Tuesday, 09 July 2019 10:00

ПРОТОКОЛ №31

Rate this item
(0 votes)

Препис-извлечение!

П Р О Т О К О Л

№ 31

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 03.07.2019 год. /сряда/ от 09.00 часа, в заседателната зала в сградата на Общинска администрация-Царево, се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на Общински съвет-Царево.

            След изслушване химна на Република България, председателят на ОбС откри редовното ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на Общински съвет-Царево.

           

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за реда за придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост на Община Царево /НРПУРИВОС/” /ДЗ № 927/28.05.2019 год./

Гласували: „за“-13, „против“-0, „въздържали се“ -0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за реда за придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост на Община Царево /НРПУРИВОС/” /ДЗ № 927/28.05.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 526

 

Приема нова Наредба за реда за придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост на Община Царево /НРПУРИВОС/.

 

 

Гласували: „за“-10, „против“-0, „въздържали се“ -3 /приема се/

 

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри тридесет и първото заседание на Общински съвет Царево в 09.25 часа.

         

 

     Председател на ОбС Царево:                                            Юрисконсулт ОбС:

                             /Даниел Скулиев/                                                      /Елена Димитрова/

Read 2764 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево