Monday, 30 September 2019 10:20

ПРОТОКОЛ №34

Rate this item
(0 votes)

 

  

П Р О Т О К О Л

 

№ 34

 

                        На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 13.09.2019 год. /петък/ от 16.00 часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“-гр. Царево, се проведе ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет-Царево.

                   След изслушване химна на Р. България, председателят на ОбС откри редовното ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет-Царево.

                    

                

ДНЕВЕН РЕД:

             

  1. Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Откриване на нова група в ДГ „Ален мак“ гр. Царево“ /ДЗ № 979/05.09.2019 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Осигуряване на финансова помощ“ /ДЗ № 985/10.09.2019 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2019/2020 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол“ /ДЗ № 984/ 09.09.2019 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.95 по КККР на с. Велика, чрез изкупуване общинската част от имота /ДЗ № 975/04.09.2019 год./

                     6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.207 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 978/05.09.2019 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Варвара и с. Лозенец“ /ДЗ № 973/29.08.2019 год./

            8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-ПРЗ план относно обект: „Нова водна камера на напорен водоем V=2500 м³ в ПИ № 48619.507.131 по КК на гр. Царево, Община Царево“ от Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“ /ДЗ № 980/09.09.2019 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, засягащо кв. 143, кв. 144, кв. 145, кв. 148, кв. 149, кв. 150 и кв. 151, по действащия регулационен план на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 986/10.09.2019 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2020-2022 год.“ /ДЗ № 976/04.09.2019 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на окончателен Одитен доклад № 0400204319 на
Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Царево за 2018 год. и приложения към него заверен финансов отчет“ /ДЗ № 977/05.09.2019 год./

 

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

 

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Откриване на нова група в ДГ „Ален мак“-гр. Царево“ /ДЗ № 979/05.09.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 5 за предучилищното образование от 03.06.2016 год. с цел нормалното протичане на учебната 2019/2020 год. в ДГ „Ален мак“ гр. Царево,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 547

 

1. Възлага на директора на ДГ „Ален мак“ гр. Царево да издаде заповед за откриване на втора група „Вариант“.

2. Осигурява дофинансиране на 2 щатни бройки учители за период 15.09.2019 год.- 31.21.2019 год. за заплати и осигуровки в размер на 11 120,00 лв. /единадесет хиляди, сто и двадесет лева/ и 2 щатни бройки помощник-възпитатели за период 01.11.2019 год.-31.12.2019 год. за заплати и осигуровки в размер на 3 480,00 лв. /три хиляди, четиристотин и осемдесет лева/ или общо 14 600,00 лв. /четиринадесет хиляди и шестстотин лева/.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„отс.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Осигуряване на финансова помощ“ /ДЗ № 985/10.09.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 548

 

           Осигуряване на финансова помощ за транспортни разходи в размер на 1900,00 лв. /хиляда и деветстотин лева/ за Пламен ***** Николов на 14 год. от гр. Царево, ул. ***** № ***.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„отс.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2019/2020 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров“-гр. Царево и ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“-гр. Ахтопол“ /ДЗ № 984/09.09.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 294, т. 1-2, във връзка с чл. 282, ал. 24, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Глава VIII „Условия и ред за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в тях“ от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 549

 

Утвърждава паралелки под норматива за учебната 2019/2020 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол и дофинансира същите със сумата от 4 905,00 лв. /четири хиляди, деветстотин и пет лева/ за периода от 15 септември 2019 год. до м. декември 2019 год. включително, както следва от приложената справка.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„отс.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                  11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.95 по КККР на с. Велика, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 975/04.09.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 550

 

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 10361.501.95 по КККР на с. Велика, чрез изкупуване на 9/879 кв.м. ид. части от ПИ № 10361.501.95 по КККР на с. Велика, актувани с АЧОС № 1983/29.08.2019 год., от Петър *** Лимонов, ЕГН-***********, на стойност 225,00 лв. /двеста, двадесет и пет лева/ без ДДС.

            След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горепосочения имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореписания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„отс.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.207 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 978/05.09.2019 год./

                    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 551

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 год., като в списъка на имоти за продажба включва: ПИ 48619.501.207 по КК на гр. Царево, с площ от 370 кв.м., актуван с АЧОС № 1515/30.10.2012 год..

II.1. Определя пазарна цена за ПИ № 48519.501.207 по КК на гр. Царево, с площ от 370 кв.м., в размер на 27 750,00 лв. /двадесет и седем хиляди, седемстотин и петдесет лева/ без ДДС.

II.2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.501.207 по КК на гр. Царево, с площ 370 кв.м., актуван с АЧОС № 1515/30.10.2012 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 27 750,00 лв. /двадесет и седем хиляди, седемстотин и петдесет лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“         7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„отс.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                 10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“             11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„ против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-8, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Варвара и с. Лозенец“ /ДЗ № 973/ 29.08.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС и във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 552

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

            1. ПИ № 10094.26.251 по КК на с. Варвара, м. „Каракачански колиби“, с площ от 22.079 дка, начин на трайно ползване „нива“, актуван с АПОС № 594/11.04.2010 год.;

            2. ПИ № 10094.26.252 по КК на с. Варвара, м. „Каракачански колиби“, с площ от 22.079 дка, начин на трайно ползване „нива“, актуван с АПОС № 595/10.11.2010 год.;

            3. ПИ № 44094.4.913 по КК на с. Лозенец, м. „Хаджияне“, с площ от 10.002 дка, начин на трайно ползване „нива“, актуван с АЧОС № 159/11.04.2003 год..

2. Отдава под наем на „Кооператив Черно море“ ЕООД, ЕИК-205776084, със седалище и адрес на управление гр. Царево, кв. „Василико“, ул. „България“ № 12, за срок от 10 години следните имоти:

            1. ПИ № 10094.26.251 по КК на с. Варвара, м. „Каракачански колиби“, с площ от 22.079 дка, начин на трайно ползване „нива“, актуван с АПОС № 594/11.04.2010 год.;

            2. ПИ № 10094.26.252 по КК на с. Варвара, м. „Каракачански колиби“, с площ от 22.079 дка, начин на трайно ползване „нива“, актуван с АПОС № 595/10.11.2010 год.;

            3. ПИ № 44094.4.913 по КК на с. Лозенец, м. „Хаджияне“, с площ от 10.002 дка, начин на трайно ползване „нива“, актуван с АЧОС № 159/11.04.2003 год., за земеделско производство, при годишна наемна цена в размер на 501,25 лв. /петстотин и един лева, двадесет и пет стотинки/ без ДДС.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“         7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„отс.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                 10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“              12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-2, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-ПРЗ план относно обект: „Нова водна камера на напорен водоем с обем V=2500 м³ в ПИ № 48619.507.131 по КК на гр. Царево, Община Царево“ от Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“ /ДЗ № 980/09.09.2019 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 112, ал. 2, т. 5 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 553

 

Одобрява представения проект за ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ № 48619.507.131, изготвен във връзка с изграждането на обект:

„Нова водна камера на напорен водоем с обем V=2500 м³ в ПИ № 48619.507.131 по КК на гр. Царево, Община Царево“ от Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“.

Гласували „за“- 11, „против“- 0, „въздържали се“- 0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, засягащо кв. 143, кв. 144, кв. 145, кв. 148, кв. 149, кв. 150 и кв. 151, по действащия регулационен план на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 986/10.09.2019 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 554

Одобрява представения проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, засягащо кв. 143, кв. 144, кв. 145, кв. 148, кв. 149, кв. 150 и кв. 151, по действащия регулационен план на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас, с който се променят границите и площите на имотите, попадащи в гореописаните квартали, както и отреждането на имотите от „за жилищно строителство- социални жилища“ в „за жилищно строителство“.

Съгласно плана за регулация площта на новообразуваните урегулирани имоти е, както следва:

кв.143

-                     УПИ I702,710,711,712 е с площ 310 кв.м.

-                     УПИ II703,704,705,797 е с площ 325 кв.м.

-                     УПИ III705,706,708,709,797 е с площ 324 кв.м.

-                     УПИ IV705,706,709,797 е с площ 338 кв.м.

-                     УПИ V710,711,712 е с площ 319 кв.м.

кв.144

-                     УПИ I725 е с площ 252 кв.м.

-                     УПИ II713,714,715 е с площ 411 кв.м.

-                     УПИ III716,717 е с площ 280 кв.м.

-                     УПИ IV718,719 е с площ 235 кв.м.

-                     УПИ V720,721 е с площ 235 кв.м.

-                     УПИ VI722,723 е с площ 282 кв.м.

-                     УПИ VII714,715,724 е с площ 263 кв.м.

кв.145

-                     УПИ I726,738,739 е с площ 332 кв.м.

-                     УПИ II727,728,739 е с площ 324 кв.м.

-                     УПИ III729,730,731 е с площ 358 кв.м.

-                     УПИ IV731,732,733 е с площ 355 кв.м.

-                     УПИ V734,735,736 е с площ 328 кв.м.

-                     УПИ VI736,737,738 е с площ 358 кв.м.

кв.148

-                     УПИ I757,772,773 е с площ 305 кв.м.

-                     УПИ II758,759,760 е с площ 299 кв.м.

-                     УПИ III760,761,762 е с площ 349 кв.м.

-                     УПИ IV762,763,764,765 е с площ 315 кв.м.

-                     УПИ V765,766 е с площ 307 кв.м.

-                     УПИ VI767,768,803 е с площ 162 кв.м.

-                     УПИ VII767,768,769,770 е с площ 316 кв.м.

-                     УПИ VIII770,771,772 е с площ 352 кв.м.

кв.149

-                     УПИ I740,756 е с площ 364 кв.м.

-                     УПИ II741,742,743 е с площ 337 кв.м.

-                     УПИ III743,744,745 е с площ 349 кв.м.

-                     УПИ IV745,746,747 е с площ 347 кв.м.

-                     УПИ V747,748,749 е с площ 315 кв.м.

-                     УПИ VI750,751 е с площ 177 кв.м.

-                     УПИ VII752,753,754 е с площ 348 кв.м.

-                     УПИ VIII754,755,756 е с площ 355 кв.м.

кв.150

-                     УПИ I786,787,788,802 е с площ 875 кв.м.

-                     УПИ II786,788,802 е с площ 301 кв.м.

кв.149

-                     УПИ I774,775 е с площ 350 кв.м.

-                     УПИ II774,775,776,777 е с площ 316 кв.м.

-                     УПИ III775,776,777 е с площ 313 кв.м.

-                     УПИ IV783,784,785 е с площ 292 кв.м.

-                     УПИ V781,782,783 е с площ 352 кв.м.

-                     УПИ VI779,780,781 е с площ 350 кв.м.

-                     УПИ VII774,778,779 е с площ 350 кв.м.

-                     УПИ VIII774 е с площ 399 кв.м.

-                     УПИ IX774 е с площ 395 кв.м.

-                     УПИ X774,777 е с площ 3 765 кв.м.

-                     УПИ XI785 е с площ 489 кв.м.

Според плана за регулация и застрояване параметрите на застрояване са следните:

 

УПИ I702,710,711,712, УПИ II703,704,705,797, УПИ III705,706,708,709,797, УПИ IV705,706,709,797, УПИ V 710,711,712, кв. 143 на гр. Царево, Община Царево, се предвижда да попаднат в устройствена зона Жм-за ниско жилищно строителство, с конкретно отреждане на имота „за жилищно строителство“, при запазване на следните устройствени показатели:

-          Височина и етажност-до 10 м и до 3 етажа;

-          Плътност на застрояване-до 40%;

-          КИНТ-максимум 1,2;

-          Процент на озеленяване-не по-малък от 60%;

Със застроителните линии е очертано възможното застрояване.

УПИ I725, УПИ II713,714,715, УПИ III716,717, УПИ IV718,719, УПИ V720,721, УПИ VI722,723, УПИ VII714,715,724, кв. 144 на гр. Царево, Община Царево, се предвижда да попаднат в устройствена зона Жм-за ниско жилищно строителство, с конкретно отреждане на имота „за жилищно строителство“, при запазване на следните устройствени показатели:

-          Височина и етажност-до 10 м и до 3 етажа;

-          Плътност на застрояване-до 40%;

-          КИНТ-максимум 1,2;

-          Процент на озеленяване-не по-малък от 60%;

Със застроителните линии е очертано възможното застрояване.

УПИ I726,738,739, УПИ II727,728,739, УПИ III729,730,731, УПИ IV731,732,733, УПИ V734,735,736, УПИ VI736,737,738, кв. 145 на гр. Царево, Община Царево, се предвижда да попаднат в устройствена зона Жм-за ниско жилищно строителство, с конкретно отреждане на имота „за жилищно строителство“, при запазване на следните устройствени показатели:

-          Височина и етажност-до 10 м и до 3 етажа;

-          Плътност на застрояване-до 40%;

-          КИНТ-максимум 1,2;

-          Процент на озеленяване-не по-малък от 60%;

Със застроителните линии е очертано възможното застрояване.

УПИ I757,772,773, УПИ II758,759,760, УПИ III760,761,762, УПИ IV762,763,764,765, УПИ V765,766, УПИ VI767,768,803, УПИ VIII770,771,772 , кв. 148 на гр. Царево, Община Царево, се предвижда да попаднат в устройствена зона Жм-за ниско жилищно строителство, с конкретно отреждане на имота „за жилищно строителство“, при запазване на следните устройствени показатели:

-          Височина и етажност-до 10 м и до 3 етажа;

-          Плътност на застрояване-до 40%;

-          КИНТ-максимум 1,2;

-          Процент на озеленяване-не по-малък от 60%;

Със застроителните линии е очертано възможното застрояване.

УПИ VII767,768,769,770, кв. 148 попада в устройствена зона „за ниско жилищно строителство“ с конкретно отреждане на имота „за техническа инфраструктура“, без обособени параметри на застрояване.

УПИ I740,756, УПИ II741,742,743, УПИ III743,744,745, УПИ IV745,746,747, УПИ V747,748,749, УПИ VII752,753,754, УПИ VIII754,755,756, кв. 149 на гр. Царево, Община Царево, се предвижда да попаднат в устройствена зона Жм - за ниско жилищно строителство, с конкретно отреждане на имота „за жилищно строителство“, при запазване на следните устройствени показатели:

-          Височина и етажност-до 10 м и до 3 етажа;

-          Плътност на застрояване-до 40%;

-          КИНТ-максимум 1,2;

-          Процент на озеленяване-не по-малък от 60%;

Със застроителните линии е очертано възможното застрояване.

УПИ VI750,751, кв. 149 попада в устройствена зона „за ниско жилищно строителство“ с конкретно отреждане на имота „за техническа инфраструктура“, без обособени параметри на застрояване.

УПИ I786,787,788,802, кв. 150 на гр. Царево, Община Царево, се предвижда да попаднат в устройствена зона Жм - за ниско жилищно строителство, с конкретно отреждане на имота „за жилищно строителство“, при запазване на следните устройствени показатели:

-          Височина и етажност-до 10 м и до 3 етажа;

-          Плътност на застрояване-до 40%;

-          КИНТ-максимум 1,2;

-          Процент на озеленяване-не по-малък от 60%;

Със застроителните линии е очертано възможното застрояване.

УПИ II786,788,802, кв. 150 попада в устройствена зона - Оз „за озеленяване“ с конкретно отреждане на имота „за благоустройство и озеленяване“, без обособени параметри на застрояване.

УПИ I774,775, УПИ II774,775,776,777, УПИ III775,776,777, УПИ IV783,784,785, УПИ V781,782,783, УПИ VI779,780,781, УПИ VII774,778,779, УПИ VIII774, УПИ IX774 кв. 151 на гр. Царево, Община Царево, се предвижда да попаднат в устройствена зона Жм - за ниско жилищно строителство, с конкретно отреждане на имота „за жилищно строителство“, при запазване на следните устройствени показатели:

-          Височина и етажност-до 10 м и до 3 етажа;

-          Плътност на застрояване-до 40%;

-          КИНТ-максимум 1,2;

-          Процент на озеленяване-не по-малък от 60%;

Със застроителните линии е очертано възможното застрояване.

УПИ X774,777, УПИ XI785 кв. 151 попадат в устройствена зона - Оз „за озеленяване“ с конкретно отреждане на имота „за благоустройство и озеленяване“, без обособени параметри на застрояване.

Гласували „за“- 9, „против“- 2, „въздържали се“- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2020-2022 год.“ /ДЗ № 976/04.09.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево и Писмо на Министерство на финансите БЮ № 3/30.08.2019 год.,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 555

 

1. Одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2020-2022 год..

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“         7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„отс.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“              11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-8, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

 

 

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на окончателен Одитен доклад № 0400204319 на Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Царево за 2018 год. и приложения към него заверен финансов отчет“ /ДЗ № 977/05.09.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Царево,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 556

 

            1. Приема Приложение № 9 към Доклада за отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Царево към 31.12.2018 год. и допълва Решение № 546/ 27.08.2019 год. по Протокол № 33 на Общински съвет-Царево.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“         7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„отс.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-8, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

 

 

Поради изчерпване на дневния ред в 16.55 часа беше закрито 34-то заседание на ОбС Царево.

 

 

 

 

Председател на ОбС Царево:                                                  Секретар ОбС:

                             /Даниел Скулиев/                                                      /Габриела Чорбаджиева/

Ellada

Read 3043 times
More in this category: « ПРОТОКОЛ №33
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево