Tuesday, 27 January 2015 10:03

Протокол 41

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л    № 41

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на   28 .10./  четвъртък  / 2010 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево  се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО  заседание на ОбС-Царево.

Заседанието бе открито от председателя на ОбС Дечо Градев.Същият  обяви, че в залата присъстват 12 общински съветници от общо избраните 13.

По уважителни причини отсъства общинският съветник Людмил Михов Николов.

Дечо Градев-председател на ОбС: През периода от 40-то заседание до сега в изпълнение на решения на ОбС кметът на общината е издал следните заповеди:

Със Заповед РД-01-729 и РД-01-730 от 21.10.2010г. в изпълнение на Решение № 506 и 509 учредява на „ЕВН-България” възмездно право на строеж в с.Синеморец и с.Изгрев.

Със Заповед № РД-01-731 от 21.10.2010г.прекратява съсобственост между общината и граждани в изпълнение на Решение №508.

С Договор за продажба на НИ-ЧОС е изпълнено Решение № 494 за уреждане на съсобственост между общината и Стефан Желев в с.Кости.

Със Заповед № РД-01-683 от 39.09.2010г. прекратява открита процедура със Заповед № РД-01-553 от 05.08.2010г. по провеждане на публичен конкурс в изпълнение на Решение № 463.Вследствие на промени в конкурсните условия в съответствие с Решение № 501 на ОбС кметът на общината с цел избягване на евентуални процедурни нарушения е открил нова процедура по провеждане на публичния конкурс.

Със Заповед № РД-01-686 от 01.10.2010г. след проведено заседание на конкурсната комисия кметът на общината обявява класиране и участника, спечелил конкурса за предоставяне под аренда на ПИ по КК на Царево с площ от 807 дка за 35 стопански години- „Южно вино”АД-Поморие.

Със Заповед № РД-01-702 от 07.10.2010г. в изпълнение на Решение № 497.1 открива процедура по изпълнение на решението.

Със Заповед № РД-01-700 от 07.10.2010г. в изпълнение на Решение № 497.2 открива процедура по изпълнение на решението.

Със Заповед № РД-01-690 от 05.10.2010г. в изпълнение на Решение № 495 открива процедура по изпълнение на решението.

В изпълнение на Решение № 477 след открита процедура кметът на общината със Заповед № РД-01-698 от 05.10.2010г. обявява класиране на участниците и поканва класирания на първо място за сключване на договор за продажба на имота.

В изпълнение на Решение № 478 след открита процедура кметът на общината със Заповед № РД-01-697 от 05.10.2010г. обявява класиране на участниците и поканва класирания на първо място за сключване на договор за продажба на имота.

ДНЕВЕН РЕД :

1.Питания.

2.Доклад за извършено въвеждане и обработка на счетоводна информация на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД -гр.Царево за периода 02.05.2007-31.12.2009г./ДЗ№ 801/.Приемане на годишен счетоводен отчет за 2009г.

3.Приемане на решение за преобразуване на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД гр.Царево в Медицински център с 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа, както и приемане на решение за освобождаване на д-р Златина Николаева Георгиева от договор за управление на лечебно заведение „СБАЛВБ-Царево”ЕООД .

4.Приемане на решение относно споразумение за сътрудничество между община Царево, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища/библиотеки на територията на общината:Библиотека при Народно читалище „Хр.Ботев 1925” гр.Ахтопол./ДЗ№ 811/

         5.Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.505.539 по КК на гр.Царево ./ДЗ№ 814/

         6.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ№ 48619.505.540 по КК на гр.Царево./ДЗ№ 815/

         7.Приемане на решение за промяна на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост . /ДЗ№ 816/

         8.Приемане на решение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV, УПИ ХVІІ и част от УПИ ХІХ кв.28 с.Лозенец. /ДЗ№ 817/

9.Приемане на решение за предсрочно прекратяване на договор между община Царево и „Бодивали”ООД гр.София за възлагане на обществен превоз на пътници./ 813/

         10.Приемане на решение за утвърждаване на направените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на общината и председателя на ОбС за периода 01.04.-30.06.2010г./ДЗ№806/

         11.Приемане на решение относно актуализиране на План за развитие на община Царево 2007-2013г./ДЗ№807/

12.Приемане на решение относно кандидатстване на община Царево с проект ”Корекционни мероприятия на дере до ваканционно селище с.Лозенец, община Царево” по Оперативна програма”Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 4-Местно развитие и сътрудничество, Мярка 4.1.Дребномащабни местни инвестиции.

Схема на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :

BG161РО001/4.1-04/2010”Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”./ДЗ№808/

13.Приемане на решение за парично участие на община Царево в бюджета на Асоциацията по ВиК-Бургас за 2010 год. и решение относно предложения дневен ред за предстоящото Второ общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас. /ДЗ№ 810/

14.Приемане на решение относно промяна в списъка на пътуващите учители от ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол./ДЗ№812/

15.Приемане на решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в полза  на физически лица по тяхна молба /Небесна Костадинова, Пенка Йорданова, Иванка Тодорова/

гласували –„за”-9  , „против”-1  , „въздържали се”- 2   приема се/

ПО ТОЧКА 1.Питания.

ПО ТОЧКА 2.Доклад за извършено въвеждане и обработка на счетоводна информация на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД -гр.Царево за периода 02.05.2007-31.12.2009г./ДЗ№ 801/Приемане на годишен счетоводен отчет за 2009г.

На основание   чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.137 от ТЗ ОбС-Царево

РЕШИ :№511

1.Отменя Решение № 73 от 2008г. и Решение № 253 от 2009г. на ОбС-Царево.

2.Приема Доклад за извършено въвеждане и обработка на счетоводна информация на „СБАЛВБ-Царево” ЕООД –гр.Царево за периода 02.05.2007- до 31.12.2009г. изготвен от ЕТ”Тур-Димитър Митрев” гр.Бургас.

3.Избира Стефан Христов Корадов-регистриран одитор да извърши проверка на годишните счетоводни отчети на ”СБАЛВБ-Царево” ЕООД-гр.Царево за 2007, 2008, 2009 год. и завери същите.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12  , „против”-0  , „въздържали се”- 0  / приема се/

ПО ТОЧКА 3.Приемане на решение за преобразуване на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД гр.Царево в Медицински център с 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа, както и приемане на решение за освобождаване на д-р Златина Николаева Георгиева от договор за управление на лечебно заведение „СБАЛВБ-Царево”ЕООД .

На основание чл. 147 ал.2 , във връзка с чл.137 ал.1 т.1 и т.5 от ТЗ    ОбС-Царево

РЕШИ :№512

         1.Преобразува „СБАЛВБ-Царево”ЕООД, със седалище и адрес на управление-гр.Царево, ул.Милин камък №1 с основен капитал 103 240 лева в МЦ с 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа с наименование „Общински медицински център І-Царево”ЕООД, със седалище и адрес на управление, съгласно чл.8 ал.1 т.2, буква”в” от ЗЛЗ и ал.2 от същия закон.

         2.Трудовите отношения с персонала на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД се уреждат по реда на чл.123 от КТ.

         3.Медицинските и счетоводни документи от преобразуваното дружество да се съхраняват от новото дружество съгласно Закона за държавния архив и нормативите за съхранение на медицинската документация.

         4.Променя в предмета на дейност на дружеството и съответно учредителния акт на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД от”осъществяване на болнична помощ”на”осъществяване на специализирана извънболнична помощ”.

         5.Считано от 29.10.2010г. освобождава от длъжност управител на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД поради изтичане срока на договор за възлагане на управлението на „СБАЛВБ-Царево” ЕООД и освобождава от отговорност д-р Златина Николаева Георгиева, ЕГН-…..

         6.Избира за управител на МЦ с 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа с наименование ”Общински медицински център І-Царево ”ЕООД д-р Георги Иванов Гаврилов, ЕГН-….., постоянен адрес-гр.Бургас, ул.Страхил №6, вх.2, ет.3.

         7.Възлага на кмета на Община Царево да сключи с д-р Георги Иванов Гаврилов договор за възлагане на управление на МЦ с 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа с наименование”Общински медицински център І-Царево”ЕООД.

         8.Задължава управителя на МЦ с 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа с наименование”Общински медицински център І-Царево”ЕООД д-р Георги Иванов Гаврилов да предприеме необходимите действия за вписване на промяната в Търговския регистър и РЦЗ в предвидените законови срокове.

         9.Отменя Решение № 470, Протокол №38 от 28.07.2010г. за провеждане на конкурс за избор на управител на „СБАЛВБ-Царево”ЕООД.

1.Васил Георгиев Каридков-възд.                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-възд.                          Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.          10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-9  , „против”-1  , „въздържали се”- 2  / приема се/

ПО ТОЧКА 4.Приемане на решение относно споразумение за сътрудничество между община Царево, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища/библиотеки на територията на общината:Библиотека при Народно читалище „Хр.Ботев 1925” гр.Ахтопол./ДЗ№ 811/

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА  ОбС-Царево

РЕШИ :№513

1.Община Царево да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115-Програма”Българските  библиотеки-място за достъп до информация и комуникация за всеки.

2.Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата съгласно Приложението, неразделна част от настоящото решение.

3.В изпълнение на т.1 и 2 от настоящото решение, упълномощава кмета на общината да подпише от името на общината съответното споразумение за сътрудничество между община Царево, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и библиотека при Народно читалище „Хр.Ботев 1925” гр.Ахтопол.

4.Задължава кмета да информира периодично Общински съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

5.Възлага контрол по изпълнение на настоящото решение на Постоянната комисия по”Образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности”към Общински съвет гр.Царево.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12   , „против”-0   , „въздържали се”- 0   /приема се/

         ПО ТОЧКА 5.Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.505.539 по КК на гр.Царево ./ДЗ№ 814/        

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№514

Одобрява изготвената пазарна оценка на ПИ № 48619.505.539 по КК на гр.Царево в размер на 97 213/деветдесет и седем хиляди двеста и тринадесет/лева без ДДС и определя същата за първоначална тръжна цена .

         Открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: дворно място с площ от 497 кв.м., представляващо ПИ № 48619.505.539 по КК на гр.Царево, актуван с АЧОС № 904/12.09.2005г.

         Определя следните задължителни условия :

         Начална цена в размер на 97 213/деветдесет и седем хиляди двеста и тринадесет/лева без ДДС.

         Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване съгласно изискванията на НРПУРИВОС на община Царево.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                          Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.           10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- прот.         12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 8  , „против”-4   , „въздържали се”- 0   /приема се/

         ПО ТОЧКА6.Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ№ 48619.505.540 по КК на гр.Царево./ДЗ№ 815/

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.61 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№515

Одобрява изготвената пазарна оценка на ПИ № 48619.505.540 по КК на гр.Царево в размер на 94 279/деветдесет и четири хиляди двеста седемдесет и девет/лева без ДДС и определя същата за първоначална тръжна цена .

         Открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: дворно място с площ от 482 кв.м., представляващо ПИ № 48619.505.540 по КК на гр.Царево, актуван с АЧОС № 905/12.09.2005г.

         Определя следните задължителни условия :

         Начална цена в размер на 94 279/деветдесет и четири хиляди двеста седемдесет и девет/лева без ДДС.

         Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване съгласно изискванията на НРПУРИВОС на община Царево.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.          10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- прот.        12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 8  , „против”-4   , „въздържали се”- 0   /приема се/

         ПО ТОЧКА7.Приемане на решение за промяна на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост . /ДЗ№ 816/

        

         На основание чл.21  ал.2 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№516

Изменя текста на чл.77 ал.1 на НРПУРИВОС по следния начин :”В случай, че лицето което е обявено за спечелило търга не изпълни в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта задължението за внасяне на цената или нейната първа вноска/при разсрочено плащане/ се счита, че се е отказало от участие .Внесеният депозит се задържа за сметка на общината .”

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-отс.

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-11   , „против”- 0   , „въздържали се”-0     /приема се/

         ПО ТОЧКА8.Приемане на решение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV, УПИ ХVІІ и част от УПИ ХІХ кв.28 с.Лозенец. /ДЗ№ 817/

        

         На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.33 ал.1 т.8 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№517

1. Дава съгласие за частично изменение на ПУП в кв.28 с.Лозенец засягащо имоти- ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ и ХХ, като частите от тези имоти, попадащи в дере ,да бъдат обособени в парцел „за озеленяване”,а останалите части да се обособят за имоти”за социални жилища”.

         2.Общински съвет Царево на основание чл.21 ал.1,т.8, т.11  от ЗМСМА във връзка  с чл.55 ал.1 от НРПУРИВОС на община Царево дава съгласие УПИ ХІV и УПИ ХVІ кв.28 с.Лозенец да се отредят”за социални жилища”.

         Кметът на община Царево да издаде заповед по чл.135 ал.3 ЗУТ за служебно изработване на ПУП-ПРЗ.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12   , „против”-0   , „въздържали се”- 0   /приема се/

ПО ТОЧКА9.Приемане на решение за предсрочно прекратяване на договор между община Царево и „Бодивали”ООД гр.София за възлагане на обществен превоз на пътници./ 813/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА

РЕШИ :№518

         Приема да се прекрати предсрочно по молба от Свобода Василева Николова-управител на транспортна фирма”Бодивали”ООД гр.София Договор от 11.05.2006г. между община Царево и ТФ”Бодивали” ООД гр.София за обществен превоз на пътници по автобусни линии София-Царево от Републиканската транспортна схема, квота община Царево.

гласували –„за”-12   , „против”- 0   „въздържали се”- 0  /приема се

         ПО ТОЧКА10.Приемане на решение за утвърждаване на направените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на общината и председателя на ОбС за периода 01.04.-30.06.2010г./ДЗ№806/

        

На основание чл.41 от ПМС 324/30.12.2009г. ОбС-Царево

РЕШИ :№519

Утвърждава направените разходи за периода 01.04-30.06.2010г. от кмета на общината за командировки в размер на 548.97 лв. и за посрещане на гости в размер на 1042.38 лв.  и от председателя на ОбС за командировки в размер на 233.24 лв. и за посрещане на гости в размер на 28.00 лв.

1.Васил Георгиев Каридков-възд.                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували”за”-11,”против”-0  ,”въздържали се”-1

         ПО ТОЧКА11.Приемане на решение относно актуализиране на План за развитие на община Царево 2007-2013г./ДЗ№807/

                 

         На основание чл.21 ал.1 т.12  от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№520

1.Включва в План за развитие на община Царево 2007-2013 г. следния проект:

-„Корекционни мероприятия на дере до ваканционно селище с.Лозенец, община Царево”;

2.Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на община Царево .

гласували”за”-12    ,”против”-0  ,”въздържали се”-0

ПО ТОЧКА12.Приемане на решение относно кандидатстване на община Царево с проект ”Корекционни мероприятия на дере до ваканционно селище с.Лозенец, община Царево” по Оперативна програма”Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 4-Местно развитие и сътрудничество, Мярка 4.1.Дребномащабни местни инвестиции.

Схема на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :

BG161РО001/4.1-04/2010”Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”./ДЗ№808/

На основание чл.21,ал.1 т.23  от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№521

1.Възлага на кмета на община Царево да кандидатства с проекта по Оперативна програма”Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 4-Местно развитие и сътрудничество, Мярка 4.1.Дребномащабни местни инвестиции,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG161РО001/4.1-04/2010”Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

2.Възлага на кмета на община Царево да осигури средства в размер на 5% от стойността на проекта, като собствен принос;

3.Декларира, че предназначението на обекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12   , „против”-0   , „въздържали се”-0   /приема се

ПО ТОЧКА13.Приемане на решение за парично участие на община Царево в бюджета на Асоциацията по ВиК-Бургас за 2010 год. и решение относно предложения дневен ред за предстоящото Второ общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас. /ДЗ№ 810/

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№522

1.Дава съгласие паричното участие на община Царево в бюджета на Асоциацията по ВиК –Бургас за 2010г. да бъде в размер на 205.71 лв.съобразно процентното съотношение на участниците във ВиК асоциацията.За община Царево процентното участие е 1.44%.

2.Дава съгласие по предложения дневен ред на Второто общо събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас представителят на общината да гласува”за”.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 12 , „против”- 0  , „въздържали се”- 0  /приема се

ПО ТОЧКА14.Приемане на решение относно промяна в списъка на пътуващите учители от ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол./ДЗ№812/

На основание чл. 21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1  от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№523

1.Коригира списъка на педагогическия персонал в делегираните от държаната дейности по образование, които имат право на заплащане на 85% от транспортните разходи по автомобилния транспорт, утвърден с Протокол №33/29.02.1010г., Решение № 379 на ОбС, както следва :

 Включва към първоначалния списък на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол-Дамян Георгиев Дамянов- учител.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12  , „против”-0   , „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА15.Приемане на решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в полза  на физически лица по тяхна молба /Небесна Костадинова, Пенка Йорданова, Иванка Тодорова/

         На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№524

524.1.Да се предоставина Небесна Костадинова Георгиева с ЕГН -…., живуща в гр.Царево, с постоянен адрес гр.Царево, ул.”Цар Калоян” 5еднократно сума от 500/петстотин/ лв. за подпомагане на лечението й.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- за              12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-12  , „против”- 0  , „въздържали се”-0    /приема се/

Да се предоставина Иванка Янева Тодорова с ЕГН -….., живуща в гр.Царево, с постоянен адрес гр.Царево, ул.”Милин камък” 26еднократно сума от 1000/хиляда/ лв. за покриване част от щетите, нанесени вследствие на пожар.

1.Васил Георгиев Каридков-възд.                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                                     Димитрова-възд.

4.Георги Желязков Бъчваров-възд.                10.Илия Йовнов Илиев-възд.

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-отс.

6.Димитър Михайлов Чернев- възд.              12.Стоян Димов Николов-възд.

7.Димо Стоянов Джапунов-прот.                   13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-4   , „против”-1   , „въздържали се”-7   /не се приема/

524.2.Да се пренасочи молбатана Пенка Христова Йорданова с ЕГН -….., живуща в гр.Царево, с постоянен адрес гр.Царево, кв.”Мандрата” 66искане за еднократно  финансово подпомагане на издръжката на ученик за разглеждане от Общинска комисия за подпомагане на социално слаби и болни. https://mostbet-games.net/

гласували –„за”- 10  , „против”- 1   , „въздържали се”- 1  /приема се/

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                              Д.Градев

ПРОТОКОЛЧИК :/п/

                             П.Янчева

 

Read 4592 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево