

Със Заповед № РД-01-766/04.11.2010г.в изпълнение на Решение № 507 кметът на общината е открил процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за предоставяне под наем общински терен с площ от 600 кв.м. в с.Българи за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения – GSM оператори.Поради липса на подадени заявления за участие със Заповед № РД-01-826 от 23.11.2010г.кметът на общината е удължил с 14 дни срока за подаване на предложения за участие в обявения конкурс.

Със Заповед № РД-01-767/04.11.2010г.в изпълнение на Решение № 507 кметът на общината е открил процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за предоставяне под наем общински терен с площ от 400 кв.м. в с.Кондолово за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения – GSM оператори.Поради липса на подадени заявления за участие със Заповед № РД-01-825 от 23.11.2010г.кметът на общината е удължил с 14 дни срока за подаване на предложения за участие в обявения конкурс.

Със Заповед № РД-01-768/04.11.2010г.в изпълнение на Решение № 507 кметът на общината е открил процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за предоставяне под наем общински терен с площ от 400 кв.м. в с.Варвара за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения – GSM оператори.Поради липса на подадени заявления за участие със Заповед № РД-01-824 от 29.11.2010г.кметът на общината е удължил с 14 дни срока за подаване на предложения за участие в обявения конкурс.

Със Заповед № РД-01-765 от 04.11.2010г. кметът на общината е открил процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 5 години на самостоятелен обект в гр.Ахтопол със застроена площ от 36 кв.м. за индивидуална или групова практика за специализирана медицинска помощ.Със Заповед № РД-01-820 от 29.11.2010г.обявява класиране на предложенията и определя участник-спечелил конкурса ЕТ ”ИПСМП-МИРАБЕЛ- д-р Недялко Драголов”.

Със Заповед № РД-01-478 от 29.10.2010г. кметът на общината е обявил класиране и определил участник-спечелил проведения публичен търг с тайно наддаване в изпълнение на Решение № 497.1.като със спечелилия търга”СПА РИЗОРТС БЪЛГАРИЯ      „ЕООД е сключил договор за продажба на НИ-ЧОС.

Със Заповед № РД-01-747 от 29.10.2010г. кметът на общината е обявил класиране и определил участник-спечелил проведения публичен търг с тайно наддаване в изпълнение на Решение № 497.2 като със спечелилия търга”ЕСКАДА ИНВЕСТ”ООД е сключил договор за продажба на НИ-ЧОС.

В изпълнение на Решение № 483 е сключен договор със Сливенска Света Митрополия за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти-ЧОС.

В изпълнение на Решение № 477 е сключен договор с „БАЕВ”-ЕООД за продажба на НИ-ЧОС след проведен публичен търг с тайно наддаване.

В изпълнение на Решение № 478 е сключен договор с „БАЕВ”-ЕООД за продажба на НИ-ЧОС след проведен публичен търг с тайно наддаване.

Със Заповед № РД-01-810 от 25.11.2010г след проведена процедура по изпълнение на Решение № 475 е определил участника –спечелил публичния търг с тайно наддаване за продажба на НИ-ЧОС –„БАЕВ”ЕООД.

Със Заповед № РД-01-690 от 05.10.2010г. кметът на общината е открил процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване на имот -ЧОС в гр.Ахтопол в съответствие с Решение №495.Поради недостатъчен брой заявления за участие със Заповед № РД-01-764/04.11.2010г. кметът на общината насрочва нов публичен търг с тайно наддаване по Решение № 495.

В изпълнение на Решение № 514 и 515 със Заповеди №РД-01-815 от 25.11.2010г. и РД-01-817 от 25.11. кметът на общината открива процедури по провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

С  13 гласа”за”,”против”-0,”въздържали се”- 0   ОбС започна своята работа при следния

ДНЕВЕН РЕД :

         1.Питания.

2.Отчет за дейността на Българо-Германски център за професионално  обучение за периода  01.01.2010г- 30.09.2010г.

3.Приемане на Годишни финансови отчети за 2007, 2008, 2009г. на ”СБАЛВБ-Царево” ЕООД/одиторски доклад, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчети за собствения капитал./ДЗ № 848, 849, 850,864/

4.Приемане на решение за утвърждаване на Договор за възлагане на управлението на МЦ „Общински медицински център І-Царево” ЕООД с 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа./ДЗ№ 825/

         5.Приемане на решение за утвърждаване и дофинансиране на паралелка под норматива за учебната 2009/2010г в ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол./ДЗ№859/

6.Приемане на решение относно частично освобождаване на отделни категории граждани от местна такса за детски градини в община Царево./ДЗ№ 867/

7.Приемане на решение за предоставяне на целеви средства на новородените деца и учащи се деца-сираци с постоянен адрес в община-Царево./ДЗ№ 860/

8.Приемане на решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в полза  на физическо лице. 844/

9.Приемане на решение относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 00878.501.518, ПИ №00878.501.519, ПИ №00878.501.522 и ПИ №00878.501.640, кв.29 по кадастралната карта на гр.Ахтопол./ДЗ№ 819/

10.Приемане на решение относно предоставяне безвъзмездно за управление сграда-„културен дом” с идентификатор №00878-501.100.1, построена в ПИ №00878.501.100 по КК на гр.Ахтопол. /ДЗ№820/.Допълване проект за решение в ДЗ №820/27.10.2010г. /ДЗ№ 855/

11риемане на решение за допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2010 година./ДЗ№ 856/

12Приемане на решение относно  провеждане на конкурс за предоставяне под наем за срок от 5 години на части от НИ-ПОС и ЧОС в гр.Ахтопол, Варвара, Бродилово ./857/

13Приемане на решение за отпадане от списъка на имотите-публична общинска собственост и обявяване за частна общинска собственост недвижим имот:УПИ ІV в кв.58 по ПУП на гр.Ахтопол отреден за ”трафопост”./З№827/

14Приемане на решение относно изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №44094.502.274 и ПИ № 44094.502.266 /УПИ VІ, кв.38/ в землището на с.Лозенец. /ДЗ№ 830/

15Приемане на решение относно учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ№ 48619.16.1006 по КК нагр.Царево ./ДЗ№ 831/

16Приемане на решение относно учредяване безвъзмездно право на строеж на местното поделение „Евангелска петдесятна църква-гр.Царево” върху ПИ №48619.503.392 по КК на гр.Царево./ДЗ№ 832/

17Приемане на решение относно откриване на процедура провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ І кв.28 по ПУП на с.Велика./ДЗ№ 833/

18Приемане на решение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ № 015028 по КВС на с.Кости./ДЗ№ 834/

19Приемане на решение относно предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ№ 00878.44.22 и ПИ№ 00878.145.1 за преминаване на кабели 20 КV захранващи Фотоволтаична електроцентрала в ПИ №00878.44.286, м.”Митринкови кашли”гр.Ахтопол./ДЗ№ 837/

20.Приемане на решение относно предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ№ 48619.6.2 и ПИ№ 48619.6.551  в землището на гр.Царево във връзка с парцеларен план за външно ел.захранване на обект”Електрозахранване на КРШ пред имоти в ПИ 48619.6.533 и ПИ 48619.6.521 в землището на гр.Царево./ДЗ№ 839/

21. Приемане на решение относно предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ№ 48619.54.672, ПИ№ 48619.54.677, ПИ 48619.54.679 и ПИ 48619.54.682-общинска собственост  в землището на гр.Царево във връзка с Парцеларен план за външно ел.захранване на обект”Вилни сгради” в ПИ 48619.54.633 в землището на гр.Царево./ДЗ№ 840/

22Приемане на решение относно предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ№ 66528.501.504, ПИ№ 66528.2.5, ПИ 66528.3.3 и ПИ 66528.3.290-общинска собственост  в землището на с.Синеморец във връзка с парцеларен план за външно ел.захранване на обект”Жилищна сграда за сезонно обитаване” в ПИ 66528.3.276 в землището на с.Синеморец./ДЗ№ 841/

23Приемане на решение относно предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ№ 66528.501.539, ПИ№ 66528.1.1 и ПИ 66528.1.251-общинска собственост  в землището на с.Синеморец за парцеларен план  външно ел.захранване на обект ”Жилищна сграда за сезонно обитаване” в УПИ ІХ кв.49/ПИ 66528.1.233/ в землището на с.Синеморец./ДЗ№ 842/

24Приемане на решение за предварително съгласие за изграждане на външно ел.захранване и водопровод в за”Вилна сграда” м.”Гробищата” с.Варвара./ДЗ№ 851/

25Приемане на проект за ПУП-ПРЗ за кв.28 с.Лозенец./ДЗ№ 854/

         26.Приемане на решение за учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху УПИ ІІ в кв.27 по ПУП на с.Велика./ДЗ№858/

         27.Приемане на решения относно промяна имена на улици в кв.”Василико” гр.Царево./ДЗ№ 868/

         28.Разглеждане ДЗ от кмета на общината във връзка с предложение от INTERNATIONAL TRAVEL  относно сътрудничество в организирането на 3-ти международен младежки спортен фестивал „Купа Южно Черно Море”./ДЗ№878/

29.Приемане на решение относно прекратяване на съсобственост между община Царево и Васил Иванов Стойнов върху ПИ 10094.501.238 по КК на с.Варвара ./ДЗ№ 866/

30.Приемане на решение относно обезщетение на собственици на земеделски земи по реда на чл.10”б” от ЗСПЗЗ със земи от общинския поземлен фонд./ДЗ№ 863/

31.Приемане на решение относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за обект:”Напорна канализация от УПИ І-161,164,2773 кв.10, м.”Тарфа”, с.Лозенец, УПИ ІІ-148, 161, 2764, 2773, кв.10 и УПИ Х-2742,41 кв.15 м.”Диньов гьол” до ревизионна изливна шахта на съществуваща канализация към КПС-„Арапя”./ДЗ№869/

32.Приемане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на счетоводен отчет и финансов одит на общински дружества за 2010г./ДЗ №877/

         33.Актуализиране състава на комисия по чл.61 ал.3 от НРПУРИВОС на община Царево./Предл.853/

ПО ТОЧКА 1.Питания.

ПО ТОЧКА 2.Отчет за дейността на Българо-Германски център за професионално  обучение за периода  01.01.2010г- 30.09.2010г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :528

Приема за сведение Отчет за дейността на Българо-Германски център за професионално  обучение за периода  01.01.2010г- 30.09.2010г.

гласували”за”-13 ,”против”-0,”въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 3.Приемане на Годишни финансови отчети за 2007, 2008, 2009г. на ”СБАЛВБ-Царево” ЕООД/одиторски доклад, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчети за собствения капитал./ДЗ№ 848, 849, 850, 864/

На основание  чл.137 ал.1 т.3 от ТЗ, чл.8 ал.1 т.3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества ОбС-Царево

РЕШИ :№529

1.Приема докладите на независимия финансов одит върху финансовите отчети на общинска болница „СБАЛВБ-Царево”ЕООД гр.Царево за 2007, 2008, 2009г.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                    11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-13 ,”против”-0,”въздържали се”- 0   /приема се/

2.Приема  годишните финансови отчети на общинска болница „СБАЛВБ-Царево”-ЕООД гр.Царево за 2007, 2008,2009г., проверени и заверени от Стефан Христов Корадов-регистриран одитор.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                 11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-9 ,”против”-4,”въздържали се”- 0   /приема се/

ПО ТОЧКА 4.Приемане на решение за утвърждаване на Договор за възлагане на управлението на МЦ „Общински медицински център І-Царево” ЕООД с 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа./ДЗ№ 825/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.137 ал.1 т.5 от ТЗ, чл.7 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества ОбС-Царево

РЕШИ:№530

Утвърждава договор за възлагане на управлението на МЦ”Общински медицински център І-Царево”ЕООД със седалище и адрес на управление на дружеството-гр.Царево ул.Милин камък №1. с 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа, сключен между  инж.Петко Янков Арнаудов-кмет на община Царево и д-р Георги Иванов Гаврилов -управител на МЦ”Общински медицински център І-Царево”ЕООД.

гласували”за”-13,”против”-0,”въздържали се”- 0 /приема се/

         ПО ТОЧКА 5.Приемане на решение за утвърждаване и дофинансиране на паралелка под норматива за учебната 2009/2010г в ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол. /ДЗ№859/

         На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.11”а” ал.1 и ал.2 от Наредба №7 за определяне броя на учениците и групите на училищата и детските градини и обслужващи звена ОбС-Царево

РЕШИ:№531

         Утвърждава паралелка под норматива за учебната 2010/2011 г. в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол-VІІ клас с 8 ученика и дофинансира със сумата от 134 лв. за допълнително 2/двама/ ученика до края на 2010г.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                    11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 6.Приемане на решение относно частично освобождаване на отделни категории граждани от местна такса за детски градини в община Царево./ДЗ№ 867/

         На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ:№532

         В Приложение №3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Царево в т.1.2, т.1.4, т.1.6 се изменят, както следва :навсякъде вместо”2010г”да се чете „2011г.”

гласували –„за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 7.Приемане на решение за предоставяне на целеви средства на новородените деца и учащи се деца-сираци с постоянен адрес в община-Царево./ДЗ№ 860/

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.21 ал.1 т.6  и чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ:№533

Увеличава средствата в :

Дейност 122-целеви помощи-по 100 лв.за коледните и новогодишни празници на новородените деца през 2010г.и учащи се деца-сираци до 26 годишна възраст, с постоянен адрес в община Царево-редовно обучение, съгласно приложените списъци.

Сумата  ще се изплаща след представяне на служебна бележка от съответното училище и уверение от съответното висше учебно заведение.

Средствата ще бъдат за сметка на местни дейности.

1.Васил Георгиев Каридков-възд.            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-възд.                       Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                    11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- прот.    12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-10, „против”-1, „въздържали се”-2/приема се/

ПО ТОЧКА8.Приемане на решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в полза  на физическо лице. ДЗ № 844/

На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с чл.21 ал.1 т.6   от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№534

         1.Одобрява целева сума в размер на 500 лева за поемане на разходи по траурната церемония на Андон Стоянов Кичуков-бивш кмет и общински съветник в община Царево.

         2.Сумата да се изплати на Тонка Иванова Кичукова с ЕГН - ………….., живуща в гр.Ахтопол, с постоянен адрес гр.Ахтопол, ул.Свети Никола 14 .

1.Васил Георгиев Каридков-възд.            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-възд.                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-възд.         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                    11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-10, „против”-0, „въздържали се”-3/приема се/

ПО ТОЧКА 9.Приемане на решение относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 00878.501.518, ПИ №00878.501.519,  ПИ №00878.501.522 и ПИ №00878.501.640, кв.29 по кадастралната карта на гр.Ахтопол. /ДЗ№ 819/

На основание  чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№535

Дава съгласие за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 0878.501.518, ПИ 0878.501.519, ПИ 0878.501.522 и ПИ 0878.501.640, кв.29 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, с което да се урегулира нов УПИ с площ от 1700 кв.м., предвиден за бензиностанция и газстанция.

Кметът на община Царево да издаде заповед по чл.135 ал.3 от ЗУТ .

гласували –„за”-8, „против”-2, „въздържали се”-3/приема се/

ПО ТОЧКА 10.Приемане на решение относно предоставяне безвъзмездно за управление сграда-„културен дом” с идентификатор №00878-501.100.1, построена в ПИ №00878.501.100 по КК на гр.Ахтопол. /ДЗ№820/.Допълване проект за решение в ДЗ №820/27.10.2010г. /ДЗ№ 855/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,пар.4 на ПЗР на ЗНЧ  ОбС-Царево

РЕШИ :№536

За нуждите на Народно читалище „Христо Ботев—1925 г.”-гр.Ахтопол, със седалище и адрес на управление-гр.Ахтопол, ул.Тракия №2, представлявано от председателя му-Звезданка Симеонова Атанасова, ЕГН- ……………., да се предостави безвъзмездно за ползване сградата-„културен дом” с идентификатор 00878.501.100.1, построена в ПИ №00878.501.100 по КК на гр.Ахтопол, с изключение на следните обекти в нея :

1. Част от покривно пространство – 60 кв.м., обективирано в договор за наем, вписан на 26.02.2009г. под № 25, т.І, рег.№281 в книгите на РС-Царево ;

2. Част от първи етаж- 8 кв.м., обективиран в договор за наем, вписан на 09.07.2008г. под № 188, т.І, рег.№1682 в книгите на РС-Царево;

3.Част от първи етаж -57 кв.м., обективиран в договор за наем, вписан на 12.06.2008г. под № 161 ,т.І, рег.№ 1405 в книгите на РС-Царево .

4.Част от първи етаж- 8 кв.м. за кабелна мрежа;

         5.Част от покривно пространство – 30 кв.м.;

докато имотът се използва съобразно предназначението му за нуждите, за които е предоставен.

1.Васил Георгиев Каридков-възд.            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-възд.                        Димитрова-отс.

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                 11.Людмил Михов Николов-възд.

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-9, „против”-0, „въздържали се”-3/приема се/

ПО ТОЧКА11.Приемане на решение за допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2010 година./ДЗ№ 856/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС ОбС-Царево

РЕШИ :№537

Допълва Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска  собственост за 2010г. като в списъка за имоти, за които предстоят процедури за отдаване под наем да се включи част от покривното пространство  на обект с идентификатор 00878.501.100.1 по КК на гр.Ахтопол, АПОС №577/23.07.2010г. с предназначение ”за монтиране на приемни сателитни антени” на част от покривното пространство” с площ за заемане-30 кв.м.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-отс.

4.Георги Желязков Бъчваров-отс.         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                    11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА12.Приемане на решение относно  провеждане на конкурс за предоставяне под наем за срок от 5 години на части от НИ-ПОС и ЧОС в гр.Ахтопол, Варвара, Бродилово ./857/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7, чл.14 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.12 ал.1 и 2 от НРПУРИВОС, Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2010 год., допълнена с Решение №445 , Протокол №36/28.05.2010г.ОбС-Царево

РЕШИ :№538

538.1.Открива процедура по провеждане на публичен конкурс за предоставяне под наем за срок от пет години на :

- Части от покривно пространство на едноетажна масивна сграда с идентификатор 00878.501.100.1 по КК на гр.Ахтопол/сграда за култура и изкуство/-публична общинска собственост, АПОС №577/23.07.2010г, изградена в ПИ №00878.501.100 по КК на гр.Ахтопол, с граници на ПИ: №00878.501.551;00878.501.537; 00878.501.62; 00878.501.63; 00878.501.559; 00878.501.98; с площ за наемане – 30 кв.м., с предназначение:за монтаж на приемни сателитни антени:

1.Задължителни условия за провеждане на конкурса :

1.1.Начална конкурсна наемна цена в размер на 90 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 1080 лева без ДДС.

1.2.Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10% от същата.

2.Допълнителни условия за провеждане на конкурса :

2.1.Участниците да са търговци по смисъла на Търговския закон, в чийто предмет на дейност да е включено извършване на услуги в кабелни телевизионни мрежи .

2.2.Да извършват за своя сметка хидроизолация на ползваната площ.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-отс.

4.Георги Желязков Бъчваров-отс.         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                    11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

538.2. Открива процедура по провеждане на публичен конкурс за предоставяне под наем за срок от пет години на :

-Общинско помещение с площ от 8 кв.м. с предназначение-за монтаж на апаратурни съоръжения, представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 00878.501.100.1 по КК на гр.Ахтопол/сграда за култура и изкуство/-АПОС №577/23.07.2010г., изградена в ПИ №00878.501.100 по КК на гр.Ахтопол, с граници на ПИ : 00878.501.551; 00878.501.537; 00878.501.62; 00878.501.63; 00878.501.559; 00878.501.98.

1.Задължителни условия за провеждане на конкурса :

1.1.Начална конкурсна наемна цена в размер на 33 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 397 лева без ДДС.

1.2.Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10% от същата.

2.Допълнителни условия за провеждане на конкурса :

2.1.Участниците да са търговци по смисъла на Търговския закон, в чийто предмет на дейност да е включено извършване на услуги в кабелни телевизионни мрежи .

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-отс.

4.Георги Желязков Бъчваров-отс.         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                    11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

538.3. Открива процедура по провеждане на публичен конкурс за предоставяне под наем за срок от пет години на :

 - Общинско помещение с площ от 8 кв.м. с предназначение-за монтаж на апаратурни съоръжения, представляващо част от едноетажна полумасивна нежилищна сграда с идентификатор 10094.501.111.1 по КК на с.Варвара , АЧОС №872/26.09.2007г., изградена в ПИ №10094..501.111 по КК на с.Варвара, с граници на ПИ : 10094.501.112; 10094.501.113; 10094..501.317; 10094.501.312.

1.Задължителни условия за провеждане на конкурса :

1.1.Начална конкурсна наемна цена в размер на 33 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 397 лева без ДДС.

1.2.Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10% от същата.

2.Допълнителни условия за провеждане на конкурса :

2.1.Участниците да са търговци по смисъла на Търговския закон, в чийто предмет на дейност да е включено извършване на услуги в кабелни телевизионни мрежи .

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-отс.

4.Георги Желязков Бъчваров-отс.         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                    11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

538.4. Открива процедура по провеждане на публичен конкурс за предоставяне под наем за срок от пет години на :

 - Общинско помещение с площ 8 кв.м. с предназначение – за монтаж на апаратурни съоръжения, представляващо част от двуетажна масивна сграда, изградена в УПИ І, кв.22 по плана на с.Бродилово, АПОС №6/15.09.1997г. с граници на имота : УПИ ІІ; УПИ VІ; улици.

1.Задължителни условия за провеждане на конкурса :

1.1.Начална конкурсна наемна цена в размер на 33 лева без ДДС на месец, годишна конкурсна наемна цена в размер на 397 лева без ДДС.

1.2.Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10% от същата.

2.Допълнителни условия за провеждане на конкурса :

2.1.Участниците да са търговци по смисъла на Търговския закон, в чийто предмет на дейност да е включено извършване на услуги в кабелни телевизионни мрежи .

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-отс.

4.Георги Желязков Бъчваров-отс.         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                    11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 13.Приемане на решение за отпадане от списъка на имотите-публична общинска собственост и обявяване за частна общинска собственост недвижим имот:УПИ ІV в кв.58 по ПУП на гр.Ахтопол отреден за ”трафопост”./З№827/

На основание чл.6 ал.1 от ЗОС, чл.4 ал.1 от НРПУРИВОС и във връзка с изпълнение на Заповед № РД-01-668/27.09.2010г. на кмета на община-Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№539

Да отпадне от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обяви за частна общинска собственост следния недвижим имот:УПИ ІV в кв.58 по ПУП на гр.Ахтопол с площ от 20 кв.м., отреден за”трафопост”.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                   11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 14.Приемане на решение относно изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №44094.502.274 и ПИ № 44094.502.266 /УПИ VІ, кв.38/ в землището на с.Лозенец. /ДЗ№ 830/

На основание чл.21 ал.1 т.11 във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.33 ал.1 т.8 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№540

Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.502.274 и ПИ 44094.502.266, с което да се предвиди улица с широчина 8 м. и паркоместа към нея, а останалата част от ПИ 44094.502.266 да се предвиди за озеленяване и спортна площадка.

Кметът на община Царево да издаде заповед  по чл.135 ал.3 и 5 от ЗУТ.

гласували –„за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 15.Приемане на решение относно учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху ПИ№ 48619.16.1006 по КК нагр.Царево ./ДЗ№ 831/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 от ЗОС и чл.47 ал.2 от НРПУРИВОС, във връзка с чл.62 от Закона за енергетиката ОбС-Царево

РЕШИ :№541

Учредява безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР”АД върху ПИ№ 48619.16.1006 по кадастралната карта на гр.Царево, м.”Елхов дол”, с начин на трайно ползване:за електроенергийно производство, за изграждане на възлов трафопост със застроена площ от 40/четиридесет/кв.м. на стойност 12 000/дванадесет хиляди/лева, без ДДС.

Възлага на кмета на община Царево  да издаде заповед за учредяване безсрочно право на строеж върху горецитирания имот и след заплащането да сключи договор за учредяване безсрочно право на строеж .

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                  11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА 16.Приемане на решение относно учредяване безвъзмездно право на строеж на местното поделение „Евангелска петдесятна църква-гр.Царево” върху ПИ №48619.503.392 по КК на гр.Царево./ДЗ№ 832/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 ал.6 т.2 от ЗОС ОбС-Царево

РЕШИ :№542

Учредява безвъзмездно право на строеж на местното поделение „Евангелска петдесятна църква-гр.Царево” върху ПИ 48619.503.392 по КК на гр.Царево, с площ от 600 кв.м., с начин на трайно ползване-за култова, религиозна сграда, актуван с АЧОС № 1334/01.07.2010г., за изграждане на молитвен дом с РЗП от 200 кв.м., съгласно предвижданията на ПУП.

Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху гореописания имот.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                   11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА17.Приемане на решение относно откриване на процедура провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ І кв.28 по ПУП на с.Велика./ДЗ№ 833/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№543

Одобрява изготвената пазарна оценка на УПИ І кв.28, с площ от 560 кв.м. по ПУП на с.Велика в размер на 24 646/двадесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и шест/лева без ДДС и определя същата за първоначална тръжна цена.

Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижими имот, а именно:дворно място с площ от 560 кв.м., представляващо УПИ І кв.28, с площ от 560 кв.м. по ПУП на с.Велика, актуван с АЧОС №528/23.08.2006г.

Определя следните задължителни условия :

Начална цена в размер на 24 646/двадесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и шест/лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника,спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена, плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-възд.            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-10, „против”-2, „въздържали се”-1/приема се/

ПО ТОЧКА18.Приемане на решение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ № 015028 по КВС на с.Кости./ДЗ№ 834/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№544

Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 49 428/четиридесет и девет хиляди четиристотин двадесет и осев/лева без ДДС и определя същата за първоначална тръжна цена.

Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно:земеделска земя с площ от 5534 кв.м., представляваща ПИ№ 015028 по КВС на с.Кости, община Царево, актуван с АЧОС №1369/05.11.2010г.

Определя следните задължителни условия:

Начална цена в размер на 49 428/четиридесет и девет хиляди четиристотин двадесет и осем/лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника,спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена, плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                 11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12, „против”-1, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА19.Приемане на решение относно предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ№ 00878.44.22 и ПИ№ 00878.145.1 за преминаване на кабели 20 КV захранващи Фотоволтаична електроцентрала в ПИ №00878.44.286, м.”Митринкови кашли”гр.Ахтопол./ДЗ№ 837/

На основание чл.30 ал.3 от  от ППЗОЗЗ ОбС-Царево

РЕШИ :№545

Дава предварително съгласие за ПИ 00878.44.22 и ПИ 00878.145.1- общинска собственост в землището на гр.Ахтопол за изграждане на кабелно захранване-20КV за фотоволтаична електроцентрала в ПИ 00878.44.286 м.”Митринкови кашли”, землище на гр.Ахтопол с възложител „СП-ИД-47” ЕООД.

гласували –„за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА20. Приемане на решение относно предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ№ 48619.6.2 и ПИ№ 48619.6.551  в землището на гр.Царево във връзка с парцеларен план за външно ел.захранване на обект”Електрозахранване на КРШ пред имоти в ПИ 48619.6.533 и ПИ 48619.6.521 в землището на гр.Царево./ДЗ№ 839/

На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ ОбС-Царево

РЕШИ :№546

Дава предварително съгласие за ПИ 48619.6.2 и ПИ 48619.6.551-общинска собственост в землището на гр.Царево,  за външно ел.захранване за обект”Електрозахранване на КРШ” в имоти ПИ 48619.521 и ПИ 48619.6.551 с възложител”ЕВН-България-Електроразпределение”АД.

гласували –„за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА21. Приемане на решение относно предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ№ 48619.54.672, ПИ№ 48619.54.677, ПИ 48619.54.679 и ПИ 48619.54.682-общинска собственост  в землището на гр.Царево във връзка с Парцеларен план за външно ел.захранване на обект”Вилни сгради” в ПИ 48619.54.633 в землището на гр.Царево./ДЗ№ 840/

На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ ОбС-Царево

РЕШИ :№547

Дава предварително  съгласие за ПИ-48619.54.672, ПИ48619.54.677, ПИ48619.54.679 и 48619.54.682   - общинска собственост, землището на гр.Царево за външно ел.захранване на обект”Вилни сгради” в ПИ 48619.54.633 в землището на гр.Царево с възложител ”ЕВН-България-Електроразпределение”АД.

гласували –„за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА22.Приемане на решение относно предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ№ 66528.501.504, ПИ№ 66528.2.5, ПИ 66528.3.3 и ПИ 66528.3.290-общинска собственост  в землището на с.Синеморец във връзка с парцеларен план за външно ел.захранване на обект”Жилищна сграда за сезонно обитаване” в ПИ 66528.3.276 в землището на с.Синеморец./ДЗ№ 841/

На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ ОбС-Царево

РЕШИ :№548

Дава предварително съгласие за ПИ 66528.501.504, ПИ 66528.2.5, ПИ 66528.3.3 и ПИ 66528.3.290 –общинска собственост , землището на с.Синеморец за външно ел.захранване на обект ”Жилищна сграда за сезонно обитаване” в ПИ 66528.3.276 в землището на с.Синеморец, с възложител ”ЕВН-България-Електроразпределение”АД..

гласували –„за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА23.Приемане на решение относно предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за ПИ№ 66528.501.539, ПИ№ 66528.1.1 и ПИ 66528.1.251-общинска собственост  в землището на с.Синеморец за парцеларен план  външно ел.захранване на обект ”Жилищна сграда за сезонно обитаване” в УПИ ІХ кв.49/ПИ 66528.1.233/ в землището на с.Синеморец./ДЗ№ 842/

На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ ОбС-Царево

РЕШИ :№549

Дава предварително съгласие за ПИ 66528.501.539, ПИ 66528.1.1 и ПИ 66528.1.251-общинска собственост, землището на с.Синеморец за външно ел.захранване на обект: „жилищна сграда за сезонно обитаване”  в ПИ 66528.1.233,  землището на с.Синеморец с възложител ”ЕВН-България-Електроразпределение”АД..

гласували –„за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА24.Приемане на решение за предварително съгласие за изграждане на външно ел.захранване и водопровод в за”Вилна сграда” м.”Гробищата” с.Варвара./ДЗ№ 851/

На основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ ОбС-Царево

РЕШИ :№550

Дава предварително съгласие за ПИ 10094.291.5, ПИ 10094.502.94, ПИ 10094.501.302 и ПИ 10094.6.5-общинска собственост в землището на с.Варвара за външно ел.захранване и изграждане на водопровод  за”Вилна сграда” в ПИ 10094.502.160, м.”Гробищата” в землището на с.Варвара с възложител Йордан Иванов Йорданов.

гласували –„за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА25.Приемане на проект за ПУП-ПРЗ за кв.28 с.Лозенец./ДЗ№ 854

Дечо Градев:Има ли коментарии по тази точка.Ако няма да преминем към гласуване.

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.21 ал.6, във връзка с чл.21 ал.1 от ЗОС ОбС-Царево

РЕШИ :№551

Приема проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за кв.28 в землището на с.Лозенец, приет на ОЕСУТ-Царево с Решение №30/25.11.2010г.

 Кметът на община Царево да издаде заповед по чл.129 ал.2 от ЗУТ за одобряването му .

гласували –„за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

         ПО ТОЧКА26.Приемане на решение за учредяване безсрочно право на строеж на „ЕВН България ЕР” АД върху УПИ ІІ в кв.27 по ПУП на с.Велика./ДЗ№858/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 от ЗОС и чл.47 ал.2 от НРПУРИВОС, във връзка с чл.62 от Закона за енергетиката ОбС-Царево

РЕШИ :№552

         Учредява безсрочно право на строеж на”ЕВН България ЕР”АД върху УПИ ІІ в кв.27 по ПУП на с.Велика, отреден за”трафопост”, за изграждане на трафопост със застроена площ от 6/шест/ кв.м. на стойност 1500/хиляда и петстотин/лева без ДДС.

         Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед за учредяване безсрочно право на строеж върху горецитирания имот и след заплащането да сключи договор за учредяване безсрочно право на строеж.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                    11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

         ПО ТОЧКА 27.Приемане на решения относно промяна имена на улици в кв.”Василико” гр.Царево./ДЗ№ 868/

        

         На основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№553

  1. Променя имената на следните улици в гр.Царево, кв.Василико:

-  ул.Мичурин  да се преименува на ул.Одринска Тракия;

гласували”за”-11  ,”против”- 2  ,”въздържали се”-0  

- ул.Лазурен бряг да се преименува на ул. арх.Георги Стоичков.

       гласували”за”-9  ,”против”-  2 ,”въздържали се”- 2  

         ПО ТОЧКА28.Разглеждане ДЗ от кмета на общината във връзка с предложение от INTERNATIONAL TRAVEL  относно сътрудничество в организирането на 3-ти международен младежки спортен фестивал „Купа Южно Черно Море”./ДЗ№878/

         На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№ 554

1.Освобождава частично от заплащане на такса за ползване на градски стадион и физкултурен салон в СОУ ”Н.Й.Вапцаров” гр.Царево-съорганизаторите на  Международен младежки спортен фестивал”Купа Южно Черно Море” /Международни пътувания”ЕООД гр.София/ за периода от 14.08.2011 г. до 26.08.2011г.

2.Съорганизаторите на  Международен младежки спортен фестивал”Купа Южно Черно Море”/Международни пътувания”ЕООД гр.София/ да заплащат 100 лв. на ден за ползване на градски стадион и 50 лв. на ден за ползване на физкултурен салон в СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево за времето 14.08.-26.08.2011г при провеждане на Международен младежки спортен фестивал”Купа Южно Черно Море”.

3.Възлага на кмета на община Царево при сключване на договор със съорганизаторите на Международен младежки спортен фестивал”Купа Южно Черно Море”/Международни пътувания”ЕООД гр.София/ за ползване на стадиона да залегне клауза за освобождаване на местните участници в турнира от такса-участие.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                    11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА29.Приемане на решение относно прекратяване на съсобственост между община Царево и Васил Иванов Стойнов върху ПИ 10094.501.238 по КК на с.Варвара ./ДЗ№ 866/

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС и чл.43 ал.1 т.4 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№555

Да се прекрати съсобствеността на община Царево върху ПИ №10094.501.238 по КК на с.Варвара чрез изкупуване на 42/597 кв.м. ид.части от ПИ №10094.501.238 по КК на с.Варвара, актуван с АЧОС № 1383/24.11.2010г. от Васил Иванов Стойнов с ЕГН- ………… на стойност 2465/две хиляди четиристотин шестдесет и пет/лева без ДДС.

Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед по продажба на горецитирания имот.

След заплащането, упълномощава кмета на община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                  11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА30.Приемане на решение относно обезщетение на собственици на земеделски земи по реда на чл.10 „б” от ЗСПЗЗ със земи от общинския поземлен фонд./ДЗ№ 863/

На основание чл.10”б” от ЗСПЗЗ ОбС-Царево

РЕШИ :№556

556.1.Отлага приемането на решение за одобряване на имоти от ОПФ за обезщетение на собственици в м.”Коросята”, землище гр.Ахтопол поради оттегляне на предложението по т.1 на ДЗ№ 863/01.12.2010г. на началника на ОСЗ Созопол.

гласували –„за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

556.2.На основание пар.27 ал.2 т.2 от ЗСПЗЗ ОбС одобрява проектен имот №10094.38.83 с площ от 19.500 дка, част от имот №10094.38.38 в землището на с.Варвара, за обезщетение по ЗСПЗЗ.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                   11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

556.3.На основание пар.27 ал.2 т.2 от ЗСПЗЗ ОбС одобрява проектен имот №62459.6.82 с площ от 2.000 дка, част от имот №62459.6.80 в землището на с.Резово за обезщетение по ЗСПЗЗ.

1.Васил Георгиев Каридков-за            8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за         9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                        Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                   11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за             13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА31.Приемане на решение относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за обект:”Напорна канализация от УПИ І-161,164,2773 кв.10, м.”Тарфа”, с.Лозенец, УПИ ІІ-148, 161, 2764, 2773, кв.10 и УПИ Х-2742,41 кв.15 м.”Диньов гьол” до ревизионна изливна шахта на съществуваща канализация към КПС-„Арапя”./ДЗ№869/

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.110 ал.1 т.5 ЗУТ  ОбС-Царево

РЕШИ :№557

Одобрява проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект Напорна канализация от УПИ І-161, 164, 2773, кв.10, м.”Тарфа”, с.Лозенец, УПИ ІІ-148, 161, 2764, 2773, кв.10 и УПИ Х-2742, 41, кв.15, м.”Диньов гьол” до ревизионна изливна шахта на съществуваща канализация към КПС-„Арапя”.

Обявява графичната част на Парцеларния план, регистъра на координатните точки и регистъра на засегнатите от трасето имоти за неразделна част от настоящото решение.

гласували –„за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

ПО ТОЧКА32.Приемане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на счетоводен отчет и финансов одит на общински дружества за 2010г./ДЗ№877/

На основание чл.29 от  Наредбата за условията и реда, при които Община Царево упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества ОбС 

РЕШИ :№558

Избира Стефан Христов Корадов-д.е.с. Регистриран одитор да представи пред ОбС изготвен по реда на Закона за счетоводството годишен счетоводен отчет и финансов одит за 2010 година на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД и на Общинска аптека”Здравец-Ц”ЕООД .

гласували –„за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

         ПО ТОЧКА 33.Актуализиране състава на комисия по чл.61 ал.3 от НРПУРИВОС на община Царево./Предл.853/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.61 ал.3 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№559

         Избира Людмил Михов Николов, Златина Вълчева Прокопова-Димитрова, Стоян Димов Николов, Илия Йовнов Илиев за членове на комисията по чл.61 ал.3 от НРПУРИВОС за времето от  01.01.-30 . 06.2011г.

гласували –„за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0/приема се/

         Поради изтичане на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                    Д. Градев

ПРОТОКОЛЧИК :/п/

                    П.Янчева

Read 4334 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево