Tuesday, 05 February 2019 08:56

ПРОТОКОЛ №27

Rate this item
(0 votes)

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 31.01.2019 год. /четвъртък/ от 09.00 часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево, се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО заседание на Общински съвет-Царево.

След изслушване химна на Р. България, председателят на ОбС откри редовното ДВАДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет-Царево.               

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Питания.

2. Докладна записка от Мария Конярова-секретар на Община Царево и Председател на МКБППМН, относно: „Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2018 год.“ /ДЗ № 825/22.01.2019 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2019 год.”“ /ДЗ № 810/10.01.2019 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс през 2019 год.“ /ДЗ № 812/11.01.2019 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год.“ /ДЗ № 811/11.01.2019 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.206 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 813/11.01.2019 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.677 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 814/11.01.2019 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Актуализирана План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2018 година, съгласно изискванията на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси“ /ДЗ № 826/ 22.01.2019 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2019 година, съгласно изискванията на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси“ /ДЗ № 827/22.01.2019 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Бюджет на Община Царево за 2019 год.“ /ДЗ № 815/16.01.2019 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на съгласие за изплащане на възнаграждение за специалисти извън Общинска администрация-Царево, включени в състава на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/” /ДЗ № 831/25.01.2019 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на УПИ II в квартал 77 по ПУП на гр. Царево за частна общинска собственост“ /ДЗ № 806/27.12.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Корекции по задание, представляващо неразделна част от Решение № 416/Протокол № 24/ 24.08.2018 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 830/25.01.2019 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват 10094.501.143 (УПИ I, кв. 15) по КК на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 829/24.01.2019 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на ПИ № 10094.32.7 (УПИ VI, кв. 25) и ПИ № 10094.32.8 (УПИ IV, кв. 25) по КК на с. Варвара, Община Царево“ /ДЗ № 817/17.01.2019 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Именуване на улици в „Зона Север” по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 818/17.01.2019 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Именуване на улици в кв. „Белия бряг” по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 819/17.01.2019 год./

Гласували: „за“-11, „против“-0, „въздържали се“ -0 /приема се/

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от Мария Конярова-Секретар на Община Царево и Председател на МКБППМН, относно: „Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2018 год.“ /ДЗ № 825/22.01.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2, изр. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 452

                     Приема Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2018 год..

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2019 год.”“ /ДЗ № 810/10.01.2019 год./

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 2 от ЗУЧК,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 453

 1. Забранява се извършването на строителни и монтажни работи в гр. Царево и гр. Ахтопол, считано от 15.05.2019 год. до 01.10.2019 год..
 2. Забранява се извършването на строително-монтажни работи за следните населени места и техните землища: с. Лозенец, с. Варвара, с. Синеморец, с. Резово, както и за землищата на Царево и Ахтопол, извън населените места по т. 1, считано от 15.06.2019 год. до 15.09.2019 год..
 3. Изключение по т. 1 и т. 2 се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни и геозащитни мерки и дейности и в случаите на реализиране на обекти от техническата и социалната инфраструктура, финансирани по оперативни програми и финансирани от общинския бюджет.

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс през 2019 год.“ /ДЗ № 812/11.01.2019 год./

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 7 от ЗСПЗЗ,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 454

Определя маломерни имоти от общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс, съгласно Приложение № 1-списък на маломерни имоти за отдаване под наем през 2019 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                      10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„отс.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год.“ /ДЗ № 811/11.01.2019 год./

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 455

            Приема Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год., съгласно приложението.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„отс.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“              12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.206 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 813/11.01.2019 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

     Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 456

І.1. Определя пазарна цена за ПИ № 48619.501.206 по КК на гр. Царево, с площ от 370 кв.м., в размер на 27 750,00 лв. /двадесет и седем хиляди, седемстотин и петдесет лева/ без ДДС.

І.2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.501.206 по КК на гр. Царево, с площ от 370 кв.м., актуван с АЧОС № 1516/30.10.2012 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 27 750,00 лв. /двадесет и седем хиляди, седемстотин и петдесет лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“           7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“              9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                 10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“             11. Донка Стоянова Атанасова-„отс.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“              12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.677 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 814/11.01.2019 год./

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

     Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 457

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.677 по КККР на с. Синеморец-в размер на 56 387,00 лв. /петдесет и шест хиляди, триста, осемдесет и седем лева/ без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.677 по КККР на с. Синеморец, с площ от 499 кв.м., актуван с АЧОС № 1899/02.11.2016 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 56 387,00 лв. /петдесет и шест хиляди, триста, осемдесет и седем лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила или от датата на допускане на предварително изпълнение на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“            7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“            8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„отс.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Актуализирана План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2018 година, съгласно изискванията на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси“ /ДЗ № 826/22.01.2019 год./

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 327/Протокол № 20/07.02.2018 год. на Общински съвет-Царево,

                     Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 458

Одобрява актуализирана План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2018 година, съгласно Приложение № 1.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„отс.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-3, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2019 година, съгласно изискванията на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси“ /ДЗ № 827/22.01.2019 год./

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ,

                     Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 459

Одобрява План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2019 година на територията на Община Царево, съгласно Приложение № 1.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“              11. Донка Стоянова Атанасова-„отс.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Бюджет на Община Царево за 2019 год.“ /ДЗ № 815/ 16.01.2019 год./

                    

     На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 94, ал. 2 и 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 год. /ДВ бр.103 от 13.12.2018 г./, ПМС № 344 от 21.12.2018 год. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 год. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево,

     Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 460

 1. 1.Приема бюджета на Община Царево за 2019 год., както следва:

1.1. По прихода в размер на 19 296 000,00 лв. /деветнадесет милиона, двеста, деветдесет и шест хиляди лева/, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности - 4 209 825,00 лв. /четири милиона, двеста и девет хиляди, осемстотин, двадесет и пет лева/.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности - 4 209 825,00 лв. /четири милиона, двеста и девет хиляди, осемстотин, двадесет и пет лева/.

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на - 12 562 691,00 лв. /дванадесет милиона, петстотин, шестдесет и две хиляди, шестстотин, деветдесет и един лева/.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на - 5 053 000,00 лв. /пет милиона, петдесет и три хиляди лева/.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на - 7 509 691,00 лв. /седем милиона, петстотин и девет хиляди, шестстотин, деветдесет и един лева/.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 60 300,00 лв. /шестдесет хиляди и триста лева/, в т.ч.:

       - За зимно поддържане и снегопочистване - 60 300,00 лв. /шестдесет хиляди и триста лева/;

       - Целева субсидия за капиталови разходи - 401 800,00 лв. /четиристотин и една хиляди и осемстотин лева/, в т.ч.:

 • За изграждане и основен ремонт на общинските пътища - 200 000,00 лв. /двеста хиляди лева/;
 • За други инвестиционни разходи - 201 800,00 лв. /двеста и една хиляди и осемстотин лева/.

1.1.2.4. Предоставени трансфери /за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 350 000,00 лв. /триста и петдесет хиляди лева/.

1.1.2.5. Друго финансиране - отчисления за РИОСВ - 6 000,00 лв. /шест хиляди лева/.                                                    

1.1.3. Преходен остатътък общо от 2018 год. - 2 417 384,00 лв. /два милиона, четиристотин и седемнадесет хиляди, триста, осемдесет и четири лева/, в т.ч.:

            - бюджетна сметка - 2 390 034,00 лв. /два милиона, триста и деветдесет хиляди, тридесет и четири лева/;

            - валутна бюджетна сметка - 27 350,00 лв. /двадесет и седем хиляди, триста и петдесет лева/.

1.2. По разхода, съгласно приложение № 2 - 19 296 000,00 лв. /деветнадесет милиона, двеста, деветдесет и шест хиляди лева/.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности - 5 071 425,00 лв. /пет милиона, седемдесет и една хиляди, четиристотин, двадесет и пет лева/.

1.2.1.1. От държавни трансфери - 4 209 825,00 лв. /четири милиона, двеста и девет хиляди, осемстотин, двадесет и пет лева/.

1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствени приходи - 861 600,00 лв. /осемстотин, шестдесет и една хиляди и шестстотин лева/.

1.2.2. За местни дейности - 11 807 191,00 лв. /единадесет милиона, осемстотин и седем хиляди, сто, деветдесет и един лева/.                                                                        

1.2.3. Общ преходен остатък от 2018 год. - 2 417 384,00 лв. /два милиона, четиристотин и седемнадесет хиляди, триста, осемдесет и четири лева/.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа-придържане към балансирано бюджетно салдо.

1.4. Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2018 год., по функции и дейности, съгласно Приложение № 5.

2. Приема програма за капиталовите разходи, съгласно поименен списък на обектите в размер на 3 840 555,00 лв. /три милиона, осемстотин и четиридесет хиляди, петстотин, петдесет и пет лева/ (без преходен остатък) - Приложение № 3.

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 401 800,00 лв. /четиристотин и една хиляди и осемстотин лева/ - Приложение № 3.1.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи - Приложение № 3.2.

2.3. Одобрява разшифровка на разходите за благоустрояване - Приложение № 3.3.             

3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 год., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя численост и средства за работни заплати на дейност „Общинска администрация”: Приложение № 4.                                                                                                                

3.1. За сметка на трансфера по единния разходен стандарт 36 бр. със средства за работни заплати по параграф 01-00 в размер на 501 000,00 лв. /петстотин и една хиляди лева/ (без преходния остатък);

 1. 2.За сметка на дофинансирана численост 47 бр. със средства за работни заплати по параграф 01-00 в размер на 477 500,00 лв. /четиристотин, седемдесет и седем хиляди и петстотин лева/.

3.3. Определя численост на персонала и средства за трудови възнаграждения за дейности, финансирани с общински средства - Приложение № 4.1.                                                                  

4. Утвърждава разчет за целевите разходи и субсидии за 2019 год., както следва за:

4.1. Целеви разходи в размер на 57 800,00 лв. /петдесет и седем хиляди и осемстотин лева/ - Приложение № 6.

4.2. Субсидии за спортни клубове в размер на 155 000,00 лв. /сто, петдесет и пет хиляди лева/ - Приложение № 6.1.

4.3. Разчет за разпределение на държавните субсидии по читалища 151 840,00 лв. /сто, петдесет и една хиляди, осемстотин и четиридесет лева/ - Приложение № 6.2.

4.4. Упълномощава Кмета на Общината да определи условията по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. - 4.3.

5. Приема разчет за средствата от местни приходи по културния календар на Общината в размер на 225 000,00 лв. /двеста, двадесет и пет хиляди лева/ - Приложение № 7.    

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно:

6.1. На педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи - Приложениие № 8.

6.2. На длъжностите и лицата от общинска администрация и дейностите, които имат право на заплащане на транспортни разходи - Приложениие № 9.                               

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. Социално-битови в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

7.2. Разходи за представителни цели в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/, от които за кмета на Община Царево - 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/, за кметове и кметски наместници - 4 000,00 лв. /четири хиляди лева/ и за председателя на Общински съвет-Царево - 1 000,00 лв. /хиляда лева/.

7.3. Утвърждава размер на поевтиняване на храната за обяд на столуващи ученици в размер на 0.50 лв. /петдесет стотинки/ за сметка на местни приходи.

7.4. Утвърждава размер на храноден за детски градини и ясли до 2.80 лв. /два лева и осемдесет стотинки/.

7.5. Утвърждава пълния размер на режийните разходи на обслужваните лица в дейност „Домашен социален патронаж”, които не са предоставили имот срещу гледане, да бъдат за сметка на общински приходи

8. Приема размера на общинския дълг за 2019 год. и намерение за поемане на нов дълг, съгласно - Приложение № 10.                                                                                              

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз - Приложение № 11.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 год., в размер до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 3 години.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 год., в размер до 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.

12. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2019 год. - в размер на 71 795,00 лв. /седемдесет и една хиляди, седемстотин, деветдесет и пет лева/ и утвърждава план-график за обслужване на просрочените задължения за 2018 год. - Приложение № 13.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 год., в размер на 188 871,00 лв. /сто, осемдесет и осем хиляди, осемстотин, седемдесет и един лева/.

14. Оправомощава кмета на Община Царево да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2. В частта за местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

15. Възлага на кмета:            

15.1 Да определи бюджетите на разпоредителите от по-ниска степен и възложи конкретните права и отговорности на същите.

15.2. Да ограничава или спира финансиране на организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните вътрешни правила за финансово управление и контрол.

16.3. Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения в съответствие с волята на дарителя.

15.4. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

16. Упълномощава кмета:

16.1. Да предоставя безлихвени заеми за временно ползване на средства от бюджета по извънбюджетните сметки и фондове, във връзка с финансиране на действащи и предстоящи проекти по програми на Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

16.2. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на Общината.

16.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства.

17. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на бюджета.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„отс.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на съгласие за изплащане на възнаграждение за специалисти извън Общинска администрация-Царево, включени в състава на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/” /ДЗ № 831/25.01.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 461

 1. Дава съгласие да се изплаща нетно възнаграждение в размер на 28,00 лв. /двадесет и осем лева/ за всяко присъствие на специалист извън Общинска администрация-Царево, включен в състава на ОЕСУТ на Община Царево.
 2. Възлага на кмета на Община Царево организацията по изпълнението на настоящото решение.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“                       8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„отс.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на УПИ II в квартал 77 по ПУП на гр. Царево за частна общинска собственост“ /ДЗ № 806 от 27.12.2018 год./

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 4, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 462

Да отпадне от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обяви за частна общинска собственост УПИ II в квартал 77, с площ от 80 кв.м., отреден „за трафопост”, по ПУП на гр. Царево, одобрен със заповед № РД-01-649/20.11.2018 год. на кмета на община Царево.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„отс.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-10, „против“-2, „въздържали се“-0 /приема се/

                    

ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Корекции по задание, представляващо неразделна част от Решение № 416/Протокол № 24/24.08.2018 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 830/25.01.2019 год./ - Оттеглена от вносителя.

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват 10094.501.143 (УПИ I, кв. 15) по КК на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 829/24.01.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 2, пр. 2 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 463

 1. Разрешава изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ 10094.501.143 (УПИ I, кв.15), АЧОС №79/23.02.2005г, с площ 3 815 кв.м., с цел облагородяване на гореописания имот и отделянето на част от ПИ 10094.501.143 по КККР на с.Варвара, Община Царево, с площ от 673 кв.м. и отреждане „За жилищно строителство“, като останалата част от гореописания имот, площ от 3 132 кв.м., а именно УПИ I, кв. 15 става с отреждане ,,За благоустройство и озеленяване”. На основание чл.17, ал.2 от Наредба №7 за нормативи за устройствените зони към ЗУТ, се обособяват:

УПИ XIV143, кв. 15, с площ от 673 кв.м., с параметри на застрояване: Пзастр. 60%, Кинт 1.2, макс. Височина до 10 м. (до 3 ет.), мин. Озеленена площ 40%, начин на застрояване-свободно /е/ и отреждане „За жилищно строителство“.

УПИ I143, кв. 15, с площ от 3 132 кв.м. и отреждане ,,За благоустройство и озеленяване”.

 1. Одобрява предложеното задание за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10094.501.143 по КККР на с. Варвара, Община Царево.

Гласували „за“-7, „против“-3, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на ПИ № 10094.32.7 (УПИ VI, кв. 25) и ПИ № 10094.32.8 (УПИ IV, кв. 25) по КК на с. Варвара, Община Царево“ /ДЗ № 817/17.01.2019 год./

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

     Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 464

Одобрява представения проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изготвен във връзка с изграждане на обект: ,,Изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на ПИ 10094.32.7 (УПИ VI, кв. 25) и ПИ 10094.32.8 (УПИ IV, кв. 25) по КК на с. Варвара, Община Царево.

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Именуване на улици в „Зона Север” по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 818/17.01.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, ал. 3 от ЗГР, във връзка с чл. 125, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 год. за функциониране на единната система за гражданска регистрация,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 465

Именува улиците в „Зона Север“ по КК на гр. Царево, община Царево, област Бургас, както следва:

1. От о.т.325, 324, 323, 321, 214 до о.т. 215 - УЛ. „КРАЙМОРСКИ БРЯГ“;

2. От о.т.332, 331, 330, 7, 316, 317, 318, 319, 320, 288, 304, 303, 302, 327, 298, 299, 342, 341, 339 до о.т. 340 - УЛ. „МОРСКА ЗВЕЗДА“;

3. От о.т. 282, 329, 280, 271, 258 до о.т. 257 - УЛ. „АЛБАТРОС“;

4. От о.т. 235, 328, 236, 237, 238, 239, 240, 241 до о.т. 242 - УЛ. „БОРОВА ГОРА“;

5. От о.т. 243, 333, 334 до о.т. 337 - УЛ. „ПОПСКИ ПЛАЖ“;

6. От о.т. 261, 243, 242, 251, 255, 256, 257, 303 до о.т. 323 - УЛ. „ЛИМНОС“;

7. От о.т. 146, 147, 92, 93, 65, 181, 59, 56, 53, 15, 216, 322, 230, 289, 290, 319, 287, 258 до о.т. 238 - продължение на ул. „Н. Й. ВАПЦАРОВ“;

8. От о.т. 237, 276, 272, 271, 286, 316 до пресичане с ул. „Трети март“ - УЛ. „СЕРЕКО“

9. От о.т. 236, 279, 280, 281, 7, 218, 233 до о.т. 16 - УЛ. „РАКОВИНА“;

10. От о.т. 328 до о.т. 329 – УЛ. „МОМИНА СЪЛЗА“;

11. От о.т. 332, 313, 312, 311, 310, 247, 309, 282, 283, 284, 285, 235, 234, 315 до о.т. 305 - продължение на ул. „ПРЕОБРАЖЕНСКА“ .

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Именуване на улици в кв. „Белия бряг” по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 819/17.01.2019 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, ал. 3 от ЗГР, във връзка с чл. 125, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 год. за функциониране на единната система за гражданска регистрация,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 466

Именува улиците в кв. „Белия бряг“ по КК на гр. Царево, община Царево, област Бургас, както следва:

1. От о.т. 588, 587, 586, 590, 591, 150, 594, 596 до о.т. 543 - УЛ. „ДУНАВ“;

2. От о.т. 603, 602, 601, 600, 599, 598 до о.т. 597 - УЛ. „ИСКЪР“;

3. От о.т. 647, 616, 615, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, до о.т. 598 - УЛ. „РОПОТАМО“;

4. От о.т. 641, 625, 642, 623, 622, 621, 620, 619 до о.т. 618 - УЛ. „СТРУМА“;

5. От о.т. 635, 633, 632, 631, 630 до о.т. 629 - УЛ. „АРДА“;

6. От о.т. 642, 629, 627 до о.т. 626 - УЛ. „МАРИЦА“;

7. От о.т. 655, 654, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644 до о.т. 643 - УЛ. „КАМЧИЯ“;

8. От о.т. 604, 603, 613, 614, 626, 625, 635 до о.т. 640 - УЛ. „МЕСТА“;

9. От о.т. 593, 595 до о.т. 601 - УЛ. „ЯНТРА“;

10. От о.т. 593, 600, 610, 620, 621, 634, 633, 632 до о.т. 637 - УЛ. „РЕЗОВСКА“;

11. От о.т. 637, 638, 639, 640 до о.т. 117 - УЛ. „ТУНДЖА“.

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  Поради изчерпване на дневния ред председателят закри 27-мото заседание на Общински съвет-Царево в 11.00 часа.

         

     Председател на ОбС Царево:                                            Юрисконсулт ОбС:

                             /Даниел Скулиев/                                                      /Елена Димитрова/

Read 3432 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево