Wednesday, 10 April 2019 15:54

ПРОТОКОЛ №28

Rate this item
(0 votes)

   Препис-извлечение!

 

П Р О Т О К О Л

 

№ 28

 

                 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 29.03.2019 год. /петък/ от 09.00 часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево, се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на Общински съвет-Царево.

                   След изслушване химна на Р. България, председателят на ОбС откри редовното ДВАДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет-Царево.

            

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изпълнението на Проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914” и закупуване на оборудване”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 год.“ /ДЗ № 848/01.03.2019 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект „Подобряване на техническото оборудване в ДСП Царево и ДСП Ахтопол, Община Царево” към Фонд „Социална закрила”, Министерство на труда и социалната политика“ /ДЗ № 856/14.03.2019 год./

4. Предложение от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице- Кирчо Ангелов от с. Кости“ /ДЗ № 850/05.03.2019 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2019 год. до края на учебната 2018/2019 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ахтопол“ /ДЗ № 864/18.03.2019 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2020-2022 год.“ /ДЗ № 847/28.02.2019 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево“ /ДЗ № 839/14.02.2019 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на Общински съвет-Царево Даниел Скулиев за периода 01.10.2018 год.-31.12.2018 год.“ /ДЗ № 840/14.02.2019 год./

9. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на МЦ „ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-ЦАРЕВОЕООД към 31.12.2018 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията” /ДЗ № 855/12.03.2019 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год.” /ДЗ № 836/08.02.2019 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год.” /ДЗ № 859/18.03.2019 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ години на части от нежилищни сгради-публична общинска собственост-в с. Резово и с. Велика“ /ДЗ № 869/20.03.2019 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от три години на помещение с площ от 30 кв.м.-за дрогерия, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.3 по КК на с. Варвара, който се намира в имот-публична общинска собственост, актуван с АПОС № 428/17.02.2010 год.“ /ДЗ № 870/20.03.2019 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 8 кв.м.-за офис, разположено на първи етаж в сграда с идентификатор 00878.501.224.1, построена в ПИ № 00878.501.224 по КК на гр. Ахтопол, актуван с АПОС № 29/07.02.2006 год.“ /ДЗ № 860/18.03.2019 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под аренда за срок от 10 години на общински имоти в землището на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 872/22.03.2019 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Продажба на ПИ № 48619.505.349 по КК на гр. Царево по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС” /ДЗ № 837/11.02.2019 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.289 по КККР на гр. Царево” /ДЗ № 854/12.03.2019 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ № 48619.19.1, ПИ № 48619.19.966, ПИ № 48619.19.980 и ПИ № 48619.19.981 по КККР на гр. Царево, м. „Найденови каби”, Община Царево” /ДЗ № 844/20.02.2019 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ № 44094.501.38 (УПИ XII, кв. 18) по КККР на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 845/20.02.2019 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на нова водна камера на напорен резервоар с обем V=2500 m3 ПИ с идентификатор 44094.13.905 по КК на с. Лозенец, общ. Царево до разпределителна мрежа на гр. Царево” – искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ” /ДЗ № 862/18.03.2019 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Решение № 398 от протокол № 24/24.08.2018 год. на ОбС Царево, изменено с Решение № 433 от протокол № 26/20.12.2018 год. на ОбС Царево за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху ПИ № 48619.502.605 по КК на гр. Царево на Висшия съдебен съвет” /ДЗ № 873/22.03.2019 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Решение № 463/Протокол № 27/30.01.2019 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 857/18.03.2019 год./

23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Корекция на Решение № 451/Протокол № 26/20.12.2018 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 861/18.03.2019 год./

24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Отмяна на Решение № 416/Протокол № 24/24.08.2018 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 866/19.03.2019 год./

25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево /НОАМТЦУ/, касаещо такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо“ /ДЗ № 823/21.01.2019 год./

26. Предложение от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево“ /ДЗ № 842/20.02.2019 год./

27. Предложение от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Община Царево“ /ДЗ № 843/20.02.2019 год./

28. Предложение от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево” /ДЗ № 849/05.03.2019 год./

29. Предложение от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение на Наредбата за придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост на Община Царево /НРПУРИВОС/“ /ДЗ № 863/ 18.03.2019 год./

 

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“ -0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изпълнението на Проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914” и закупуване на оборудване”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 год.“ /ДЗ № 848/ 01.03.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 7 от Наредба № 12 от 25.07.2016 год. за прилагане на подмярка 7.2,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 467

 

1. Кметът на Община Царево да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 161 758,95 лв. /сто шестдесет и една хиляди, седемстотин петдесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки/ за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00200 от 21.12.2017 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони, за Проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914“ и закупуване на оборудване“, сключен между НЧ „Георги Кондолов 1914“ и ДФ „Земеделие”.

2. Да бъде прехвърлена сумата от 61 017.00 лв. /шестдесет и една хиляди и седемнадесет лева/ от фонд „Резерв” на Община Царево от бюджета за 2019 год., по банковата сметка на НЧ „Г. Кондолов 1914” гр. Царево, за покриване на разходите за ДДС по проекта. Средствата за плащане на ДДС няма да подлежат на възстановяване и остават за сметка на Община Царево.

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                    7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                            8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                     9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                          10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                      11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                        12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект „Подобряване на техническото оборудване в ДСП Царево и ДСП Ахтопол, Община Царево” към Фонд „Социална закрила”, Министерство на труда и социалната политика“ /ДЗ № 856/ 14.03.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 468

 

 1. Дава съгласие и възлага на кмета на Община Царево да кандидатства с Проект „Подобряване на техническото оборудване в ДСП Царево и ДСП Ахтопол, община Царево” в размер до 30 000,00 лв. /тридесет хиляди лева/ с включено ДДС към Фонд „Социална закрила”, Министерство на труда и социалната политика.
 2. Одобрява съфинансиране по проекта в размер до 3000,00 лв. /три хиляди лева/, с включени разходи за ДДС.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                    7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                            8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                       9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                          10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                      11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 4. Предложение от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице-Кирчо Ангелов от с. Кости“ /ДЗ № 850/05.03.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 469

 

Предоставя безвъзмездно на Кирчо Ангелов, ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Кости, Община Царево, ул. *** № ***, еднократна финансова помощ в размер на 3000,00 лв. (три хиляди лева), които да му послужат за покриването на част от разходите по строително-монтажните работи при възстановяването на неговото жилище.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                    7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                          8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                       9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                          10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                      11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2019 год. до края на учебната 2018/2019 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ахтопол“ /ДЗ № 864/18.03.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 294, т. 2, във връзка с чл. 282, ал. 24, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Глава VIII, „Условия и ред за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в тях” от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 470

 

Утвърждава паралелки под норматива от м. януари 2019 год. до края на учебната 2018/2019 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Царево и ОУ „Св. Св. кирил и Методий” гр. Ахтопол и дофинансира същите със сумата от 9 111,00 лв. /девет хиляди, сто и единадесет лева/, както следва от приложената справка.

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                    7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                            8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                       9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                          10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                      11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2020-2022 год.“ /ДЗ № 847/28.02.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево и писмо на Министерство на финансите БЮ № 1/08.02.2019 год.,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 471

 

 

Одобрява Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2020-2022 год..

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-4 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево“ /ДЗ № 839/ 14.02.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 472

 

Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Царево, както следва:

1.1 Минимална дневна тарифа - 1.00 лв. /един лев/ на километър;

1.2 Минимална нощна тарифа - 1.00 лв. /един лев/ на километър;

1.3 Максимална дневна тарифа - 1.80 лв. /един лев и осемдесет стотинки/ на километър;

1.4 Максимална нощна тарифа - 2.20 лв. /два лева и двадесет стотинки/ на километър.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“             8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                  10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“              12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-11, „против“-2, „въздържали се“-0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на Общински съвет-Царево Даниел Скулиев за периода 01.10.2018 год.-31.12.2018 год.“ /ДЗ № 840/14.02.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, т. 3 от ПМС № 332/22.12.2017 год. и ДВ 103/28.12.2017 год.,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 473

 

Утвърждава направените разходи от Кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев, за командировки в размер на 664,58 лв. /шестстотин, шестдесет и четири лева и петдесет и осем стотинки/ и за посрещане на гости в размер на 853,80 лв. /осемстотин, петдесет и три лева и осемдесет стотинки/ и от Председателя на Общински съвет-Царево -Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 0.00 лв. /нула лева/ и за посрещане на гости в размер на 0.00 лв. /нула лева/ за периода 01.10.2018 год.-31.12.2018 год..

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на МЦ „ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-ЦАРЕВОЕООД към 31.12.2018 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията” /ДЗ № 855/12.03.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда, при които Община Царево упражнява правата си на собственик, във връзка с чл. 5 от ЗТР, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 474

 

 1. Приема Годишен финансов отчет на МЦ „Общински медицински център I-ЦаревоЕООД към 31.12.2018 год..
 2. Възлага на Георги Гаврилов в качеството му на управител на общинското дружество МЦ „Общински медицински център I-ЦаревоЕООД с ЕИК 102669884, да осъществи всички необходими действия по обявяването на Годишния финансов отчет за 2018 год. на това общинско дружество в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                        8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год.” /ДЗ № 836/08.02.2019 год./

 

 

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год.” /ДЗ № 859/ 18.03.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 475

 

1. Определя маломерен имот от общински поземлен фонд, който може да се отдава под наем от кмета на Община Царево за една година без търг или конкурс, а именно:

- имот № 66528.8.298 по КККР на с. Синеморец, с площ от 0.938 дка, актуван с АПОС № 203/16.03.2009 год..

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год., като в същата включва следния имот за отдаване под наем от кмета на Община Царево, без търг или конкурс, за срок от 1 година:

- имот № 66528.8.298 по КККР на с. Синеморец, с площ от 0.938 дка, актуван с АПОС № 203/16.03.2009 год..

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-4 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ години на части от нежилищни сгради-публична общинска собственост – в с. Резово и с. Велика“ /ДЗ № 869/20.03.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 476

 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти-публична общинска собственост, за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения и друга апаратура, свързана с предоставянето на телекомуникационни услуги, както следва:

1. Общинско помещение, с площ от 12 кв.м., представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор № 62459.501.64.1 по КККР на с. Резово, разположена в ПИ № 62459.501.64 по КК на с. Резово, актувана с АПОС № 6/15.10.1998 год., при граници на целия имот: изток-улица, запад-ПИ № 62459.501.77, ПИ № 62459.501.65, ПИ № 62459.501.209, ПИ № 62459.501.192;

1.1. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 72,00 лв. /седемдесет и два лева/ без ДДС на месец;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

2. Общинско помещение, с площ от 6 кв.м., представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор № 10361.501.288.1 по КККР с. Велика, разположена в ПИ № 10361.501.288 по КК на с. Велика, актувана с АПОС № 4/20.12.1996 год., с граници на целия имот: ПИ № 10361.501.9519, ПИ № 10361.501.289, ПИ № 10361.501.287, ПИ № 10361.501.9528, ПИ № 10361.501.9527.

Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 36,00 лв. /тридесет и шест лева/ без ДДС на месец;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

         3. Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                       8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„отс.“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                 11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                 12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от три години на помещение с площ от 30 кв.м.-за дрогерия, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.3 по КК на с. Варвара, който се намира в имот-публична общинска собственост, актуван с АПОС № 428/17.02.2010 год.“ /ДЗ № 870/20.03.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 61 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 477

 

 

1. Открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на: помещение, с площ от 30 кв.м.-за дрогерия, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.3 по КККР на с. Варвара, който се намира в имот-публична общинска собственост, актуван с АПОС № 428/17.02.2010 год., с граници на обекта: 10094.501.205.1.2 и 10094.501.205.1.5.

2. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 116.10 лв. /сто и шестнадесет лева и десет стотинки/ на месец без ДДС, годишна тръжна наемна цена в размер на 1393.20 лв. /хиляда, триста, деветдесет и три лева и двадесет стотинки/ без ДДС.

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

         3. Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                        8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 8 кв.м.-за офис, разположено на първи етаж в сграда с идентификатор 00878.501.224.1, построена в ПИ № 00878.501.224 по КК на гр. Ахтопол, актуван с АПОС № 29/07.02.2006 год.“ /ДЗ № 860/18.03.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 61 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 478

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следния общински недвижим имот, представляващ:

- помещение с площ от 8 кв.м.-за офис, разположено на първи етаж в сграда с идентификатор 00878.501.224.1, построена в ПИ 00878.501.224 по КК на гр. Ахтопол, актуван с АПОС № 29/07.02.2006 год..

2. Открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на:

- помещение с площ от 8 кв.м.-за офис, разположено на първи етаж в сграда с идентификатор 00878.501.224.1, построена в ПИ 00878.501.224 по КК на гр. Ахтопол, актуван с АПОС № 29/07.02.2006 год..

3. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 17,60 лв. /седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС на месец;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

4. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                        8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под аренда за срок от 10 години на общински имоти в землището на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 872/22.03.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 479

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем или аренда, включва:

- ПИ № 00878.4.1 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 9.501 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1242/18.03.2019 год.;

- ПИ № 00878.4.2 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 15.998 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1243/18.03.2019 год.;

2. Отдава под аренда на „Гладиол-Бургас“ ЕООД, с ЕИК: 200371776, с адрес: гр. Ахтопол, ул. „Черно море” № 5, представлявано от Русана Иванова, за срок от 10 стопански години, следните общински недвижими имоти:

- ПИ № 00878.4.1 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 9.501 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1242/18.03.2019 год.;

- ПИ № 00878.4.2 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 15.998 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „друг вид нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1243/18.03.2019 год.,

при годишна арендна цена общо за всичките имоти в размер на:

- от 1 до 4 стопанска година-гратисен период, считано от 2019/2020 стопанска година;

- от 5 до 7 стопанска година-1 019,96 лв. /хиляда и деветнадесет лева, деветдесет и шест стотинки/ без ДДС на година;

- от 8 до 10 стопанска година-1 529,94 лв. /хиляда, петстотин, двадесет и девет лева, деветдесет и четири стотинки/ без ДДС.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед за предоставяне под аренда и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„отс.“

 

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-3 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Продажба на ПИ № 48619.505.349 по КК на гр. Царево по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС” /ДЗ № 837/11.02.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 480

 

Да се продаде на Момчил Михайлов, ЕГН **********, ПИ № 48619.505.349 по КК на гр. Царево, с площ от 498 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, за който е съставен АЧОС № 1963/31.01.2019 год., за сумата от 80 000,00 лв. /осемдесет хиляди лева/ без ДДС.

След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„ възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-4 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.289 по КККР на гр. Царево” /ДЗ № 854/12.03.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 1 и 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 481

 

1. Определя пазарна цена за ПИ № 48619.501.289 по КККР на гр. Царево - в размер на 47 250,00 лв. /четиридесет и седем хиляди, двеста и петдесет лева/ без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.501.289 по КККР на гр. Царево, с площ от 630 кв.м., актуван с АЧОС № 1517/30.10.2012 год.

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 47 250,00 лв. /четиридесет и седем хиляди, двеста и петдесет лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила или от датата на допускане на предварително изпълнение на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

                   Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„ възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-4 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ № 48619.19.1, ПИ № 48619.19.966, ПИ № 48619.19.980 и ПИ № 48619.19.981 по КККР на гр. Царево, м. „Найденови каби”, Община Царево” /ДЗ № 844/20.02.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 109, ал. 3, т. 4 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с § 5, ал. 73 от ДР към Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 23, ал. 2 от ЗОЗЗ,

Общински съвет-Царево

 

 

Р Е Ш И № 482

 

 1. 1.Разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/,с цел разширение на гробищния парк на гр. Царево, Община Царево, по силата на който ПИ № 48619.19.1, ПОС, с площ 12 785 кв.м, ПИ № 48619.19.966, ЧОС, с площ 10 965 кв.м., ПИ № 48619.19.980, ПОС, с площ 5 439 кв.м. и ПИ № 48619.19.981, ПОС, с площ 2 461 кв.м., се обединяват и се образува нов УПИ I1,966,980,981, с площ 31 650 кв.м. и предназначение „За гробищен парк“.
 2. Одобрява предложеното задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 48619.19.1, 48619.19.966, 48619.19.980 и 48619.19.981, м. „Найденови каби“, по КККР на гр. Царево, Община Царево.

 

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ № 44094.501.38 (УПИ XII, кв. 18) по КККР на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 845/20.02.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 483

 

 

Одобрява представения проект за ПУП-ПР, изготвен във връзка с ,,Проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 44094.501.38 (УПИ XII, кв. 18) по КККР на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас”, с който се променя част от уличната регулация на улица с о.т. 87 - 88, като същата се провежда по съществуващите на място и на кадастрална карта имотни граници на ПИ 44094.501.38.

 

 

Гласували „за“-11, „против“-2, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на нова водна камера на напорен резервоар с обем V=2500 m3 в ПИ с идентификатор 44094.13.905 по КК на с. Лозенец, общ. Царево до разпределителна мрежа на гр. Царево”-искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ” /ДЗ № 862/ 18.03.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 484

 

 1. Дава предварително съгласие за изработването на „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на нова водна камера на напорен резервоар с обем V=2500 м3в ПИ № 44094.13.905 по КК на с. Лозенец, общ. Царево до разпределителна мрежа на гр. Царево”, като включва в обхвата на плана следния имот- публична общинска собственост: ПИ № 44094.13.905 по КК на с. Лозенец, публична общинска собственост.
 2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години.

 

 

1. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“      7. Дико Градев Диков-„за“

2. Станислав Добринов Добрев-„за“                8. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                  

3. Донка Стоянова Атанасова-„за“                   9. Даниел Николов Николов-„за“                  

4. Невяна Радкова Фешева-„за“                         10. Георги Кръстев Войнов-„за“                      

5. Младен Димитров Бъчваров-„за“                 11. Георги Атанасов Русинов-„за“                  

6. Живко Тодоров Жеков-„за“                           12. Емил Георгиев Пейчев-„за“                        

13. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Решение № 398 от протокол № 24/24.08.2018 год. на ОбС Царево, изменено с Решение № 433 от протокол № 26/20.12.2018 год. на ОбС Царево за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху ПИ № 48619.502.605 по КК на гр. Царево на Висшия съдебен съвет” /ДЗ № 873/22.03.2019 год./

 

 

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 485

 

І. Изменя и допълва т. 1 от Решение № 398 от Протокол № 24/24.08.2018 год. на ОбС Царево, изменено с Решение № 433 от протокол № 26/20.12.2018 год. на ОбС Царево, както следва:

„Учредява на ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕИК-121513231, с адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, безвъзмездно безсрочно вещно право на строеж върху следния общински недвижим имот, актуван с АЧОС № 1298/ 15.01.2010 год.: поземлен имот с площ от 400 /четиристотин/ кв.м. представляващ ПИ № 48619.502.605 /четири, осем, шест, едно, девет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, пет/ по КККР на гр. Царево, обл. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на изп. Д-р на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1784/21.12.2009 г. на н-ка на СГКК Бургас, при съседи: ПИ № 48619.502.604, ПИ № 48619.502.607, ПИ № 48619.502.606, ПИ № 48619.502.451, ПИ № 48619.502.432, с начин на трайно ползване за „административна сграда, комплекс”, за изграждане на сграда-за съд и прокуратура с максимална РЗП-1900 кв.м., със следните устройствени показатели: Пзастр и Кинт не се ограничават, Кк-15 м. /до 5 етажа/, 30% озеленяване.”.

         ІІ. Останалите точки от Решение № 398 от Протокол № 24/24.08.2018 год. на ОбС-Царево, изменено с Решение № 433 от протокол № 26/20.12.2018 год. на ОбС Царево, остават непроменени.

         ІІІ. Настоящето Решение представлява неразделна част от Решение № 398 от Протокол № 24/24.08.2018г. на ОбС-Царево, изменено с Решение № 433 от протокол № 26/ 20.12.2018 год. на ОбС Царево.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-3 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Решение № 463/Протокол № 27/30.01.2019 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 857/18.03.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 486

 

 

1. Изменя Решение № 463/Протокол № 27/30.01.2019 год. на Общински съвет-Царево, като по т. 1 от текстовата част на същото, както и в заданието и графичната част към него, отреждането на новообразувания имот УПИ XIV143 вместо „за жилищно строителство“ да се счита и чете „за КОО”.

 2. Възлага на Кмета на Община Царево да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Корекция на Решение № 451/Протокол № 26/20.12.2018 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 861/18.03.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 487

 

1. Поправя Решение № 451/Протокол № 26/20.12.2018 год. на Общински съвет-Царево, като по т. 1 от текстовата част на същото описанието на собствеността на ПИ № 44094.12.383, ПИ № 44094.12.384 и ПИ № 44094.12.391 по КК на с. Лозенец вместо „общинска частна собственост“ да се счита и чете „частна собственост”.

 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 451/Протокол № 26/ 20.12.2018 год. на Общински съвет-Царево.

 

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Отмяна на Решение № 416/Протокол № 24/24.08.2018 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 866/19.03.2019 год./

 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 488

 

 

1. Отменя Решение № 416/Протокол № 24/24.08.2018 год. на Общински съвет-Царево.

 2. Възлага на Кмета на Община Царево да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево /НОАМТЦУ/, касаещо такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо“ /ДЗ № 823/21.01.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 2, б „ж” от Наредба № 7/19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 489

 

 1. Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставени услуги в Община Царево в частта по Приложение № 5 „а”-„Други местни такси, определени със закон”, по следния начин:

т. 1.3 За депониране на строителни отпадъци в общинско депо за строителни отпадъци за 2019 год. се заплаща такса в размер на 59.00 лв./т. депониран отпадък без ДДС.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-3 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 26. Предложение от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево“ /ДЗ № 842/ 20.02.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 4, изр. второ от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 490

 

Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, както следва:

 1. Текстът на т. 1 от Приложение № 3, в частта „детски ясли/градини”, се изменя и придобива следния вид:

„1. Месечната такса за детска ясла/градина се определя в зависимост от броя на посещенията на децата в детското заведение, като размерът на хранодена е:

1.1 за учебно време, включващо периода от 15.09. до 30.05. - 1.50 лв. на ден;

1.2 за неучебно време, включващо периода от 01.06.-14.09. - 7.50 лв. на ден”.

2. В чл. 23, т. 1.2 след абревиатурата „ДГ” се добавя словосъчетанието „за неучебно време”.

3. В текста на чл. 34, ал. 3 отпада думата „диференцирана”.

4. От текста на ал. 4 на чл. 34 отпадат словосъчетанието „за повече от един месец”.

5. В Приложение № 5 „Такси за административни услуги“ променя в АО-6 и в АО-7 сроковете за издаване на удостоверения съответно за настоящ и постоянен адрес от „веднага” на „1 ден”.

6. Допълва Приложение № 4 „Такси за технически услуги”, като т. УТ-48 става УТ-48.1 и добавя две нови такси за:

- „УТ-48.2 Маркиране на дървесина – 2,00 лв./кубик”;

-„УТ-48.3 Издаване на превозен билет – 10,00 лв.”

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                        8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 27. Предложение от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Община Царево“ /ДЗ № 843/20.02.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45а от ЗОС, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 491

 

 1. Приема нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Община Царево.
 2. Отменя Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Община Царево, приета с Решение № 208/Протокол № 19/18.12.2008 год. на ОбС-Царево.

 

 

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 28. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево” /ДЗ № 849/ 05.03.2019 год./

       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Регламент на ЕС № 1191/2016 год.,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 492

 

        

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, както следва:

В Приложение № 5 „Такси за административни услуги” добавя две нови точки със следното съдържание:

1. В раздел „Такси за административни услуги – ГРАО” нова т. АО-25 с текст:

„АО-25 Издаване на многоезични стандартни удостоверения съгл. Регламент на ЕС № 1191/2016 год.:

АО-25.1 за семейно положение (Приложение № VI)

АО-25.2 за местоживеене и/или местопребиваване (Приложение № X)”,

като цените за извършване на услугата са съответно – при обикновена поръчка за 5 дни – 3.00 лв., при бърза поръчка за 3 дни – 6.00 лв. и при експресна поръчка за 1 ден – 9.00 лв..

2. В раздел „Такси за административни услуги – гражданско състояние” т. ГС-23 с текст:

„ГС-23 Издаване на многоезични стандартни удостоверения съгл. Регламент на ЕС № 1191/2016 год.:

ГС-23.1 за раждане (Приложение № I)

ГС-23.2 за смърт (Приложение № III)

ГС-23.3 за брак (Приложение № IV),

като цените за извършване на услугата са съответно – при обикновена поръчка за 5 дни – 3.00 лв., при бърза поръчка за 3 дни – 6.00 лв. и при експресна поръчка за 1 ден – 9.00 лв..

ГС-23.4 за брачна деееспособност (Приложение V),

като цените за извършване на услугата са съответно – при обикновена поръчка за 5 дни – 5.00 лв., при бърза поръчка за 3 дни – 10.00 лв.. За тази услуга се изисква „Официален документ, от който да са видни личните данни и семейното положение на чуждия гражданин (преведен и заверен)”, което се вписва в графа изискуеми документи.”.

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                        8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                  11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 29. Предложение от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение на Наредбата за придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост на Община Царево /НРПУРИВОС/“ /ДЗ № 863/18.03.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 493

 

Изменя Наредбата за реда за придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост на Община Царево, както следва:

В Приложение № 1 „Тарифата за базисни наемни цени”, раздел А.III. „Производствени дейности и услуги” т. 3 се изменя по следния начин: „Т. 3 се отделя на самостоятелен ред с текст „Помещения за:”. Обособяват се т. 3.1 с текст „Банки” с цени – за идеален център – 8.00 лв., за първа зона цената се променя от 7.04 лв. на 4.50 лв., за втора зона – 4.00 лв. и за трета зона – 2.72 лв. и т. 3.2 с текст „застрахователни компании, валутни бюра, тото-пункт”, цените на които остават непроменени.

  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Месечна наемна цена на 1 кв.м.

площ – лв. без ДДС

А./ ПОМЕЩЕНИЯ   ЗА:

Идеален

център

І

зона

ІІ

зона

ІІІ

зона

- - - - -
III. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ        
- - - - -
3. Помещения за:        
3.1 банки 8.00 4.50 4.00 2.72
3.2 застрахователни компании, валутни бюра, тото-пункт 8.00 7.04

 

6.24

 

 

2.72

 

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                        8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

 

  Даниел Скулиев: С оглед на това, че това беше последната докладна записка от дневния ред в 10.45 часа закривам двадесет и осмото заседание на Общински съвет-Царево.

       

 

 

    Председател на ОбС Царево:                                         Юрисконсулт ОбС:

                             /Даниел Скулиев/                                                      /Елена Димитрова/

 

Lūpų putlinimas hialurono rūgštimi, penio didinimas, LPG masažas, biorevitalizacija, mezoterapija, PRP kraujo plazmos injekcijos ir nepageidaujamų plaukelių šalinimas lazeriu - Oblaka salone

Read 3088 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево