Tuesday, 25 June 2019 15:17

ПРОТОКОЛ №30

Rate this item
(1 Vote)

     Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Ц А Р Е В О

   Препис-извлечение!

П Р О Т О К О Л

№ 30

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 14.06.2019 год. /петък/ от 15.00 часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево, се проведе ТРИДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево.

            След изслушване химна на Р. България, председателят на ОбС откри редовното ТРИДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево.

           

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Докладна записка от Златка Вълчева-директор на Дирекция „Социално подпомагане” общ. Царево, относно: „Общинска програма за закрила на детето за 2019 година” /ДЗ № 904/02.05.2019 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево за 2020 год.” /ДЗ № 907/07.05.2019 год./

4. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице-Катя Кочева от гр. Царево” /ДЗ № 936/11.06.2019 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изпълнението на Проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ”, гр. ЦАРЕВО-НАЧАЛЕН КУРС, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ”, гр. ЦАРЕВО-ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”, Договор № 02/07/2/0/00444 от 27.04.2018 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г.” /ДЗ № 909/07.05.2019 год./

6. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на отчети за дейността и изразходваните средства през 2018 год. на 5-те читалища, намиращи се на територията на Община Царево“ /ДЗ № 888/ 04.04.2019 год./

7. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Частична отмяна на Решение № 435/Протокол № 26/20.12.2018 год. на Общински съвет-Царево и актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Oбщина Царево” /ДЗ № 899/18.04.2019 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево ” /ДЗ № 916/14.05.2019 год./

9. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Царево” /ДЗ № 894/09.04.2019 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Георги Янакиев, картотекиран като лице с установени жилищни нужди ” /ДЗ № 923/28.05.2019 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Милен Градев, картотекиран като лице с установени жилищни нужди ” /ДЗ № 924/28.05.2019 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Тинка Христова, картотекирана като лице с установени жилищни нужди” /ДЗ № 925/28.05.2019 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Денка Николова и Илия Стоянов, картотекирани като лица с установени жилищни нужди” /ДЗ № 926/28.05.2019 год./

14. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Одобряване на списъци с поземлени имоти от общински поземлен фонд, които да послужат за обезщетяване на правоимащи лица по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ” /ДЗ № 921/28.05.2019 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на списък от маломерни имоти, могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2019 год.” /ДЗ № 931/04.06.2019 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в част от ПИ № 66528.10.14 по КККР на с. Синеморец-публична общинска собственост, представляващо петно № 2, съгласно Схема за поставяеми обекти на Община Царево за 2019 год. за с. Синеморец” /ДЗ № 889/08.04.2019 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Синеморец” /ДЗ № 922/28.05.2019 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение с площ от 33 кв.м.-за дрогерия, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.1 по КК на с. Варвара, който се намира в имот-публична общинска собственост, актуван с АПОС № 428/17.02.2010 год.” /ДЗ № 898/15.04.2019 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Варвара” /ДЗ № 915/14.05.2019 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кости” /ДЗ № 890/08.04.2019 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Фазаново” /ДЗ № 918/20.05.2019 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение за продажба на ПИ № 10094.501.77 по КК на с. Варвара по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС” /ДЗ № 934/11.06.2019 год./

23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Продажба на 365 кв.м. ид. част от ПИ № 00878.501.372 по КК на гр. Ахтопол по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС” /ДЗ № 878/27.03.2019 год./

24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ № 00878.502.59 и ПИ № 00878.502.60 по КК на гр. Ахтопол” /ДЗ № 891/ 08.04.2019 год./

25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.303 по КККР на гр. Царево” /ДЗ № 876/26.03.2019 год./

26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изпълнение на проект „Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница-изграждане на сензорни линии за наблюдение“ от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“” /ДЗ № 932/ 06.06.2019 год./

27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/, за кв. 143, кв. 144, кв. 145, кв. 148, кв. 149, кв. 150 и кв. 151 по действащия регулационен план на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 935/11.06.2019 год./

28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 48619.54.703 по КККР на гр. Царево, „Нестинарка“, м. „СК. ФОНД-БОРУНА“, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 937/11.06.2019 год./

29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват УПИ I /ПИ № 48619.501.108/, УПИ II /ПИ № 48619.501.190/ и УПИ III /ПИ № 48619.501.322/ в кв. 71д и промяна на ПР /план за регулация/ по КК на гр. Царево, кв. „Зона Север” и КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по реда на чл. 150 от ЗУТ за изграждане на Аквапарк към хотел “Alexandria club Hotels”-гр. Царево” /ДЗ № 911/09.05.2019 год./

30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ I и II в кв. 107, с идентификатори 48619.505.452 и 48619.505.553 по КККР на гр. Царево, кв. „Василико”, Община Царево, Област Бургас и промяна ПР за улица с о.т. 52, о.т. 41, о.т. 40, о.т. 39, о.т. 38 /част от ПИ № 48619.505.463/” /ДЗ № 903/02.05.2019 год./

31. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев” /ДЗ № 928/03.06.2019 год./

32. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Актуализиране състава на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС” /ДЗ № 901/24.04.2019 год./

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“ -0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

 

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от Златка Вълчева-директор на Дирекция „Социално подпомагане” общ. Царево, относно: „Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2019 година” /ДЗ № 904/02.05.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето /ППЗЗД/,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 495

 

Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2019 година.

 

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“ -0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево за 2020 год.” /ДЗ № 907/07.05.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, във връзка с чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 496

 1. Приема Годишен план за развитие на социални услуги в Община Царево, съдържащ дейности, които ще бъдат изпълнявани през 2020 год., съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Царево.
 2. Възлага на кмета на Община Царево в 14-дневен срок от приемането на плана, същият да бъде предоставен на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за „Социално подпомагане“.

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“ -0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице-Катя Кочева от гр. Царево” /ДЗ № 936/11.06.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 497

 

Предоставя безвъзмездно на Катя ********** Кочева, ЕГН-**********, с постоянен адрес: гр. Царево, ул. ********** № **********, еднократна финансова помощ в размер на 1 500,00 лв. (хиляда и петстотин лева), за неотложни здравни нужди.

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                     7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                       9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                         10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                       11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изпълнението на Проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ”, гр. ЦАРЕВО- НАЧАЛЕН КУРС, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ”, гр. ЦАРЕВО-ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”, Договор № 02/07/2/0/00444 от 27.04.2018 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г.” /ДЗ № 909/07.05.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 86, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 год., във връзка с чл. 59, ал. 3 и ал. 4 от Постановление № 344 от 21 декември 2018 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 год.,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 498

 

 1. Упълномощава кмета на Община Царево да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 168 836,73лв. /сто, шестдесет и осем хиляди, осемстотин, тридесет и шест лева, седемдесет и три стотинки/ за обезпечаване на 100% от заявения за финансиране разход за ДДС към заявка за авансово плащане № 02/07/2/0/00444/1/01 от 19.04.2019 год. по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00444 от 27.04.2018 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони, за Проект „Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Н. Вапцаров, гр. Царево-начален курс, подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Н. Вапцаров“ гр. Царево-основна сграда и физкултурен салон.“, сключен между Община Царево и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на кмета на Община Царево да подготви необходимите документи за получаване на заявения за финансиране разход за ДДС към заявка за авансово плащане № 02/07/2/0/00444/1/01 от 19.04.2019 год. по договор 02/07/2/0/00444 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - РА.

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                     7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                       9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                         10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                       11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на отчети за дейността и изразходваните средства през 2018 год. на 5-те читалища, намиращи се на територията на Община Царево“ /ДЗ № 888/04.04.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 499

 

1. Приема Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2018 год. на Народно читалище „Васил Левски-1925 год.“-с. Кости.

2. Приема Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2018 год. на Народно читалище „Искра- 1952 год.“-с. Лозенец.

3. Приема Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2018 год. на Народно читалище „Екзарх Антим I-1928 год.“-с. Бродилово.

4. Приема Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2018 год. на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.“-гр. Царево.

5. Приема Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2018 год. на Народно читалище „Христо Ботев-1925 год.“-гр. Ахтопол.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                     7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                       9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                         10. Невяна Радкова Фешева-„ отс. “

5. Даниел Николов Николов-„за“                       11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Частична отмяна на Решение № 435/Протокол № 26/ 20.12.2018 год. на Общински съвет-Царево и актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Oбщина Царево” /ДЗ № 899/18.04.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, във връзка с Решение № 4/09.04.2019 год. на Конституционния съд по конституционно дело № 15 от 2018 год., обн., ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 год.,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 500

 

Отменя свое Решение № 435/Протокол № 26/20.12.2018 год. в частта по т. 3 и т. 4, като чл. 15 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Oбщина Царево възстановява предишната си действаща редакция и се отменя изцяло ал. 2 на същата разпоредба, а ал. 1 на чл. 15 от тази наредба престава да бъде обозначена като ал. 1, запазвайки своето съдържание, както следва:

Чл. 15 (Изм. с Прот. № 20/27.01.2009 год.; Изм. с Прот. № 32/21.12.2009 год.; Изм. с Реш. № 232/Прот. № 16/21.12.2012 год.) (1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в промил на база на данъчна основа съгласно чл. 20 и чл. 21, ал. 1 от ЗМДТ по населени места, както следва:

по ред

Населено място

Жилищни имоти Нежилищни имоти
граждани фирми граждани фирми
1. гр. Царево 1 1 1.8 1.8
2. гр. Ахтопол 3 3 3.5 3.5
3. с. Лозенец 3 3 3.5 3.5
4. с. Синеморец 3 3 3.5 3.5
5. с. Резово 3 3 3.5 3.5
6. с. Варвара 3 3 3.5 3.5
7. с. Велика 3 3 3.5 3.5
8. с. Фазаново 2 2 2 2
9. с. Бродилово 2 2 2 2
10. с. Кости 2 2 2 2
11. с. Българи 2 2 2 2
12. с. Изгрев 2 2 2 2
13. с. Кондолово 2 2 2 2

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                    7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                            8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                       9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                         10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                      11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево” /ДЗ № 916/14.05.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 501

 

Приема Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево съгласно приложение-проект.

 

Гласували „за“-9, „против“-3, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Царево” /ДЗ № 894/09.04.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, във връзка с чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 47, ал. 1, б. „а” от ЗАНН, във връзка с чл. 426 вр. чл. 172, т. 1 и чл. 428, вр. чл. 177, т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка с чл. 178е от Закона за движението по пътищата, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 502

 

Изменя Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Царево, както следва:

 1. В чл. 46, ал. 2 отпада изразът „или упълномощени длъжностни лица от общинската администрация”, а думата „издават” се замества с „издава”.
 2. В чл. 47 се правят следните изменения:
 3. 1Текстът на ал. 2 и т. 1 на същата алинея се отделят в нова ал. 2 с размер на глобата 100 лв.;
 4. 2Съществуващата ал. 2 става ал. 3 с останалите точки, които вместо от 2 до 7 придобиват номерация от 1 до 6;
 5. 3Останалите алинеи на чл. 47 вместо от (3) до (6) стават от (4) до (7);
 6. 4В новата ал. 4 се променя размерът на глобата, като вместо от 50 до 500 лв. става „от 50 до 200 лв.”.

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-1 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Георги Янакиев, картотекиран като лице с установени жилищни нужди” /ДЗ № 923/28.05.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49а от ЗОС,      

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 503

 

1. Учредява възмездно вещно право на строеж на ГЕОРГИ ********** ЯНАКИЕВ с ЕГН **********, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /НУРУЖННПНОЖ/, възмездно вещно право на строеж върху следния недвижим имот-частна общинска собственост, отреден за социално жилище: ПИ № 00878.501.420 /нула, нула, осем, седем, осем, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, нула/ с трайно предназначение: урбанизирана, по кадастралната карта на гр. Царево, зона „Север”, обл. Бургас, одобрена със заповед № РД-18-55/24.08.2006 год. на изп. директор на АК, с площ от 440 кв.м. /четиристотин и четиридесет кв.м./, при съседи: 00878.501.488, 00878.501.419, 00878.501.418, 00878.501.416, 00878.501.415, 00878.501.421, актуван с АОС № 1442/03.10.2011 год., вписан в особените книги на ЦРС на 04.10.2011 год. под № 73 т. VІ, р. № 1714, за изграждане на жилищна сграда с допустима РЗП от 200 кв.м. /двеста кв.м./ върху североизточното строително петно, съгласно червените непрекъснати линии на графичната част на действащия застроителен план.

2. Правото на строеж се учредява за определена по реда на чл. 28, ал. 1 от НУРУЖННПНОЖ на Община Царево цена в размер на 3000,00 лв. /три хиляди лева/, заплатена предварително съгласно вносна бележка от 03.12.2015 год. по сметка на Община Царево, представляваща неразделна част от настоящото решение.

3. Данъчната оценка на описаното в т. 1 право на строеж е в размер на 6715,30 лв. /шест хиляди, седемстотин и петнадесет лева и тридесет стотинки/, съгласно удостоверение за данъчна оценка.

4. Съгласно вносни бележка от 03.12.2015 год., представляващи неразделна част от настоящото решение, приобретателят е заплатил по сметка на Община Царево допълнително и следните суми:

- 3% местен данък на основание чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Царево в размер 201,46 лв. /двеста и един лева и четиридесет и шест стотинки/.

- такса в размер на 69,50 лв. /шестдесет и девет лева и петдесет стотинки/ без ДДС, съгласно чл. 35, ал. 3 от НРПУРИВОС.

- такса в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/ без ДДС, съгласно приложение № 1 „Местни такси и цени на предоставени услуги” към НОАМТЦУ на Община Царево.

- сумата 25,90 лв. /двадесет и пет лева и деветдесет стотинки/, представляваща 20% ДДС върху данъчната основа в размер на 129,50 лв. /сто, двадесет и девет лева и петдесет стотинки/, определена съгласно чл. 26 от ЗДДС.

5. Препис от решението да се връчи на приобретателя по реда на АПК.

 1. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на описаното по т. 1 от настоящото решение право на строеж, като по този договор нови такси не се дължат.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                          8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                       9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                         10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                      11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Милен Градев, картотекиран като лице с установени жилищни нужди ” /ДЗ № 924/28.05.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49а от ЗОС,      

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 504

 

1. Учредява възмездно вещно право на строеж на МИЛЕН ********** ГРАДЕВ с ЕГН **********, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /НУРУЖННПНОЖ/, възмездно вещно право на строеж върху следния недвижим имот-частна общинска собственост, отреден за социално жилище: ПИ № 48619.501.281 /четири, осем, шест, едно, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, осем, едно/ с трайно предназначение: урбанизирана, по кадастралната карта на гр. Царево, зона „Север”, обл. Бургас, одобрена със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп. директор на АК, с площ от 321 кв.м. /триста двадесет и един кв.м./, при съседи: 48619.501.280, 48619.501.278, 48619.501.277, 48619.501.226, 48619.501.276, 48619.501.282, актуван с АЧОС № 658/19.03.2007 год.., вписан в особените книги на ЦРС на 21.03.2007 год. под № 176, т. ІІ, р. № 667, за изграждане на жилищна сграда с допустима РЗП от 192,60 кв.м. /сто деветдесет и две цяло и шестдесет стотни кв.м./ върху северозападното строително петно, съгласно действащия застроителен план.

2. Правото на строеж се учредява за определена по реда на чл. 28, ал. 1 от НУРУЖННПНОЖ на Община Царево цена в размер на 2889,00 лв. /две хиляди, осемстотин, осемдесет и девет лева/, заплатена предварително съгласно вносна бележка от 17.06.2015 год. по сметка на Община Царево, представляваща неразделна част от настоящото решение.

3. Данъчната оценка на описаното в т. 1 право на строеж е в размер на 19 133,50 лв. /деветнадесет хиляди, сто, тридесет и три лева и петдесет стотинки/, съгласно удостоверение за данъчна оценка.

4. Съгласно вносни бележки от 17.06.2015 год., представляващи неразделна част от настоящото решение, приобретателят е заплатил по сметка на Община Царево допълнително и следните суми:

- 3% местен данък на основание чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Царево в размер 574,01 лв. /петстотин, седемдесет и четири лева и една стотинка/.

- такса в размер на 68,06 лв. /шестдесет и осем лева и шест стотинки/ без ДДС, съгласно чл. 35, ал. 3 от НРПУРИВОС.

- такса в размер на 57,78 лв. /петдесет и седем лева, седемдесет и осем стотинки/ без ДДС, съгласно приложение № 5 „Такси за административни услуги” към НОАМТЦУ на Община Царево.

- сумата 25,17 лв. /двадесет и пет лева и седемнадесет стотинки/, представляваща 20% ДДС върху данъчната основа в размер на 125,84 лв. /сто, двадесет и пет лева, осемдесет и четири стотинки/, определена съгласно чл. 26 от ЗДДС.

5. Препис от решението да се връчи на приобретателя по реда на АПК.

 1. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на описаното по т. 1 от настоящото решение право на строеж, като по този договор нови такси не се дължат.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„отс.“                     9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                         10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                       11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Тинка Христова, картотекирана като лице с установени жилищни нужди” /ДЗ № 925/ 28.05.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49а от ЗОС,      

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 505

 

1. Учредява възмездно вещно право на строеж на ТИНКА ********** ХРИСТОВА с ЕГН **********, картотекирана като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /НУРУЖННПНОЖ/, възмездно вещно право на строеж върху следния недвижим имот-частна общинска собственост, отреден за социално жилище: ПИ № 48619.501.254 /четири, осем, шест, едно, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, пет, четири/ с трайно предназначение: урбанизирана, по кадастралната карта на гр. Царево, зона „Север”, обл. Бургас, одобрена със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп. директор на АК, с площ от 417 кв.м. /четиристотин и седемнадесет кв.м./, при съседи: 48619.501.362, 48619.501.255, 48619.501.226, 48619.501.253, актуван с АОС № 683/19.03.2007 год., вписан в особените книги на ЦРС на 21.03.2007 год. под № 1, т. ІІІ, р. № 692, за изграждане жилищна сграда с РЗП 200 кв.м. /двеста кв.м./ върху югоизточното строително петно, съгласно действащия застроителен план.

2. Правото на строеж се учредява за определена по реда на чл. 28, ал. 1 от НУРУЖННПНОЖ на Община Царево цена в размер на 3000,00 лв. /три хиляди лева/, заплатена предварително съгласно вносна бележка от 22.04.2016 год. по сметка на Община Царево, представляваща неразделна част от настоящото решение.

3. Данъчната оценка на описаното в т. 1 право на строеж е в размер на 21 695,60 лв. /двадесет и една хиляди, шестстотинq деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, съгласно удостоверение за данъчна оценка.

            4. Съгласно вносни бележка от 22.04.2016 год., представляващи неразделна част от настоящото решение, приобретателят е заплатил по сметка на Община Царево допълнително и следните суми:

- 3% местен данък на основание чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Царево в размер 650,87 лв. /шестстотин и петдесет лева, осемдесет и седем стотинки/.

- такса в размер на 69,50 лв. /шестдесет и девет лева и петдесет стотинки/ без ДДС, съгласно чл. 35, ал. 3 от НРПУРИВОС.

- такса в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/ без ДДС, съгласно приложение № 1 „Местни такси и цени на предоставени услуги” към НОАМТЦУ на Община Царево.

- сумата 25,90 лв. /двадесет и пет лева и деветдесет стотинки/, представляваща 20% ДДС върху данъчната основа в размер на 129,50 лв. /сто, двадесет и девет лева и петдесет стотинки/, определена съгласно чл. 26 от ЗДДС.

5. Препис от решението да се връчи на приобретателя по реда на АПК.

 1. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на описаното по т. 1 от настоящото решение право на строеж, като по този договор нови такси не се дължат.

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„отс.“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                         10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                       11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

 

ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Денка Николова и Илия Стоянов, картотекирани като лица с установени жилищни нужди” /ДЗ № 926/28.05.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49а от ЗОС,      

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 506

 

 

1. Учредява възмездно вещно право на строеж на ДЕНКА **********НИКОЛОВА с ЕГН 7912030497 и ИЛИЯ ********** СТОЯНОВ с ЕГН **********, картотекирани като лица с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /НУРУЖННПНОЖ/, възмездно вещно право на строеж върху следния недвижим имот-частна общинска собственост, отреден за социално жилище: ПИ № 48619.501.291 /четири, осем, шест, едно, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, девет, едно/ с трайно предназначение: урбанизирана, по кадастралната карта на гр. Царево, зона „Север”, обл. Бургас, одобрена със заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп. директор на АК, с площ от 345 кв.м. /триста, четиридесет и пет кв.м./, при съседи: 48619.501.290, 48619.501.297, 48619.501.296, 48619.501.226, 48619.501.294, 48619.501.293, 48619.501.292, актуван с АОС № 633/09.03.2007 год., вписан в особените книги на ЦРС на 14.03.2007 год. под № 112 т. ІІ, р. № 563, по силата на отстъпеното право на строеж да изградят двуфамилна жилищна сграда с обща РЗП от 400 кв.м. /четиристотин кв.м./ и да станат собственици при равни дялове за двамата, съгласно одобрен архитектурен проект.

            2. Правото на строеж се учредява за определена по реда на чл. 28, ал. 1 от НУРУЖННПНОЖ на Община Царево цена в размер на 6000,00 лв. /шест хиляди лева/, заплатена предварително съгласно вносна бележка от 15.02.2015 год. по сметка на Община Царево, представляваща неразделна част от настоящото решение.

3. Данъчната оценка на описаното в т. 1 право на строеж е в размер на 39 737,30 лв. /тридесет и девет хиляди, седемстотин, тридесет и седем лева и тридесет стотинки/, съгласно удостоверение за данъчна оценка.

4. Съгласно вносни бележки от 15.02.2015 год., представляващи неразделна част от настоящото решение, приобретателите са заплатили по сметка на Община Царево допълнително и следните суми:

- 3% местен данък на основание чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Царево в размер 1192,20 лв. /хиляда, сто, деветдесет и два лева и двадесет стотинки/.

- такса в размер на 108,50 лв. /сто и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС, съгласно чл. 35, ал. 3 от НРПУРИВОС.

- такса в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ без ДДС, съгласно Приложение № 5 „Такси за административни услуги” към НОАМТЦУ на Община Царево.

- сумата от 45,70 лв. /четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки/, представляваща 20% ДДС върху данъчната основа в размер на 228,50 лв. /двеста, двадесет и осем лева и петдесет стотинки/, определена съгласно чл. 26 от ЗДДС.

5. Препис от решението да се връчи на приобретателите по реда на АПК.

 1. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на описаното по т. 1 от настоящото решение право на строеж, като по този договор нови такси не се дължат.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                       9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                         10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                       11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Одобряване на списъци с поземлени имоти от общински поземлен фонд, които да послужат за обезщетяване на правоимащи лица по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ” /ДЗ № 921/28.05.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10б и чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 25, ал. 3 от ППЗСПЗЗ,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 507

 1. I.Одобрява Списък с поземлени имоти, които да послужат за обезщетение със земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в съответствие с постъпилите в Общинска служба„Земеделие” Приморско-Царево искания за обещетяване:
 2. 1.За землище гр. Царево:

1.1 ПИ № 48619.61.809 с площ от 120 дка.

2. За землище с. Синеморец:

2.1 ПИ № 66528.12.9 с площ от 10.744 дка;

2.2 ПИ № 66528.26.270 с площ от 69.300 дка;

2.3 ПИ № 66528.26.1 с площ от 8.326 дка.

3. За землище с. Резово:

3.1 ПИ № 62459.4.41 с площ от 20.384 дка;

3.2 ПИ № 62459.4.72 с площ от 18.480 дка.

4. За землище гр. Ахтопол:

4.1 ПИ № 00878.67.47 с площ от 7.000 дка;

4.2 ПИ № 00878.26.3 с площ от 5.000 дка;

4.3 ПИ № 00878.10.422 с площ от 16.099 дка;

4.4 ПИ № 00878.12.403 с площ от 9.675 дка.

5. За землище с. Бродилово:

5.1 ПИ 012188 с площ от 6.999 дка;

5.2 ПИ 004002 с площ от 7.300 дка;

5.3 ПИ 012176 с площ от 7.000 дка;

5.4 ПИ 012143 с площ от 7.021 дка;

5.5 ПИ 000454 с площ от 16.610 дка.

6. За землище с. Варвара:

6.1 ПИ № 10094.31.1 с площ от 64.730 дка.

7. За землище с. Кости:

7.1 ПИ 021035 с площ от 8.000 дка.

8. За землище с. Българи:

8.1 ПИ 031137 с площ от 16.677 дка;

8.2 ПИ 031231 с площ от 6.275 дка;

           8.3 ПИ 031226 с площ от 3.219 дка;

         8.4 ПИ 031225 с площ от 6.189 дка.

           

 1. II. Одобрява Списък с поземлени имоти, които да послужат за обезщетение със земи по чл. 10б от ЗСПЗЗ на правоимащи лица в съответствие с постъпилите в Общинска служба„Земеделие” Приморско-Царево искания за обещетяване за м. „Коросиата”, землище на гр. Ахтопол:
 2. ПИ № 00878.48.49 с площ 10.172 дка, кат. VII, НТП-пасище, мера, м. Аероплана;
 3. ПИ № 00878.48.52 с площ 2.815 дка, кат. VII, НТП-пасище, мера, м. Аероплана;
 4. ПИ № 00878.48.12 с площ 26.550 дка, кат. VII, НТП-пасище, мера, м. Айроди;
 5. ПИ № 00878.46.608 с площ 6.751 дка, кат. VII, НТП-посевна площ, м. Аероплана;
 6. ПИ № 00878.46.268 с площ 1.822 дка, кат. VII, НТП-посевна площ, м. Аероплана;
 7. ПИ № 00878.48.5 с площ 25.695 дка, кат. VII, НТП-пасище, мера, м. Аероплана;
 8. III.Съгласно чл. 25, ал. 3 от ППЗСПЗЗ собствениците с влезли в сила съдебни решения за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи следва да се обезщетяват със земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, а при недостиг-по реда на чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и със земи по чл. 19 на територията на общината.
 9. IV.Настоящото решение да се сведе до знанието на началникa на ОС „Земеделие” Приморско-Царево.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„отс.“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-8, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на списък от маломерни имоти, могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год.” /ДЗ № 931/04.06.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 508

 

1. Определя маломерен имот от общински поземлен фонд, който може да се отдава под наем от кмета на Община Царево за една година без търг или конкурс, а именно:

- имот № 48619.29.794 по КККР на гр. Царево, с площ от 1.065 дка, актуван с АЧОС № 1812/25.05.2015 год.;

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год., като в същата включва следния имот за отдаване под наем от кмета на Община Царево, без търг или конкурс, за срок от 1 година:

- имот № 48619.29.794 по КККР на гр. Царево, с площ от 1.065 дка, актуван с АЧОС № 1812/25.05.2015 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„отс.“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“              11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-8, „против“-3, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в част от ПИ № 66528.10.14 по КККР на с. Синеморец-публична общинска собственост, представляващо петно № 2, съгласно Схема за поставяеми обекти на Община Царево за 2019 год., за с. Синеморец” /ДЗ № 889/08.04.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

 

Р Е Ш И № 509

 

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва: петно № 2 с площ от 10 кв.м., съгласно Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2019 год., за с. Синеморец, разположено в ПИ № 66528.10.14 по КК на с. Синеморец, актуван с АПОС № 730/21.05.2013 год., за поставяне на търговски обект- павилион за магазин за пакетирани хранителни и промишлени стоки.

ІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на петно № 2 с площ от 10 кв.м., съгласно Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2019 год., за с. Синеморец, разположено в ПИ № 66528.10.14 по КК на с. Синеморец, актуван с АПОС № 730/ 21.05.2013 год., за поставяне на търговски обект-павилион за „магазин за пакетирани хранителни и промишлени стоки“.

Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, както следва:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 27,10 лв. /двадесет и седем лева и десет стотинки/ без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 325,20 лв. /триста, двадесет и пет лева и двадесет стотинки/ без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

- Начин на плащане на наемната цена:

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника спечелил търга, последният внася месечната наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-8, „против“-3, „въздържали се“-1 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Синеморец” /ДЗ № 922/28.05.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

 

РЕШИ № 510

 

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2019 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:ПИ по КК на с. Синеморец, м. „Поляните“, с площ от 0.949 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория актуван с АПОС № 1248/ 17.04.2019 год..

2. Отдава под наем на Кирил ********** Дончев, ЕГН: **********, от гр. София, за срок от 10 години следния имот: ПИ 66528.32.13 по КК на с. Синеморец, м. „Поляните“, с площ от 0.949 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория актуван с АПОС № 1248/ 17.04.2019 год. при годишна наемна цена в размер на 9,50 лв. /девет лева и петдесет стотинки/ без ДДС, с цел за земеделско производство.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“            7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“              8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                  10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение с площ от 33 кв.м.-за дрогерия, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.1 по КК на с. Варвара, който се намира в имот-публична общинска собственост, актуван с АПОС № 428/17.02.2010 год.” /ДЗ № 898/15.04.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 61 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

РЕШИ № 511

1. Открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на: помещение с площ от 33 кв.м.-за дрогерия, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.1 по КК на с. Варвара, който се намира в имот-публична общинска собственост, актуван с АПОС № 428/ 17.02.2010 год., с граници на обекта: 10094.501.205.1.4.

2. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена: 127.71 лв. /сто, двадесет и седем лева, седемдесет и една стотинки/ на месец без ДДС, годишна тръжна наемна цена в размер на 1 532,52 лв. /хиляда, петстотин, тридесет и два лева, петдесет и две стотинки/ без ДДС.

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

3. Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“            7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                 8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Варвара” /ДЗ № 915/14.05.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с   чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

 

РЕШЕИ № 512

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва 15 дка от ПИ № 10094.16.217 по КК на с. Варвара, м. „Кариерата”, целият с площ от 24.977 дка, начин на трайно ползване „нива”, актуван с АПОС № 436/17.02.2010 год..

2. Отдава под наем на Дочка ********** Тодорова, ЕГН**********, с адрес: с. Варвара, ул. ********** № **********, за срок от 10 години 15 дка от ПИ № 10094.16.217 по КК на с. Варвара, м. „Кариерата”, целият с площ от 24.977 дка, начин на трайно ползване „нива”, актуван с АПОС № 436/17.02.2010 год., при годишна наемна цена в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/ без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“              8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кости” /ДЗ № 890/ 08.04.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с   чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.2 от НРПУРИВОС във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

 

РЕШИ № 513

 

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2019 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- ПИ № 004012 по КВС на с. Кости, м. „Кукуринкова лъка”, с площ от 5.642 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1246/29.03.2019 год.;

- 16,500 дка от ПИ № 004031 по КВС на с. Кости, м. „Кукуринкова лъка”, целият с площ от 18.649 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1247/29.03.2019 год.;

- 0.500 дка от ПИ № 033006 по КВС на с. Кости, м. „Зипков дол”, целият с площ от 12.011 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, девета категория, актуван с АПОС № 1245/29.03.2019 год..

2. Отдава под наем на Радостин ********** Мавров, с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „**********”, бл. **********, вх. „**********”, ет. 2, за срок от 10 години следните имоти:

- ПИ № 004012 по КВС на с. Кости, м. „Кукуринкова лъка”, с площ от 5.642 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1246/29.03.2019 год.;

- 16,500 дка от ПИ № 004031 по КВС на с. Кости, м. „Кукуринкова лъка”, целият с площ от 18.649 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1247/29.03.2019 год.;

- 0.500 дка от ПИ № 033006 по КВС на с. Кости, м. „Зипков дол”, целият с площ от 12.011 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, девета категория, актуван с АПОС № 1245/29.03.2019 год.,

при годишна наемна цена в размер на 313,00 лв. /триста и тринадесет лева/ без ДДС за всички имоти, с обща площ за отдаване под наем-22,642 дка, от която 22.142 дка-ІІІ категория, и 0,500 дка-ІХ категория.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                    8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-1 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Фазаново” /ДЗ № 918/20.05.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

 

РЕШИ № 514

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва: 3.000 дка от ПИ № 000125 по КВС на с. Фазаново, целият с площ от 56.78 дка, начин на трайно ползване „нива”, актуван с АЧОС № 1537/07.03.2013 год..

2. Отдава под наем на Недялко ********** Канев, ЕГН: **********, с адрес: гр. Царево, ул. **********№ **********, за срок от 10 години 3.000 дка от ПИ № 000125 по КВС на с. Фазаново, целият с площ от 56.78 дка, начин на трайно ползване „нива”, актуван с АЧОС № 1537/07.03.2013 год., при годишна наемна цена в размер на 36,00 лв. /тридесет и шест лева/ без ДДС, за земеделско производство.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                     8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение за продажба на ПИ № 10094.501.77 по КК на с. Варвара по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС” /ДЗ № 934/ 11.06.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 515

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год., като в списъка на имоти за продажба включва: ПИ 10094.501.77 по КК на с. Варвара, с площ от 556 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1976/31.05.2019 год..

ІІ. Да се продаде на Деспина ********** Димова, ЕГН-********** следния общински недвижим имот: ПИ № 10094.501.77 по КК на с. Варвара, с площ от 556 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1976/31.05.2019 год., за сумата от 19 460,00 лв. /деветнадесет хиляди, четиристотин и шестдесет лева/ без ДДС.

След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                     8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Продажба на 365 кв.м. ид. част от ПИ № 00878.501.372 по КК на гр. Ахтопол, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС” /ДЗ № 878/27.03.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 516

 

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 год., като в списъка на имоти за продажба включва: 365/729 кв.м. ид. части от ПИ № 00878.501.372 по КК на гр. Ахтопол, актувани с АЧОС № 605/26.01.2007 год..

ІІ. Да се продадат на Дончо ********** Стоев, ЕГН-********** - 365/729 кв.м. ид. части от ПИ № 00878.501.372 по КК на гр. Ахтопол, актувани с АЧОС № 605/26.01.2007 год., за сумата от 17 885,00 лв. /седемнадесет хиляди, осемстотин, осемдесет и пет лева/ без ДДС.

След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                   7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                      9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                         10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                       11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ № 00878.502.59 и ПИ № 00878.502.60 по КК на гр. Ахтопол” /ДЗ № 891/08.04.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, вр. с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 517

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 год., като в списъка на имоти за продажба включва:

1. ПИ № 00878.502.59 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 530 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1043/17.11.2008 год.;

2. ПИ № 00878.502.60 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 610 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1042/17.11.2008 год..

ІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 00878.502.59 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 530 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1043/17.11.2008 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 49 290,00 лв. /четиридесет и девет хиляди, двеста и деветдесет лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

ІІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 00878.502.60 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 610 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1042/17.11.2008 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 56 730,00 лв. /петдесет и шест хиляди, седемстотин и тридесет лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“           7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“         8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“             11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-8, „против“-3, „въздържали се“-1 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.303 по КККР на гр. Царево” /ДЗ № 876/26.03.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, вр. с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 518

 

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 год., като в списъка на имоти за продажба включва: ПИ № 48619.501.303 по КК на гр. Царево, с площ от 372 кв.м., с трайно предназначение- урбанизирана, актуван с АЧОС № 650/12.03.2007 год..

ІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.501.303 по КК на гр. Царево, с площ от 372 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 650/12.03.2007 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер 27 900,00 лв. /двадесет и седем хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                   7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                      9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                         10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                     11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-1 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изпълнение на проект „Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница-изграждане на сензорни линии за наблюдение“ от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“” /ДЗ № 932/06.06.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 109, ал. 3, т. 1, вр. с чл. 180 и чл. 193 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 519

 

 1. Учредява безвъзмездно безсрочно право на преминаване на Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ върху имоти-публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Резово, Община Царево, съгласно представения с писмо с вх. № 24-01-421/28.05.2019 год. ПУП-Парцеларен план и приложен към същия регистър на засегнатите имоти, представляващи неразделна част от настоящото решение, във връзка с изпълнението на проект „Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница-изграждане на сензорни линии за наблюдение”.
 2. Дава съгласие в ПИ № 62459.23.12 по КК на с. Резово да бъдат изградени и разположени подобект ОРЗ № 13.1, с площ 252 кв.м. и подобект ПНСЛ № 13.1, с площ 100 кв.м. с цел реализацията на проект „Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница-изграждане на сензорни линии за наблюдение”.
 3. Дава съгласие, предвид статута на обекта с национално значение, разрешителният и узаконителен режим по смисъла на ЗУТ да бъде осъществяван от министъра на вътрешните работи, съгласно правомощията му по ЗУТ за обекти, свързани с националната сигурност.
 4. Упълномощава кмета на Община Царево да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на настоящото решение с цел рерализацията на проект „Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница-изграждане на сензорни линии за наблюдение”.
 5. Общински съвет-Царево допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                   7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                     9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                         10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“                     11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                       12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/, за кв. 143, кв. 144, кв. 145, кв. 148, кв. 149, кв. 150 и кв. 151 по действащия регулационен план на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 935/11.06.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т .11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и становище АА-01-2/07.06.2019 год. на главния архитект на Община Царево,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 520

 

 1. Разрешава изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, засягащо кв. 143, кв. 144, кв. 145, кв. 148, кв. 149, кв. 150 и кв. 151, по действащия регулационен план на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас, с цел промяна на границите и площите на имотите, попадащи в гореописаните квартали, както и промяна на отреждането на имотите от ,,за жилищно строителство-социални жилища” в ,,за жилищно строителство”.
 2. Одобрява предложеното задание за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ, засягащо кв. 143, кв. 144, кв. 145, кв. 148, кв. 149, кв. 150 и кв. 151, по действащия регулационен план на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас.

 

Гласували „за“-8, „против“-1, „въздържали се“-3 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 48619.54.703 по КККР на гр. Царево, „Нестинарка“, м. „СК. ФОНД-БОРУНА“, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 937/11.06.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 521

 

1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ 48619.54.703 по КККР на гр. Царево, ,,Нестинарка”, м. ,,СК. ФОНД-БОРУНА”, Община Царево, Област Бургас, с цел:

- Урегулирането на имота и обособяване на площадка за строеж на сграда с научно-изследователска и развойна дейност на ИМСТЦХА.;

2. Одобрява предложеното задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ 48619.54.703, по КККР на гр. Царево, ,,Нестинарка”, м. ,,СК. ФОНД-БОРУНА”, Община Царево, Област Бургас.

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват УПИ I /ПИ № 48619.501.108/, УПИ II /ПИ № 48619.501.190/ и УПИ III /ПИ № 48619.501.322/ в кв. 71д и промяна на ПР /план за регулация/ по КК на гр. Царево, кв. „Зона Север” и КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по реда на чл. 150 от ЗУТ за изграждане на Аквапарк към хотел Alexandria club Hotels”-гр. Царево” /ДЗ № 911/09.05.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 522

Одобрява представения КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по реда на чл.150 от ЗУТ, със следните самостоятелни части:

1. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват УПИ I , УПИ II и УПИ III в кв. 71д и промяна на ПР /план за регулация/ по КК на гр. Царево, кв. „Зона Север“, състоящ се в:

1. Промяна на част от уличната регулация с о.т. 214а, о.т. 321, о.т. 320, о.т. 319, о.т. 290, о.т. 289, о.т. 230, о.т. 322 и о.т. 216, като същата се проведе по съществуващите на място и по кадастрална карта имотни граници на ПИ № 48619.501.108, ПИ № 48619.501.190 и ПИ № 48619.501.322, съгласно която:

- от УПИ I се отнемат за улица с о.т. 321, о.т. 320 и о.т. 319 - 15.28 кв.м.;

- от УПИ II се отнемат за улица с о.т. 321 и о.т. 320 - 8.00 кв.м.;

- от УПИ III се отнемат за улица с о.т. 319, о.т. 290, о.т. 289, о.т. 230, о.т. 322 - 22.79 кв.м.;

- от улица с о.т. 321, о.т. 320 и о.т. 319 се придават към УПИ I - 0,35 кв.м.;

- от улица с о.т. 319, о.т. 290, о.т. 289, о.т. 230, о.т. 322 се придават към УПИ I - 13.50 кв.м, вследствие на което, площите на новообразуваните УПИ са: УПИ I с площ 499.07 кв.м., УПИ II с площ 602.00 кв.м. и УПИ III с площ 8184.71 кв.м..

2. Обединяване на УПИ I, УПИ II и УПИ III в един нов УПИ I с площ 9286.00 кв.м., с отреждане „за Хотел и спортно развлекателен център“ по КК на гр. Царево, кв. „Зона Север“.

В плана за застрояване на новообразувания УПИ I, кв. 71д., се запазва изпълненото строителство при следните показатели за устройствена зона „Ц“: макс.Пзастр. 60%; макс. Кинт 2.0; Височина от 4 м. до 15 м. (от 1 до 5 ет.); мин. Озеленена площ 30%; свободно застрояване на нормативни отстояния.

2. Инвестиционен проект за изграждане на Аквапарк към хотел „Alexandria Club Hotels”- гр. Царево.

Обособяват се две области за развлечение-едната част е детски басейн „Пиратски кораб“, а другата-развлекателен басейн за възрастни с три вида пързалки.

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ I и II в кв. 107, с идентификатори 48619.505.452 и 48619.505.553 по КККР на гр. Царево, кв. „Василико”, Община Царево, Област Бургас и промяна ПР за улица с о.т. 52, о.т. 41, о.т. 40, о.т. 39, о.т. 38 /част от ПИ № 48619.505.463/” /ДЗ № 903/02.05.2019 год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 2 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 523

1. Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 48619.505.553 (УПИ II, кв. 107) и ПИ № 48619.505.452 (УПИ I, кв. 107) по КККР на гр. Царево, кв. ,,Василико”, с цел:

- промяна на дворищно регулационната линия между ПИ № 48619.505.553 (УПИ II, кв. 107) и ПИ № 48619.505.452 (УПИ I, кв. 107), по КККР на гр. Царево, кв. ,,Василико”;

- промяна на част от източната улична регулация на улица с о.т. 52, о.т. 41, о.т. 40, о.т. 39, о.т. 38, в участъка пред ПИ № 48619.505.452.

2. Одобрява предложеното задание за изменение на ПУП/ПР за ПИ с идентификатори 48619.505.553 (УПИ II, кв. 107) и ПИ № 48619.505.452 (УПИ I, кв. 107), по КККР на гр. Царево, кв. ,,Василико”.

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 31. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев” /ДЗ № 928/03.06.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, т. 3 от ПМС 344/21.12.2018 год. и ДВ 107/28.12.2018 год.,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 524

 

Утвърждава направените разходи от кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 1330,45 лв. /хиляда, триста и тридесет лева, четиридесет и пет стотинки/ и за посрещане на гости в размер на 133,20 лв. /сто, тридесет и три лева и двадесет стотинки/ и от председателя на Общински съвет Царево- Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 40,00 лв. /четиридесет лева/ и за посрещане на гости в размер на 179,16 лв. /сто, седемдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/ за периода 01.01.2019 год. - 31.03.2019 год..

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“          8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-9, „против“-3, „въздържали се“-0 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 32. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Актуализиране състава на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС” /ДЗ № 901/24.04.2019 год./

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 525

Избира за членове на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за времето от 14.06.2019 год.-30.09.2019 год. следните общински съветници:

1. Георги Кръстев Войнов

2. Георги Атанасов Русинов

3. Дико Градев Диков

4. Донка Стоянова Атанасова

 

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“           7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                 10. Невяна Радкова Фешева-„отс.“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-9, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

 

Даниел Скулиев: Уважаеми колеги, с оглед на това, че изчерпахме всички 32 на брой точки, съдържащи се в дневния ред на настоящото тридесетото заседание на Общински съвет-Царево в 17.40 минути закривам същото. Благодаря Ви за участието.

         

 

 

     Председател на ОбС Царево:                                            Юрисконсулт ОбС:

                             /Даниел Скулиев/                                                      /Елена Димитрова/

Read 2809 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево