Tuesday, 27 January 2015 08:48

Протокол 29

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 29

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Царево на 26.03. /сряда/ 2014 год. от 09.00 часа в залата на читалище „Г. Кондолов” - гр. Царево се проведе ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет Царево.

Гласували: „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-2 ОбС-Царево започна своята работа при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост“ /Предл. № 822/13.03.2014 год./
 3. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища“ /ДЗ № 817/10.03.2014 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2015 год.-2017 год.“ /ДЗ № 797/04.03.2014 год./
 5. Предложение от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на МЦ „Общински медицински център I- Царево“ЕООД към 31.12.2013 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията“ /Предл. № 815/10.03.2014 год./
 6. Предложение от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на Общинска аптека „Здравец-Ц“ ЕООД за 2013 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията“ /Предл. № 816/10.03.2014 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Решение № 342/30.10.2002 год. на Общински съвет Царево и откриване на процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуга по изготвяне на оценка за приватизация и информационен меморандум“ /ДЗ № 819/11.03.2014 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 829/14.03.2014 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изкупуване на 9 кв.м. от ПИ № 00878.502.41 по КККР на гр. Ахтопол от Стоян Пенков Пенев и Павлина Михайлова Пенева“ /ДЗ № 801/10.03.2014 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10094.501.11 по КККР на с. Варвара, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 803/10.03.2014 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.362 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 811/10.03.2014 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.370 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 799/10.03.2014 год./

13.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.371 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 812/10.03.2014 год./

14.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.372 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 813/10.03.2014 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.506.242 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 808/10.03.2014 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Отдаване под аренда на ПИ № 000033 по КВС на с. Велика, ПИ № 000034 по КВС на с. Велика и ПИ №  № 000025 по КВС на с. Велика“ /ДЗ № 806/10.03.2014 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под аренда за срок от 20 години на ПИ № 48619.40.1 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 809/10.03.2014 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен за организиране и провеждане на културни мероприятия в с. Лозенец“ /ДЗ № 823/13.03.2014 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на ПИ № 10094.33.19 по КККР на с. Варвара“ /ДЗ № 807/10.03.2014 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имоти общинска собственост“ /ДЗ № 827/14.03.2014 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Учредяване право на ползване върху имот-общинска собственост, за устройване на пчелин в с. Кости“ /ДЗ № 826/13.03.2014 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Учредяване право на ползване върху имот-общинска собственост, за устройване на пчелин в гр. Царево“ /ДЗ № 825/13.03.2014 год./

23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Допълване на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 824/13.03.2014 год./

24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 66528.9.271 по КК на с. Синеморец“ /ДЗ № 773/ 30.01.2014 год./

25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10094.1.2 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Добри дол“ по КК на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 810/10.03.2014 год./

26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ II „за жилищно строителство“ (съдържащо в себе си ПИ № 10094.501.193 по КК на с. Варвара) кв. 26 по плана на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 828/14.03.2014 год./

27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 48619.2.907 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Диньов гол“ по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ / ДЗ № 776/30.01.2014 год./

28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.9.542 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Дядо Ильова бахча“ по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 804/10.03.2014 год./

29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.13.588 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Дядо Ильова бахча“ по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 805/10.03.2014 год./

30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.8.763 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Елхов дол“ по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 814/10.03.2014 год./

31. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ относно УПИ I „за транспортен терминал“ и УПИ V „за автосервиз“, кв. 65 по плана на гр. Царево“  /ДЗ № 830/14.03.2014 год./

32. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 44094.5.1046 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Хаджияне“ по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас“  /ДЗ № 778/30.01.2014 год./

33. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.4.513 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Рибарницата“ по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 800/10.03.2014 год./

34. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.2.936 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Караагач“ по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 802/10.03.2014 год./

35. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011028 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Караджигер“ по плана на с. Велика, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 781/31.01.2014 год./

ПО ТОЧКА 1. Питания

ПО ТОЧКА 2. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост“ /Предл. № 822/13.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 475

Допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, като в Приложение № 1 „Тарифа за базисни наемни цени“, в таблицата по чл. 2 „Базисни наемни цени“, подточка Б „Терени“ добавя две нови цени за наем на терени с пореден номер, наименование и размер, както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на 1 кв.м. площ – лв. без ДДС
А./ ПОМЕЩЕНИЯ   ЗА:

Идеален

център

І

зона

ІІ

зона

ІІІ

зона

... ... ... ... ...
Б./ ТЕРЕНИ
14. Терен за организиране и провеждане на културни мероприятия – концерти, театър и други събития в сферата на културата 0.60
15. Терен за склад на открито в поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии 300 лв./дка за година

1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                      7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова- отс.                    8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища“ /ДЗ № 817/ 10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 476

            Изменя Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, като в чл. 4, ал. 1, т. 6 цифрата 5 се променя на 3.

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община  Царево, относно: „Одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2015 год. - 2017 год.“ /ДЗ № 797/04.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево и Писмо на министерството на финансите № БЮ 2/10.02.2014 год.,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 477

Одобрява Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2015 год. - 2017 год..

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                     8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Предложение от Даниел Скулиев - Председател на Общински съвет  Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на МЦ „Общински медицински център I - Царево“ ЕООД към 31.12.2013 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията“ /Предл. № 815/10.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда, при които Община Царево упражнява правата си на собственик, във връзка с чл. 5 от ЗТР, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1, „б”, във връзка с чл. 24 Закона за счетоводството,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 478

            1. Приема Годишен финансов отчет на МЦ „Общински медицински център І-Царево” ЕООД към 31.12.2013 год..

2. Възлага на Георги Иванов Гаврилов, в качеството му на управител на общинското дружество МЦ„ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-ЦАРЕВО”ЕООД, с ЕИК 102669884, да осъществи всички необходими действия по Обявяването на Годишния финансов отчет за 2013 год. на това общинско дружество в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                     8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Предложение от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет  Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на Общинска аптека „Здравец-Ц“ ЕООД за 2013 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията“ /Предл. № 816/10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда, при които Община Царево упражнява правата си на собственик, във връзка с чл. 5 от ЗТР, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1, „б”, във връзка с чл. 24 Закона за счетоводството,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 479

            1. Приема Годишен финансов отчет на Общинска аптека „Здравец-Ц”ЕООД за 2013 год..

            2. Възлага на Любима Тодорова Бургазлиева, в качеството й на ликвидатор на общинско дружество Общинска аптека „Здравец - Ц” ЕООД, с ЕИК 102043777, да осъществи всички необходими действия по Обявяването на Годишния финансов отчет за 2013 год. на това общинско дружество в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                     8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-прот.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-9, „против”-2, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево,  относно: „Изменение на Решение № 342/30.10.2002 год. на Общински съвет Царево и откриване на процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуга по изготвяне на оценка за приватизация и информационен меморандум“ /ДЗ № 819/11.03.2014 год./

  

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 480

            І. Изменя Решение № 342 от Протокол № 36/30.10.2002 год. на ОбС Царево в частта по т. 3, както следва: „Незавършена сграда на ново училище в строеж, ведно с поземления имот, върху който е разположена, а именно: ПИ № 48619.501.243 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 8 598 кв.м., отреден „за хотел”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 925/08.02.2008 год.“.

            ІІ.1. Открива процедура чрез пряко договаряне за изготвянето на пазарна оценка и информационен меморандум на следния общински незавършен обект на строителството, невключен в имуществото на общински търговски дружества, а именно: незавършена сграда на ново училище в строеж, ведно с поземления имот, върху който е разположена, а именно: ПИ № 48619.501.243 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 8 598 кв.м., отреден „за хотел”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 925/08.02.2008 год..

 1. Отправя покана към следните кандидати:

За лица, изготвящи приватизационната оценка:

 1. Анна Радкова Желева
 2. Мара Георгиева Атанасова

За лица, изготвящи информационен меморандум:

 1. Мария Петрова Балева
 2. Роза Димитрова Димитрова

3. Срок за подаване на предложенията-тридневен, след получаване на настоящото решение.

4. Възлага на кмета на общината да проведе процедурата по избор на изпълнител - за изготвяне на приватизационната оценка и изпълнител-за изготвяне на информационния меморандум, да се произнесе с решение за класиране на кандидатите и да сключи договори за възлагане по реда на чл. 26 и чл. 27 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова- отс.                    8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 829/14.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с §5, т. 73 от ДР на ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 481

            Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в т. 5  добавя подточка 7 със следното съдържание: „7. Водоем в УПИ І-34 в кв. 2 по ПУП на с. Лозенец и външни ВиК връзки за ваканционни селища и хотелски комплекс в местностите „Смайлов чайр” и „Рибарницата”, землището на с. Лозенец.

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изкупуване на 9 кв.м. от ПИ № 00878.502.41 по КККР на гр. Ахтопол от Стоян Пенков Пенев и Павлина Михайлова Пенева“ /ДЗ № 801/10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗС, във връзка с чл. 39, ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 482

            Община Царево продава на Стоян Пенков Пенев, ЕГН- хххххх и на Павлина Михайлова Пенева, ЕГН-хххххх, в равни дялове 9/453 кв.м. ид.части от ПИ № 00878.502.41 по КККР на гр. Ахтопол, актувани с АЧОС № 1712/13.02.2014 год. за продажна цена в размер на  351.00 лв. (триста петдесет и един лева) без ДДС.

            След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                     7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова- отс.                   8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                      9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                          10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10094.501.11 по КККР на с. Варвара чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 803/10.03.2014 год./

             

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС,  във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 483

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 10094.501.11 по КККР на с. Варвара чрез изкупуване на 18/868 кв.м. ид. части от ПИ № 10094.501.11 по КККР на с. Варвара, актувани с АЧОС № 1711/07.02.2014 год. от Антоанета Златева Терзиева, ЕГН- хххххх, на стойност 576.00 лв. (петстотин седемдесет и шест лева) без ДДС.

            След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

            След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                     7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова- отс.                   8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                      9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                          10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.362 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 811/10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 484

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 48619.505.362 по КККР на гр. Царево чрез изкупуване на 11/381 кв.м. ид. части от ПИ № 48619.505.362 по КККР на гр. Царево, актувани с АЧОС № 1712/13.02.2014 год. от Донка Калудова Хаджидимитрова, ЕГН-хххххх и от Димитринка Калудова Иванова, ЕГН-хххххх на стойност 440.00 лв. (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС, при равни квоти.

            След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

            След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова- отс.                    8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

              Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.370 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 799/10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 485

            1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.370 по КККР на с. Синеморец в размер на 113 113.00 лв. (сто и тринадесет хиляди, сто и тринадесет лева) без ДДС.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.370 по КККР на с. Синеморец, с площ от 1001 кв.м., актуван с АЧОС № 1687/09.12.2013 год.. Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 113 113.00 лв. (сто и тринадесет хиляди, сто и тринадесет лева) без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                     8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-8, „против”-1, „въздържали се”-2    /приема се/

ПО ТОЧКА 13.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.371 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 812/10.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1,  във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 486

            1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.371 по КККР на с. Синеморец-в размер на 101 474.00 лв. (сто и една хиляди, четиристотин седемдесет и четири лева) без ДДС.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.371 по КККР на с. Синеморец, с площ от 898 кв.м., актуван с АЧОС № 1688/09.12.2013 год..

            Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 101 474.00 лв. (сто и една хиляди, четиристотин седемдесет и четири лева) без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                     8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-8, „против”-1, „въздържали се”-2   /приема се/

ПО ТОЧКА 14.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.372 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 813/10.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 487

            1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.372 по КККР на с. Синеморец-в размер на 124 978.00 лв. (сто двадесет и четири хиляди, деветстотин седемдесет и осем лева) без ДДС.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.372 по КККР на с. Синеморец, с площ от 1 106 кв.м., актуван с АЧОС № 1689/09.12.2013 год..

            Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 124 978.00 лв. (сто двадесет и четири хиляди, деветстотин седемдесет и осем лева) без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова- отс.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-8, „против”-1, „въздържали се”-2    /приема се/

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.506.242 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 808/10.03.2014 год./

            На основание чл. 21,            ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 488

            1. Определя пазарна цена на ПИ № 48619.506.242 по КККР на гр. Царево, с площ от 1 336 кв.м. в размер на 15 000.00 лв. (петнадесет хиляди лева) без ДДС.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.506.242 по КККР на гр. Царево, с площ от 1 336 кв.м., актуван с АЧОС  № 1677/02.10.2013 год..

            Определя следните задължителни условия:

            Начална цена в размер на 15 000.00 лв. (петнадесет хиляди лева) без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                     8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-прот.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-8, „против”-1, „въздържали се”-2  /приема се/

ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Отдаване под аренда на ПИ № 000033 по КВС на с. Велика, ПИ № 000034 по КВС на с. Велика и ПИ №  000025 по КВС на с. Велика“ /ДЗ № 806/10.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с   чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 489

 1. ОтменяРешение № 168/Протокол № 12/14.09.2012 год. на Общински съвет Царево.
 2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- ПИ № 000025 по КВС на с. Велика, с площ от 165.004 дка, с НТП „нива“, седма категория, актуван с АЧОС № 41/25.05.2000 год., с граници на имота: ПИ № 000024, ПИ № 015020и ПИ № 000019;

- ПИ № 000033 по КВС на с. Велика, с площ от 60.020 дка, с НТП „нива“, пета категория, актуван с АЧОС № 44/25.05.2000 год., с граници на имота: ПИ № 000024 и ПИ № 015020;

- ПИ № 000034 по КВС на с. Велика, с площ от 241.835 дка, с НТП „нива“, пета категория, актуван с АЧОС № 45/25.05.2000 год., с граници на имота: ПИ № 000026, ПИ № 000024, ПИ № 015020, ПИ № 015018, ПИ № 015022, ПИ № 000027и ПИ № 000024.

3. Отдавапод аренда на „Плодова градина“ ЕООД, ЕИК-202442348, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Сливница” № 141-143, етаж 2, представлявано от Чавдар Красимиров Петров-управител, за срок от 20 години следните общински недвижими имоти:

- ПИ № 000025 по КВС на с. Велика, с площ от 165.004 дка, с НТП „нива“, седма категория, актуван с АЧОС № 41/25.05.2000 год., с граници на имота: ПИ № 000024, ПИ № 015020и ПИ № 000019;

- ПИ № 000033 по КВС на с. Велика, с площ от 60.020 дка, с НТП „нива“, пета категория, актуван с АЧОС № 44/25.05.2000 год., с граници на имота: ПИ № 000024 и ПИ № 015020;

- ПИ № 000034 по КВС на с. Велика, с площ от 241.835 дка, с НТП „нива“, пета категория, актуван с АЧОС № 45/25.05.2000 год., с граници на имота: ПИ № 000026, ПИ № 000024, ПИ № 015020, ПИ № 015018, ПИ № 015022, ПИ № 000027и ПИ № 000024

при годишна арендна цена общо за трите имота в размер на 4 338.58 лв. /четири хиляди, триста тридесет и осем лева и петдесет и осем стотинки/ без ДДС.

 1. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед за предоставяне под аренда и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                     8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-прот.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-8, „против”-2, „въздържали се”-1    /приема се/

 

ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под аренда за срок от 20 години на ПИ № 48619.40.1 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 809/ 10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, във връзка с чл. 26, ал. 4  от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 490

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва ПИ № 48619.40.1 по КККР на гр. Царево, с площ от 5.206 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1320/31.03.2010 год..

2. Отдава под аренда на Георги Костадинов Манаков, с адрес: гр. Царево, ул. Цар Симеон № 8, за срок от 20 години, ПИ № 48619.40.1 по КККР на гр. Царево, с площ от 5.206 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1320/31.03.2010 год. при годишна арендна цена в размер на 72.88 лв. (седемдесет и два лева, осемдесет и осем стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор на наем при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                     7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                    8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                      9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                          10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-1  /приема се/

ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен за организиране и провеждане на културни мероприятия в с. Лозенец“ /ДЗ № 823/ 13.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 79, ал. 1 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 491

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 г., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следния общински недвижим имот:

- ПИ № 44094.502.23 по КК на на с. Лозенец, ул. Десета, с НТП „обществен селищен парк, градина“, целият с площ 5049 кв.м, актуван с АПОС № 575/22.07.2010 год..

2. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния общински недвижим имот:

- терен с площ 1000 кв.м., защрихован в сив цвят на приложената схема, представляващ североизточната част от ПИ № 44094.502.23 по КК на  с. Лозенец, ул. Десета, с НТП „обществен селищен парк, градина“, целият с площ 5049 кв.м, актуван с АПОС № 575/22.07.2010 год..

3. Задължителни условия за провеждане на конкурса:

3.1 Определя начална конкурсна цена в размер на 600.00 лв. /шестстотин  лева/ на месец без ДДС или 900.00 лв. /деветстотин лева/ без ДДС за периода на ползване от 15.07.-30.08. през една година.

3.2 Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна наемна цена плюс 10 %.

3.3 Авансово плащане в размер на едномесечен наем.

4. Допълнителни условия за провеждане на конкурса към участниците:

4.1 Да са физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по ТЗ, с предмет на дейност продуцентска и импресарска дейност.

5.Конкурсна документация:

 1. Скица на имота;
 2. Копие от акт за общинска собственост;Образец на декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;
  1. Проект на договор за наем;
 3. Извлечение от НРПУРИВОС в частта относно процедурата за провеждане на конкурса.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър;
  1. Задължителни документи за участие:
   1. Заявление за участие в свободен текст;
 4. За търговците ЮЛ-решение на управителен орган за участие в конкурса и наемане на общинското помещение съгласно направеното предложение;
 5. Оферта, съдържаща предложение за размера на цената за месечния или годишния наем, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан от външната страна с надпис „Предлагана цена” и името на участника и поставен в общия плик;Удостоверение от отдел „МДТ” за липса на задължения към Община Царево за заплащане на местни данъци и местни такси;
  1. Квитанции за внесен депозит и закупена конкурсна документация;
  2. Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;
 6. Декларация (по образец) за липса на непогасени частни финансови задължения към Община Царево;Цена на наема - 10 точки;
  1. Определя критерии за оценка на предложенията на участниците:
 7. Авансово плащане на годишен наем на обекта - 10 точки;

Общ брой на максимално възможни точки - 20 точки.

 1. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия и да сключи договор с участника, спечелил конкурса.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова- отс.                    8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на ПИ № 10094.33.19 по КККР на с. Варвара“ /ДЗ № 807/ 10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 492

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем включва ПИ № 10094.33.19 по КККР на с. Варвара, с площ от 22.001 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 415/29.01.2010 год..

2. Отдава под наем на Георги Костадинов Манаков, с адрес: гр. Царево, ул. Цар Симеон № 8, за срок от 10 години, ПИ № 10094.33.19 по КККР на с. Варвара, с площ от 22.001 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 415/ 29.01.2010 год. при годишна наемна цена в размер на 198.01 лв. (сто деветдесет и осем лева и една стотинка) без ДДС.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор на наем при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                     7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова- отс.                    8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имоти общинска собственост“ /ДЗ № 827/14.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 37 „п”, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 493

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следните имоти:

- ПИ № 00878.16.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 8,933 дка, с НТП „пасище”, актуван с  АОС № 460/26.05.2003 год.;

- ПИ № 00878.16.5 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1,878 дка, с НТП „пасище”, актуван с  АОС № 459/26.05.2003 год.;

- ПИ № 00878.16.6 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 2,576 дка, с НТП „храсти”, седма категория, актуван с  АОС № 458/26.05.2003 год..

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните имоти:

- ПИ № 00878.16.3 по КККР на гр.Ахтопол, с площ от 8,933 дка, с НТП „пасище”, актуван с  АОС № 460/26.05.2003 год. ;

- ПИ № 00878.16.5 по КККР на гр.Ахтопол, с площ от 1,878 дка, с НТП „пасище”, актуван с  АОС № 459/26.05.2003 год.;

- ПИ № 00878.16.6 по КККР на гр.Ахтопол, с площ от 2,576 дка, с НТП „храсти”, седма категория, актуван с  АОС № 458/26.05.2003 год..

3. Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 85.48 лв. /осемдесет и пет лева, четиридесет и осем стотинки/ без ДДС.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

 1. Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при гореописаните условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова- отс.                   8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                      9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                          10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Учредяване право на ползване върху имот-общинска собственост, за устройване на пчелин в с. Кости“ /ДЗ № 826/13.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и във връзка с чл. 51, ал. 5 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет  Царево

РЕШИ: № 494

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като добавя следния общински недвижим имот:

            ПИ № 014047 в землището на с. Кости, целият с площ от 1.731 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 150/17.04.2000 год..

2. Учредява възмездно право на ползване за срок от 10 години за устройване на постоянен пчелин върху част с площ от 1 дка от имот № 014047 по КВС на с. Кости, целият с площ от 1.731 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 150/17.04.2000 год. на Янчо Кирязов Евтимов, ЕГН-хххххх, с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 84, вх. 9, ет. 5, ап. 180.

3. Определя цена на правото на ползване за част с площ от 1 дка от имот № 014047 по КВС на с. Кости, целият с площ от 1.731 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 150/17.04.2000 год. в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ за година без ДДС, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ“, Раздел I „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“, в частта „Базисна наемна цена за ползване на земеделски земи под наем  от Общински поземлен фонд (ОПФ) и земи по чл. 19 ЗСПЗЗ”, т. 1 от НРПУРИВОС.

4. Упълномощава Кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване при гореописаните условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова- отс.                    8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Учредяване право на ползване върху имот-общинска собственост, за устройване на пчелин в гр. Царево“ /ДЗ № 825/13.03.2014 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите,във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството

Общински съвет Царево

РЕШИ: № 495

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като добавя следния общински недвижим имот:

            ПИ № 48619.1.7 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 860,566 дка, с начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора”, актуван с АЧОС № 53/30.11.2005 год..

2. Учредява възмездно право на ползване за срок от 10 години за устройване на постоянен пчелин върху част с площ от 300 кв.м. от имот № 48619.1.7 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 860,566 дка, с начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора”, актуван с АЧОС № 53/30.11.2005 год. на Вълчо Илиев Арбалиев, ЕГН-хххххх, с адрес: с. Велика, Община Царево.

3. Определя цена на правото на ползване за част с площ от 300 кв.м. от имот № 48619.1.7 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 860,566 дка, с начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора”, актуван с АЧОС № 53/30.11.2005 год., в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ за година без ДДС, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ“, Раздел I „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“, в частта „Базисна наемна цена за ползване на земеделски земи под наем от Общински поземлен фонд (ОПФ)  и земи по чл. 19 ЗСПЗЗ”, т. 1 от НРПУРИВОС.

4. Упълномощава Кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова- отс.                    8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Допълване на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 824/13.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 7  от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

 Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 496

1. Определя маломерни имоти от общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем от Кмета на Община Царево за една година без търг или конкурс, а именно:

- имот № 48619.31.147 по КККР на гр. Царево, с площ от 9.083 дка, с НТП „нива”, актуван с АЧОС №  170/15.04.1998 година;

- имот № 48619.64.54 по КККР на гр. Царево, с площ от 1.053 дка, с НТП „друг вид недървопроизводителна горска площ”, актуван с АЧОС № 1690/09.12.2013 год.;

- имот № 10094.32.25 по КККР на с. Варвара, с площ от 5.598 дка, с НТП „нелесопригодна площ-дървесна растителност, храсти”, актуван с АПОС № 633/21.04.2011 год.;

- имот № 10094.17.210 по КККР на с. Варвара, с площ от 9.600 дка, с НТП „нива”, актуван с АПОС № 370/05.11.2009 год..

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в същата включва следните имоти за отдаване под наем от Кмета на Община Царево, без търг или конкурс, за срок от 1 година:

- имот № 48619.31.147 по КККР на гр. Царево, с площ от 9.083 дка, с НТП „нива”, актуван с АЧОС №  170/15.04.1998 година;

- имот № 48619.64.54 по КККР на гр. Царево, с площ от 1.053 дка, с НТП „друг вид недървопроизводителна горска площ”, актуван с АЧОС № 1690/09.12.2013 год.;

- имот № 10094.32.25 по КККР на с. Варвара, с площ от 5.598 дка, с НТП „нелесопригодна площ-дървесна растителност, храсти”, актуван с АПОС № 633/21.04.2011 год.;

- имот №10094.17.210 по КККР на с.Варвара, с площ от 9.600 дка, с НТП „нива”, актуван с АПОС № 370/05.11.2009 год..

            Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 66528.9.271 по КК на с. Синеморец“ /ДЗ № 773/30.01.2014 год./

   

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 497

            1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 66528.9.271 по КК на с. Синеморец, общинска частна собственост, с площ от 4 999 кв.м., с трайно предназначение на територията-„земеделска територия” и начин на трайно ползване „нива”, по силата  на който от ПИ № 66528.9.271 по КК на с. Синеморец се обособяват нови 20 самостоятелни УПИ, всички с отреждане за „вилни сгради”.

            2. Изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ № 66528.9.271 по КК на с. Синеморец по т. 1 от настоящото решение да се извърши съгласно представения проект-предложение.

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10094.1.2 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Добри дол“ по КК на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 810/10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 498

1. Одобрява приложеното задание за ПИ 10094.1.2, м. „Добри дол” по КК на с. Варвара.

            2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ 10094.1.2, (попадащ извън границите на урбанизираните територии с трайно предназначение-земеделска; начин на трайно ползване-друг вид недървопроизводителна горска площ), м. „Добри дол” по КК на с. Варвара, Община Царево при спазване на следните устройствени показатели: вилна зона- „Ос”, Пл. застр. – 30%, К инт. -1,2; П озел. - мин. 50%; Нк.к - макс. 10.00 м /до 3 ет./.

            Проектът да бъде съобразен с нормативите на ЗУЧК.

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ II „за жилищно строителство“ (съдържащо в себе си ПИ № 10094.501.193 по КК на с. Варвара) кв. 26 по плана на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 828/14.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 499

1. Одобрява приложеното задание за УПИ ІІ, кв. 26 по ПУП на с. Варвара.

            2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ ІІ „за жилищно строителство”, (съдържащо в себе си ПИ 10094.501.193 по КК на с. Варвара, актуван с Акт за частна общинска собственост № 730, том ІV/23.03.2007 год., кв. 26 по плана на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас), целият с площ от 967 кв.м., с цел разделянето му и обособяване на два нови самостоятелни УПИ, а именно: УПИ ІV 193  с площ 589 кв.м. и УПИ ІІ 193 с площ 380 кв.м. по плана на с. Варвара, Община Царево, Бургаска област.

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 48619.2.907 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Диньов гол“ по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 776/30.01.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 500

            1. Одобрява приложеното мотивирано предложение за ПИ 48619.2.907, м. „Диньов гьол” по КК на гр. Царево.

            2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ 48619.2.907 (попадащ извън границите на урбанизираните територии с трайно предназначение-земеделска; начин на трайно ползване-нива) по КК на гр. Царево, Община Царево, при спазване на следните устройствени показатели: вилна зона-„Ов”, Пл. застр. -20%, К инт.-0.5; П озел. –мин. 70%; Нк.к.-макс. 7.5 м./до 2 ет./.

            Проектът да бъде съобразен с нормативите на ЗУЧК.

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.9.542 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Дядо Ильова бахча“ по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 804/10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 501

1. Одобрява приложеното задание за ПИ 48619.9.542, м. „Дядо Ильова Бахча” по КК на гр. Царево.

            2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ 48619.9.542, (попадащ извън границите на урбанизираните територии с трайно предназначение-земеделска; начин на трайно ползване-друг вид недървопроизводителна горска площ), м. „Дядо Ильова Бахча” по КК на гр. Царево, Община Царево при спазване на следните устройствени показатели: вилна зона-„Ов”, Пл. застр. -25%, К инт. - 0,5; П озел. - мин. 60%; Нк.к - макс. 5.5 м /до 2 ет./.

            Проектът да бъде съобразен с нормативите на ЗУЧК.

Гласували „за”-9 „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.13.588 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Дядо Ильова бахча“ по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 805/10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 502

1. Одобрява приложеното задание за ПИ 48619.13.588, м. „Дядо Ильова Бахча” по КК на гр. Царево.

            2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ 48619.13.588, (попадащ извън границите на урбанизираните територии с трайно предназначение-земеделска; начин на трайно ползване-нива), м. „Дядо Ильова Бахча” по КК на гр. Царево, Община Царево при спазване на следните устройствени показатели: вилна зона - „Ов”, Пл. застр. - 20%, К инт. - 0,5; П озел. - мин. 70%; Нк.к - макс. 5.5 м /до 2 ет./.

            Проектът да бъде съобразен с нормативите на ЗУЧК.

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.8.763 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Елхов дол“ по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 814/10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 503

1. Одобрява приложеното задание за ПИ 48619.8.763, м. „Елхов дол” по КК на гр. Царево, Община Царево, област Бургас.

            2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ 48619.8.763, (попадащ извън границите на урбанизираните територии с трайно предназначение-земеделска; начин на трайно ползване-друг вид недървопроизводителна горска площ), м. „Елхов дол” по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас, при спазване на следните устройствени показатели: вилна зона-„Ов”, Пл. застр.-40%, К инт. -0,8; П озел.-мин. 50%; Нк.к -макс. 7 м /до 2 ет.+ Т/.

            Проектът да бъде съобразен с нормативите на ЗУЧК.

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 31. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ относно УПИ I „за транспортен терминал“ и УПИ V „за автосервиз“, кв. 65 по плана на гр. Царево“  /ДЗ № 830/14.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 504

            1. Одобрява приложеното мотивирано предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и УПИ V, кв. 65 по плана на гр. Царево.

            2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ V с площ 500 кв.м. и УПИ І с площ 18 536 кв.м. в кв. 65 по ПУП на гр. Царево, по силата на който се измества северната и югозападната граница на УПИ V спрямо УПИ І, а изменението на УПИ І се отнася за югозападната му граница с УПИ V, съгласно приложеното мотивирано предложение.

Гласували „за”-7, „против”-2, „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 32. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 44094.5.1046 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Хаджияне“ по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас“  /ДЗ № 778/30.01.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 505

            1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ 44094.5.1046 (попадащ извън границите на урбанизираните територии с трайно предназначение-земеделска; начин на трайно ползване-нива) по КК на с. Лозенец, Община Царево, при спазване на следните устройствени показатели: вилна зона -„Ов”, Пл. застр.-30%, К инт.-0.8; П озел. -мин. 50%; Нк.к.-макс. 7.0 м. /до 2 ет.+Т/.

            Проектът да бъде съобразен с нормативите на ЗУЧК.

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 33. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.4.513 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Рибарницата“ по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 800/10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево,

Р Е Ш И: № 506

            1. Одобрява приложеното задание за ПИ 44094.4.513, м. „Рибарницата” по КК на с. Лозенец.

            2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ 44094.4.513, (попадащ извън границите на урбанизираните територии с трайно предназначение-земеделска; начин на трайно ползване-нива), м. „Рибарницата” по КК на с. Лозенец, Община Царево, при спазване на следните устройствени показатели: вилна зона-„Пп”, Пл. застр.-60%, К инт. -1,5; П озел. - мин. 30%; Нк.к - макс. 10 м /до 3 ет./.

            Проектът да бъде съобразен с нормативите на ЗУЧК.

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 34. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.2.936 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Караагач“ по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 802/10.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а“, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 507

1. Одобрява приложеното задание за ПИ 44094.2.936, м. „Караагач” по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас.

            2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ 44094.2.936, (попадащ извън границите на урбанизираните територии с трайно предназначение-земеделска; начин на трайно ползване-друг вид недървопроизводителна горска площ), м. „Караагач” по КК на с. Лозенец, Община Царево, при спазване на следните устройствени показатели: вилна зона- „Ов”, Пл. застр.-20%, К инт. -0,5; П озел.-мин. 70%; Нк.к-макс. 5.5 м /до 2 ет./.

            Проектът да бъде съобразен с нормативите на ЗУЧК.

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 35. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011028 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Караджигер“ по плана на с. Велика, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 781/31.01.2014 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 508

            1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ 011028, м. „Караджигер” по плана на с. Велика, (попадащ извън границите на урбанизираните територии) при спазване на следните устройствени показатели: рекреационни устройствени зони-„Ок”, Пл. застр.-25%, К инт.- 0.5; П озел. -мин. 60%; Нк.к.-макс. 5.5м. /до 2 ет./.

            Проектът да бъде съобразен с нормативите на ЗУЧК.

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.36 часа.

  Председател на ОбС Царево:/п/                                                                                                 

                                      Даниел Скулиев               

Технически секретар ОбС:/п/

                                      Пенка Янчева

Read 4587 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево