Tuesday, 27 January 2015 08:56

Протокол 33

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 33

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на  16.09. /вторник/ 2014 год. от 15.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.” - гр. Царево  се проведе ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет Царево.

След изслушване химна на Република България председателят на Общински съвет Царево г-н Даниел Скулиев откри 33-тото заседание на ОбС. ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Издаване запис на заповед от Община Царево в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”, обезпечаващо авансово плащане по договор № 244 от 18.10.2013 год. и Анекс № 1 от 05.08.2014 год., сключен между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ „Приморско-Созопол-Царево” от Мярка 2.3 „Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване с всички необходими съоръжения (за електронни услуги, ледогенератори, за снабдяване с вода, с горива и др.) за акостиращите риболовни съдове”, Приоритетна ос 2 „Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развиване на националното природно архитектурно наследство” от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год. за Проект „Ремонт на пристанищен мостик в град Ахтопол” /ДЗ № 934/11.08.2014 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2014/2015 год. в СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ахтопол” /ДЗ № 955/04.09.2014 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020 год.” /ДЗ № 949/26.08.2014 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за І-во полугодие на 2014 год.” /ДЗ № 937/18.08.2014 год./
 6. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС за сключване на договор за замяна между Община Царево и Георги Костадинов Иванов, ЕГН 5905310844 и Кольо Костадинов Дамов, ЕГН 4905140725“ /ДЗ № 959/09.09.2014 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Духовно огледало“ върху УПИ ІV в квартал 22 по ПУП на с. Бродилово, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, със сутерен, със застроена площ от 170 кв.м. и масивна едноетажна сграда със застроена площ от 91.30 кв.м., актувани с АЧОС № 3/09.05.1997 год.“ /ДЗ № 960/09.09.2014 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10094.501.14 и ПИ № 10094.501.15 по КККР на с. Варвара чрез доброволна делба” /ДЗ № 938/18.08.2014 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 961/09.09.2014 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот-публична общинска собственост в гр. Ахтопол” /ДЗ № 939/18.08.2014 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на УПИ ІІІ, УПИ ІV в кв. 135 по ПУП на гр. Царево, зона „Север”, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ в кв. 135а по ПУП на гр. Царево, зона „Север” за частна общинска собственост” /ДЗ № 935/11.08.2014 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за допускане на изменение на ПУП-ПР с цел допълване на отреждането от „Жм“ в „Жм за социални жилища“ на следния имот: УПИ I329 (частна общинска собственост), намиращо се в кв. 47 от ПУП на с. Синеморец, Община Царево (ПИ № 66528.501.437 по КК на с. Синеморец)“ /ДЗ № 958/09.09.2014 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване на извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев“ /ДЗ № 957/09.09.2014 год./

              

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 1. Питания

ПО  ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Издаване запис на заповед от Община Царево в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”, обезпечаващо авансово плащане по договор № 244 от 18.10.2013 год. и Анекс № 1 от 05.08.2014 год., сключен между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ „Приморско-Созопол-Царево” от Мярка 2.3 „Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване с всички необходими съоръжения (за електронни услуги, ледогенератори, за снабдяване с вода, с горива и др.) за акостиращите риболовни съдове”, Приоритетна ос 2 „Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развиване на националното природно архитектурно наследство” от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год. за Проект „Ремонт на пристанищен мостик в град Ахтопол” /ДЗ № 934/ 11.08.2014 год./

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с изискванията на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури” за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти, финансирани от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год.,

         Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 566

               1. Упълномощава кмета на Община Царево инж. Георги Иванов Лапчев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция в размер на 302 811,51 лв. (триста и две хиляди, осемстотин и единадесет лева и петдесет и една стотинки) за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 244/18.10.2013 год. по Мярка 2.3 „Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване с всички необходими съоръжения (за електронни услуги, ледогенератори, за снабдяване с вода, с горива и др.) за акостиращите риболовни съдове”, Приоритетна ос 2 „Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство” от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год.”, сключен между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ „Приморско-Созопол-Царево”.

                        2. Възлага на кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 244 от 18.10.2013 год. и Анекс № 1 от 05.08.2014 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” -Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”.

           1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.               7. Дечо Градев Градев-за

          2. Ваня Димитрова Атанасова-за                  8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

          3. Георги Великов Костадинов-за                 9. Кети Георгиева Дикова-за

          4. Георги Николов Атанасов-за                     10. Младен Димитров Бъчваров-за

          5. Даниел Николов Николов-за                     11. Невяна Радкова Фешева-за

          6. Даниел Стоянов Скулиев-за                      12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2014/2015 год. в СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ахтопол” /ДЗ № 955/04.09.2014 год./

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,

           Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 567

               Утвърждава паралелки под норматива за учебната 2014/2015 год. в СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ахтопол и дофинансира същите със сумата от 1 366,00 лв. за периода от м. септември до м. декември 2014 год., както следва от приложената справка:

СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Царево

Клас Профил Брой ученици

Дофинансиране

брой ученици

ХІІ „б”

профилирана

16 2
ХІІ „в” непрофилирана 15 3
Общо 5

  

Единен разходен стандарт на ученик за година – 1 460,00 лв.

   Общо дофинансиране до края на 2014 год. – 5 ученика х 122,00 лв. – 610,00 лв. на месец.

   610,00 лв. х 4 месеца = 2 440,00 лв.

   20% от 2 440,00 лв. – 488,00 лв.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ахтопол

Клас Профил Брой ученици

Дофинансиране

брой ученици

ІІІ

непрофилирана

14 2
ІV непрофилирана 14 2
VІІІ непрофилирана 13 5
Общо            9

  

  

   Общо дофинансиране до края на 2014 год. - 9 ученика х 122,00 лв.-1 098,00 лв. на месец.

   1 098,00 лв. х 4 месеца = 4 392,00 лв.

   20% от 4 392,00 лв.- 878,00 лв.

   Обща сума за дофинансиране на брой ученици в Община Царево до края на 2014 год. е 14 ученика -1 366,00 лв.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                   7. Дечо Градев Градев-за

          2. Ваня Димитрова Атанасова-за                  8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

          3. Георги Великов Костадинов-за                 9. Кети Георгиева Дикова-за

          4. Георги Николов Атанасов-за                    10. Младен Димитров Бъчваров-за

          5. Даниел Николов Николов-за                     11. Невяна Радкова Фешева-за

          6. Даниел Стоянов Скулиев-за                      12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020 год.” /ДЗ № 949/26.08.2014 год./

      

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 3 и чл. 24, т. 1 и т. 2 от Закона за регионалното развитие,

         Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 568

               Приема Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020 год..

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за І-во полугодие на 2014 год.” /ДЗ № 937/18.08.2014 год./

ПО ТОЧКА 6. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС за сключване на договор за замяна между Община Царево и Георги Костадинов Иванов, ЕГН-5905310844 и Кольо Костадинов Дамов, ЕГН-4905140725“ /ДЗ № 959/ 09.09.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 5 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И:  № 569

Одобрява предварителното съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС, постигнато на 08.08.2014 год. между кмета на Община Царево и Георги Костадинов Иванов, ЕГН- ххххх и Кольо Костадинов Дамов, ЕГН-ххххх, съгласно приложението.   

Приложение: Предварително съгласие от 08.08.2014 год., за сключване на договор за замяна между Община Царево и Георги Костадинов Иванов, ЕГН- ххххх и Кольо Костадинов Дамов, ЕГН-ххххх-собственици на бивш имот с пл. № 81 по предходния ПУП на с. Изгрев, одобрен със з-д № 1709/23.10.1959 год., съгласно нот. акт № 172, т. ІІІ, д. 1704/17.04.1986 год., от който по действащия ПУП на с. Изгрев попадат:

-         259 кв.м. в улица с ос.т. 75-87;

-         51 кв.м. в УПИ І, кв.17, отреден „за озеленяване”;

-         452 кв.м. в УПИ ІІІ-96, кв.17;

-         885 кв.м. в УПИ ХVІІ-96, кв.17.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7. Дечо Градев Градев-отс.

          2. Ваня Димитрова Атанасова-за                   8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

          3. Георги Великов Костадинов-за                  9. Кети Георгиева Дикова-за

          4. Георги Николов Атанасов-за                     10. Младен Димитров Бъчваров-за

          5. Даниел Николов Николов-за                      11. Невяна Радкова Фешева-за

          6. Даниел Стоянов Скулиев-за                       12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”- 0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Духовно огледало“ върху УПИ ІV в квартал 22 по ПУП на с. Бродилово, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, със сутерен, със застроена площ от 170 кв.м. и масивна едноетажна сграда със застроена площ от 91.30 кв.м., актувани с АЧОС № 3/ 09.05.1997 год.“ /ДЗ № 960/09.09.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка  с чл. 51, ал. 4 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 570

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в списъка за имоти за учредяване на вещни права включва УПИ ІV в кв. 22 по ПУП на с. Бродилово, ведно с изградените в него двуетажна масивна сграда, със сутерен, със застроена площ от 170 кв.м. и масивна едноетажна сграда със застроена площ от 91.30 кв.м., актувани с АЧОС № 3/09.05.1997 год..

ІІ.1. Учредява безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, считано от 11 май 2014 год., върху УПИ ІV в кв. 22 по ПУП на с. Бродилово, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, със сутерен, със застроена площ от 170 кв.м. и масивна едноетажна сграда със застроена площ от 91.30 кв.м., актувани с АЧОС 3/09.05.1997 год. на Сдружение с нестопанска цел „Духовно огледало”, вписано по ф.д. № 4520/1998 год. на СГС, ЕИК-121708911 и вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, съгласно удостоверение № 022 от 18.02.2002 год. на Министерството на правосъдието.

Безвъзмездното право на ползване се учредява с цел продължаване и разширяване на дейността на сдружението на територията на с. Бродилово, а именно: да се използват гореописаните имоти за предлагане на условия за социална адаптация и интеграция на деца чрез информиране, консултиране и достъп до базисно обучение за развитие на умения за комуникация, естетическо възпитание и опазване на околната среда, творческо развитие, физическа издръжливост и оцеляване.

2. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване, като включи в договора следните задължения за ползвателя:

- да извърши за своя сметка инвестициите в имота в размер не по-малък от 30 000,00 лева, като оформи околното пространство и изгради многофункционална спортна площадка в имота на стойност 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лева).

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7. Дечо Градев Градев-за

          2. Ваня Димитрова Атанасова-за                   8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

          3. Георги Великов Костадинов-за                  9. Кети Георгиева Дикова-за

          4. Георги Николов Атанасов-за                     10. Младен Димитров Бъчваров-за

          5. Даниел Николов Николов-за                      11. Невяна Радкова Фешева-за

          6. Даниел Стоянов Скулиев-за                       12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10094.501.14 и ПИ № 10094.501.15 по КККР на с. Варвара чрез доброволна делба” /ДЗ № 938/ 18.08.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС, във връзка  с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 571

Да се прекрати съсобствеността между Община Царево и Ваня Димитрова Атанасова, ЕГН-ххххх и Иван Димитров Атанасов, ЕГН-ххххх, върху следните недвижими имоти: ПИ № 10094.501.14 и ПИ № 10094.501.15 по КККР на с. Варвара чрез доброволна делба, а именно:

1. Община Царево получава в дял ПИ № 10094.501.15 по КККР на с. Варвара, с площ от 526 (петстотин двадесет и шест) кв.м., при съседи: ПИ № 10094.501.16; ПИ № 10094.501.17; ПИ № 10094.501.313; ПИ № 10094.501.14; ПИ № 10094.29.2, с пазарна цена 16 832,00 лв. (шестнадесет хиляди, осемстотин тридесет и два лева) без ДДС.

2. Ваня Димитрова Атанасова, ЕГН-ххххх и Иван Димитров Атанасов, ЕГН-ххххх получават в дял ПИ № 10094.501.14, с площ от 525 (петстотин двадесет и пет) кв.м., при съседи: ПИ №10094.501.15; 10094.501.313; 10094.501.13; 10094.29.2, с пазарна цена 16 800,00 лв. (шестнадесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

3. За уравняване на дяловете Ваня Димитрова Атанасова, ЕГН-ххххх и Иван Димитров Атанасов, ЕГН-ххххх, следва да заплатят на Община Царево сумата от 1 600,00 лв. (хиляда и шестстотин лева) без ДДС, която сума представлява стойността на 50 кв.м., с които е увеличен първоначалният им дял.

Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед за прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба и сключи договора за доброволна делба.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                     7. Дечо Градев Градев-за

          2. Ваня Димитрова Атанасова-не гласува     8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

          3. Георги Великов Костадинов-за                  9. Кети Георгиева Дикова-за

          4. Георги Николов Атанасов-за                     10. Младен Димитров Бъчваров-за

          5. Даниел Николов Николов-за                      11. Невяна Радкова Фешева-за

          6. Даниел Стоянов Скулиев-за                       12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

Ваня Атанасова декларира конфликт на интереси и не гласува.

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 961/09.09.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 572

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

- част с площ от 5,000 дка от ПИ № 44094.34.5 по КККР на с. Лозенец, целият с площ от 84.643 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, седма категория, актуван с АЧОС № 1647/19.06.2013 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                     7. Дечо Градев Градев-за

          2. Ваня Димитрова Атанасова-за                   8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

          3. Георги Великов Костадинов-за                  9. Кети Георгиева Дикова-за

          4. Георги Николов Атанасов-за                     10. Младен Димитров Бъчваров-за

          5. Даниел Николов Николов-за                      11. Невяна Радкова Фешева-за

          6. Даниел Стоянов Скулиев-за                       12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот-публична общинска собственост в гр. Ахтопол” /ДЗ № 939/ 18.08.2014 год./

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с  чл. 12, ал. 1 и ал. 2 НРПУРИВОС,

     Общински съвет  Царево

Р Е Ш И: № 573

        1.Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот-публична общинска собственост, с площ от 60 кв.м., представляващи част от покривното пространство на едноетажна масивна сграда с идентификатор № 00878.501.100.1 по КККР на гр. Ахтопол, с предназначение-сграда за култура и изкуство, цялата с площ от 1030 кв.м., актувана с АПОС № 577/23.07.2010 год. за разполагане и монтаж на ретранслаторни антени и антенни съоръжения.

        1.1. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

        - Начална тръжна наемна цена в размер на 360.00 лв. (триста и шестдесет лева) без  ДДС на месец;

        - Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

       2. Начин на плащане на наемната цена по изпълнение на договора:  

           Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

       3. Тръжна документация:

            3.1. скица на имота;

            3.2. акт за общинска собственост;

            3.3. препис от Заповедта;

            3.4. проект за договор;

            3.5. декларация за извършен оглед на имотите и запознаване с условията на търга;

            3.6. декларация за липса на непогасени частни финансови задължения към Община Царево;

            3.7. извлечение от НРПУРИВОС в частта относно процедурата за провеждане на търга.

       4. Задължителни документи за участие:

       4.1. заявление за участие в свободен текст;

       4.2. удостоверение за актуално състояние или ЕИК по чл. 23 Закона за търговския регистър;

       4.3. за търговците ЮЛ-решение на управителен орган за участие в търга и наемане на общинските терени по направеното предложение;

       4.4. предложение за размер на наемната цена, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан от външната страна с надпис „предлагана цена” и името на участника и поставен в общия плик;

       4.5. квитанция за внесен депозит;

       4.6. квитанция за закупена тръжна документация;

       4.7. декларация за извършен оглед на имотите и запознаване с условията на търга;

       4.8. Удостоверение от отдел „МДТ” за липса на задължения към община Царево за заплащане на местни данъци и местни такси;

       4.9. Декларация (по образец) от участниците за липса на непогасени частни финансови задължения към Община Царево;

      4.10. Заверено копие на Лицензията, за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията.

                5. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7. Дечо Градев Градев-за

          2. Ваня Димитрова Атанасова-за                   8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

          3. Георги Великов Костадинов-за                  9. Кети Георгиева Дикова-за

          4. Георги Николов Атанасов-за                     10. Младен Димитров Бъчваров-за

          5. Даниел Николов Николов-за                      11. Невяна Радкова Фешева-за

          6. Даниел Стоянов Скулиев-за                       12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на УПИ ІІІ, УПИ ІV в кв. 135 по ПУП на гр. Царево, зона „Север”, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ в кв. 135а по ПУП на гр. Царево, зона „Север” за частна общинска собственост” /ДЗ № 935/11.08.2014 год./

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с  чл. 4, ал. 1 от НРПУРИВОС на Община Царево и Решение № 546/05.06.2014 год. на ОбС Царево,

       Общински съвет  Царево

Р Е Ш И: № 574

    Да отпаднат от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обявят за частна общинска собственост: УПИ ІІІ, кв. 135, отреден „за КОО”, УПИ ІV, кв. 135, отреден „за трафопост”, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, кв. 135а, отредени „за жилищни сгради” и УПИ VІІ, кв. 135а, отреден „за хотел”, всички по ПУП на гр. Царево, зона „Север”.

          1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                     7. Дечо Градев Градев-за

          2. Ваня Димитрова Атанасова-за                   8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

          3. Георги Великов Костадинов-за                  9. Кети Георгиева Дикова-за

          4. Георги Николов Атанасов-за                      10. Младен Димитров Бъчваров-за

          5. Даниел Николов Николов-за                      11. Невяна Радкова Фешева-за

          6. Даниел Стоянов Скулиев-за                       12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за допускане на изменение на ПУП-ПР с цел допълване на отреждането от „Жм“ в „Жм за социални жилища“ на следния имот: УПИ I329 (частна общинска собственост), намиращо се в кв. 47 от ПУП на с. Синеморец, Община Царево (ПИ № 66528.501.437 по КК на с. Синеморец)“ /ДЗ № 958/09.09.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,      

  Общински съвет  Царево

Р Е Ш И: № 575

1. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-329 (частна общинска собственост, АЧОС № 173, том VІІ, рег. № 2035/25.07.2006 год.,), намиращо се в кв. 47 по ПУП на с. Синеморец, община Царево (ПИ 66528.501.437 по КК на с. Синеморец), като изменението се състои в допълване на отреждането-от „Жм” в „Жм за социални жилища” при запазване на границите по действащия към момента ПУП.

2. Дава съгласие кметът на Община Царево да издаде заповед по чл. 135, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване на извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев” /ДЗ № 957/09.09.2014 год./

Даниел Скулиев: Колеги, стигаме до т. 13 от дневния ред, която се явява последна точка. Това е ДЗ с рег. № 957/09.09.2014 год.. Тъй като е в ресор „БФЕФ”, ще помоля колегата Кюмюрджиева да излезе на трибуната за разяснение на ДЗ.

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  ПМС 3/15.01.2014 год.,

         Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 576

               Утвърждава направените разходи от кмета на Община Царево-инж. Георги  Иванов Лапчев за командировки в размер на 1 530,79 лв. (хиляда, петстотин и тридесет лева, седемдесет и девет стотинки) и за посрещане на гости в размер на 889,70 лв. (осемстотин, осемдесет и девет лева и седемдесет стотинки) и от председателя на ОбС-Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 00,00 лв. (нула лева и нула стотинки) и за посрещане на гости в размер на 00,00 лв. (нула лева и нула стотинки) за периода 01.04.2014 год.-30.06.2014 год.

       1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7. Дечо Градев Градев-за

          2. Ваня Димитрова Атанасова-за                   8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

          3. Георги Великов Костадинов-за                 9. Кети Георгиева Дикова-за

          4. Георги Николов Атанасов-за                     10. Младен Димитров Бъчваров-за

          5. Даниел Николов Николов-за                     11. Невяна Радкова Фешева-за

          6. Даниел Стоянов Скулиев-за                      12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”- 0 /приема се/

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в  16.25 часа.

  Председател на ОбС Царево: /п/                                                                                                  

                                      Даниел Скулиев               

                                                           

                                                                          Технически секретар ОбС:/п/

                                                                                                       Пенка Янчева

Read 4463 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево