Thursday, 03 January 2019 16:23

ПРОТОКОЛ №26

Rate this item
(0 votes)

Препис-извлечение!

П Р О Т О К О Л   № 26

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 20.12.2018 год. /четвъртък/ от 08.30 часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево, се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински съвет-Царево.

След изслушване химна на Р. България, председателят на ОбС откри редовното ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на Общински съвет-Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Питания и декларация.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Предложения за годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2019 година на 5-те читалища на територията на Община Царево, съгласно изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г..“ /ДЗ № 780 от 13.11.2018 год. /

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Поправка на Решение № 423/Протокол № 25/02.10.2018 год. на Общински съвет-Царево.“ /ДЗ № 761 от 18.10.2018 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Решение № 38 от Протокол № 4/12.02.2016 год. на Общински съвет-Царево.“ /ДЗ № 765 от 30.10.2018 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълнение на Решение № 398 от Протокол № 24/24.08.2018 г. на ОбС-Царево за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху ПИ № 48619.502.605 по КК на гр. Царево на Висшия съдебен съвет.“ /ДЗ № 802 от 14.12.2018 год./

6. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево /НОАМТЦУ/." /ДЗ № 773 от 07.11.2018 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Царево.“ /ДЗ № 790 от 30.11.2018 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Сключване на споразумение за оперативно управление на енергийни съоръжения № 2723838, 2726020, 4085179.“ /ДЗ № 755 от 02.10.2018 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Сключване на извънсъдебна и съдебна спогодба между Община Царево и Иванка Костова Костова, ЕГН:**********, с адрес гр. Бургас, ул. „Копривщица № 29.“ /ДЗ № 777 от 08.11.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Финансиране на инвестиционен обект с остатъка от рефинансиране на общински дълг.“ /ДЗ № 799 от 11.12.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС-Царево за периода 01.07.2018-30.09.2018 год..“ /ДЗ № 786 от 26.11.2018 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ 48619.501.306 и ПИ 48619.501.307 по КККР на гр. Царево. /ДЗ № 784 от 20.11.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за 2018 год. и продажба на УПИ VIII в квартал 7 по ПУП на с. Кости по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.“ /ДЗ № 771 от 06.11.2018 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.501.521 по КККР на гр. Ахтопол.“ /ДЗ № 787 от 26.11.2018 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ X-62 в квартал 18 по ПУП на с. Фазаново.“ /ДЗ № 793 от 10.12.2018 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за учредяване право на пристрояване на сграда, разположена в УПИ VI квартал 38 по ПУП на с. Бродилово.“ /ДЗ № 766 от 30.10.2018 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за обект „Мини-голф игрище“, с площ от 2000 кв.м., разположен в ПИ 48619.502.631 по КККР на гр. Царево-петно № 48, съгласно одобрената схема на преместваемите обекти на гр. Царево за 2018 год., включваща алеи за мини голф игрище, терен за поставяем обект с площ от 20 кв.м. и терен за тераса към поставяем обект с площ от 30 кв.м..“ /ДЗ № 772 от 06.11.2018 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за 2018 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Варвара.“ /ДЗ № 763 от 19.10.2018 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Царево.“ /ДЗ № 794 от 10.12.2018 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и за учредяване право на ползване на общински имот в землището на с. Варвара.“ /ДЗ № 795 от 10.12.2018 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на идеални части от УПИ VII и VIII в квартал 160 по ПУП на гр. Царево, кв. „Белия бряг“ за частна общинска собственост.“ /ДЗ № 778 от 09.11.2018 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ XII, кв. 18 (ПИ 44094.501.38) по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас.“ /ДЗ № 797 от 11.12.2018 год./

23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ново УПИ с отреждане за ПСОВ, образуван като части от ПИ с идентификатор 44094.12.6, 44094.34.29, 44094.12.384, 44094.12.841, 44094.12.852, 44094.12.383,44094.12.853 и 44094.12.102 по КК на с. Лозенец, общ. Царево-искане за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване съгласно чл. 124 а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 798 от 11.12.2018 год./

Гласували: „за“-11, „против“-0, „въздържали се“ -0 /приема се/

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

„Д Е К Л А Р А Ц И Я 

От ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО

          Ние, общинските съветници от Общински съвет-град Царево, мандат 2015-2019 год., като представители на местния парламент и водени от съпричастността си към трагедията, сполетяла семейството на Евелин Красимиров Дуков от гр. Царево, трагично загинал в следствие на пътнотранспортно произшествие, причинено от шофьор, употребил значително количество алкохол, приехме настоящата Декларация, с която изразяваме нашата безусловна подкрепа в борбата срещу многобройните жертви на пътя.

            С полагане на подпис под този документ, апелираме за въвеждане на по-строги наказания и санкции в законодателството за причинителите на смърт при ПТП след употреба на алкохол и/или под въздействието на наркотични вещества.

Посредством изменението и допълнението в законодателството, визираме Наказателния кодекс и Закона за движение по пътищата, считаме, че следва да се завишат размерите на така предвиденото за съответното деяние наказание, така и да се приложат като превенция за обществото по-драстични мерки и санкции още при първите прояви на нарушителите, така че за в бъдеще същите тези нарушители да не представляват заплаха на пътя.

Считаме, че с увеличаване на минималните прагове на наказанието лишаване от свобода за престъпленията, в състава на които извършителят е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества, ще се постигне в по-голяма степен генералната цел на наказанието, а именно да се въздейства възпитателно и предупредително върху членовете на обществото.

            Настояваме визираните промени в законодателството да бъдат приоритет за държавните органи, като вземането на конкретни мерки в тази насока ще създаде по-голяма сигурност сред гражданите и справедливост при прилагането на наказанията”.

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО в състав:

            ДАНИЕЛ СТОЯНОВ СКУЛИЕВ .........................

            ГЕОРГИ АТАНАСОВ РУСИНОВ .......................

            ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ВОЙНОВ...............................

            ДАНИЕЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ.........................

            ДИКО ГРАДЕВ ДИКОВ.........................................

            ДОНКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА....................

            ЖИВКО ТОДОРОВ ЖЕКОВ..................................

            МЛАДЕН ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ.....................

            НЕВЯНА РАДКОВА ФЕШЕВА.............................

            СТАНИСЛАВ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ.....................

            СТЕЛА ТОДОРОВА КЮМЮРДЖИЕВА.............

Гласували: „за“-11, „против“-0, „въздържали се“ -0 / приема се/

Всички присъстващи 11 на брой общински съветници положиха подписите си и я подкрепиха единодушно.

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Предложения за годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2019 година на 5-те читалища на територията на Община Царево, съгласно изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г..“ /ДЗ № 780 от 13.11.2018 год./

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 „а”, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 430

1. Приема Годишните програми за развитие на читалищната дейност на 5-те читалища на територията на община Царево, както следва:

1.1 Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019 год. на Народно читалище „Искра-1952 г.”, с. Лозенец;

1.2. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019 год. на Народно читалище „Васил Левски-1925 г.”, с. Кости;

1.3. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019 год. на Народно читалище „Екзарх Антим І-1928 г.”, с. Бродилово;

1.4. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019 год. на Народно читалище „Христо Ботев-1925 г.”, гр. Ахтопол;

1.5. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019 год. на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 г.”, гр. Царево;

2. Средствата за финансиране на тези програми да бъдат предвидени при приемане на бюджета на Община Царево за 2019 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „отс.“                     8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Поправка на Решение № 423/Протокол № 25/02.10.2018 год. на Общински съвет-Царево.“ /ДЗ № 761 от 18.10.2018 год./

       На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 431

      Поправя Решение № 423/Протокол № 25/02.10.2018 год. на Общински съвет-Царево, като в същото „ПИ № 48619.502.424 по КККР на гр. Царево” да се счита и чете „ПИ № 48619.502.631 по КККР на гр. Царево”.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“     7. Дико Градев Диков-„отс.“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“          8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“         9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“             10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“         11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“         12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Решение № 38 от Протокол № 4/12.02.2016 год. на Общински съвет-Царево.“ /ДЗ № 765 от 30.10.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 432

Допълва Решение № 38 от Протокол № 4/12.02.2018 год. на Общински съвет-Царево със следния текст: в т. 1 след ПИ № 66528.501.251.5 да се добави „ПИ № 66528.501.251.6”.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“     7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“         9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“             10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“         11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“        12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълнение на Решение № 398 от Протокол № 24/24.08.2018 г. на ОбС-Царево за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху ПИ № 48619.502.605 по КК на гр. Царево на Висшия съдебен съвет.“ /ДЗ № 802 от 14.12.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 6, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 46, ал.1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 433

            І. Изменя и допълва т. 1 от Решение № 398 от Протокол 24/24.08.2018 год. на ОбС Царево, както следва:

„Учредява на ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕИК-121513231, с адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, безвъзмездно безсрочно вещно право на строеж върху следния общински недвижим имот, актуван с АЧОС № 1298/15.01.2010 год.: поземлен имот с площ от 400 /четиристотин/ кв.м. представляващ ПИ № 48619.502.605 /четири, осем, шест, едно, девет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, пет/ по КККР на гр. Царево, обл. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на изп. Д-р на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1784/21.12.2009 г. на н-ка на СГКК Бургас, при съседи: ПИ № 48619.502.604, ПИ № 48619.502.607, ПИ № 48619.502.606, ПИ № 48619.502.451, ПИ № 48619.502.432, с начин на трайно ползване за „административна сграда, комплекс”, за изграждане на сграда - за съд и прокуратура с максимална РЗП-1400 кв.м., със следните устройствени показатели: Пзастр и Кинт не се ограничават, Кк-15 м. /до 5 етажа/, 30% озеленяване.”

            ІІ. Останалите точки от Решение № 398 от Протокол 24/24.08.2018 год. на ОбС-Царево остават непроменени.

            ІІІ. Настоящето Решение представлява неразделна част от Решение № 398 от Протокол 24/24.08.2018г. на ОбС-Царево.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“     7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“           8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“         9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“             10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“         11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“         12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

            ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево /НОАМТЦУ/." / ДЗ № 773 от 07.11.2018 год./

         

                          На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

                          Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 434

 1. ИзменяНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, както следва:
 2. 1В Приложение № 5 „Такси за административни услуги“, променя цените в т. 29 „Ценоразпис на Посетителски информационен център „Пътят на нестинарството““ - с. Българи, както следва:

„1.1 за възрастни - 3 лв.

1.2 за непълнолетни - 2 лв.

1.3 При групово посещение над 10 човека:

1.3.1 за възрастни - 2 лв.

1.3.2 за непълнолетни - 1 лв.“

 1. 2Променя наименованието на т. УТ-2 в Приложение № 4 „Такси за технически услуги“, което придобива следния текст: „Съгласуване и одобряване на проект“.
 2. 3Навсякъде в НОАМТЦУ абревиатурите- ОДЗ и ЦДГ следва да се заменят с ДГ.
 3. 4Навсякъде в НОАМТЦУ словосъчетанието „деца с един родител“ се заменя с „деца-полусираци“.
 4. 5В чл. 33, т. 3 променя начина на плащане на услугите на млечна кухня, който от „такса за храноден” става „такса за седмица напред или избрани от абонатите дни от същата”.
 5. 6В Приложение № 3 „Такси за детски ясли, градини, социален патронаж, детска кухня и училищен стол“, раздел „Млечна кухня“, се изменя текста на т. 4 по следния начин: „Заявката за храна се прави чрез заверка на купоните всеки четвъртък от 10.30 до 11.30 часа за една седмица напред, като заявка може да се прави за цялата седмица или избрани от абонатите дни от същата“.
 6. Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево със следните цени:
 7. 1В графа трета на УТ-2 от Приложение № 4 „Такси за технически услуги“ определя нова цена за съгласуване и одобряване на проект „за трафопостове, станции на мобилни и интернет оператори“ - 355 лв.
 8. 2Приложение № 4 „Такси за технически услуги“ УТ-13 става УТ-13.1. Добавя нова точка УТ-13.2 със следното съдържание: „УТ-13.2 Одобряване на План за безопасност и здраве при заверка напротокол за откриване на строителна площадка“ - 50 лв.
 9. Отменя:
 10. 1в трета графа на т. УТ-19 от Приложение № 4 „Такси за технически услуги“цената за „незавършен в груб строеж - 50 лв.“;
 11. 2текстът на чл. 34, ал. 2, т. 2, като т. 3 на ал. 2 на чл. 34 става т. 2.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс. “                  8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                  9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                  12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

                          ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Царево.“ /ДЗ № 790/30.11.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК и във връзка с ДВ бр. 98 от 27.11.2018 год.,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 435

            I. Изменя и допълва Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Царево по следния начин:

            1. В чл. 7, ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.

            2. В чл. 9 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.

            3. Досегашният текст на чл. 15 става ал. 1.

            4. В чл. 15 се добавя нова ал. 2 със следния текст: „за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 год., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в следните размери:

а) 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за имотите, находящи се в гр. Царево;

б) 6,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за имотите, находящи се в гр. Ахтопол;

в) 6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за имотите, находящи се в с. Лозенец и с. Синеморец.

            5. В чл. 19 се добавя нова ал. 3 със следния текст: „В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

            6. Досегашният текст на чл. 21 става ал. 1.

            7. В чл. 21 се добавя нова ал. 2 със следния текст: „Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител в общинска администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

            8. Към чл. 30 се добавя изр. 2 със следния текст: „На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.

            9. Чл. 37, ал. 2 се изменя по следния начин: „Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

            10. Чл. 41, ал. 1 се изменя по следния начин: „За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента-имуществен и екологичен, и се определя по формулата по чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ.“

            10.1 Добавя нова т. 1 към ал. 1 на чл. 41 със следния текст: „Имущественият компонент се определя в зависимост от мощността на двигателя, както следва:

           а) до 55 kW включително - 0.70 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,81 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,65 лв. за 1 kW;

            г) над 110 kW до 150 kW включително - 2,20 лв. за 1 kW;

            д) над 150 kW до 245 kW включително - 3,00 лв. за 1 kW;

            е) над 245 kW -3,60 лв. за 1 kW. “

            10.2. Добавя нова т. 2 към ал. 1 на чл. 41 със следния текст: „Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:

Екологична категория Коефициент
Без екологична категория, екологична категория „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10
„Евро 3“ 1,00
„Евро 4“ 0,80
„Евро 5“ 0,60
„ Евро 6” и ЕЕV 0,40

           

           

           

           

           

11. Чл. 41, ал. 2 думите „леки автомобили“ се заменят с думите „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.”.

            12. Чл. 41, ал. 6 се изменя по следния начин: „данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т., в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.”.

            13. Отменя ал. 1 в чл. 45, като същата придобива следния текст: „За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък.

            14. Ал. 3 на чл. 45 става ал. 2 със следното съдържание: „За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.

            15. Ал. 4 на чл. 45 става ал. 3.

            16. Ал. 4 на чл. 45 придобива следното съдържание: „Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

            17. Чл. 47 придобива следния текст: „Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство“.

            18. В Приложение № 2 към чл. 56 от Наредбата т. 21 отпада.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“              7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „отс.“                     8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“                   12. Станислав Добринов Добрев- „против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-8, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

           ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Сключване на споразумение за оперативно управление на енергийни съоръжения № 2723838, 2726020, 4085179.“ /ДЗ № 755 от 02.10.2018 год./

         

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 436

            1.  Дава съгласие на Кмета на Община Царево да сключи с „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ гр. Приморско, споразумение за оперативно управление на енергийни съоръжения със следните ИТН: 2723838, 2726020, 4085179.

            2. Дава съгласие на Кмета на Община Царево да сключи договор с „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ гр. Приморско, за оперативен дежурен персонал, който да извършва оперативни превключвания и да поддържа енергийните съоръжения.

            3. Дава съгласие на Кмета на Община Царево да започне процедура с „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ гр. Приморско за продажбата на горецитираните съоръжения.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                 11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                 12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“- 11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

                         

                          ПО ТОЧКА 9: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Сключване на извънсъдебна и съдебна спогодба между Община Царево и Иванка Костова, ЕГН:**********, с адрес гр. Бургас, **********“ /ДЗ № 777 от 08.11.2018 год./

         

                          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА,

                          Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 437

       I. Дава съгласие на Кмета на Община Царево да сключи с Иванка Костова, ЕГН-**********, с адрес гр. Бургас, **********, извънсъдебна и съдебна спогодба, в следните параметри:

     1.1. Община Царево дължи на Иванка Костова сумата от 31 500,00 лв. /тридесет и една хиляди и петстотин лева/, получена от Община Царево по развален договор за покупко-продажба на общински недвижим имот след проведен конкурс от 09.09.2003г., вписан в СлВп Царево под акт № 298, том І, дв.Вх.Рег. 1748 от 12.09.2003г., за продажба на незастроено дворно място УПИ I в кв. 70"А" по ПУП на гр. Царево, с площ от 2946 кв.м., с граници: северозапад и североизток-улица, югоизток-УПИ II-общ., югозапад-УПИ VI-общ., отредено за "ваканционно селище", който договор е развален с влязло в сила съдебно решение № 184 от 05.11.2013 год., постановено по т.д. № 806/2012 год. по описа на ВКС.

       1.2 Община Царево дължи на Иванка Костова сумата от 24 000,00 лв. /двадесет и четири хиляди лева/, получена от Община Царево по развален договор за покупко-продажба на общински недвижим имот след проведен конкурс от 09.09.2003 год. вписан в СлВп Царево под № 297, том І, дв.Вх.Рег. № 1747 от 12.09.2003 год., за продажба на УПИ ІІ, кв. 70А по ПУП на гр. Царево, с площ от 2220 кв.м., с граници: северозапад- УПИ І-общ., североизток-улица, югоизток-УПИ ІІІ-общ., югозапад-УПИ V-общ., отредено за ваканционно селище, който договор е развален с влязло в сила съдебно решение № 184 от 05.11.2013 год., постановено по т.д. № 806/2012 год. на ВКС.

1.3 Страните са съгласни, че върху неиздължените главници Община Царево дължи на Иванка Костова лихва за забава в размер от 6 000,00 лв. /шест хиляди лева/ за периода от 17.01.2015 год. до 17.01.2018 год., както и деловодните разноски, извършени от ищеца по гр.д. № 200/2018 год. по описа на РС Царево: 1250,00 лв. /хиляда, двеста и петдесет лева/, представляващи част от адвокатския хонорар и половината от платената държавна такса-780,00 лв. /седемстотин и осемдесет лева/

1.4. Общата сума, която ОБЩИНА ЦАРЕВО, представлявана на основание чл. 44, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА от Кмета на Общината-инж. ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ, с код на общината по EKATTE BG 13, БУЛСТАТ 000057097 се задължава да изплати на Иванка Костова, ЕГН **********, с адрес гр. Бургас, ********** е в размер на 63 530,00 лв. /шестдест и три хиляди, петстотин и тридесет лева/.

       II. СТРАНИТЕ се споразумяват да уредят възникналите помежду им отношения във връзка с описаните по-горе обстоятелства, както следва:

           1. Сумата от 39 000,00 лв. /тридесет и девет хиляди лева/ по предявен иск, по който е образувано гр.д. № 200/2018 год. по описа на Районен съд-Царево, ще бъде уредена в съдебна спогодба, от която сума:

         - 24 000,00 лв. /двадесет и четири хиляди лева/, представляващи част от главница по развален договор за покупко-продажба на общински недвижим имот след проведен конкурс от 09.09.2003 год., вписан в СлВп Царево под акт № 298, том І, дв.Вх. Рег. 1748 от 12.09.2003 год., както и мораторна лихва върху тази сума в размер на 1 500,00 лв. /хиляда и петстотин лева/, считано от 17.01.2015 год. до 17.01.2018 год..

           - 12 000,00 лв. /дванадесет хиляди лева/, представляващи част от главница по развален договор за покупко-продажба на общински недвижим имот след проведен конкурс от 09.09.2003 г. вписан в СлВп Царево под № 297, том І, дв.Вх.Рег. № 1747 от 12.09.2003 г., както и мораторна лихва върху тази сума в размер на 1 500,00 лв. /хиляда и петстотин лева/, считано от 17.01.2015 год. до 17.01.2018 год..

           2. Сума в размер на 2 030,00 лв. /две хиляди и тридесет лева/, представляващи направени от ищцата съдебно-деловодни разноски в производството по гр.д. № 200/2018 год. по описа на Районен съд-Царево, от която сума-1 250,00 лв. /хиляда, двеста и петдесет лева/-част от договорения от Иванка Костова адвокатски хонорар и 780,00 лв. /седемстотин и осемдесет лева/ половината от платената от нея към Районен съд-Царево държавна такса.

           3. Сумата от 22 500,00 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/ ще бъде уредена в извънсъдебна спогодба с цел избягване на допълнителни мораторни лихви, държавни такси и адвокатски хонорари, от която сума:  

           - 7 500,00 лв. /седем хиляди и петстотин лева/, представляващи останалата част от главницата по развален договор за покупко-продажба на общински недвижим имот след проведен конкурс от 09.09.2003 год., вписан в СлВп Царево под акт № 298, том І, дв. Вх.Рег. 1748 от 12.09.2003 год., както и мораторна лихва върху тази сума в размер на 1 500,00 лв. /хиляда и петстотин лева/, считано от 17.01.2015 год. до 17.01.2018 год..

           - 12 000,00 лв. /дванадесет хиляди лева/, представляващи останалата част от главницата по развален договор за покупко-продажба на общински недвижим имот след проведен конкурс от 09.09.2003 г. вписан в СлВп Царево под № 297, том І, дв.Вх.Рег. № 1747 от 12.09.2003 год., както и мораторна лихва върху тази сума в размер на 1 500,00 лв. /хиляда и петстотин лева/, считано от 17.01.2015 год. до 17.01.2018 год..

       III. Община Царево се задължава да погаси задължението си към Иванка Костова, цялото в размер от 63 530,00 лв. /шестдест и три хиляди, петстотин и тридесет лева/, както следва:

-                          Първа вноска в размер на 16 000 лв. /шестнадесет хиляди лева/ Община Царево се задължава да изплати на Иванка Костова се в срок до 15.01.2019 год..

-                          Втора вноска в размер на 16 000 лв. /шестнадесет хиляди лева/ Община Царево се задължава да изплати на Иванка Костова в срок до 15. 02.2019 год..

-                          Трета вноска в размер на 16 000 лв. /шестнадесет хиляди лева/ Община Царево се задължава да изплати на Иванка Костова в срок до 15. 03.2019 год..

-                          Последна изравнителна вноска в размер на 15 530 лв. /петнадесет хиляди, петстотин и тридесет лева/, Община Царево се задължава да изплати на Иванка Костова в срок до 15.04.2019 год..

IV. При неплащане на която и да е от вноските, в седемдневен срок след настъпване на съответния падеж, цялото задължение става предсрочно изискуемо и Община Царево ще дължи на Иванка Костова дължимите суми, ведно със законната лихва за период от настъпване на падежа на всяко едно от плащанията до окончателното им изплащане.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                      8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                  11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-1 /приема се/

                     ПО ТОЧКА 10: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Финансиране на инвестиционен обект с остатъка от рефинансиране на общински дълг.“ /ДЗ № 799 от 11.12.2018 год./

         

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, т. 1 и т. 2 от ЗОД,

                          Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 438

                    

                     Дава съгласие сумата от 82 385,00 лв. /осемдесет и две хиляди, триста, осемдесет и пет лева/, представляваща остатък от рефинансирането на общински дълг от дата 26.06.2018 год., да се насочи към финансиране на следния инвестиционен обект:

                     „Благоустрояване централна градска част, включваща довършителни работи по площадно пространство и завършване на СМР по разширение на сграда за общинска администрация“, одобрен с Решение 362/Протокол № 22/24.04.2018 год. на Общински съвет-Царево.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                    8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-8, „против“-0, „въздържали се“-3 /приема се/

            ПО ТОЧКА 11: Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС-Царево Даниел Скулиев, за периода 01.07.2018 год.-30.09.2018 год..“ /ДЗ № 786/26.11.2018 год./

         

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, т. 3 от ПМС 332/ 22.12.2017 год. и ДВ, бр. 103/28.12.2017 год. за изпълнение на ДБРБ за 2018 год.,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 439

                          Утвърждава направените разходи от кмета на Община Царево- инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 999,50 лв. /деветстотин, деветдесет и девет лева и петдесет стотинки/ и за посрещане на гости в размер на 2 246,00 лв. /две хиляди, двеста, четиридесет и шест лева/ и от Председателя на ОбС-Царево -Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 0,00 лв. /нула лева/ и за посрещане на гости в размер на 0,00 лв. /нула лева/ за периода 01.07.2018 год. - 30.09.2018 година.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                    8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за “

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-1 /приема се/

        

                     ПО ТОЧКА 12: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ 48619.501.306 и ПИ 48619.501.307 по КККР на гр. Царево.“ /ДЗ № 784/ 20.11.2018 год./

                    

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 440

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год., като в списъка на имоти за продажба включва:

1. ПИ 48619.501.306 по КККР на гр. Царево, с площ от 326 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 652/12.03.2007 год..

2. ПИ 48619.501.307 по КККР на гр. Царево, с площ от 336 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 653/12.03.2007 год..

ІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 48619.501.306 по КККР на гр. Царево, с площ от 326 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 652/12.03.2007 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер 24 450,00 лв. /двадесет и четири хиляди, четиристотин и петдесет лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

ІІI. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 48619.501.307 по КККР на гр. Царево, с площ от 336 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 653/12.03.2007 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер 25 200,00 лв. /двадесет и пет хиляди и двеста лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „отс.“                    8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

       ПО ТОЧКА 13: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за 2018 год. и продажба на УПИ VIII в квартал 7 по ПУП на с. Кости по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.“ /ДЗ № 771/06.11.2018 год./

         

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 3 от ЗОС,

                     Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 441

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год., като в списъка на имоти за продажба включва: УПИ VIII в квартал 7 по ПУП на с. Кости, с площ от 375 кв.м., актуван с АЧОС № 1960/19.10.2018 год..

2. Да се продаде на Панайот Панайотов, ЕГН: ********** и Янка Панайотова, ЕГН: ********** УПИ VIII в квартал 7 по ПУП на с. Кости, с площ от 375 кв.м., актуван с АЧОС № 1960/19.10.2018 год., за сумата от 7 500 лв. /седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

3. След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащане упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                    8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

                          ПО ТОЧКА 14: Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.501.521 по КККР на гр. Ахтопол.“ /ДЗ № 787/26.11.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 442

                         

                          І. Определя пазарна цена за ПИ 00878.501.521 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 277 кв.м. в размер на 36 564,00 лв. /тридесет и шест хиляди, петстотин, шестдесет и четири лева/ без ДДС.

ІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 00878.501.521 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 277 кв.м с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1847/ 26.11.2015 год..

Определя следните задължителни условия:

                          Начална тръжна цена в размер на 36 564,00 лв. /тридесет и шест хиляди, петстотин, шестдесет и четири лева/ без ДДС

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

ІІI. Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „отс.“                     8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова- „против“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

             

Гласували: „за“-8, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

  ПО ТОЧКА 15: Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ X-62 в квартал 18 по ПУП на с. Фазаново, чрез изкупуване на общинската част от имота.“ /ДЗ № 793/10.12.2018 год./

         

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36 от ЗС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 443

1. Прекратява собствеността на Община Царево върху УПИ X-62 в квартал 18 по ПУП на с. Фазаново, чрез изкупуване на 58/450 кв.м. ид. части от УПИ УПИ X-62 в квартал 18 по ПУП на с. Фазаново, актувани с АЧОС № 1962/22.11.2018 год., от Станка Костадинова, ЕГН-**********, на стойност 1 160,00 лв. /хиляда, сто и шестдесет лева/ без ДДС.

2. След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба за гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „отс.“                     8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова- „за“

6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“                   12. Станислав Добринов Добрев- „за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

             

Гласували: „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 16: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за учредяване право на пристрояване на сграда, разположена в УПИ VI квартал 38 по ПУП на с. Бродилово.“ /ДЗ № 766/30.10.2018 год./

                    

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 38, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 50, ал. 3 от НРПУРИВОС,

                     Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 444

            1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 год., като в списъка с имоти за учредяване право на строеж включва: УПИ VI в квартал 38 по ПУП на с. Бродилово.

            2. Учредява на Малик Пенев, ЕГН: ********** и Искра Пенева, ЕГН: **********, възмездно вещно право на пристрояване на съществуваща двуетажна жилищна сграда, изградена върху УПИ VI квартал 38 по ПУП на с. Бродилово, актуван с АЧОС № 1011/03.09.2008 год., по силата на което право да пристрои съществуващата сграда с двуетажна пристройка със ЗП от 33,58 (тридесет и три цяло, петдесет и осем стотни) кв.м. и РЗП от 67,16 (шестдесет и седем цяло и шестнадесет стотни) кв.м., съгласно инвестиционен проект, одобрен от гл. архитект на Община Царево, за сумата от 1008 лв. /хиляда и осем лева/ без ДДС.

            3. След влизане в сила на настоящото решение, кметът на Община Царево да издаде заповед за учредяване право на пристрояване. След заплащането, упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за учредяване право на пристрояване.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“     7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“             8. Живко Тодоров Жеков-„ за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“           9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“             10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“         11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“         12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

       ПО ТОЧКА 17: Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект „Мини-голф игрище“, с площ от 2000 кв.м., разположен в ПИ 48619.502.631 по КККР на гр. Царево-петно № 48, съгласно одобрената схема на преместваемите обекти на гр. Царево за 2018 год., включваща алеи за мини голф игрище, терен за поставяем обект с площ от 20 кв.м. и терен за тераса към поставяем обект с площ от 30 кв.м..“ /ДЗ № 772/06.11.2018 год./

         

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 8, ал. 9, т. 2 и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 и чл. 61 от НРПУРИВОС,

                     Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 445

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем включва следния общински недвижим имот, представляващ:

- обект „Мини-голф игрище“, с площ от 2000 кв.м., разположен в ПИ 48619.502.631 по КККР на гр. Царево-петно № 48, съгласно одобрената схема на преместваемите обекти на гр. Царево за 2018 год., включващ алеи за мини голф игрище, терен за поставяем обект с площ от 20 кв.м. и терен за тераса към поставяем обект с площ от 30 кв.м..

ІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на:

- обект „Мини-голф игрище“, с площ от 2000 кв.м., разположен в ПИ 48619.502.631 по КККР на гр. Царево-петно № 48, съгласно одобрената схема на преместваемите обекти на гр. Царево за 2018 год., включваща алеи за мини голф игрище, терен за поставяем обект с площ от 20 кв.м. и терен за тераса към поставяем обект с площ от 30 кв.м..

Определя задължителни условия за провеждане на публичния търг с тайно наддаване, както следва:

Начална тръжна годишна наемна цена в размер 1650,00 лв. /хиляда, шестстотин и петдесет лева/ без ДДС.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 % от същата.

Начин на плащане на наемната цена:

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника, спечелил търга, последният внася наемна цена за първата година, предложена от него.

За всяка следваща година-до 31.12. на текущата година.

ІІI. Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                    8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

             

              ПО ТОЧКА 18: Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Варвара.“ /ДЗ № 763 от 19.10.2018 год./

                    

         

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а“, ал. 6 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

                     Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 446

          1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., като в списъка с имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

          - ПИ № 10094.33.8 по КККР на с. Варвара, с площ от 159,090 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „нива“, шеста категория, актуван с АПОС № 362/29.10.2009 год..

          - ПИ № 10094.33.19 по КККР на с. Варвара, с площ от 22,001 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „нива“, шеста категория, актуван с АПОС № 415/29.01.2010 год..

2. Отдава под наем на Райко Шиваров, ЕГН: ********** от с. Варвара, Община Царево, за срок от 10 години следните имоти:

          - ПИ № 10094.33.8 по КККР на с. Варвара, с площ от 159,090 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „нива“, шеста категория, актуван с АПОС № 362/29.10.2009 год., при годишна наемна цена в размер на 1431.81 лв. /хиляда, четиристотин, тридесет и един лева, осемдесет и една стотинки/ без ДДС.

          - ПИ № 10094.33.19 по КККР на с. Варвара, с площ от 22,001 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „нива“, шеста категория, актуван с АПОС № 415/29.01.2010 год., при годишна наемна цена в размер на 198,01 лв. /сто, деветдесет и осем лева и една стотинка/ без ДДС,

          или общо за двата имота годишната наемна цена е в размер на 1629,82 лв. /хиляда, шестстотин, двадесет и девет лева, осемдесет и две стотинки/ без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде Заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                    8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 19: Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Царево.“ /ДЗ № 794 от 10.12.2018 год./

         

             

                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а“, ал. 6 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

                     Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 447

          1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., като в списъка с имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

          - ПИ № 48619.40.1 по КККР на гр. Царево, с площ от 5,206 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „нива“, трета категория, актуван с АЧОС № 1320/31.03.2010 год..

          2. Отдава под наем на „Недков Г Й“ ЕООД, ЕИК: 203426007, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. „Цар Освободител“ № 18 следния имот:

          - ПИ № 48619.40.1 по КККР на гр. Царево, с площ от 5,206 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „нива“, трета категория, актуван с АЧОС № 1320/31.03.2010 год.., за срок от 10 години, при годишна наемна цена в размер на 72,88 лв. /седемдесет и два лева, осемдесет и осем стотинки/ без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                     8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-1 /приема се/

             

  ПО ТОЧКА 20: Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и за учредяване право на ползване на общински имот в землището на с. Варвара, за срок от 5 години.“ /ДЗ № 795/ 10.12.2018 год./

                    

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 п от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

Общински съвет -Царево

Р Е Ш И № 448

              1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 година, като в списъка на имотите, върху които Община Царево учредява ограничени вещни права, включва: ПИ № 10094.19.13 по КККР на с. Варвара, с площ от 0,977 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „пасище”, актуван с АПОС № 474/25.02.2010 год..

              2.1. Учредява право на ползване на Евгени Ганев, ЕГН-********** върху ПИ № 10094.19.13 по КККР на с. Варвара, с площ от 0,977 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „пасище”, актуван с АПОС № 474/ 25.02.2010 год., за устройване на постоянен пчелин със сто броя пчелни семейства, за срок от пет години.

              2.2.Определя цена на правото на ползване в размер на 136,75 лева /сто, тридесет и шест лева, седемдесет и пет стотинки/ без ДДС за целия период на ползването, съгласно изготвената от независимия оценител оценка.

              2.3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване право на ползване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                    8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

              ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на идеални части от УПИ VII и VIII в квартал 160 по ПУП на гр. Царево, кв. „Белия бряг“ за частна общинска собственост.“ /ДЗ № 778/09.11.2018 год./

                    

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 449

Да отпаднат от списъка с имотите-публична общинска собственост и да се обявят за частна общинска собственост:

- 47/400 кв.м. ид. части от УПИ VII, квартал 160 по ПУП на гр. Царево, кв. „Белия бряг“, които са придадени от улица с ос.т. 655-654-653-652, съгласно Заповед № РД-01-180/ 25.04.2018 год., поправена със Заповед № РД-01-413/26.07.2018 год. на кмета на Община Царево.

- 58/1003 кв.м. ид. части от УПИ VIII, квартал 160 по ПУП на гр. Царево, кв. „Белия бряг“, които са придадени от улица с ос.т. 655-654-653-652, съгласно Заповед № РД-01-180/ 25.04.2018 год., поправена със Заповед № РД-01-413/26.07.2018 год. на кмета на Община Царево.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                    8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ-XII, кв. 18 (ПИ 44094.501.38) по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас.“ /ДЗ № 797 от 11.12.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 450

 1. Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 44094.501.38 (УПИ XII, кв. 18), с площ 450 кв.м., с цел:

-                    промяна на част от уличната регулация на улица с о.т.87-о.т.88, като същата се проведе по съществуващите на място и на кадастрална карта имотни граници на ПИ № 44094.501.38;

-         с проекта не се предвижда промяна на плана за застрояване.

2. Одобрява предложеното задание за ПИ с идентификатор 44094.501.38 по КК на с. Лозенец, Община Царево.

Гласували: „за“-10, „против“-1, „въздържали се“-0 /приема се/

                         

ПО ТОЧКА 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ново УПИ с отреждане за ПСОВ, образуван като части от ПИ с идентификатор 44094.12.6, 44094.34.29, 44094.12.384, 44094.12.841, 44094.12.852, 44094.12.383, 44094.12.853 и 44094.12.102 по КК на с. Лозенец, общ. Царево-искане за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване съгласно чл. 124 а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 798/11.12.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 125, ал. 1 и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 451

 1. Дава предварително съгласие за изработването на „Подробен устойствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ново УПИ с отреждане за ПСОВ, образуван като части от ПИ с идентификатор 44094.12.6, 44094.34.29, 44094.12.384, 44094.12.841, 44094.12.852, 44094.12.383, 44094.12.853 и 44094.12.102 по КК на с. Лозенец, общ. Царево”, като включва в обхвата на плана следните имоти общинска собственост:

-   ПИ № 44094.34.29 по КК на с. Лозенец, общинска частна собственост;

-   ПИ № 44094.12.6 по КК на с. Лозенец, общинска публична собственост;

-   ПИ № 44094.12.102 по КК на с. Лозенец, общинска публична собственост;

-   ПИ № 44094.12.384 по КК на с. Лозенец, общинска частна собственост;

-   ПИ № 44094.12.841 по КК на с. Лозенец, общинска публична собственост;

-   ПИ № 44094.12.383 по КК на с. Лозенец, общинска частна собственост;

-   ПИ № 44094.12.852 по КК на с. Лозенец, общинска частна собственост;

-   ПИ № 44094.12.853 по КК на с. Лозенец, общинска частна собственост;

-   ПИ № 44094.12.391 по КК на с. Лозенец, общинска частна собственост.

2. Определя срок на валидност на предварително съгласие - 5 години.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„отс.“                    8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  Поради изчерпване на дневния ред председателят закри 26-то заседание на ОбС Царево в 10.00 часа.

         

     Председател на ОбС Царево:                                                         Юрисконсулт ОбС:

                             /Даниел Скулиев/                                                      /Елена Димитрова/

Read 3238 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево