Tuesday, 27 January 2015 08:50

Протокол 30

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 30

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Царево на 07.04. /понеделник/ 2014 год. от  10.00 часа в заседателната зала на Кметство Лозенец  се проведе   ТРИДЕСЕТО  заседание на Общински съвет Царево.

След изслушване химна на Р. България председателят на Общински съвет Царево г-н Даниел Скулиев откри 30-то заседание на ОбС.

С 11гласа „за”, „против”-0, „въздържали се”-0 ОбС Царево започна своята работа при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв. 15 (ПИ № 44094.501.87 по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 851/01.04.2014 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 843/31.03.2014 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под аренда за срок от 20 години на общински имоти в землището на с. Лозенец“ /ДЗ № 842/31.03.2014 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Царево, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“ /ДЗ № 849/ 31.03.2014 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ на 100 кв.м.-част от ПИ № 48619.502.425 по КККР на гр. Царево-публична общинска собственост, представляващ терен № 62, съгласно Схема за поставяеми обекти за 2014 год.“ /ДЗ № 844/ 31.03.2014 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 6 години на общински имоти в землището на с. Кости“ /ДЗ № 850/31.03.2014 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Определяне на имоти-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане“ /ДЗ № 852/01.04.2014 год./
 9. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево,  относно: „Отмяна на Решение № 467/Протокол № 28/13.02.2014 год. на Общински съвет Царево“ /ДЗ № 853/01.04.2014 год./
 10. Предложение от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Общинска програма за закрила на детето в Община  Царево за 2014 год.“ /Предл. № 848/31.03.2014 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Отчети за дейността и получените и изразходени субсидии през 2013 год. на 5-те читалища на територията на Община Царево“ /ДЗ № 854/02.04.2014 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2013 год.“ /ДЗ № 839/27.03.2014 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект „Достъпност на културното наследство на територията на Община Царево за обществеността” по Схема Европейско икономическо пространство, Финансов механизъм 2009-2014 Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“. /ДЗ № 856/04.04.2014 год./

ПО ТОЧКА 1. Питания

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево,  относно: „Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв. 15 (ПИ № 44094.501.87 по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 851/01.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 509

1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Лозенец (попадащ в ПИ 44094.501.87 по КК на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас), публична общинска собственост, с площ от 15 908 кв.м. и отреждане „за парк и рекреационни дейности”, с обособени места за пейки, перголи, преместваеми обекти и рекламни съоръжения.

2. Одобрява план-схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения в УПИ ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Лозенец (попадащ в ПИ 44094.501.87 по КК на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас).

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 843/31.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 510

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

- част с площ от 1 дка от ПИ № 44094.34.5 по КККР на с. Лозенец, целият с площ от 84.643 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, седма категория, актуван с АЧОС № 1647/19.06.2013 год.;

- част с площ от 1.500 дка от ПИ № 44094.34.5 по КККР на с. Лозенец, целият с площ от 84.643 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, седма категория, актуван с АЧОС № 1647/19.06.2013 год.;

- част с площ от 5.00 дка от ПИ № 44094.34.4 по КККР на с. Лозенец, с площ от 75.217 дка, с НТП „друг вид нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 1646/19.06.2013 год.;

- общински терен с площ от 20 кв.м., представляващ част от ПИ № 44094.501.360 по КККР на с. Лозенец, актуван с АЧОС № 167/03.06.2003 год., предвиден в Схемата за преместваемите обекти за 2014 година /петно № 1/, с предназначение за „търговска дейност”;

- общински терен с площ от 20 кв.м., представляващ част от ПИ № 44094.501.360 по КККР на с. Лозенец, актуван с АЧОС № 167/03.06.2003 год., предвиден в Схемата за преместваемите обекти за 2014 година /петно № 2/, с предназначение за „търговска дейност”;

- общински терен с площ от 20 кв.м., представляващ част от ПИ № 44094.501.360 по КККР на с. Лозенец, актуван с АЧОС № 167/03.06.2003 год., предвиден в Схемата за преместваемите обекти за 2014 година /петно № 7/, с предназначение за „търговска дейност”;

- общински терен с площ от 20 кв.м., представляващ част от ПИ № 44094.501.360 по КККР на с. Лозенец, актуван с АЧОС № 167/03.06.2003 год., предвиден в Схемата за преместваемите обекти за 2014 година /петно № 8/, с предназначение за „търговска дейност”.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                       7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                         8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под аренда за срок от 20 години на общински имоти в землището на с. Лозенец“ /ДЗ № 842/31.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с   чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

  Общински съвет Царево

РЕШИ: № 511

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

-  ПИ № 44094.10.2 по КККР на с. Лозенец, с площ от 4.998 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 252/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.3 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.00 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 314/13.06.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.4 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.003 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 245/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.18 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.00 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 250/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.19 по КККР на с. Лозенец, с площ от 3.860 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 274/16.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.21 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.003 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 248/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.22 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.000 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 257/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.41 по КККР на с. Лозенец, с площ от 4.999 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 254/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.42 по КККР на с. Лозенец, с площ от 3.277 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 256/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.43 по КККР на с. Лозенец, с площ от 3.372 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 246/15.05.2006 год..

2. Отдавапод аренда на Кирил Панчев Пейчев, с ЕГН-хххххххххх, с адрес: с. Лозенец, ул. „Георги Кондолов” № 21, за срок от 20 години следните имоти:

-  ПИ № 44094.10.2 по КККР на с. Лозенец, с площ от 4.998 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 252/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.3 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.00 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 314/13.06.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.4 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.003 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 245/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.18 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.000 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 250/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.19 по КККР на с. Лозенец, с площ от 3.860 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 274/16.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.21 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.003 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 248/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.22 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.00 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 257/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.41 по КККР на с. Лозенец, с площ от 4.999 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 254/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.42 по КККР на с. Лозенец, с площ от 3.277 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 256/15.05.2006 год.;

- ПИ № 44094.10.43 по КККР на с. Лозенец, с площ от 3.372 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 246/15.05.2006 год.,

при годишна арендна цена общо за всички имоти в размер на 364.10 лв. (триста шестдесет и четири лева и десет стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                       8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                       

3.Георги Великов Костадинов-за                      9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Царево, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“ /ДЗ № 849/31.03.2014 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 „о”, ал. 1 и ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

 Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 512

   

            1. Одобрява годишен план за паша-Приложение № 1.

             2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища-общинска собственост за общо и за индивидуално ползване за срок от една година на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, съгласно списък-Приложение № 2, съгласуван с Областна Дирекция по безопасност на храните-Бургас, неразделна част от настоящето решение.

            3. Приема Правила за ползване и поддържане на общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние-Приложение №3.

           4. Ценатазаиндивидуалноползваненамеритеипасищата-общинскасобственостза2014 год.сеопределяв размер на6.00лв. на дка.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-1  /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ на 100 кв.м.-част от ПИ № 48619.502.425 по КККР на гр. Царево- публична общинска собственост, представляващ терен № 62, съгласно Схема за поставяеми обекти за 2014 год.“ /ДЗ № 844/31.03.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 513

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имоти, които Община Царево отдава под наем, се включва терен № 62 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2014 год. с площ 100 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.502.425 по КККР на гр. Царево, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 512/19.03.2010 год., целият с площ 14 656 кв.м., с начин на трайно ползване-обществен селищен парк, градина.
 2. 1Открива процедура за  провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ с предназначение за „заведение за хранене и развлечения“  за срок от 10 години на терен № 62 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2014 год. с площ 100 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.502.425 по КККР на гр. Царево, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 512/19.03.2010 год., целият с площ 14 656 кв.м., с начин на трайно ползване-обществен селищен парк, градина.
 3. 2 Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:
 4. 3Начална тръжна наемна цена в размер на 295.00 лв. (двеста деветдесет и пет лева) без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 3 540.00  лв. /три хиляди, петстотин и четиридесет лева/ без ДДС;
 5. 4Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.
 6. 5Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-1    /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 6 години на общински имоти в землището на с. Кости“ /ДЗ № 850/31.03.2014 год./   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет  Царево

Р Е Ш И: № 514

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

-  ПИ № 009012 по КВС на с. Кости, с площ от 10.812 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 789/28.03.2014 год.;

- ПИ № 009038 по КВС на с. Кости, с площ от 38.757 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 788/ 28.03.2014 год.;

- ПИ № 014013 по КВС на с. Кости, с площ от 2.555 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 787/28.03.2014 год.;

- ПИ № 014016 по КВС на с. Кости, с площ от 3.144 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 786/28.03.2014 год.;

- ПИ 014039 по КВС на с. Кости, с площ от 7.816 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 785/28.03.2014 год.;

- ПИ № 014045 по КВС на с. Кости, с площ от 4.825 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АОС № 149/17.04.2000 год.;

- ПИ № 016014 по КВС на с. Кости, с площ от 2.076 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 783/28.03.2014 год.;

- ПИ № 017092 по КВС на с. Кости, с площ от 1.940 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 782/28.03.2014 год.;

- ПИ № 017100 по КВС на с. Кости, с площ от 2.138 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 781/28.03.2014 год.;

- ПИ № 017114 по КВС на с. Кости, с площ от 2.285 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 780/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019006 по КВС на с. Кости, с площ от 3.012 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 779/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019020 по КВС на с. Кости, с площ от 2.100 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 778/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019022 по КВС на с. Кости, с площ от 1.605 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 777/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019025 по КВС на с. Кости, с площ от 2.100 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 776/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019033 по КВС на с. Кости, с площ от 1.999 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 775/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019037 по КВС на с. Кости, с площ от 3.249 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 774/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019040 по КВС на с. Кости, с площ от 1.999 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 773/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019043 по КВС на с. Кости, с площ от 2.000 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 772/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019044 по КВС на с. Кости, с площ от 2.000 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 771/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019058 по КВС на с. Кости, с площ от 2.499 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 770/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019064 по КВС на с. Кости, с площ от 2.601 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 769/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019067 по КВС на с. Кости, с площ от 2.600 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 768/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019068 по КВС на с. Кости, с площ от 2.000 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 767/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019076 по КВС на с. Кости, с площ от 2.199 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 766/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019077 по КВС на с. Кости, с площ от 2.339 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 765/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019078 по КВС на с. Кости, с площ от 2.451 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 764/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019079 по КВС на с. Кости, с площ от 2.001 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 763/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019086 по КВС на с. Кости, с площ от 2.021 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 762/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019095 по КВС на с. Кости, с площ от 2.442 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 761/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019099 по КВС на с. Кости, с площ от 1.665 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 760/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019100 по КВС на с. Кости, с площ от 1.523 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 759/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019106 по КВС на с. Кости, с площ от 1.990 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 758/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019107 по КВС на с. Кости, с площ от 1.731 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 757/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019114 по КВС на с. Кости, с площ от 1.812 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 756/28.03.2014 год.;

- ПИ № 020010 по КВС на с. Кости, с площ от 1.779 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 755/28.03.2014 год.;

- ПИ № 020026 по КВС на с. Кости, с площ от 6.650 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 754/28.03.2014 год.;

- ПИ № 021026 по КВС на с. Кости, с площ от 8.007 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 753/28.03.2014 год.;

- ПИ № 021035 по КВС на с. Кости, с площ от 8.000 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 752/28.03.2014 год.;

- ПИ № 022015 по КВС на с. Кости, с площ от 5.415 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта  категория, актуван с АПОС № 751/28.03.2014 год.;

- ПИ № 026010 по КВС на с. Кости, с площ от 9.765 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 750/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026014 по КВС на с. Кости, с площ от 7.843 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 749/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026015 по КВС на с. Кости, с площ от 6.977 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 748/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026017 по КВС на с. Кости, с площ от 8.448 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 747/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026020 по КВС на с. Кости, с площ от 8.408 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 746/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026023 по КВС на с. Кости, с площ от 7.948 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 745/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026027 по КВС на с. Кости, с площ от 8.504 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 744/27.03.2014 год.;

- ПИ № 032017  по КВС на с. Кости, с площ от 7.870 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 739/27.03.2014 год.;

- ПИ № 032031 по КВС на с. Кости, с площ от 8.009 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 743/27.03.2014 год.;

- ПИ № 032037 по КВС на с. Кости, с площ от 7.765 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 742/27.03.2014 год.;

- ПИ № 032042 по КВС на с. Кости, с площ от 7.651 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 741/27.03.2014 год.;

- ПИ № 032050 по КВС на с. Кости, с площ от 4.560 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 740/27.03.2014 год.;

- ПИ № 033013 по КВС на с. Кости, с площ от 6.449 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 790/28.03.2014 год..

2. Отдавапод наем на Радостин Стоянов Мавров, с ЕГН-ххххххх, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 55, вх. „Р”, ет. 2, за срок от 6 години следните имоти:

-  ПИ № 009012 по КВС на с. Кости, с площ от 10.812 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 789/28.03.2014 год.;

- част с площ от 10.000 дка от ПИ № 009038 по КВС на с. Кости, с площ от 38.757 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 788/ 28.03.2014 год.;

- ПИ № 014013 по КВС на с. Кости, с площ от 2.555 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 787/28.03.2014 год.;

- ПИ № 014016 по КВС на с. Кости, с площ от 3.144 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 786/28.03.2014 год.;

- ПИ 014039 по КВС на с. Кости, с площ от 7.816 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 785/28.03.2014 год.;

- ПИ № 014045 по КВС на с. Кости, с площ от 4.825 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АОС № 149/17.04.2000 год.;

- ПИ № 016014 по КВС на с. Кости, с площ от 2.076 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 783/28.03.2014 год.;

- ПИ № 017092 по КВС на с. Кости, с площ от 1.940 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 782/28.03.2014 год.;

- ПИ № 017100 по КВС на с. Кости, с площ от 2.138 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 781/28.03.2014 год.;

- ПИ № 017114 по КВС на с. Кости, с площ от 2.285 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 780/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019006 по КВС на с. Кости, с площ от 3.012 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 779/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019020 по КВС на с. Кости, с площ от 2.100 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 778/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019022 по КВС на с. Кости, с площ от 1.605 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 777/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019025 по КВС на с. Кости, с площ от 2.100 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 776/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019033 по КВС на с. Кости, с площ от 1.999 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 775/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019037 по КВС на с. Кости, с площ от 3.249 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 774/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019040 по КВС на с. Кости, с площ от 1.999 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 773/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019043 по КВС на с. Кости, с площ от 2.000 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 772/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019044 по КВС на с. Кости, с площ от 2.000 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 771/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019058 по КВС на с. Кости, с площ от 2.499 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 770/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019064 по КВС на с. Кости, с площ от 2.601 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 769/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019067 по КВС на с. Кости, с площ от 2.600 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 768/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019068 по КВС на с. Кости, с площ от 2.000 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 767/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019076 по КВС на с. Кости, с площ от 2.199 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 766/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019077 по КВС на с. Кости, с площ от 2.339 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 765/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019078 по КВС на с. Кости, с площ от 2.451 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 764/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019079 по КВС на с. Кости, с площ от 2.001 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 763/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019086 по КВС на с. Кости, с площ от 2.021 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 762/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019095 по КВС на с. Кости, с площ от 2.442 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 761/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019099 по КВС на с. Кости, с площ от 1.665 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 760/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019100 по КВС на с. Кости, с площ от 1.523 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 759/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019106 по КВС на с. Кости, с площ от 1.990 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 758/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019107 по КВС на с. Кости, с площ от 1.731 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 757/28.03.2014 год.;

- ПИ № 019114 по КВС на с. Кости, с площ от 1.812 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 756/28.03.2014 год.;

- ПИ № 020010 по КВС на с. Кости, с площ от 1.779 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 755/28.03.2014 год.;

- ПИ № 020026 по КВС на с. Кости, с площ от 6.650 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 754/28.03.2014 год.;

- ПИ № 021026 по КВС на с. Кости, с площ от 8.007 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 753/28.03.2014 год.;

- ПИ № 021035 по КВС на с. Кости, с площ от 8.000 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 752/28.03.2014 год.;

- ПИ № 022015 по КВС на с. Кости, с площ от 5.415 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта  категория, актуван с АПОС № 751/28.03.2014 год.;

- ПИ № 026010 по КВС на с. Кости, с площ от 9.765 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 750/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026014 по КВС на с. Кости, с площ от 7.843 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 749/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026015 по КВС на с. Кости, с площ от 6.977 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 748/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026017 по КВС на с. Кости, с площ от 8.448 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 747/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026020 по КВС на с. Кости, с площ от 8.408 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 746/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026023 по КВС на с. Кости, с площ от 7.948 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 745/27.03.2014 год.;

- ПИ № 026027 по КВС на с. Кости, с площ от 8.504 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 744/27.03.2014 год.;

- ПИ № 032017 по КВС на с. Кости, с площ от 7.870 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 739/27.03.2014 год.;

- ПИ № 032031 по КВС на с. Кости, с площ от 8.009 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 743/27.03.2014 год.;

- ПИ № 032037 по КВС на с. Кости, с площ от 7.765 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 742/27.03.2014 год.;

- ПИ № 032042 по КВС на с. Кости, с площ от 7.651 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 741/27.03.2014 год.;

- ПИ № 032050 по КВС на с. Кости, с площ от 4.560 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 740/27.03.2014 год.;

- ПИ № 033013 по КВС на с. Кости, с площ от 6.449 дка, с начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 790/28.03.2014 год.,

при годишна наемна цена общо за всички имоти в размер на 2 979.07 лв. (две хиляди, деветстотин седемдесет и девет лева и седем стотинки) без ДДС.

 1. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                       8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                       

3.Георги Великов Костадинов-за                      9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                       10.Младен Димитров Бъчваров-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                          11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”- 0   /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево,  относно: „Определяне на имоти-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане“ /ДЗ № 852/01.04.2014 год./

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ЗОС,

   Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 515

Определя следните имоти-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения:

№/сметка Наименование Адрес
6/2031/1

Клуб на пенсионера –

 114 кв.м.

Гр. Царево ул. „Хан Аспарух” № 37 в сграда с идентификатор 48619.502.63.2
7/2031/1 Галерия  – 155 кв.м. Гр. Царево ул. „Хан Аспарух” № 37 в сграда с идентификатор 48619.502.63.1
9/2031/1 Сграда двуетажна  ет. РСПАБ 843 кв.м. Гр. Царево, кв. „Белия бряг” сграда с идентификатор  48619.505.789.1
11/2031/1

Сграда БКС и

млечна кухня

Гр. Царево, ул. „Михаил Герджиков” № 17 – сграда с идентификатор 48619.504.86.3
14/2031/1

Сграда МДТ ІІ ет. –

139 кв.м.

Гр. Царево ул. „Крайморска” № 14, част от сграда с идентификатор 48619.502.262.1
16/2031/1 Сграда МДТ Царево ІІІ ет. 82 кв.м. Гр. Царево ул. „Крайморска” № 14, част от сграда с идентификатор  48619.502.262.1
17/2031/1 Сграда – МДТ Царево ІІІ ет 28 кв.м. Гр.Царево ул. „Крайморска” № 14, част от сграда с идентификатор  48619.502.262.1
18/2031/1 Сграда – МДТ Царево ІІІ ет. 23 м 2 Гр. Царево ул. „Крайморска” № 14, част от сграда с идентификатор 48619.502.262.1
21/2031/1 Център за професионално обучение 6610 кв.м. Гр. Царево , кв. „Василико” сграда с идентификатор 48619.505.172.6
22/2031/1 Офис – ул. Рибарска № 26 кв.м. Гр. Царево, сграда с идентификатор  48619.502.14.3.2
23/2031/1 Офис – ул. Рибарска № 14 кв.м. Гр. Царево, сграда с идентификатор 48619.502.14.3.1
24/2031/1 Исторически музей Гр. Царево, ул. „Христо Ботев” сграда с идентификатор  48619.502.207.1
30/2031/1 Масивна сграда  – социален патронаж 94 кв.м. Гр. Царево ул. „Рибарска” сграда с идентификатор  48619.502.1.1
1/2031/1

Етнографски комплекс

600 кв. м.

с. Българи кв. 3 п - І
1/2031/5 Ученическо общежитие – 1824 кв.м. с. Бродилово кв. 8 П- ІV
2/2031/5 Двуетажна сграда училище 170 кв м. с. Бродилово кв.22 П - ІV
7/2031/5 Едноетажна сграда 91,30 кв.м. с. Бродилово кв.22 П- ІV
7/2031/9 Лекарски кабинет - 96 кв.м. Гр. Ахтопол сграда с идентификатор 00878.501.392.9.6
8/2031/9 Лекарски кабинет - 36 кв.м. Гр. Ахопол сграда с идентификатор 00878.501.396.9.5
4/2031/10

Двуетажна сграда,

бивше училище

с. Лозенец кв. 15 УПИ 2
2/2031/12 Бивше кметство и здравна служба 164 кв.м. с. Варвара ПИ с идентификатор 194.501.111.1
6/2031/13 ЦДГ Кости с. Кости, извън регулация
7/2031/13 Старо кметство 206 кв.м. с. Кости кв. 20 п – 4
13/2031/1 Училище 4040  кв.м. с. Кости кв. 35 п - 1
1/2032/1 Жилище – сграда МДТ ІV – 37 кв.м. Гр. Царево ул. „Крайморска” № 14, част от сграда с идентификатор  48619.502.262.1
2/2031/1 Жилище – сграда МДТ ІV – 40 кв.м. Гр. Царево ул. „Крайморска” № 14, част от сграда с идентификатор  48619.502.262.1
3/2032/1 Жилище – сграда МДТ ІV – 31кв.м. Гр. Царево ул. „Крайморска” № 14, част от сграда с идентификатор  48619.502.262.1
5/2032/1 Нова  Автогара Гр. Царево, ул. „М. Герджиков” сграда с идентификатор 48619.504.52.1
13/2032/1 Апартамент едностаен Гр. Царево, ул. „Бузлуджа“ № 6 в сграда с идентификатор 48619.503.271.2
14/2032/1 Апартамент – двустаен Гр. Царево, ул. „Бузлуджа“ № 6 в сграда с идентификатор 48619.503.271.2
15/2032/1 Апартамент – двустаен Гр. Царево, ул. „Бузлуджа“ № 6 в сграда с идентификатор 48619.503.271.2
16/2032/1 Апартамент едностаен Гр. Царево, ул. „Бузлуджа“ № 6 в сграда с идентификатор 48619.503.271.2
17/2032/1 Апартамент – двустаен Гр. Царево ул. „Папия” бл. 5 в сграда с идентификатор 48619.503.116.1
18/2032/1 Апартамент – двустаен Гр. Царево ул. „Папия” бл. 5 в сграда с идентификатор 48619.503.116.1
19/2032/1 Апартамент – едностаен Гр. Царево ул. „Папия” бл. 5 в сграда с идентификатор 48619.503.116.1
20/2032/1 Апартамент – едностаен Гр. Царево ул. „Папия” бл. 5 в сграда с идентификатор 48619.503.116.1
21/2032/1 Апартамент – едностаен Гр. Царево ул. „Папия” бл. 5 в сграда с идентификатор 48619.503.116.1
22/2032/1 Апартамент – едностаен Гр. Царево ул. „Гагарин” № 2 а - в сграда с идентификатор 48619.503.239.2
23/2032/1 Апартамент – двустаен Гр. Царево ул. „Гагарин” № 2 а  - в сграда с идентификатор 48619.503.239.2
24/2032/1 Апартамент – двустаен Гр. Царево ул. „Гагарин” № 2 а – в сграда с идентификатор 48619.503.239.1
25/2032/1 Апартамент – едностаен Гр. Царево, ул. „Преображенска” № 21,  в сграда с идентификатор 48619.502.399.1 
26/2032/1 Апартамент – двустаен Гр. Царево, ул. „Преображенска” № 21, в сграда с идентификатор   48619.502.399.1 
36/2032/1 Апартамент – едностаен Гр. Царево, ул. „Бузлуджа” в сграда с идентификатор 48619.503.271.2
37/2032/1 Апартамент – едностаен Гр. Царево, ул. „Бузлуджа” в сграда с идентификатор 48619.503.271.2
2/2039/1 Едноетажно масивно бунгало – 55 кв.м. Гр. Царево, кв. Зона север 2 - сграда с идентификатор 48619.501.332.1
3/2039/1 Офис – търговски обект Рибарска 25 кв.м. Гр. Царево офис с идентификатор  48619.502.14.3.2
5/2039/1 Офис – търговски Рибарска 8 кв.м. Гр. Царево офис с идентификатор  48619.502.14.3.2
11/2039/1 КПС  – 100 кв.м. с. Лозенец,  Ваканционно селище имот № 258
14/2039/1 Пристройка към данъчна служба – 6,5 кв.м. Гр.Царево ул. „Крайморска” 14 в сграда с идентификатор  48619.502.262.1
15/2039/1 Климатичен център БГЦПО

Гр. Царево, кв. „Василико”

сграда с идентификатор  48619.505.172.1

32/2039/1 Магазин – 64 кв.м. халите Гр. Царево, ул. „Тракия” част от сграда с идентификатор  48619.502.617.1
34/2039/1 Магазин туризма  - 75 кв.м. Гр. Царево, ул. „Тракия” част от сграда  с идентификатор 48619.502.618.1
39/2032/1 Трафопост –60 кв.м. Гр. Царево, между квартали 66, 67 и 68
40/2032/1 Трафопост застр площ – 44 кв.м. Гр.  Царево, кв. 72 УПИ 5
50/2032/1 Обществена тоалетна Гр. Царево, с идентификатор  48619.502.425.1
53/2032/1 Нова автогара Гр. Царево, ул. „М. Герджиков”сграда  с идентификатор 48619.504.52.1
80/2032/1 Общинска къща Гр. Царево, кв. Василико, сграда с идентификатор 48619.505.561.1
4/2039/7 Едноетажна сграда за етнографски комплекс с. Българи,   кв. 3, П- 1
5/2039/7 Едноетажна масивна сграда 235 кв.м. с. Българи, кв. 4, УПИ 1
3/2039/5 Баня – 84 кв.м. с. Бродилово, кв. 34, П 2
26/2039/9 Обект за здравна служба 100 кв.м. Гр. Ахтопол – в  сграда с идентификатор 00878.501.392.8.5
27/2039/9 Ученически стол Гр. Ахтопол,  в сграда с идентификатор 00878.501.392.8.4
28/2039/9 Търговски обект Гр. Ахтопол, в сграда с идентификатор   00878.501.392.9.7
31/2039/9 Сладкарница Гр. Ахтопол в сграда с идентификатор 00878.501.392.1.32
32/2039/9 Магазин хранителни стоки Гр. Ахтополв сграда с идентификатор  00878.501.392.1.31
33/2039/9 Пицария Гр. Ахтопол в сграда с идентификатор  00878.501.392.1.33
34/2039/9 Фото ателие Гр. Ахтопол в сграда с идентификатор 00878.501.392.12.1
35/2039/9 Магазин Гр. Ахтопол в сграда с идетнтификатор 00878.501.392.12.2
36/2039/9 Санитарен възел Гр. Ахтопол в сграда с идентификатор  00878.501.392.12.3
37/2039/9 Фирмен щанд козм Гр. Ахтополв сграда с идентификатор  00878.501.392.12.4
38/2039/9 РЕП ТОТО ПУНКТ Гр. Ахтопол в сграда с идентификатор 00878.501.392.11.1
40/2039/9 Магазин за промишлени стоки Гр. Ахтопол в сграда с идентификатор  00878.501.392.11.4
41/2039/9 Магазин за риба Гр. Ахтопол в сграда с идентификатор  00878.501.392.10.1
42/2039/9 Магазин за промишлени стоки Гр. Ахтопол в сграда с идентификатор  00878.501.392.10.2
43/2039/9 Търговски обект Гр. Ахтопол в сграда с идентификатор  00878.501.392.10.3
44/2039/9 Магазин за хранителни стоки Гр. Ахтопол в сграда с идентификатор  00878.501.392.8.1
1/2039/13 Къща по 22 МП-58 кв.м. С.Кости кв. 2 п-9
2/2039/13 Къща по 22 МП - 58 кв.м. С.Кости кв. 2 п-8
3/2039/13 Къща по 22 МП - 58 кв.м. С.Кости кв. 2 п-7
4/2039/13 Фурна 34,5 кв.м. С.Кости кв. 32 п -
6/2039/13 Част от сграда - кметство Кости  43 кв.м. С.Кости,  кв. 32 п – 1
Трафопост - 32,60 кв.м. Гр. Царево сграда с идентификатор  48619.504.38.2
Двуетажна сграда застр. площ 141 м 2 Гр. Ахтопол сграда с идентификатор  00878.201.112.1
Помещение „магазин” 16,20 кв.м. С. Лозенец - част от двуетажна сграда – Автогара  кв. 34 п – 1
Помещение „магазин” 10,20 кв.м. С. Лозенец - част от двуетажна сграда – Автогара кв. 34 п-1
Помещение „магазин” 7,35 кв.м. С. Лозенец - част от двуетажна сграда – Автогара кв. 34 п - 1
Помещение „магазин” 9,85 кв.м. С. Лозенец - част от двуетажна сграда – Автогара кв. 34 п - 1
Помещение „туристическо бюро” 15.30 кв.м. С. Лозенец - част от двуетажна сграда – Автогара кв. 34 п - 1
Помещение „СНАNGE бюро” 12.30 кв.м. С. Лозенец - част от двуетажна сграда – Автогара кв. 34 п - 1
Помещение „ел. Табло” 3,50 кв.м. С. Лозенец - част от двуетажна сграда – Автогара кв. 34 п - 1
Помещение „инсталации” 19 кв.м. С. Лозенец - част от двуетажна сграда – Автогара кв. 34 п – 1

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                         8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                       

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Отмяна на Решение № 467/Протокол № 28/13.02.2014 год. на Общински съвет Царево“ /ДЗ № 853/01.04.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-09-11/07.03.2014 год. на Областен управител на Област Бургас,

           Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 516

            Отменя Решение № 467/ Протокол № 28/13.02.2014 год. на Общински съвет Царево.

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 10. Предложение от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет  Царево, относно: „Общинска програма за закрила на детето в Община  Царево за 2014 год.“ /Предл. № 848/31.03.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 517

Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2014 год.

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Приемане на Отчети за дейността и получените и изразходени субсидии през 2013 год. на 5-те читалища на територията на Община Царево“ /ДЗ № 854/02.04.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 26 „а”, ал. 4 и ал. 5 от ЗНЧ,

           Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 518

            1. Приема за сведение Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2013 год. на Народно читалище „Васил Левски-1925год.”- с. Кости;

            2. Приема за сведение Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2013 год. на Народно читалище „Искра-1952 год.” - с. Лозенец;

3. Приема за сведение Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2013 год. на Народно читалище „Христо Ботев-1925 год.” - гр. Ахтопол;

4. Приема за сведение Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2013 год. на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.” - гр. Царево;

5. Приема за сведение Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2013 год. на Народно читалище „Екзарх Антим І - 1928 год.” - с. Бродилово.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                       8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                      9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 год.“ /ДЗ № 839/27.03.2014 год./

ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект „Достъпност на културното наследство на територията на Община Царево за обществеността” по Схема Европейско икономическо пространство, Финансов механизъм 2009-2014 Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“ /ДЗ № 856/04.04.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 519

            1. Възлага на кмета на Община Царево да кандидатства с проект „Достъпност на културното наследство на територията на Община Царево за обществеността” по Схема Европейско икономическо пространство, Финансов механизъм 2009-2014, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” Мярка 3 „Достъпност на културното наследство  за обществеността”.

2. Упълномощава кмета на Община Царево да представлява общината по проект „Достъпност на културното наследство на територията на Община Царево за обществеността”.

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0    /приема се/

  Председател на ОбС Царево: /п/                                                                                                  

                                      Даниел Скулиев               

 хнически секретар ОбС: /п/

                                      Пенка Янчева

Read 5258 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево