Monday, 05 August 2019 10:47

ПРОТОКОЛ №32

Rate this item
(0 votes)

                                                                                                               Препис-извлечение!

П Р О Т О К О Л

 

№ 32

 

                        На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 30.07.2019 год. /вторник/ от 13.00 часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“-гр. Царево, се проведе ТРИДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет-Царево.

                   След изслушване химна на Р. България, председателят на ОбС откри редовното ТРИДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет-Царево.

                    

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Питания.

  2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Преструктуриране на групите в ДГ „Ален мак“-гр. Царево“ /ДЗ № 944/02.07.2019 год./

  3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване съгласие Община Царево да придобие безвъзмездно право на строеж по реда и условията на чл. 112е от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България“ /ДЗ № 948/16.07.2019 год./

  4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване съгласие кметът на Община Царево да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 год. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на общинската пътна мрежа, на основание чл. 88 от ЗДБРБ“ /ДЗ № 947/09.07.2019 год./

  5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на възмездно и безсрочно сервитутно право на прокарване на отклонение от обща мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД през поземлен имот, частна общинска собственост“ /ДЗ № 952/19.07.2019 год./

  6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно обект: ПУП-ПП за изграждане на трасе на „А1 България“ ЕАД-„Базова станция № BGS0315.А000 Навигация нова“ в ПИ 10094.502.37 в землището на с. Варвара, Община Царево“ /ДЗ № 959/24.07.2019 год./

  7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно обект: Трасе и сервитут на водопровод в участъка от напорен водоем с обем 700 м3 до кв. „Василико“ и южната част на града-кв. „Белият бряг“ в гр. Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 960/24.07.2019 год./

  8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно: Трасе и сервитут на тласкател от КПС „Лозенец“ в ПИ 44094.502.258 по КККР на с. Лозенец, до ПСОВ „Лозенец“ в ПИ 44094.12.6 по КККР на с. Лозенец“ /ДЗ № 961/24.07.2019 год./

  9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно: Трасе и сервитут на главен водопровод от напорен водоем Царево до разпределителната мрежа на гр. Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 962/24.07.2019 год./

  10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ЧИ на ПУП/ПРЗ/ за ПИ 10094.501.143 (УПИ I, кв. 15) по КККР на с. Варвара, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 955/22.07.2019 год./

  11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ 00878.501.383 и ПИ 00878.501.47 (УПИ III, кв. 42) по КККР на гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 954/22.07.2019 год./

  12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 00878.501.547 по КК на гр. Ахтопол, чрез изкупуване общинската част от имота“/ДЗ 951/19.07.2019 год./

  13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ I-27 в квартал 8 по ПУП на с. Фазаново, чрез изкупуване общинските части от имота“/ДЗ № 958/23.07.2019 год./

 

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

 

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

 

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Преструктуриране на групите в ДГ „Ален мак“-гр. Царево“ /ДЗ № 944/ 02.07.2019 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 5 за предучилищното образование от 03.06.2016 год.,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 527

 

          1. Закрива „Яслена“ група-1 бр. в ДГ„Ален мак“ гр. Царево.

2. Открива група „Вариант“-1 бр. в ДГ„Ален мак“ гр. Царево.

3. Осигурява дофинансиране на две щатни бройки за заплати и осигуровки на учители за периода 01.09.2019 год. до 31.12.2019 год. в размер на 13 500,00 лв. /тринадесет хиляди и петстотин лева/.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„отс.“                    10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване съгласие Община Царево да придобие безвъзмездно право на строеж по реда и условията на чл. 112е от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България“ /ДЗ № 948/16.07.2019 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 112е от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 528

 

              Дава съгласие Община Царево да придобие от Държавата безвъзмездно вещно право на строеж върху ПИ с проектни идентификатори 48619.504.96 и 48619.504.97 по КК на гр. Царево, част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на Република България в Черно море, съобразно предвижданията на одобрения специализиран подробен устройствен план – парцеларен план за пристанищната акватория за обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“ гр. Царево“.

              Упълномощава кмета на Община Царево да предприеме и да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

             

              1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“           7. Дико Градев Диков-„за“

              2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                  8. Живко Тодоров Жеков-„за“

              3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

              4. Георги Кръстев Войнов-„отс.“             10. Невяна Радкова Фешева-„за“

              5. Даниел Николов Николов-„за“             11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

              6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“             12. Станислав Добринов Добрев-„за“

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“- 12, „против“- 0, „въздържали се“- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване съгласие кметът на Община Царево да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 год. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на общинската пътна мрежа, на основание чл. 88 от ЗДБРБ“ /ДЗ № 947/09.07.2019 год./

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 88, ал. 2 от ЗДБРБ за 2019 год.,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 529

 

1. Дава съгласие за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 год. в размер на 200 000,00 лв. /двеста хиляди лева/ в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за неотложен текущ ремонт на общински път с. Бродилово.

2. Упълномощава кмета на Община Царево да внесе предложение в Министерство на финансите в срок до 31.07.2019 год. за трансформиране на средствата в рамките на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет в съответствие с процедурните изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 88, ал. 3 от ЗДБРБ за 2019 год..

 

              1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

              2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

              3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

              4. Георги Кръстев Войнов-„отс.“               10. Невяна Радкова Фешева-„за“

              5. Даниел Николов Николов-„за“             11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

              6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„за“

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“ – 10, „против“ - 0, „въздържали се“ – 2 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на възмездно и безсрочно сервитутно право на прокарване на отклонение от обща мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД през поземлен имот, частна общинска собственост“ /ДЗ 952/19.07.2019 год./

             

 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и съгласно чл. 21, ал. 3, т. 2 и чл. 9, ал. 3, т. 3 от Наредба № 6 от 24.02.2014 год. за присъединяване на производители и клиенти за електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи и Наредба № 16 от 9 юни за сервитутите на енергийните обекти,

              Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 530

 

              1. Дава съгласие за учредяване на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, ЕИК-115552190, представлявано от Гочо ***** Чемширов-заместник-председател на съвета за директорите и Костадин ***** Величков-изпълнителен член на Съвета на директорите, действащи чрез: Станимир Станчев-ръководител на КЕЦ Приморско, съгласно пълномощно с рег. № 4415/4416/10.07.2018 год. и Даниела Янева-ръководител на група „Ново присъединяване“, съгласно пълномощно в рег. № 2836/2837/30.06.2017 год. за възмездно и безсрочно сервитутно право на прокарване през поземлен имот с идентификатор 48619.503.245 по КК на гр. Царево-частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1842 от 09.09.2015 год., в който е изграден трафопост с диспечерско име „Поликлиника“, собственост на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Дължината на кабелното трасе е 30 /тридесет/ метра за полагане на подземен електропровод ниско напрежение от трафопост с диспечерско име „Поликлиника“ до ПИ № 48619.503.405 по КК на гр. Царево за присъединяване на обект: „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея“. Сервитутното право на прокарване е 36 /тридесет и шест/ кв.м..

              2. Упълномощава кмета на Община Царево да издаде заповед за право на прокарване, съгласно чл. 193, ал. 4 и ал. 10 от Закона за устройство на територията.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“           7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                 8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„отс.“             10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“            11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“             12. Станислав Добринов Добрев-„за“

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“ - 12, „против“ - 0, „въздържали се“ - 0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно обект: ПУП-ПП за изграждане на трасе на „А1 България“ ЕАД-„Базова станция № BGS0315.А000 Навигация нова“ в ПИ 10094.502.37 в землището на с. Варвара, Община Царево“ /ДЗ № 959/24.07.2019 год./

        

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

              Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 531

 

 

            Одобрява изработения проект за ПУП-ПП, изготвен във връзка с изграждане на обект: „ПУП-ПП за изграждане на трасе на „А1 България“ ЕАД-„Базова станция № BGS0315.A000 Навигация нова“ в ПИ 10094.502.37 в землището на с. Варвара, Община Царево“, съгласно представения с настоящата Докладна записка проект.

 

 

Гласували „за“- 8, „против“- 3, „въздържали се“- 1 /приема се/

 

                    

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно обект: Трасе и сервитут на водопровод в участъка от напорен водоем с обем 700 м3 до кв. „Василико“ и южната част на града-кв. „Белият бряг“ в гр. Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 960/24.07.2019 год./

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

              Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 532

 

            Одобрява представения проект за ПУП-ПП, изготвен във връзка с изграждане на обект: „Трасе и сервитут на водопровод в участъка от напорен водоем с обем 700 m3 до кв. ,,Василико” и южната част на града-кв. ,,Белият бряг” в гр. Царево, Област Бургас.

 

 

Гласували „за“- 12, „против“- 0, „въздържали се“ - 0 /приема се/

                     ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно: Трасе и сервитут на тласкател от КПС „Лозенец“ в ПИ 44094.502.258 по КККР на с. Лозенец, до ПСОВ „Лозенец“ в ПИ 44094.12.6 по КККР на с. Лозенец“ /ДЗ № 961/24.07.2019 год./

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

              Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 533

 

            Одобрява представения проект за ПУП-ПП, изготвен във връзка с изграждане на обект: „Трасе и сервитут на тласкател от КПС ,,Лозенец” в ПИ 44094.502.258 по КККР на с. Лозенец до ПСОВ ,,Лозенец” в ПИ 44094.12.6 по КККР на с. Лозенец“.

 

 

Гласували „за“ - 12, „против“ - 0, „въздържали се“ – 0 /приема се/

 

 

 

              ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно: Трасе и сервитут на главен водопровод от напорен водоем Царево до разпределителната мрежа на гр. Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 962/24.07.2019 год./

 

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

              Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 534

 

              Одобрява представения проект за ПУП-ПП, изготвен във връзка с изграждане на обект: „Трасе и сервитут на главен водопровод от напорен водоем Царево до разпределителната мрежа на гр. Царево, област Бургас ”.

Гласували „за“ - 12, „против“ - 0, „въздържали се“ – 0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ЧИ на ПУП /ПРЗ/ за ПИ 10094.501.143 (УПИ I, кв. 15) по КККР на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 955/ 22.07.2019 год./      

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

              Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 535

 

            Одобрява представения проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, за ПИ 10094.501.143 (УПИ I, кв. 15) по КККР на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас, с който се обособяват два нови урегулирани имота, а именно:

              УПИ XIV-143, кв. 15, с площ 673 кв.м. по плътните червени и сини линии от изработения проект. Същият попада в зона „Жм“, с отреждане „за КОО“ при спазване на показателите за устройствената зона: Пзастр. ≤ 60%; Кинт 1.2; макс. Височина 10 м. (1 до 3 ет.); мин. Озеленена площ 40%; начин на застрояване-свободно /е/;

              УПИ-143, кв. 15, с площ 3 132 кв.м. по плътните червени и сини линии. Същият попада в зона „Оз“ с отреждане „за благоустройство и озеленяване“.

Гласували „за“- 10, „против“- 0, „въздържали се“- 2 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ 00878.501.383 и ПИ 00878.501.47 (УПИ III, кв. 42) по КККР на гр. Ахтопол, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 954/22.07.2019 год./

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, и становище АА-01-4/09.07.2016 год. на главния архитект на Община Царево,

             Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 536

 

              1. Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащо УПИ III, кв. 42 по действащия регулационен план на гр. Ахтопол, идентичен с ПИ 00878.501.383 и ПИ 00878.501.47 по КККР на гр. Ахтопол, по силата на който УПИ III, кв. 42 се разделя на два нови УПИ на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, а именно:

              УПИ III-383, кв. 19 (ПИ 00878.501.383), с площ 317 кв.м. по плътните червени и сини линии от изработения проект. Същият попада в зона „Жм“ с отреждане „за жилищно застрояване“ при спазване на показателите за устройствената зона: Пзастр. ≤ 40%; Кинт 1.2; макс. Височина 10 м. (1 до 3 ет.); мин. Озеленена площ 60 %; начин на застрояване-свързано в два имота /д/;

              УПИ XII-47, кв. 19 (ПИ 00878.501.47), с площ 299 кв.м. по плътните червени и сини линии от изработения проект. Същият попада в зона „Жм“ с отреждане „за жилищно застрояване“ при спазване на показателите за устройствената зона: Пзастр. ≤ 40%; Кинт 1.2; макс. Височина 10 м. (1 до 3 ет.); мин. Озеленена площ 60%; начин на застрояване-свързано в два имота /д/.

              2. Одобрява предложеното задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв. 42 по действащия регулационен план за гр. Ахтопол, респективно ПИ 00878.501.383 и ПИ 00878.501.47 по КККР на гр. Ахтопол, Община Царево, Област Бургас.

Гласували „за“- 12, „против“ - 0, „въздържали се“ – 0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 00878.501.547 по КК на гр. Ахтопол, чрез изкупуване общинската част от имота“/ДЗ 951/19.07.2019 год./

                    

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36 от ЗС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 537

 

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ 00878.501.547 по КК на гр. Ахтопол, чрез изкупуване на 68/325 кв.м.ид.части от ПИ 00878.501.547 по КК на гр. Ахтопол, актувани с АЧОС № 1979/01.07.2019 год., от Галина ***** Грозева, ЕГН- *****, на стойност 3 332,00 лв. /три хиляди, триста, тридесет и два лева/ без ДДС.

              След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

              След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба за горепосочения имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                  8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„отс.“                   10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                 11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“- 10, „против“- 0, „въздържали се“- 2 /приема се/

 

                     ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ I-27 в квартал 8 по ПУП на с. Фазаново, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 958/23.07.2019 год./

                    

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36 от ЗС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

              Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 538

                    Прекратява съсобствеността на Община Царево върху УПИ I-27 в квартал 8 по ПУП на с. Фазаново чрез изкупуване на 169/1526 кв.м. ид. части от УПИ I-27 в квартал 8 по ПУП на с. Фазаново, актувани с АЧОС № 977/12.06.2008. год., от Донка ***** Сиракова, ЕГН-*****, Вълчо ***** Лазаров, ЕГН-*****, Христо ***** Лазаров, ЕГН-***** и Росица ***** Николова, ЕГН-***** на стойност 3380,00 лв. /три хиляди, триста и осемдесет лева/ без ДДС.

                     След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

                     След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на горепосочения имот.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“           7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                   8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„отс.“             10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“             11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“             12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“- 12, „против“- 0, „въздържали се“ – 0 /приема се/

 

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри 32-то заседание на ОбС Царево.

  

Председател на ОбС Царево:                                                  Юрисконсулт ОбС:

                             /Даниел Скулиев/                                                           /Елена Димитрова/

яндекс

Read 2998 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево