Monday, 15 April 2019 15:47

ПРОТОКОЛ №29

Rate this item
(0 votes)

Препис-извлечение!

П Р О Т О К О Л

 

№ 29

 

                     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 12.04.2019 год. /петък/ от 09.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация-Царево, се проведе ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево.

                  След изслушване химна на Р. България, председателят на ОбС откри редовното ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет-Царево.

                

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изпълнението на Проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ", гр. ЦАРЕВО - НАЧАЛЕН КУРС, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ" гр. ЦАРЕВО - ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“, Договор № 02/07/2/0/00444 от 27.04.2018 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 год.“ /ДЗ № 895/10.04.2019 год./

 

Гласували: „за“-9, „против“-0, „въздържали се“ -0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изпълнението на Проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ", гр. ЦАРЕВО - НАЧАЛЕН КУРС, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ" гр. ЦАРЕВО - ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“, Договор № 02/07/2/0/00444 от 27.04.2018 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 год.“ /ДЗ № 895/10.04.2019 год./

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00444 от 27.04.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони, за Проект „Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Н. Вапцаров, гр.Царево – начален курс, подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Н. Вапцаров“ гр.Царево – основна сграда и физкултурен салон.“, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Царево, седалище и адрес на управление гр. Царево, община Царево, област Бургас, ул. Екзарх Йосиф № 36, ЕИК по БУЛСТАТ 000057097, идентификационен номер по ДДС № BG 000057097, представляван от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 494

 

1. Упълномощава кмета на община Царево да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 845 226.87 лв. /осемстотин, четиридесет и пет хиляди, двеста двадесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки/ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00444 от 27.04.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони, за Проект „Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Н. Вапцаров, гр.Царево – начален курс, подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Н. Вапцаров“ гр.Царево-основна сграда и физкултурен салон.“, сключен между Община Царево и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Царево да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/07/2/0/00444 от 27.04.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

3. Общински съвет-Царево допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                      8. Живко Тодоров Жеков-„отс.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                    9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                        10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                    11. Донка Стоянова Атанасова-„отс.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                      12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

  Даниел Скулиев: С оглед на това, че изчерпахме дневния ред в 9.15 часа закривам двадесет и деветото заседание на Общински съвет-Царево.

         

 

     Председател на ОбС Царево:                                            Юрисконсулт ОбС:

                             /Даниел Скулиев/                                                      /Елена Димитрова/

biologijos korepetitoriai https://korepetitoriai.intellectus.lt/biologijos-korepetitoriai/

Read 3034 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево