Tuesday, 27 January 2015 08:45

Протокол 28

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 28

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 13.02. /четвъртък/ 2014 год. от 09:00 часа в залата на читалище „Г. Кондолов” - гр. Царево се проведе  ДВАДЕСЕТ И  ОСМО заседание на ОбС-Царево.

След изслушване химна на Р. България председателят на Общински съвет Царево г-н Даниел Скулиев откри 28-мото заседание на ОбС.

 С 10 гласа „за”, „против”-0, „въздържали се”-2 ОбС-Царево започна своята работа при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево“ /ДЗ № 756/29.01.2014 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево“ /ДЗ № 755/29.01.2014 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево (НОАМТЦУ), касаещо такси за технически услуги“ /ДЗ № 782/ 31.01.2014 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Царево“ /ДЗ № 749/28.01.2014 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево“ /ДЗ № 748/28.01.2014 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2014 год. съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси“ /ДЗ № 745/24.01.2014 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Бюджет на Община Царево за 2014 год.“ /ДЗ № 744/24.01.2014 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Извършени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.07.2013 год.- 30.09.2013 год.“ /ДЗ № 750/29.01.2014 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Утвърждаване на извършени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.10.2013 год.-31.12.2013 год.“ /ДЗ № 761/29.01.2014 год./

11. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево,  относно: „Размер на трудовото възнаграждение на кмета на Община Царево съгласно действащата нормативна уредба“ /ДЗ № 769/30.01.2014 год./

12.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Размер на трудовите възнаграждения на кметовете съгласно действащата нормативна уредба“ /ДЗ 774/30.01.2014 год./

13.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

 • „Определяне обема на годишното ползване на дървесина от гори-общинска собственост за 2014 год.;
 • Определяне на допустимия брой добитък за паша в разрешената площ за паша за землищата на Община Царево;
 • Утвърждаване на ценоразпис за паша на селскостопански животни в горски територии-общинска собственост;
 • Утвърждаване на ценоразпис за маркиране и сортиментиране на дървесина- общинска собственост през 2014 год.;
 • Продажба на строителна дървесина и дърва за огрев, останали на временен склад през 2013 год.;
 • Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии- общинска собственост“ /ДЗ № 767/29.01.2014 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 754/29.01.2014 год./

15. Докладна записка от инж. Атанас Желязков-Кмет на гр. Ахтопол, относно: „Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 00878.501.107 по КККР на гр. Ахтопол и преустройство на сграда с идентификатор 00878.501.107.1“ /ДЗ № 747/28.01.2013 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 751/29.01.2014 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Учредяване право на ползване върху имот-общинска собственост за устройване на пчелин“ /ДЗ № 758/29.01.2014 год./

18. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Отдаване под аренда на ПИ № 48619.1.1005 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 785/03.02.2014 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяеми обекти по чл. 56 ЗУТ на части от ПИ № 48619.504.27 по КККР на гр. Царево-публична общинска собственост, представляващи терен № 77 и терен № 78, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2013 год.“ /ДЗ № 760/29.01.2014 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на самостоятелен обект-общинска собственост“ /ДЗ № 757/29.01.2014 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на ПИ № 62459.52.3 и ПИ № 62459.52.4 по КККР на с. Резово“ /ДЗ № 783/31.01.2014 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.501.92 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 753/29.01.2014 год./

23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.246 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 763/29.01.2014 год./

24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 66528.501.200 по КККР на с. Синеморец, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 752/29.01.2014 год./

25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.377 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 759/ 29.01.2014 год./

26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.491 по КККР на гр. Ахтопол“ / ДЗ № 762/29.01.2014 год./

27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.477 по КККР на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 764/29.01.2014 год./

28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.148  по КККР на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 765/29.01.2014 год./

29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.482  по КККР на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 766/29.01.2014 год./

30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за преименуване на КК „Оазис” (съответстващ по обхват и граници на ПИ № 44094.1.103 по КК на с. Лозенец), който е част от с.о. „Оазис”, с ново наименование - КК „Оазис 1”, а също и да именува КК „Оазис Бийч клуб” частта от с.о. „Оазис” (съответстващ по обхват и граници на ПИ № 44094.1.63 по КК на с. Лозенец и ПИ № 48619.2.177 по КК на гр. Царево), както и да именува улиците в с.о. „Оазис”“ /ДЗ № 742/ 23.01.2014 год./

31. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Даване на съгласие по изработения ПУП-ПП (парцеларен план), изготвен във връзка с изграждане на елемент от  техническата инфраструктура - обект „Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Република Турция”-землището на с. Резово и с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас (обект, определен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от ДР на ЗУТ и за национален обект по смисъла на § 1 от ДР на ЗДС)“  /ДЗ № 743/23.01.2014 год./

32. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Реконструкция и модернизация на общински фар, находящ се в ПИ № 48619.504.39 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 780/31.01.2014 год./

33. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв. 9 (ПИ № 48619.502.425 по КК на гр. Царево)“ /ДЗ № 770/30.01.2014 год./

34. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПП, относно обект: „Външно кабелно ел. захранване на ПИ 44094.13.249, м. „Крушака-Дунята” по КК на с. Лозенец, преминаващ през имот ПИ 44094.13.240 (частна общинска собственост) по КК на с. Лозенец“ /ДЗ 775/30.01.2014 год./

35. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Отмяна на решение № 264/Протокол № 19/21.03.2013 год. на ОбС Царево и предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І „за озеленяване”, кв. 77 в зона Север) гр. Царево“ /ДЗ № 779/31.01.2014 год./

36. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, кв. 135 по ПУП на гр. Царево“ /ДЗ № 772/30.01.2014 год./

37. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ, кв. 14 по ПУП на с. Варвара (ПИ № 10094.501.262 по КК на с. Варвара)“ /ДЗ № 771/30.01.2014 год./

38. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Царево“ /ДЗ № 768/29.01.2014 год./

39. Докладна записка от Мария Конярова-Секретар на Община Царево и председател на МКБППМН към Община Царево за 2013 год.“ /ДЗ № 777/30.01.2014 год./

40. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Увеличаване числеността на „Доброволно формирование на Община Царево за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“ /ДЗ № 784/31.01.2014 год./

41. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Актуализация на  състава на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.01.2014 год.-30.06.2014 год.“ /ДЗ № 737/12.12.2013 год./

42. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 66528.9.271 по КК на с. Синеморец“ /ДЗ № 773/ 30.01.2014 год./

43. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.2.907 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Диньов гьол” по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ 776/30.01.2014 год./

44. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.5.1046 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Хаджияне” по КК на с. Лозенец, Община Царево“ /ДЗ 778/ 30.01.2014 год./

45. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011028 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Караджигер” по КК на с. Велика, Община Царево“ /ДЗ 781/ 31.01.2014 год./

ПО ТОЧКА 1. Питания

 

           

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево,  относно: „Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево“ /ДЗ № 756/29.01.2014 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с §2 от ЗИД на ЗМДТ, ДВ. бр. 101/22.11.2013 год.,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 434

Допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево, като в чл. 7 добавя нова ал. 4 със следното съдържание:

„Ал. 4. Не се облагат с данък върху недвижимите имоти храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени-собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове, заедно с поземлените имоти, върху които са построени-собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната.

Промяната влиза в сила от 1 януари 2014 год.“

1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                      7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                         8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                       

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                        10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

                                Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево,  относно: „Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево“ /ДЗ № 755/29.01.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  § 1, 7 и 8 от ЗИД на ЗМДТ,  ДВ. бр. 101/22.11.2013 год.

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 435

            Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, както следва:

 1. Изменя и допълва чл. 3 по следния начин:

1.1. В чл. 3, ал. 3, т. 5 в изречение първо думите „и „такса за сметопочистване на териториите за обществено ползване” да се заличат. В изречение второ след думата „депо” да се добави „и „такса за сметопочистване на териториите за обществено ползване”.

            1.2. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:

            „Ал. 6. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвените домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната“.

 1. Изменя и допълва чл. 12 по следния начин:
 1. Текстът на чл. 12 става ал. 1.
 2. Създава се нова ал. 2 на чл. 12 със следното съдържание:

„Ал. 2. В случаите на освобождаване от такси по решение на Общински съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи“.

 1. Допълва Преходните и заключителни разпоредби, като добавя нов параграф 11 със следното съдържание:

            „11. Измененията и допълненията в чл. 3 и чл. 12, приети с Решение № 435/     Протокол № 28/ 13.02.2014 год. на Общински съвет Царево, влизат в сила от 01.01.2014 год.“

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                      8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево (НОАМТЦУ), касаещо такси за технически услуги“ /ДЗ № 782/31.01.2014 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 436

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царевов частта по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ“, Раздел „Такси за  технически услуги“, като добавя нови три позиции с пореден номер, наименование, срок и съдържание, както следва:

УТ-39

39. Съгласуване и одобряване на

 инвестиционни проекти, попадащи в зона „А" и зона „Б" съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие с извършване на оценка за съответствие от ОЕСУТ по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ 

и

разрешаване и одобряване на подробни устройствени планове,

попадащи в зона „А" и зона „Б" съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие

30 250
*За инвестиционни проекти с извършена предварително оценка за съответствие (комплексен доклад) по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ от лицензирана фирма-консултант – 14 дни
УТ-40

40. Съгласуване и одобряване на всички инвестиционни проекти, попадащи извън зона „А" и зона „Б" съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие с

извършване на оценка за съответствие от ОЕСУТ по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

и

разрешаване и одобряване на подробни устройствени планове, попадащи извън зона „А" и зона „Б" съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие и инвестиционни проекти

30

100
УТ-41

41. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за обекти - трафопостове и станции на мобилни и интернет оператори

30

355
*За инвестиционни проекти за обекти - трафопостове и станции на мобилни и интернет оператори с извършена предварително оценка за съответствие (комплексен доклад) по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ от лицензирана фирма-консултант – 14 дни

1.Ангел Георгиев Цигуларов -за                          7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                       8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                         9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов- за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Царево“ /ДЗ № 749/28.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 437

            1. Отменя Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Царево, приета с Решение № 336/ Протокол № 28/18.09.2009 год..

            2. Приема нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Царево съгласно представения проект.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево“ /ДЗ № 748/28.01.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 8 от ЗНА,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 438

            1. Отменя Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Царево, приета от Общински съвет Царево с Решение № 158/ Протокол № 11 от 20 август 2004 год..

            2. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево.

1.Ангел Георгиев Цигуларов -за                          7.Дечо Градев Градев- възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                     8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                         9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                             11.Невяна Радкова Фешева-отс.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-8 , „против”-0, „въздържали се”-4   /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2014 год. съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси“ /ДЗ № 745/24.01.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 439

            Одобрява план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата на територията на Община Царево за 2014 год. съгласно Приложение № 1.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”- 9, „против”-1, „въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на Бюджет на Община Царево за 2014 год.“ /ДЗ № 744/24.01.2014 год./

 

 Приложение № 1 - Приходи по бюджет 2014 год. 

На първи ред „Имуществени данъци и неданъчни приходи”, „План  за 2014 год.”, сумата от 10 592 000.00 лв. се заменя със сумата 10 807 000.00 лв..

На втори ред „Имуществени и други данъци” цифрата 4 065 000.00 лв. се заменя с цифрата 4 165 000.00 лв..

По-надолу „Имуществени данъци”, това е пар. 13-00, последната графа, сумата 3 920 000.00 лв. става 4 020 000.00 лв..

Следващият ред „Данък върху недвижими имоти”, пар. 13-01, последната графа, цифрата от 1 700 000.00 лв. става на 1 800 000.00 лв..

Точка 2 „Неданъчни приходи” последната графа – 6 527 000.00 лв. става 6 642 000.00 лв..

Отиваме на „Постъпления от продажба на нефинансови активи” в План за 2014 год. цифрата от 2 600 000.00 лв. се заменя 2 715 000.00 лв.

На следващо място „Постъпления от продажба на земя”, последната графа, 2 600 000.00 лв. се заменя с 2 715 000.00 лв..

И последният ред на Приложение № 1 от стр. 1 „Общо приходи за местни дейности, последната графа, цифрата от 10 592 000.00 лв. става на 10 807 000.00 лв..

На стр. 2 от Приложение № 1 „Всичко приходи”, последната графа сумата, от 13 675 602.00 лв. става на 13 890 602.00 лв..

На всичко „Приходи” на края на приложение 1, раздел 1, 2, 3, 4 и 5, крайната графа, сумата от 14 452 147.00 лв. става на 14 667 147.00 лв..

Общо приходи, графа последна в приложението от 14 452 147.00 лв. става на 14 667 147.00 лв..

Това са корекциите по приложение № 1, които са свързани с Предложение № 789, входирано от кмета на 07.02.2014 год..

 Гласуваме предложението с корекциите, които предложих сега.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-  9, „против”-0, „въздържали се”-4 /приема се/

Приложение № 2 - Справка за разходите по функции и дейности, Бюджет 2014 год. на Община Царево

Тук в следствие на предложението на кмета, в раздел ІІІ, дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ” цифрата, която виждате в проектобюджет 2014 год. - 946 283.00 лв. се завишава и става на 981 283.00 лв.. На същия ред в крайната графа „Местни дейности” цифрата, която виждате от 305 000.00 лв. става на 340 000.00 лв.. Т.е. имаме завишение от 35 000.00 лв..

Слизаме надолу Общо за функция „Образование” цифрата от 2 345 287.00 лв. става на 2 380 287.00 лв.. Това е в графа „Проектобюджет 2014” в крайната графа „Местни дейности” на същия ред цифрата от 357 457.00 лв. се заменя и става 392 457.00 лв..

На следващо място слизаме надолу в дейност 714,  касаеща „Спортни бази за спорт за всички”,  сумата за проектобюджет за 2014 год. от 129 185.00 лв. се завишава с 3 000.00 лв. и става 132 185.00 лв.. В крайната графа „Местни дейности” цифрата 129 185.00 лв. става на 132 185.00 лв..

Слизаме по-надолу във функция „Общо почивно дело, култура и религиозни дейности” посочената сума в първа графа „Проектобюджет за 2014 год”- 536 478.00 лв. има корекция и става 539 478.00 лв.. Последната графа на същия ред цифрата от 434 078.00 лв. става на 437 078.00 лв..

Промяна има и в реда „Обща издръжка” долу в приложението цифрата от 9 070 447.00 лв. се заменя и става 9 108 447.00 лв.. Това е в графа „Проектобюджет 2014”.

В последната графа на същия ред „Местни дейности” сумата от 5 907 312.00 лв. става на 5 945 312.00 лв..

През един ред „Капиталови разходи” сумата в проектобюджет за 2014 год. от 3 675 000.00 лв. става на 3 852 000.00 лв..

В крайната графа „Местни дейности” сумата от 3 675 000.00 лв. става на 3 852 000.00 лв..

Най-отдолу „Бюджет на Община Царево” цифрата от 14 452 147.00 лв. става на 14 667 147.00 лв..

Има промяна и в последната графа „Местни дейности” на последния ред сумата от 10 942 101.00 лв. става на 11 157 101.00 лв..

Това са корекциите по Приложение № 2 в следствие на предложението на кмета на общината. Гласуваме Приложение № 2 с корекциите, които изчетох сега.

1.Ангел Георгиев Цигуларов -за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                     8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                         9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов- за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”- 9, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

Приложение № 3 – План за капиталовите разходи за 2014  по населени места

След предложението на кмета в общата таблица на всяко едно населено място ще си позволя да Ви кажа къде са корекциите и да припомня за уточнението на кмета допълнителните средства за капиталовата програма за къде ще се отнасят, къде конкретно ще бъдат изразходени - за гр. Ахтопол, с. Резово, с. Синеморец и т.н.

На Вашето внимание е Приложение № 3.

За гр. Царево няма промяна.

За гр. Ахтопол цифрата от 508 580.00 лв. става на 620 580.00 лв., това е годишен план-общо. В графа „Собствени средства” за гр. Ахтопол цифрата от 507 526.00 лв. става на 619 526.00 лв..

За с. Лозенец цифрата в „Годишен план-общо” от 353 185.00 лв. се заменя с 393 185.00 лв.. В графа „Собствени средства” за  с. Лозенец цифрата 353 185.00 лв. се заменя с 393 185.00 лв..

За с. Кости, с. Бродилово и с. Велика – няма промяна.

За с. Варвара  „Годишен план-общо” цифрата от 105 000.00 лв. става на 110 000.00 лв. в „Собствени редства” отново от 105 000.00 става на 110 000.00 лв..

За с. Синеморец цифрата от 170 000.00 лв. става на 185 000.00 лв., това е в „Годишен план-общо”. В „Собствени средства” се наблюдава същата корекция от 170 000.00 лв. става на 185 000.00 лв..

За с. Резово цифрата за „Годишен план-общо” от 45 000.00 лв. се заменя на 50 000.00 лв.. В „Собствени средства” корекцията е същата от 45 000.00 лв. се заменя на 50 000.00 лв..

Корекция претърпява и последния ред на справката „Общо” сумата за годишен план „Общо” от  4 495 500.00 лв. става на 4 552 500.00 лв.. В „Собствени средства” от 3 369 500.00 лв. става на 3 546 500.00 лв..

Това са корекциите по Приложение № 3, предложени от кмета.

По това приложение стана ясно, че капиталовата програма за гр. Ахтопол се увеличава под формата на строителни иницативи, като ремонт на кметство Ахтопол - 10 000.00 лв.; ремонт на покрив ОДЗ и ОУ гр. Ахтопол - 60 000.00 лв.; ремонт на библиотека и лекционна зала в читалище „Хр. Ботев” - 5 000.00 лв.; спортни площадки около физкултурен салон на ОУ гр. Ахтопол – 37 000.00 лв.; с. Лозенец - ремонт на площадно пространство - 40 000.00 лв.; с. Синеморец, стабилизиране на улици-15 000.00 лв.; с. Варвара-подмяна на водопровод по улици-5 000.00 лв.; с. Резово-стабилизиране на улици-5 000.00 лв.; Общо  допълнението  е 177 000.00 лв..

Процедура по гласуване на Приложение № 3 с корециите, които прочетох сега.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                   8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”- 9, „против”-  0, „въздържали се”-4 /приема се/

Приложение № 3.1-Разпределение на капиталовите разходи на Община Царево за 2014 год. от РБ, съгласно чл. 55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014 год.

Това приложение няма и не следва да претърпи никакви корекции.

 Процеддура по гласуване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-4 /приема се/

Приложение № 3.2-Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2014 год. от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси

Ще сведа на вниманието Ви корекциите в следствие предложението на кмета на общината.

Графа „Ремонт покрив на ОДЦ и ОУ” гр. Ахтопол се увеличава с 60 000.00 лв. и става на 80 000.00 лв..

„Ремонт на библиотека и лекционна зала читалище „Хр. Ботев” гр. Ахтопол от 10 000.00 лв. се увеличава на 15 000.00 лв..

„Ремонт на кметство“ Ахтопол цифрата от 10 000.00 лв. в крайната колона става на 20 000.00 лв..

Освен това създаваме нова колона във функция 6. По отношение на обектите навярно си спомняте, че кметът включи в капиталовата програма и ремонт на площадното простраство в с. Лозенец със сумата от 40 000.00 лв.. Включваме на нов ред във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство” и този обект.

Това са промените по Приложение № 3.2.

Гласуваме приложението с тези промени, които изчетох.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”- 10, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

Приложение № 4-Бюджетна сметка за разходите по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Царево за 2014 год.

Тук единствено претърпява корекции графа „ОДЗ „Ален мак” гр. Царево в „Текуша издръжка Местни дейности” кметът завиши първоначалното си предложение, като от 220 000.00 лв. стана на 240 000.00 лв., като общата стойност на същия ред от 710 888.00 лв. става на 730 888.00 лв..

Следващият ред „Детски дом „Делфинче” гр. Ахтопол, средна графа, „Текуша издръжка Местни дейности”, сумата от 85 000.00 лв. се завишава с 15 000.00 лв. и става 100 000.00 лв..

Завишаване с 15 000.00 лв. има и в последната графа „Общо” като сумата от 235 395.00 лв. става на 250 395.00 лв..

Това са корекциите по отношение на Приложение № 4. Процедура по гласуване на приложението с корекциите.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                     8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                         9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                             11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”- 9, „против”-0, „въздържали се” -3 /приема се/

Приложение № 5-Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2013 год.

По това приложение няма корекции, с оглед на което преминаваме в процедура по неговото гласуване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                             11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-0 , „въздържали се”-3   /приема се/

Приложение № 6-Разчет за целевите разходи през 2014 год.

По това приложение по подобие на предходното нямаме корекции. Преминаваме в процедура по гласуване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                      8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                         9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                               11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева - за

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

Приложение № 6.1-Разчет за местни субсидии за спортни клубове на територията на Община Царево за 2014 год.

Тук по предложение на кмета на общината по позиция № 4 „Спортен клуб „Черноморец” гр. Ахтопол предвидената сума в размер на 2 000.00 лв. се завишава с още 3 000.00 лв. и става на 5 000.00 лв..

Обща субсидия за спортните клубове, последния ред цифрата 112 500.00 лв. се заменя и става на 115 500.00 лв..

Гласуваме приложението с корекцията, която прочетох.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                   8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева - за

            Гласували „за”- 9, „против”-0, „въздържали се”-3    /приема се/

Приложение № 6.2-Разчет държавни субсидии за читалища 2014 год. Община Царево

Тук не се променя нищо. Процедура по гласуване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”- 9, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

Приложение № 7-Разчет за средства по културния календар за 2014 год. Община Царево

Имаше направено предложение от колегата Нели Фешева, което се изразява в следното. Ще гласуваме първо предложението на колегата Фешева, ако не бъде прието, ще гласуваме първоначално предложения вариант.

За гр. Царево се променя последната графа, като сумата от  80 730.00 лв. става на 93 300.00 лв.; за гр. Ахтопол „Субсидия за читалище” от 13 250.00 лв. да стане на 14 250.00 лв.. Средната графа 9 000.00 лв. се запазва. Последната графа сумата от  18 240.00 лв. става на 23 250.00 лв.; за с. Лозенец, трети ред, промяната е в трета графа. Сумата от 12 500.00 лв.  се заменя с 18 720.00 лв.; за с. Кости, средна графа „Средства за културна дейност за изразходване от кметствата”, сумата от 1 050.00 лв. става на 1 250.00 лв.. Променя се и крайната графа „Всичко”,  като за с. Кости става сумата от 2 650.00 лв. на 3 850.00 лв.; за с. Бродилово, ред 5, субсидията за читалището от 8 020.00 лв.  се намаля на 6 020.00 лв.. В средната графа сумата от 950.00 лв. се завишава на 1 150.00 лв., а в последната графа „Всичко” за с. Бродилово сумата от 5 430.00 лв. става на 7 170.00 лв.; Синеморец-филиал, ред 6, последната графа от 2 000.00 лв. става на 2 200.00 лв.; ред 7 – „Други селища”, цифрата за „Средства за културна дейност за изразходване от кметствата” – 9 800.00 лв. става на 10 400.00 лв.; В крайната графа „Всичко” 8 450.00 лв. се заменя с 10 400.00 лв.. Стигаме до последния ред „Общо”, разчетът на средства показва: субсидия за читалища в първа графа сумата от 59 290.00 лв. става 58 290.00 лв., т.е. се намаля с 1 000.00 лв.. Средната графа, касаеща „Средства за културна дейност за изразходване от кметствата” цифрата от 99 600.00 лв. се заменя с цифрата 100 600.00 лв.. В крайната графа „Всичко” цифрата от 158 890.00 лв. се запазва.

            Подлагам на гласуване Приложение № 7 с направените корекции.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                   8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-възд.

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-8, „против”-1, „въздържали се”-4  /приема се/

Приложение № 8-Списък на пътуващите служители от дейност „Образование” в Община Царево

Това приложение не търпи корекции. Процедура по гласуване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                         8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева - за

            гласували „за”- 13, „против”-0, „въздържали се”- 0 /приема се/

Даниел Скулиев: Продължаваме напред с

Приложение № 8.1-Списък на пътуващите служители от общинска администрация Царево

Това приложение съдържа 6 на брой лица, явяващи се пътуващи служители на Община Царево на общинска издръжка. Предложението на кмета включва добавянето на 7-ми такъв човек. На комисиите беше посочен от кмета на гр. Ахтопол. Седми номер Иван Илков Недялков-гл.спец. „Регионално развитие”, пътува Ахтопол-Царево-Ахтопол.

Процедура по гласуване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-4 /приема се/

Приложение № 9-Разчет за списъчния брой персонал и СБРЗ за 2014 год. към Община Царево по функции и дейности, финансирани с общински дейности

Това приложение е без промяна. Процедура по гласуване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-4 /приема се/

Приложение № 11-Бюджетна сметка на ОП „Пристанище” за 2014 год. Община Царево

Това приложение няма промени. Процедура по гласуване така, както ни е представено.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                   8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-1, „въздържали се”-3    /приема се/

Приложение № 12-Бюджетна сметка на ОП „Общински музей” за 2014 год. Община Царево

И това приложение също няма промени. Режим на гласуване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-прот.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”- 9, „против”-2, „въздържали се”-2  /приема се/

Приложение № 13-Разчет за средствата за сметки от ЕС по бюджет 2014 год. – Община Царево

По това приложение няма направени промени. Остава в първоначално предложения ни вид. Процедура по гласуване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-0 , „въздържали се”-4 /приема се/

Приложение № 14-Годишен доклад по дълга на Община Царево 2014 год.

Това приложение също не търпи корекции. Само за сведение на аудиторията ще си позволя да кажа, че размерът на дълга на Община Царево към 01.01.2014 год. е 1 842 140.00 лв.. Процедура по гласуване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-4  /приема се/

Приложение № 15-План-график за обслужване на просрочените задължения за 2014 год.

Това приложение също е без корекции. Процедура по гласуване.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-4    /приема се/

Приложение № 16-Макет на бюджетната прогноза за периода 2014-2016 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности

Ще си позволя на бързо да Ви представя промените.

В графа 1, пар.13-00 „Имуществени и др. местни данъци”, в графа 1 „Проекто бюджет 2014”, сумата от 3 920 000.00 лв. става на 4 020 000.00 лв..

В пар.13-01 „Данък върху недвижими имоти” сумата от 1 700 000.00 лв. става на 1 800 000.00 лв..

В пар. 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” сумата в графа 1 „Проекто бюджет 2014” от 2 600 000.00 лв. става на 2 715 000.00 лв..

Пар. 40-40 „Постъпления от продажба на земя” от 2 600 000.00 лв. става на 2 715 000.00 лв..

Пар. 99-99 „Общо приходи”, графа 1 „Бюджет 2014”, 10 592 000.00 лв. става на 10 807 000.00 лв..

Стр. 2 пар. 10-16 „Вода, горива и енерегия” от 790 380.00 лв. става 825 380.00 лв..

Пар. 45-00, това е „Субсидии на организации с нестопанска цел”, от 171 790.00 лв. става на 174 790.00 лв..

Пар. 52-00 „Придобиване на ДМА” от 4 120 669.00 лв. става на 4 297 000.00 лв..

Пар. 52-02 „ Придобиване на сгради” от 3 527 500.00 лв. става на 3 704 500.00 лв..

Пар.99-99 „Общо разходи рекапитулация” от 10 942 101.00 лв. на 11 157 101.00 лв..

На стр. 3 – няма корекции.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                        9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-1, „въздържали се”-3 /приема се/

Процедура по гласуване на Бюджет 2014 год. анблок.

                На основание чл. 21,ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1,  във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 94, ал. 2 и 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 год. /ДВ бр. 109 от 20.12.2013 г./, ПМС № 3 от 15.01.2014  год. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево,

              Общински съвет Царево

                                                  Р ЕШИ: № 440

               1. Приема бюджета на Община Царево за 2014 год. както следва:

               1.1. По прихода -  съгласно приложение 1, в размер на 14 667 147  лв

                      в т.ч.

                1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности        2 989 513 лв     

                1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности                      2 642 602  лв

                1.1.1.2. Преходен остатък от 2013 г. за държавни дейности      346 911 лв.    

 приложение 5                                                                                                         

                1.1.2. Приходи за местни дейности                                     11 677 634 лв 

                1.1.2.1. Данъчни приходи в размер                                       4 165 000  лв

                1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                              6 642 000  лв

                1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в т.ч. за зимно

поддържане и снегопочистване                                                                   135 500  лв

                1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                        305 500 лв

                            В т.ч. за капиталови разходи                                            158 000 лв

                            за изграждане и основен ремонт на общ. пътища          147 500 лв

                1.1.2.5. Друго финансиране –погашение по заеми                     -315 780 лв

                1.1.2.6. Преходен остатък за местни дейности                             745 414 лв

                            В т.ч. местни дейности                                                       638 011 лв

                валутна  бюджетна сметка (трансгранично сътрудничество

                                        България-Турция                                                    107 403 лв

                                                                                                                   приложение 5

 1. По  разхода  - съгласно приложение 2                   14 667 147 лв                               

            

                1.2.1.    За делегирани държавни дейности                           3 510 046 лв

                1.2.1.1. От държавни трансфери                                                2 989 513 лв

                1.2.1.2. От местни приходи – дофинансиране                              520 533 лв

                1.2.2.   За местни дейности                                                      11 157 101 лв

                 1.3.  Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0.00 лв

                 2. Приема инвестиционна програма,съгласно поименен списък на обектите   в размер на  3 852 000 лв                                                                          приложение3

                 2.1. Одобрява  разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 305 500 лв

                                                                                                                       приложение 3.1

                 2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи  от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на  2 715 000  лв  

                                                                                                                      приложение 3.2

                 2.3.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация в размер на  45 542 лв

                 3.Приема  разчет за разходите по второстепенни разпоредители приложение 4                         

                 4. Приема   разчет за целевите разходи и субсидии   за 2014 г. както следва:

                 4.1  Целеви разходи в размер на 49 200 лв                               приложение 6                       

                 4.2. Субсидии за спортни клубове   115 500 лв                        приложение 6.1

                 4.3. Субсидии за читалища  102 400 лв                                     приложение 6.2

                 4.4. Упълномощава Кмета на Общината да определи условията за ползването на целевите разходи по отношение на времето и начина на предоставянето и отчитането им

                  5. Приема разчет за средствата по културния календар на Общината

в размер на 158 890 лв                                                                                   приложение 7

                  6.Приема списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи

                                                                                                                приложение 8

                  7.Определя списък на длъжностите и лицата от общинска администрация и дейностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно                                                                            приложение 8.1

                 8. Определя  численост и средства за работни заплати на дейност „Общинска администрация”  както следва:

                 8.1.  За сметка на трансфера по единния разходен стандарт – 37 бройки  със средства за работни заплати по пар. 01 в размер на 358 180 лв и за сметка на дофинансирана численост 43 бр. със средства за работни заплати  по пар. 01 - 307 900 лв.

                8.2.Определя численост на персонала, средни брутни работни заплати и средства за трудови възнаграждения за местни дейност                      приложение 9        

                9. Приема  бюджетна сметка на ОП „Пристанище”              приложение 11

              10. Приема бюджетна сметка на Общински исторически музей 

                                                                                                                     приложение 12

              11. Приема следните лимити за разходи:

               11.1. Социално-битови в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения

               11.2. Представителни разходи в размер на 15 000 лв, от които за кмет на Община Царево 10 000 лв, за кметове и кметски наместници 4 000 лв и за председател на общински съвет 1 000 лв

               11.3.Утвърждава размер на режийни разноски за обяд на столуващи ученици  в размер на 0.50  лв за сметка на местни приходи

              11.4. Утвърждава размер на храноден за детски градини и ясли до 2.80 лв.

              11.5  Утвърждава пълния  размер на режийните разходи на  обслужваните лица в дейност „Домашен социален патронаж”, които не са предоставили имот срещу гледане да бъдат за сметка на общински приходи

               12. Приема годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз                                                                                                                                                                                                                                приложение 13

                13. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза местните дейности за периода  2014, 2015, 2016 год.                                                                     приложение 16

                14.  Приема размера  на общинския дълг за 2014г. и одобрява намеренията за поемане на нов дълг за  реинвестиране на стария дълг и за нови инвестиционни проекти                                                                                                                                                                                                           приложение 14

                 15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 год. в размер  до 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 3 години.

                16. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2014 год. - в размер на 206 831 лв и приема план-график за обслужване на просрочените задължения, съгласно приложение 15.                                     

                17. Определя размера на просрочените вземания в размер на 193 078 лв, от които се предвижда да бъдат събрани 113 384 лв, като останалите 79 694 лв да бъдат предложени за отписване с решение на Общински съвет като несъбираеми.

                18. Оправомощава кмета на Общината да  извършва компенсирани промени:

                18.1. В частта за делегираните от държавата дейности-между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

                18.2. В частта за местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на една дейности или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

                 18.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и /или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.

                  19. Възлага на кмета:

                  19.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджет.

                 19.2. Да ограничава или спира финансиране на организации и звена при  на-                                                   рушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните вътрешни правила за финансово управление и контрол

                  19.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения в съответствие с волята на дарителя.

                    20.  Упълномощава кмета:                  

                    20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.                  

                    20.2. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на Общината

                    20.3. Да разработва и възлага подготовката  на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства

                    21.Утвърждава разчетите за разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности, в размер на 95% от утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 год..

                 22. Приема за сведение  Протоколите от публичното обсъждане на бюджета.

                  

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                   8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николовза                             11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-4     /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево,  относно: „Извършени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.07.2013 год.-30.09.2013 год.“ /ДЗ № 750/29.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 3 от ПМС 1/09.01.2013 год. за изпълнение на ДБРБ за 2013 год.,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 441

            Утвърждава направените разходи от Кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 1 239.54 лв. (хиляда, двеста тридесет и девет лева,  петдесет и четири стотинки) и за посрещане на гости в размер на 1 708.00 лв. (хиляда, седемстотин и осем лева) и от Председателя на ОбС-Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 0.00 лв. (нула лева и нула стотинки) и за посрещане на гости в размер на 0.00 лв. (нула лева и нула стотинки) за периода 01.07.2013 год.- 30.09.2013 год..

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                         8.Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                         10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”- 12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Утвърждаване на извършени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.10.2013 год.-31.12.2013 год.“ /ДЗ № 761/29.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13, ал. 3 от ПМС 1/ 09.01.2013 год. за изпълнение на ДБРБ за 2013 год.,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 442

            Утвърждава направените разходи от Кмета на Община Царево - инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 996.35 лв. (деветстотин, деветдесет и шест лева, тридесет и пет стотинки) и за посрещане на гости в размер на 00.00 лв. (нула лева и нула стотинки) и от Председателя на ОбС - Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 0.00 лв. (нула лева и нула стотинки) и за посрещане на гости в размер на 0.00 лв. (нула лева и нула стотинки) за периода 01.10.2013 год.- 31.12.2013 год..

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                        10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно:„Размер на трудовото възнаграждение на кмета на Община Царево съгласно действащата нормативна уредба“ /ДЗ № 769/30.01.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с § 7, т. 4 от ПМС № 3/ 15.01.2014 год. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 год. във връзка с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 443

            Определя основно месечно възнаграждение на кмета на Община Царево в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева), считано от 01.02.2014 год.

Гласували „за”- 8, „против”-0, „въздържали се”-4  /приема се/

ПО ТОЧКА 12.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Размер на трудовите възнаграждения на кметовете съгласно действащата нормативна уредба“ /ДЗ 774/30.01.2014 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с § 7, т. 4 от ПМС № 3/ 15.01.2014 год., във връзка с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 444

            Определя размера на основните месечни възнаграждения, считано от 01.02.2014 год., на заместник-кмета на Община Царево, на кмета на гр. Ахтопол и на кмета на с. Лозенец, както следва:

 1. Заместник-кмет на Община Царево - 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева);
 2. Кмет на гр. Ахтопол - 1 050,00 лв. (хиляда и петдесет лева);
 3. Кмет на с.Лозенец – 930,00 лв. (деветстотин и тридесет лева).

Гласували „за”- 8, „против”-0, „въздържали се”-4  /приема се/

ПО ТОЧКА 13.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно:

 • „Определяне обема на годишното ползване на дървесина от гори- общинска собственост за 2014 год.;
 • Определяне на допустимия брой добитък за паша в разрешената площ за паша за землищата на Община Царево;
 • Утвърждаване на ценоразпис за паша на селскостопански животни в горски територии-общинска собственост;
 • Утвърждаване на ценоразпис за маркиране и сортиментиране на дървесина-общинска собственост през 2014 г.;
 • Продажба на строителна дървесина и дърва за огрев, останали на временен склад през 2013 год.;
 • Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии-общинска собственост“ /ДЗ № 767/29.01.2014 год./

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 113 и чл. 114, ал. 1, във връзка с чл. 95, ал. 1 и чл. 123, ал. 1, т. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от  Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти във връзка с Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите, приета с ПМС № 202 от 11 август 2008 год.,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 445

 1. Определя и утвърждава обема на годишното ползване на дървесина от гори- общинска собственост през 2014 год. съгласно Таблица № 1 и Таблица № 2, включващ допълнителен годишен план за добив на широколистни насаждения.
 1. Таблица № 1
ИГЛОЛИСТНИ НАСАЖДЕНИЯ

Площ

(ха)

Ст. маса

(пл.куб.м.)

Категория дървесина

(пл.куб.м.)

Лежаща маса

(пл. куб.м.)

Едра Средна Дребна Вс. стр. Дърва
20.8 1010 101 65 6 172 635 807
 1. Таблица № 2
ШИРОКОЛИСТНИ НАСАЖДНИЯ

Маркирано и сортиментирано

количество

Площ (ха)

Ст. маса

(пл.куб.м.)

Категория дървесина

(пл.куб.м.)

Лежаща маса

(пл.куб.м.)

Едра Средна Дребна Вс. стр. Дърва
175.2 4411 100 342 81 523 3406 3929

Допълнителен годишен план

(прогнозно количество)

36.3 1066 61 297 57 415 545 960
ОБЩО 211.5 5477 161 639 138 938 3951 4889
 1. Дава съгласие дървата за горене от широколистни дървесни видове да се предоставят по съответния ред изцяло на местното население.
 2. Дава съгласие на заявилите искане граждани на Община Царево да се предостави по съответния ред строителна дървесина за задоволяване на лични потребности, като добивът й да бъде само от маркираните за сеч дървета.
 3. Дава съгласие останалата дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове да се продава на временен склад.
 1. Определя допустимия брой добитък за паша в разрешената площ за паша на едър и дребен добитък за землищата на Община Царево, съобразно Таблица № 3, както следва:
ЗЕМЛИЩЕ РАЗРЕШЕНА ПЛОЩ ЗА ПАША НА ЕДЪР И ДРЕБЕН ДОБИТЪК /ХА/

ДОПУСТИМ БРОЙ ДОБИТЪК

ЕДЪР ДРЕБЕН
гр. Царево 113.8 106 527
гр. Ахтопол 54.1 52 257
с. Лозенец 27.6 28 138
с. Бродилово 472.8 469 2340
с. Българи 5.3 4 21
с. Велика 7.4 7 37
с. Изгрев 82.6 82 409
с. Резово 202.2 202 1011
с. Фазаново 8.4 8 42
Всичко: 974.2 958 4782
 1. Утвърждава ценоразпис за паша на селскостопански животни в горски територии, собственост на Община Царево, за календарната 2014 год., съгласно Таблица № 4, както следва:
ВИД

ЦЕНА В ЛЕВА ЗА ПАША

ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2013 г.

ЗА 1 БРОЙ ДОБИТЪК

1. Едър рогат добитък 1.50 лв.
2. Коне, катъри, магарета, мулета 0.80 лв.
3. Овце 0.30 лв.
4. Свине 2.00 лв.
5. Кози, ярета 2.00 лв.
 1. Дължимите такси по т. 3 се заплащат преди издаване на позволителното за паша.
 1. Утвърждава ценоразпис за маркиране и сортиментиране на дървесина от горски територии, собственост на Община Царево във връзка с определяне и утвърждаване на допълнителен годишен план за добив на широколистни насаждения за 2014 год. съгласно Таблица № 5 за прогнозното количество дървесина по категории и прогнозната стойност на услугата:
КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА

КОЛИЧЕСТВО

(КУБ. М)

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

В ЛЕВА НА КУБ. М

ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС
1. Едра строителна 61 1.20 73.20
2. Средна строителна 297 1.40 415.80
3. Дребна строителна 57 1.70 96.90
4. Дърва 545 3.40 1853.00
Общо: 960 2438.90

5. След приключване на активния период за снабдяване на местното население с дървесина за огрев до 31.12.2014 год. дава право на Кмета на Община Царево на свободна продажба на оставащите количества дърва за огрев и строителна дървесина от временен склад.

5.1 Дава право на Кмета на Община Царево на свободна продажба на количествата дървесина, представляващи преходен остатък от Лесосечен фонд 2013 год., добити на временен склад, представени в Таблица № 6:

ВИД

КОЛИЧЕСТВО НА СКЛАД

(ПЛ. КУБ. М)

1. ОЗМ дъб 57.43
2. ОЗМ цер 93.48
3. ОЗМ бук 4.00
ПРОСТРАНСТВЕН КУБ.М
4. Дърва дъб 252
5. Дърва бук 5
6. Дърва габър 89
7. Дърва мъждрян 137
 1. Утвърждава ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии-собственост на Община Царево, съгласно следната Таблица № 7:
ВИД ЦЕНА ЗА ПЛ.КУБ.М/ТОН БЕЗ ДДС
1. Иглолистни трупи 70.00 лв./пл.куб.м
2. Дъбови трупи 75.00 лв./пл.куб.м
3. Минни подпори 55.00 лв./тон
4. Обли греди 50 лв./пл.куб.м
5. Иглолистна техническа дървесина 60.00 лв./пл.куб.м
6. Широколистна техническа дървесина 60.00 лв./пл.куб.м
7. ОЗМ дъб/бук/цер 54.00 лв./пл.куб.м
ЦЕНА ЗА ПРОСТРАНСТВЕН КУБ.М БЕЗ ДДС
8. Дърва дъб/цер 27.00 лв.
9. Дърва други 23.00 лв.
10. Дърва габър/мъждрян 20.20 лв.

6.1 Утвърждава средна цена на дърва за огрев за един пространствен кубичен метър в размер на 25.00 лв. без ДДС.

 1. Утвърждава максимални цени за добив на дървесина-собственост на Община Царево, съгласно Таблица № 8:
ВИД

ЦЕНА ЗА ПЛ.КУБ.М

БЕЗ ДДС

1. Иглолистни трупи 22.00 лв.
2. Дъбови трупи 22.00 лв.
3. Минни подпори 22.00 лв.
4. Обли греди 20.00 лв
5. Иглолистна техническа дървесина 21.00 лв.
6. Широколистна техническа дървесина 22.00 лв.
7. ОЗМ дъб/бук/цер 21.00 лв.
8. Дърва дъб/цер 22.00 лв.
9. Дърва други 22.00 лв.
10. Дърва габър/мъждрян 22.00 лв.

  Заб. Съобразно така определените цени в Таблица № 9 се формира начална тръжна/конкурсна цена за продажба на дървесина съответно чрез търг или конкурс.

7. Възлага на Кмета на Община Царево контрола по изпълнението на тези решения.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                          8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                         9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                             11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

                              

Гласували „за”- 13, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 754/29.01.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 446

            Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., съгласно приложението.

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-4  /приема се/

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Атанас Желязков-Кмет на гр. Ахтопол, относно: „Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 00878.501.107 по КККР на гр. Ахтопол и преустройство на сграда с идентификатор 00878.501.107.1“ /ДЗ № 747/ 28.01.2013 год./

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 и т. 19 от ЗМСМА,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 447

1. Променя предназначението на ПИ № 00878.501.107 по КККР на гр. Ахтопол от „за Здравна служба” в „за Музей”.

2. Дава съгласие сграда с идентификатор № 00878.501.107.1 по КККР на гр.Ахтопол да се преустрои съгласно изискванията за експлоатацията на същата като музей.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                         8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-отс.                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”- 0   /приема се/

ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 751/29.01.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 448

1. Определя маломерни имоти от общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс, съгласно Приложение № 1.

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в същата включва следните имоти за отдаване под наем от Кмета на Община Царево, без търг или конкурс, за срок от 1 година-съгласно Приложение № 1.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-отс.                    9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”- 9, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Учредяване право на ползване върху имот-общинска собственост за устройване на пчелин“ /ДЗ № 758/29.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,във връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и във връзка с чл. 51, ал. 5 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет  Царево

Р Е Ш И: № 449

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като добавя следния общински недвижим имот:

 ПИ № 48619.30.6 в землището на гр. Царево, целият с площ от 27,629 дка, с начин на трайно ползване „дере”, актуван с АЧОС № 1356/28.09.2010 год.;

2. Учредява възмездно право на ползване за срок от 3 години за устройване на постоянен пчелин върху част с площ от 1 дка от имот № 48619.30.6 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 27,629 дка, с начин на трайно ползване „дере”, актуван с АЧОС № 1356/28.09.2010 год. на Христо Тодоров Атанасов, ЕГН 4712200707, с адрес: гр.Царево, ул. „Дълга поляна” № 18.

3. Определя цена на правото на ползване за част с площ от 1 дка от имот № 48619.30.6 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 27,629 дка, с начин на трайно ползване „дере”, актуван с АЧОС № 1356/28.09.2010 год. в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ за година без ДДС, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ“, Раздел I „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“, в частта „Базисна наемна цена за ползване на земеделски земи под наем  от Общински поземлен фонд (ОПФ) и земи по чл. 19 ЗСПЗЗ”, т. 1 от НРПУРИВОС.

4. Упълномощава Кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване при гореописаните условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Граде-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                          8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-отс.                      9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                             11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

                               Гласували „за”- 12, „против”-0, „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 18. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Отдаване под аренда на ПИ № 48619.1.1005 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 785/ 03.02.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с   чл. 24 „а”, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

РЕШИ: № 450

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под аренда, включва ПИ №
 2. Отдавапод аренда на „Бата 2002“ ЕООД-гр. Поморие, ЕИК-102819152, представлявано от Радостин Костадинов Диомов - управител, следния общински недвижим имот: ПИ № 48619.1.1005 по КК на гр. Царево, с площ от 724.856 дка, с НТП „лозе“

при арендна цена в размер на:

-                    40 лв./дка без ДДС за година или за целия имот-28 994.24 лв. /двадесет и осем хиляди, деветстотин деветдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/ без ДДС на година за периода на плододаване от 5 до 7 година,

-                    80 лв./дка без ДДС за година или за целия имот-57 988.48 лв. /петдесет и седем хиляди, деветстотин осемдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС на година за периода на плододаване от 8 до 20 година,

-                     50 лв./дка без ДДС за година или за целия имот-36 242.80 лв. /тридесет и шест хиляди, двеста четиридесет и два лева и осемдесет стотинки/ без ДДС на година за останалия период от 21 до 35 година.

 1. Одобрява договор за аренда на земеделска земя съгласно представения проект на договор.
 2. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед за предоставяне под аренда и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                          8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-отс.                      9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                             11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

                               Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-2  /приема се/

ПО ТОЧКА 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяеми обекти по чл. 56 ЗУТ на части от ПИ № 48619.504.27 по КККР на гр. Царево-публична общинска собственост, представляващи терен № 77 и терен № 78, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2013 год.“ /ДЗ № 760/29.01.2014 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 451

1. Открива процедура за  провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на терени за поставяеми обекти по чл. 56 ЗУТ с предназначение за „заведение за хранене и развлечения“, както следва:

1.1 Терен № 77 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2013 год. с площ 16 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.504.27 по КККР на гр. Царево, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 510/19.03.2010 год., целият с площ 7 473 кв.м., с начин на трайно ползване-обществен селищен парк, градина.

1.1.1 Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 47.20 лв. /четиридесет и седем лева и двадесет стотинки/ без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 566.40 лв. /петстотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

            1.2 Терен № 78 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2013 год. с площ 34 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.504.27 по КККР на гр. Царево, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 510/19.03.2010 г., целият с площ 7473 кв.м., с начин на трайно ползване-обществен селищен парк, градина.

1.2.1 Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 100.30 лв. /сто лева и тридесет стотинки/ без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 1 203.60 лв. /хиляда двеста и три лева и шестдесет стотинки/ без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

2. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                   8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-отс.                    9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

                              

Гласували „за”- 8, „против”-1, „въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на самостоятелен обект-общинска собственост“ /ДЗ № 757/29.01.2014 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 452

1. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект с идентификатор № 00878.501.392.10.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 52 кв.м., с административен адрес: гр. Ахтопол, ул. „Свети Никола”, актуван с АЧОС № 738/21.04.2007 г., с предназначение: „за здравни нужди”.

2. Определя следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

2.1 Начална конкурсна цена в размер на 65.00 лв. /шестдесет и пет лева/ на месец без ДДС, годишна конкурсна наемна цена в размер на 780.00 лв. /седемстотин и осемдесет лева/ без ДДС.

2.2 Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %.

            2.3  авансово плащане в размер на едногодишния наем.

3. Определя следните допълнителни условия и изисквания към участниците за провеждане на публично оповестения конкурс:

3.1 Участниците да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина.

3.2 Да не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Р.България.

3.3 Да извършат всички ремонтни дейности за привеждането на обекта в съответствие с изискванията за експлоатацията му съгласно предназначението-за здравни нужди, като осигурят необходимото оборудване и квалификация на медицинските специалисти.

3.4 Да нямат финансови задължения към Община Царево към датата на конкурса.

4.  Конкурсна документация:

4.1 скица на имота;

4.2  копие от акт за общинска собственост;

4.3 проект на договор за наем;

4.4 образец на декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

4.5 извлечение от НРПУРИВОС в частта относно процедурата за провеждане на конкурса.

5. Задължителни документи за участие:

5.1 Заявление за участие;

5.2 Служебна бележка от „МДТ”-Царево за липса на финансови задължения към Община Царево.

5.3  Оферта, съдържаща предложение за размера на цената на месечния или годишния наем, както и неговото заплащане след първата година;

5.4 Квитанция за внесен депозит и закупена конкурсна документация;

5.5 Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

5.6 Диплом за завършено висше медицинско образование;

5.7 Удостоверение за членство в БЛС/БЗС - Бургас;

5.8 Удостоверение за регистрация в РЗИ.

5.9 Писмено предложение за реализация на изискванията по т. 3.3.

6. Определя критерии за оценка на предложенията за участниците.

- Цена на наема – 10 точки.

- Авансово плащане на двугодишен наем на обекта – 10 точки.

- Предложението по т. 5.9  – 10 точки.

            Общ брой максимално възложените точки – 30 точки.

           

7. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публично оповестения конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-отс.                    9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

                               Гласували „за”- 11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на ПИ № 62459.52.3 и ПИ № 62459.52.4 по КККР на с. Резово“ /ДЗ № 783/31.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

РЕШИ: № 453

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем, включва:

- ПИ № 62459.52.3 по КККР на с. Резово, с площ от 58.009 дка, с начин на трайно ползване „изоставена орна нива”, пета категория, актуван с АПОС № 738/31.01.2014 год.;

-   ПИ № 62459.52.4  по КККР на с. Резово, с площ от 54.014 дка, с начин на трайно ползване „изоставена орна нива”, пета категория, актуван с АПОС №737/31.01.2014 год.

2. Отдавапод наем на „Би ай ди трейдинг”ООД, с ЕИК-130243728, с адрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. „Твърдишки проход” №1 5, ап. офис 13, представлявано от Борислав Драгомиров, за срок от 10 години следните имоти:

            - ПИ № 62459.52.3 по КККР на с. Резово, с площ от 58.009 дка, с начин на трайно ползване „изоставена орна нива”, пета категория, актуван с АПОС № 738/31.01.2014 год.;

-   ПИ № 62459.52.4  по КККР на с. Резово, с площ от 54.014 дка, с начин на трайно ползване „изоставена орна нива”, пета категория, актуван с АПОС № 737/31.01.2014 г.,

при годишна наемна цена общо за двата имота в размер на 2 200.00 лв. /две хиляди и двеста лева/ без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                         8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-отс.                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                             11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

Гласували „за”- 11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

           

ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно:  „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.501.92 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 753/29.01.2014год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка  чл. 36 от ЗС,  във връзка чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 454

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 48619.501.92 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване на 52/472 кв.м. ид.части от ПИ № 48619.501.92 по КККР на гр. Царево, актувани с АЧОС № 1686/25.11.2013 год. от Десислава Георгиева Радева с ЕГН-7702230510, на стойност 2 080.00 лв. (две хиляди и осемдесет лева) без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                         8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-отс.                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                             11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.246 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 763/29.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС,  във връзка чл. 36 от ЗС,  във връзка  чл. 44, ал. 1, т. 3  от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 455

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 48619.505.246 по КККР на гр. Царево чрез изкупуване на 122/522 кв.м. ид.части от ПИ № 48619.505.246 по КККР на гр. Царево, актувани с АЧОС № 1707/24.01.2014 год. от Красимира Николова Петкова, ЕГН- 5904110517, Николай Димитров Петков, ЕГН-8111090581 и Илиян Димитров Петков, ЕГН- 8809280605, на стойност 4 880.00 лв. (четири хиляди, осемстотин и осемдесет) лева без ДДС, при квоти, както следва: 1/9 ид.част за Красимира Николова Петкова и по 4/9 ид.части за Николай Димитров Петков и Илиян Димитров Петков.

            След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

            След заплащането, упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко- продажба на гореописания имот.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                      7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                          8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-отс.                      9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                             11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

                               Гласували „за”-10, „против”- 0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно:  „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 66528.501.200 по КККР на с. Синеморец, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 752/29.01.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС,  във връзка  чл. 36 от ЗС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 456

Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 66528.501.200 по КККР на с. Синеморец, чрез изкупуване на  42/579 кв.м. ид.части от ПИ № 66528.501.200 по КККР на с. Синеморец, актувани с АЧОС № 1284/10.12.2009 год. от Недялко Тодоров Стоянов, ЕГН-4707276863, Кереки Стоянова Петрова с ЕГН-4703170533, Стоян Андреев Стоянов с ЕГН-5503220562 и Елена Андреева Стоянова с ЕГН-6004140911, на стойност 2 730.00 лв. (две хиляди, седемстотин и тридесет лева) без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                       7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                         8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                       

3.Георги Великов Костадинов-отс.                    9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                           10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

            Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.377 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 759/ 29.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРИВОС,

 Общински съвет  Царево

РЕШИ: 457

            1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.377 по КККР на с. Синеморец в размер на 107 973.00 лв. (сто и седем хиляди, деветстотин седемдесет и три) лева без ДДС.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имота, а именно: ПИ № 66528.501.377 по КККР на с. Синеморец, с площ от 837 кв.м., актуван с АЧОС № 1494/18.07.2013 год.

            Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 107 973.00 лв. (сто и седем хиляди, деветстотин седемдесет и три) лева без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените усовия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-възд.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-отс.                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

                               Гласували „за”-7, „против”-1, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.491 по КККР на гр. Ахтопол“ / ДЗ № 762/29.01.2014 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 458

            1. Определя пазарна цена за ПИ № 00878.501.491 по КККР на гр. Ахтопол в размер на 48 576.00 лв. (четиридесет и осем хиляди, петстотин седемдесет и шест) лева без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване  за продажба на следния общински нежилищен имот, а именно: ПИ № 00878.501.491 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 368 кв.м., актуван с АЧОС № 1676/01.10.2013 год..

 Определя следните задължителни условия:

 Начална тръжна цена в размер на 48 576.00 лв. (четиридесет и осем хиляди, петстотин седемдесет и шест) лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на  кмета на Община Царево за определяне на участника спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10% от същата.

Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                       

3.Георги Великов Костадинов-отс.                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                             11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

                               Гласували „за”-7, „против”-2, „въздържали се”-1  /приема се/

ПО ТОЧКА 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.477 по КККР на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 764/29.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,  във връзка чл. 61, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 459

            1. Определя пазарна цена за ПИ № 00878.501.477 по КККР на гр. Ахтопол в размер на 48 576.00 лв. (четиридесет и осем хиляди, петстотин седемдесет и шест) лева без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване  за продажба на следния общински нежилищен имот, а именно: ПИ № 00878.501.477 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 368 кв.м., актуван с АЧОС № 1673/19.09.2013 год.

 Определя следните задължителни условия:

 Начална тръжна цена в размер на 48 576.00 лв. (четиридесет и осем хиляди, петстотин седемдесет и шест) лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на  кмета на Община Царево за определяне на участника спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 % от същата.

Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-отс.                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

                               Гласували „за”-7, „против”-1, „въздържали се”-2;  /приема се/

ПО ТОЧКА 28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.148  по КККР на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 765/29.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка чл. 61, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 460

            1. Определя пазарна цена за ПИ № 00878.501.148 по КККР на гр. Ахтопол в размер на 85 536.00 лв. (осемдесет и пет хиляди, петстотин тридесет и шест) лева без ДДС.

2. Открива процедура за  провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински нежилищен имот, а именно: ПИ № 00878.501.148 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 792 кв.м., актуван с АЧОС № 1424/26.05.2013 год.

 Определя следните задължителни условия:

 Начална тръжна цена в размер на 85 536.00 лв. (осемдесет и пет хиляди, петстотин тридесет и шест) лева без ДДС

Начин на плащане – цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на  кмета на Община Царево за определяне на участника спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна  цена плюс 10 % от същата.

Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                    8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-отс.                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                            11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                             12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

                               Гласували „за”-7, „против”-1, „въздържали се”-2  /приема се/

ПО ТОЧКА 29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.482  по КККР на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 766/29.01.2014 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка чл. 61, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 461

            1. Определя пазарна цена за ПИ № 00878.501.482 по КККР на гр. Ахтопол в размер на 49 896.00 лв. (четиридесет и девет хиляди, осемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС.

2. Открива процедура за  провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 00878.501.482 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 378 кв.м., актуван с АЧОС № 1674/19.09.2013 год..

 Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 49 896.00 лв. (четиридесет и девет хиляди, осемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на  кмета на Община Царево за определяне на участника спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна  цена плюс 10 % от същата.

Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.                     8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                       

3.Георги Великов Костадинов-отс.                      9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                            10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                             11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                              12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

                               Гласували „за”-7, „против”-1, „въздържали се”-2    /приема се/

ПО ТОЧКА 30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на решение за преименуване на КК „Оазис” (съответстващ по обхват и граници на ПИ № 44094.1.103 по КК на с. Лозенец), който е част от с.о. „Оазис”, с ново наименование-КК „Оазис 1”, а също и да именува КК „Оазис Бийч клуб” частта от с.о. „Оазис” (съответстващ по обхват и граници на ПИ № 44094.1.63 по КК на с. Лозенец и ПИ № 48619.2.177 по КК на гр. Царево), както и да именува улиците в с.о. „Оазис”“  /ДЗ № 742/23.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 462

1. Преименува КК „ОАЗИС” в КК „ОАЗИС 1”.

2. Именува частта от с.о. „ОАЗИС” (съответстващ по обхват и граници на ПИ № 44094.1.103 по КК на с. Лозенец) - КК „ОАЗИС БИЙЧ КЛУБ”.

3. Именува улици в с.о. „ОАЗИС”, както следва:

3.1.Улица, идентифицираща се в ПИ № 44094.1.70 и ПИ № 48619.2.809-ул. „Пясъчна”;

3.2. Улица, идентифицираща се в ПИ № 48619.2.741 - ул. „Изворна”;

3.3. Улица, идентифицираща се в ПИ № 48619.2.1  - ул. „Панорамна”;   

3.4. Улица, идентифицираща се в ПИ № 48619.2.4  - ул. „Лалов залив”.

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 31. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Даване на съгласие по изработения ПУП-ПП (парцеларен план), изготвен във връзка с изграждане на елемент от техническата инфраструктура-обект „Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Република Турция”- землището на с. Резово и с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас (обект, определен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от ДР на ЗУТ и за национален обект по смисъла на § 1 от ДР на ЗДС)“  /ДЗ № 743/23.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 463

Дава съгласие по изработения ПУП-ПП (парцеларен план), изготвен във връзка с изграждане на елемент от техническата инфраструктура-обект „Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Република Турция”-землището на с. Резово и с. Бродилово, община Царево, област Бургас.

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 32. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Реконструкция и модернизация на общински фар, находящ се в ПИ № 48619.504.39 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 780/31.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 464

            Разрешава изработване на проект за реконструкция и модернизация на съществуващия фар и монтаж на статуя в ПИ № 48619.504.39 по КК на гр. Царево, разположена в южната част на вълноломната стена.

Гласували „за”-7, „против”-1, „въздържали се”-3   /приема се/

ПО ТОЧКА 33. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв. 9 (ПИ № 48619.502.425 по КК на гр. Царево)“ /ДЗ № 770/30.01.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 465

            1. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв. 9 по ПУП на гр. Царево (ПИ № 48619.502.425 по КК на гр. Царево), общинска публична собственост, с площ от 14 550 кв.м. и начин на трайно ползване „за парк и рекреационни дейности” с обособени места за пейки, перголи, преместваеми обекти и рекламни съоръжения.

2. Одобрява план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения в УПИ І, кв. 9 по ПУП на гр. Царево (ПИ № 48619.502.425 по КК на гр. Царево).

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 34. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПП относно обект: „Външно кабелно ел. захранване на ПИ 44094.13.249, м. „Крушака-Дунята” по КК на с. Лозенец, преминаващ през имот ПИ 44094.13.240 (частна общинска собственост) по КК на с. Лозенец“ /ДЗ 775/30.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 466

            Разрешава изработването на проект за ПУП-ПП, изготвен във връзка с изграждане на обект: „Външно кабелно ел. захранване за ПИ № 44094.13.249, м. „Крушака-Дунята” по КК на с. Лозенец”, преминаващ през имот ПИ № 44094.13.240 (частна общинска собственост) по КК на с. Лозенец, съгласно представения проект за ПУП-ПП.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 35. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Отмяна на решение № 264/Протокол № 19/21.03.2013 год. на ОбС Царево и предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І „за озеленяване”, кв. 77 в зона Север) гр. Царево“ /ДЗ № 779/31.01.2014 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 467

            1. Отменя Решение № 264/ Протокол № 19/21.03.2013 год. на Общински съвет Царево.

            2. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ, касаещо УПИ І „за озеленяване”, кв.77 (Зона Север), гр. Царево (ПИ № 48619.501.345 по КК на гр. Царево), при който от УПИ І „за озеленяване” се образуват шест нови УПИ-та, както следва: УПИ І-345, кв. 77, отреден „за озеленяване, геозащита и благоустройство”; УПИ ІV-345, кв. 77, УПИ V-345, кв. 77, отреден „за ресторант” и последният шести - УПИ ХІІ, с отреждане „за озеленяване”, който се включва в кв. 9. От друга страна съществуващите УПИ ІІ, кв.77 и УПИ ІІІ кв. 77, отредени „за ТП”, биват изместени.

            3. Дава съгласие за изменение на улична регулация от о.т. 214 „а” до о.т. 215 и обособяване на алея, която да осигури обслужващ достъп до плажа.

            4. Изменението на ПУП-ПРЗ от настоящото решение да се извърши съгласно приложеното предложение за изменение.

Гласували „за”-8, „против”-4, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 36. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, кв. 135 по ПУП на гр. Царево“ /ДЗ № 772/30.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка чл. 124 „а”, ал.1 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 468

            Разрешава изменението на УПИ ІІ, кв. 135 по ПУП на гр. Царево, състоящо се в следното:

            1. Образуване на нови урегулирани поземлени имоти от УПИ ІІ, кв. 135, както следва: УПИ ІІ - „за озеленяване”, УПИ ІІІ - „за КОО”, УПИ ІV - „за ТП”, УПИ V- „за озеленяване”, УПИ VІ - „за озеленяване”, УПИ VІІ - „за озеленяване”.

            2. Създаване на нов квартал 135 „а” и следните урегулирани поземлени имоти в него: „УПИ І - „за озеленяване и паркинг”, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ - „за жилищни сгради”, УПИ VІІ - „за хотел”.

            3. Образуване на улица, която разделя кв. 135 „а” и кв. 135.

            4. Изменението на ПУП по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящото решение да се извърши съгласно приложения проект за изменение.

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 37. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ, кв. 14 по ПУП на с. Варвара (ПИ № 10094.501.262 по КК на с. Варвара)“ /ДЗ № 771/30.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка  чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 469

            Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ, кв. 14 по ПУП на с. Варвара (ПИ № 10094.501.262 по КК на с. Варвара), общинска частна собственост, с площ от 968 кв.м., състоящо се в промяна на начина на трайно ползване на същия имот, като от „за обект комплекс за здравеопазване” да се преотреди „за КОО” съгласно представения проект за изменение.

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 38. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Царево“ /ДЗ № 768/ 29.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 23, ал. 1 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 470

1. Съгласува и приема Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки и цветни контейнери на територията на Община Царево.

2. Утвърждава схема за разположение на цветни контейнери в гр. Царево.

3. Утвърждава схема за разположение на цветни контейнери в гр. Ахтопол.

4. Възлага на кмета на Община Царево да утвърди приетата по т. 1 от настоящото решение програма.

               

Гласували „за”-13, „против“-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 39. Докладна записка от Мария Конярова-Секретар на Община Царево и председател на МКБППМН към Община Царево за 2013 год.“ /ДЗ № 777/ 30.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 471

            Приема Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2013 год.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 40. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Увеличаване числеността на „Доброволно формирование на Община Царево за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“ /ДЗ № 784/31.01.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41 от ЗЗБ, във връзка с чл. 4 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, във връзка с Указания с вх. № 04-01-2/13.01.2014 год. от Министъра на вътрешните работи и Министъра на финансите

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 472

 1. Увеличава численосттта на Доброволно формирование на Община Царево за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях от „до 10“ на „до 15“ броя доброволци.
 2. Възлага на кмета на Община Царево да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с решението по т. 1 в съответствие с разпоредбите на ЗЗБ,  Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита.

Гласували „за”-12, „против”-0 , „въздържали се”- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА 41. Докладна записка от Даниел Скулиев - Председател на Общински съвет Царево относно: „Актуализация на  състава на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.01.2014 год.-30.06.2014 год.“ /ДЗ № 737/12.12.2013 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 473

  Определя за членове на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода  13.02.2014 год.-30.06.2014 год. следните общински съветници:

1. Ангел Георгиев Цигуларов

2. Даниел Николов Николов

3. Георги Великов Костадинов

4. Радослава Русева Кичукова

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 42. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 66528.9.271 по КК на с. Синеморец“ /ДЗ № 773/30.01.2014 год./

На основание чл. 134, ал. 3 от ЗУТ и предвид Заповед № РД-02-15-17/07.02.2014 год. на Министъра на регионалното развитие и Заповед № РД-113/ 11.02.2014 год. на Министъра на околната среда и водите,

  Общински съвет  Царево

Р Е Ш И: № 474

Спира производството по разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ  за следните имоти:

1.ПИ № 66528.9.271 по КККР на с. Синеморец, община Царево, Бургаска област;

2. ПИ № 48619.2.907 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Диньов гьол” по КККР на гр. Царево, община Царево, Бургаска област;

3. ПИ № 44094.5.1046 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Хаджияне” по КККР на с. Лозенец, Община Царево, Бургаска област“, и

4.ПИ № 011028 (попадащ извън границите на урбанизираните територии), м. „Караджигер” по КВС на с. Велика, община Царево, Бургаска област

 до приключването на процедурата по изменение  на ОУП на Община Царево.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”- 0  /приема се/

  Даниел Скулиев: /п/              

  Председател на ОбС Царево                                                                                                   

 Пенка Янчева:/п/

 Технически секретар ОбС

Read 4602 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево