Tuesday, 27 January 2015 10:05

Протокол 42

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л   № 42

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на   25 .11./  четвъртък  / 2010 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево  се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО  заседание на ОбС-Царево.

Заседанието премина при следния ДНЕВЕН  РЕД:

ПО ТОЧКА 1.Приемане на решение за участие на община Царево в юридическо лице с нестопанска цел „Сдружение”Местна инициативна рибарска група – Созопол-Приморско-Царево” и определяне на представители./ДЗ№ 835/

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№ 525

1.Община Царево да участва в Юридическо лице с нестопанска цел Сдружение „Местна инициативна рибарска група-Созопол-Приморско-Царево”.

2.Определя Стоян Димитракиев Йовнов- Секретар при ОА Царево, за представител на Община Царево в учредителното и общото събрание на Сдружение с нестопанска цел ”Местна инициативна рибарска група-Созопол-Приморско-Царево”.

3.Определя за представител на Община Царево в колективния орган за управление на Сдружение с нестопанска цел ”Местна инициативна рибарска група-Созопол-Приморско-Царево” следното лице: Стоян Димитракиев Йовнов-Секретар  при  ОА Царево.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за              9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                          11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за             12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                 13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-13 ,”против”-0, „въздържали се”-0

ПО ТОЧКА 2.Приемане на становище на Общински съвет –Царево относно изготвен проект на План за управление на природен парк „Странджа”./ДЗ№ 836/

            На основание чл.17 ал.1 т.2, чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка  чл.13 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с ПМС №7 от 08.02.2000г., обн.ДВ.бр.13 от 15.02.2000г. ОбС-Царево  изразява следното СТАНОВИЩЕ :

1.Предлага на Специализирания състав по планове за управление на защитени територии на Висшия експертен екологичен съвет/ВЕЕС/ при МОСВ да не приема проекта  на План за управление на Природен парк”Странджа”, тъй като същият е изготвен много  след указания в закона срок  и в него се съдържат изключително остарели концепции за развитието на парка и общината и е в противоречие с интересите на местното население.

2.Предлага на Специализирания състав по планове за управление на защитени територии на ВЕЕС при МОСВ да препоръча на Министъра на околната среда и водите успоредно с преработката на Плана за управление на ПП”Странджа” да се проведе процедура по актуализация на границите на ПП”Странджа” и защитените територии в него.

         3.Възлага  на кмета на община Царево на предстоящото заседание на Специализирания състав на ВЕЕС при МОСВ  на 30.11.2010г. да запознае присъстващите със становището на ОбС, декларациите на политическите сили и гражданските сдружения по предложения за обсъждане проект на  ПУ на ПП”Странджа”.

ПО ТОЧКА 3. Приемане на решение относно преобразуване на Целодневна детска градина с.Лозенец./ДЗ№ 829/

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.20 и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.10 ал.8 от Закона за народната просвета, чл.15 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Приложение №1 към чл.3 ал.6 от Наредба №3/18.02.2008г.за нормите за задължителна преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета ОбС-Царево

РЕШИ №:526

1.Да се преобразува ЦДГ с.Лозенец чрез сливане като филиал към ОДЗ „Ален мак” гр.Царево.

2.Задължителната документация и наличния инвентар на ЦДГ с.Лозенец да се приеме за стопанисване от ОДЗ”Ален мак” гр.Царево.

3.Да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на преобразуваната чрез сливане детска градина и се изготви необходимия приемо-предавателен протокол между преобразуваната чрез вливане детска градина и приемащото обединено детско заведение.

4.Числеността на персонала на ОДЗ”Ален мак” гр.Царево да се определи съгласно разпоредбите на чл.12 ал.1 от Наредба №3 на МОМН   от 18.02.2008г. за нормите на преподавателска работа в системата на народната просвета.

5.Трудовите правоотношения с директора на преобразуваната детска градина да бъдат уредени при условията на чл.328 ал.1 т.2 от Кодекса на труда.

6.Общински съвет Царево възлага на кмета на община Царево да издаде заповед за преобразуване чрез сливане на детската градина съгласно чл.10 ал.8 от ЗНП и чл.15 ал.1 от  ППЗНП.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за              9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                          11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- възд.        12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                 13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-10 ,”против”-2, „въздържали се”-1

ПО ТОЧКА 4.Приемане на решение за упълномощаване на д-р Георги Иванов Гаврилов да управлява и представлява „СБАЛВБ-Царево”ЕООД гр.Царево, до отразяване в Търговския регистър на промените,  извършвани в дружеството- преобразуване в МЦ./ДЗ№ 838/

На основание чл. 147 ал.2 , във връзка с чл.137 ал.1 т.1 и т.5 от ТЗ ,

чл.21 ал.2 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ №:527

Упълномощава д-р Георги Иванов Гаврилов ЕГН ….. да управлява и представлява „СБАЛВБ-Царево”ЕООД с БУЛСТАТ № 102669884 пред НЗОК/РЗОК Бургас, ТД на НАП, МЗ, РЦЗ, тегли, внася, открива и закрива сметки в УниКредит Булбанк, клон-Царево и др., до отразяване в Търговския регистър на промените, извършени в дружеството-преобразуване в МЦ с 10 легла на наблюдение и лечение до 48 часа с наименование „Общински медицински център І-Царево”ЕООД.

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за              9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                           Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.         10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                          11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за        12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                 13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11 ,”против”-1, „въздържали се”-0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                              Д.Градев

ПРОТОКОЛЧИК :/п/

                             П.Янчева

Best porn site https://noodlemagazine.com - Watch porn.

Read 4841 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево