Monday, 09 September 2019 10:23

ПРОТОКОЛ №33

Rate this item
(0 votes)

Препис-извлечение!

П Р О Т О К О Л

№ 33

                     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 27.08.2019 год. /вторник/ от 10.00 часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“-гр. Царево, се проведе ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево.

                   След изслушване химна на Р. България, председателят на ОбС откри редовното ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет-Царево.

                    

ДНЕВЕН РЕД:

 

             

  1. Питания.

            2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.151 по КККР на с. Велика, чрез изкупуване на общинската част от имота“ /ДЗ № 965/14.08.2019 год./

                        3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VIII-25 в квартал 6 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 966/14.08.1019 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.926 по КККР на гр. Царево, м. „Белият бряг“, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 970/21.08.2019 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.925 по КККР на гр. Царево, м. „Белият бряг“, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 971/21.08.2019 год./

                     6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XI в квартал 18 по ПУП на с. Бродилово“ /ДЗ № 967/14.08.2019 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 968/14.08.2019 год./

            8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 969/14.08.2019 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Годишен отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Царево към 31.12.2018 год.“ /ДЗ № 946/03.07.2019 год./

 

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

 

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.151 по КККР на с. Велика, чрез изкупуване на общинската част от имота“ /ДЗ № 965/14.08.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 539

Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 10361.501.151 по КККР на с. Велика, чрез изкупуване на 20/808 кв.м. ид. части от ПИ № 10361.501.151 по КККР на с. Велика, актувани с АЧОС № 1972/17.04.2019 год., от Димчо ****** Георгиев, ЕГН-**********, на стойност 500,00 лв. /петстотин лева/ без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                        8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                  11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VIII-25 в квартал 6 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 966/14.08.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 540

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху УПИ VIII-25 в квартал 6 по ПУП на с. Кости чрез изкупуване на 130/1440 кв.м. ид. части от УПИ VIII-25 в квартал 6 по ПУП на с. Кости, актувани с АЧОС № 1981/06.08.2019 год., от Дико ****** Димаров с ЕГН-********** и Станка ****** Атанасова, ЕГН-**********, на стойност 2 600,00 лв. /две хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

            След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горепосочения имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на горепосочения имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.926 по КККР на гр. Царево, м. „Белият бряг“, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 970/ 21.08.2019 год./            

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 541

Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 48619.505.926 по КККР на гр. Царево, м. „Белият бряг“, чрез изкупуване на 58/1003 кв. м. ид. части от ПИ № 48619.505.926 по КККР на гр. Царево, м. „Белият бряг“, актувани с АЧОС № 1965/07.02.2019 год., от Димитър ******* Грудов, ЕГН-**********, на стойност 2 088,00 лв. /две хиляди, осемдесет и осем лева/ без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.925 по КККР на гр. Царево, м. „Белият бряг“, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 971/ 21.08.2019 год./            

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 542

Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 48619.505.925 по КККР на гр. Царево, м. „Белият бряг“, чрез изкупуване на 47/400 кв.м. ид.части от ПИ № 48619.505.925 по КККР на гр. Царево, м. „Белият бряг“, актувани с АЧОС № 1964/07.02.2019 год., от Павел ******* Василев, ЕГН-**********, на стойност 1692,00 лв. /хиляда, шестстотин, деветдесет и два лева/ без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XI в квартал 18 по ПУП на с. Бродилово“ /ДЗ № 967/14.08.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 543

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год., като в списъка на имоти за продажба включва УПИ XI в квартал 18 по ПУП на с. Бродилово, с площ от 485 кв.м., актуван с АЧОС № 1874/02.06.2016 год..

II. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ XI в квартал 18 по ПУП на с. Бродилово, с площ от 485 кв.м., актуван с АЧОС № 1874/02.06.2016 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 13 580,00 лв. /тринадесет хиляди, петстотин и осемдесет лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

        

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                  9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                 11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                  12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-1, „въздържали се“-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 968/14.08.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 544

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец, в размер на 114 808,00 лв. /сто и четиринадесет хиляди, осемстотин и осем лева/ без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец, с площ от 1 016 кв.м., актуван с АЧОС № 1704/22.01.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 114 808,00 лв. /сто и четиринадесет хиляди, осемстотин и осем лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

                     Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                  11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-8, „против“-1, „въздържали се“-2 /приема се/

 

 

 

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 969/14.08.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 545

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец, в размер на 95 033,00 лв. /деветдесет и пет хиляди, тридесет и три лева/ без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно: ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец, с площ от 841 кв.м., актуван с АЧОС № 1706/22.01.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 95 033,00 лв. /деветдесет и пет хиляди, тридесет и три лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                 8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-8, „против“-1, „въздържали се“-2 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Годишен отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Царево към 31.12.2018 год..“ /ДЗ № 946/03.07.2019 год./

                  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево и чл. 9 от Закона за общинския дълг,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 546

1. Приема Уточнен план на бюджета на Община Царево към 31.12.2018 год. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи в размер на 18 892 002,00 лв. /осемнадесет милиона, осемстотин, деветдесет и две хиляди и два лева/.

2. Приема информация за изпълнение на бюджета на Община Царево към 31.12.2018 год. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 16 430 996,00 лв. /шестнадесет милиона, четиристотин и тридесет хиляди, деветстотин, деветдесет и шест лева/.

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз-КСФ, РА и ДЕС.

4. Приема отчета за капиталовите разходи.

5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 год., съгласно чл. 9 от Закона за общинския дълг.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-8, „против“-0, „въздържали се“-3 /приема се/

                   Поради изчерпване на дневния ред председателят закри 33-то заседание на ОбС Царево.  

Председател на ОбС Царево:                                                  Секретар ОбС:

                             /Даниел Скулиев/                                                       /Габриела Чорбаджиева/

Read 2753 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево