Wednesday, 10 October 2018 10:25

ПРОТОКОЛ №25

Rate this item
(0 votes)

   Препис- извлечение!

П Р О Т О К О Л

№ 25

                        На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на02.10.2018 год. /вторник/ от 9.00часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево, се проведеДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево.

                   След изслушване химна на Р.България, председателят на ОбС откри редовното ДВАДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет-Царево.

                    

                

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2018/2019 год. в СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол.“ /ДЗ № 742 от 07.09.2018 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2018/2019 год. в СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево.“ /ДЗ № 753 от 20.09.2018 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Годишен отчет за изпълнението на бюджет 2017 година на Община Царево.“ /ДЗ № 731 от 31.08.2018 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Царево за полугодието на 2018 година“ /ДЗ № 732 от 31.08.2018 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2019-2021 год.“ /ДЗ № 743 от 07.09.2018 год./

         7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Промени в бюджета на Община Царево за 2018 год.“ /ДЗ № 754 от 20.09.2018 год./

        8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо базисните наемни цени.“ /ДЗ № 716 от 17.08.2018 год./

  9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ №00878.501.582 по КК на гр. Ахтопол.“ /ДЗ № 737 от 03.09.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VIII-42 в квартал 36 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване на общинската част от имота.“ /ДЗ № 736 от 03.09.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.503.180 по КК на гр. Царево, чрез изкупуване общинската част от имота.“ /ДЗ № 748 от 13.09.2018 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.204 по КК на с. Велика, чрез изкупуване общинската част от имота.“ /ДЗ № 749 от 14.09.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.206 по КК на с. Велика, чрез изкупуване общинската част от имота.“ /ДЗ № 750 от 14.09.2018 год./

14. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Актуализиране състава на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.10.2018 год. - 31.03.2019 година.“ /ДЗ № 751 от 18.09.2018 год./

Гласували: „за“-13, „против“-0, „въздържали се“ -0 /приема се/

                

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2018/2019 год. в СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол.“ /ДЗ № 742 от 07.09.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 294, т. 1-2, във връзка с чл. 282, ал. 21, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Глава VIII„Условия и ред за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в тях“ от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 418

                     Утвърждава паралелки под норматива за учебната 2018/2019 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол и дофинансира същите със сумата от 3 255,00 лв. /три хиляди, двеста, петдесет и пет лева/ за периода от 15 септември 2018 год. до м. декември 2018 год., както следва от приложената справка.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                  7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2018/2019 год. в СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево.“ /ДЗ № 753 от 20.09.2018 год./

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 294, т. 1-2, във връзка с чл. 282, ал. 21, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Глава VIII„Условия и ред за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в тях“ от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 419

                     Утвърждава още 2 /две/ паралелки под норматива за учебната 2018/2019 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и дофинансира същите със сумата от 521,00 лв. /петстотин, двадесет и един лева/ за периода от 15 септември 2018 год. до м. декември 2018 год., както следва от приложената справка.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                      10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Годишен отчет за изпълнението на бюджет 2017 година на Община Царево.“ /ДЗ № 731 от 31.08.2018 год./

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево, във връзка с чл. 9 от Закона за общинския дълг,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 420

  1. Приема Актуален бюджет на Община Царево към 31.12.2017 год. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи в размер на 14 518 372,00 лв. /четиринадесет милиона, петстотин и осемнадесет хиляди, триста, седемдесет и два лева/.
  2. Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Царево към 31.12.2017 год. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 13 361 647,00 лв. /тринадесет милиона, триста, шестдесет и една хиляди, шестстотин, четиридесет и седем лева/.
  3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз- КСФ, РА и ДЕС.
  4. Приема отчета за капиталовите разходи.
  5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 год. съгласно чл. 9 от Закона за общинския дълг.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“           7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“             8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                 10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“             11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“              12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-4 /приема се/

                     ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Царево за полугодието на 2018 година“ /ДЗ № 732 от 31.08.2018 год./

                    

             

              ПО ТОЧКА 6: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2019-2021 год.“ /ДЗ № 743 от 07.09.2018 год./

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево и Писмо на Министерството на финансите БЮ № 4/23.08.2018 год.,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 421

Одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2019-2021 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„ възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-4 /приема се/

                         

                         

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Промени в бюджета на Община Царево за 2018 год.“ /ДЗ № 754 от 20.09.2018 год.“

         

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 422

Утвърждава промяна на поименния списък на обектите, в частта за капиталови разходи и разходи за благоустрояване, както следва:

Намалява се планът за капиталовите разходи от собствени средства на Община Царево за 2018 год., със стойността 311 486,00 лв. /триста и единадесет хиляди, четиристотин, осемдесет и шест лева/.

Увеличава се планът за разходи за благоустрояване на Община Царево за 2018 год., със стойността 311 486,00 лв. /триста и единадесет хиляди, четиристотин, осемдесет и шест лева/.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                      10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-8, „против“-0, „въздържали се“-4 /приема се/

                                            

             

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо базисните наемни цени.“ /ДЗ № 716 от 17.08.2018 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 423

                    

Допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственоств частта по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ“, таблицата по чл. 2 „Базисни наемни цени”, точка „Б/ТЕРЕНИ”, както следва:

Добавя нова т. 20, както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на 1 кв.м. площ – лв. без ДДС
Б./ ТЕРЕНИ: Идеален център I зона II зона III зона
... ... ... ... ...

20. Мини-голф игрище

(Петно № 48 с площ от 2000кв.м., разположено в ПИ № 48619.502.424 по КККР на гр. Царево, съгласно одобрена схема на преместваемите обекти на гр. Царево, включващо алеи за мини-голф, терен за поставяем обект с площ от 20 кв.м. и терен за тераса към поставяемия обект с площ от 30 кв.м.)

1 650.00 лв. на година
... ... ... ... ...

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                  7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                       8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.582 по КК на гр. Ахтопол.“ /ДЗ № 737 от 03.09.2018 год./

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 424

І. „Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год., като в списъка на имоти за продажба включва: ПИ 00878.501.582 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 477 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1953/02.08.2018 год..

ІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 00878.501.582 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 477 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1953/ 02.08.2018 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер 62 964,00лв./шестдесет и две хиляди,деветстотин, шестдесет и четири лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-4 /приема се/

  ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VIII-42 в квартал 36 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване на общинската част от имота.“ /ДЗ № 736 от 03.09.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 425

Прекратява съсобствеността на Община Царево върху УПИ VІІІ-42 в квартал 36 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване на 218/678 кв.м. ид.части от УПИ VІІІ-42 в квартал 36 по ПУП на с. Бродилово, актувани с АЧОС № 1957/31.08.2018 год., от К. Д. П., ЕГН-,в размер на5 450,00лв. /пет хиляди, четиристотин и петдесет лева/ без ДДС.

След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба за гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                  7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                        8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 11: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.503.180 по КК на гр. Царево, чрез изкупуване общинската част от имота.“ /ДЗ № 748 от 13.09.2018 год./

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 426

Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ48619.503.180 по КК на гр. Царево чрез изкупуване на 43/306 кв.м. ид.части от ПИ48619.503.180 по КК на гр. Царево, актувани с АЧОС №1636/10.06.2013 год., от В. Л. А., ЕГН- и М. К. П., ЕГН-, на стойност 1 720,00лв. /хиляда, седемстотин и двадесет лева/ без ДДС.

След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба за гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                      10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

                       

  ПО ТОЧКА 12: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.204 по КК на с. Велика, чрез изкупуване общинската част от имота.“ /ДЗ № 749 от 14.09.2018 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 427

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 10361.501.204 по КК на с. Велика чрез изкупуване на 44/694 кв.м. ид.части от ПИ № 10361.501.204 по КК на с. Велика, актувани с АЧОС № 1958/07.09.2018 год., от Т. Г. С., ЕГН- и Л. С. В., ЕГН-, на стойност 1100,00 лв. /хиляда и сто лева/ без ДДС.

След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба за гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 13: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.206 по КК на с. Велика, чрез изкупуване общинската част от имота.“ /ДЗ № 750 от 14.09.2018 год./  

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 428

           

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 10361.501.206 по КК на с. Велика чрез изкупуване на 24/1024 кв.м. ид. части от ПИ № 10361.501.206 по КК на с. Велика, актувани с АЧОС № 1959/07.09.2018 год., от В. Д. В., ЕГН-, на стойност 600,00 лв. /шестстотин лева/ без ДДС.

След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба за гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                  7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                        8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-13 „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 14: Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Актуализиране състава на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.10.2018 год.-31.03.2019 година“ /ДЗ № 751 от 18.09.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС,          Общински съвет-Царево

РЕШИ № 429

           

            Избира за членове на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за времето от 01.10.2018 год.-31.03.2019 год. следните общински съветници:

            1. Ангел Георгиев Цигуларов

            2. Даниел Николов Николов

            3. Стела Тодорова Кюмюрджиева

            4. Живко Тодоров Жеков

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“               8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-9, „против“-1, „въздържали се“-3 /приема се/

                    

Поради изчерпване на дневния ред преседателят закри 25-то заседание на ОбС Царево в 9.58 часа.

         

Председател на ОбС Царево:                                                      Юрисконсулт ОбС:

                             /Даниел Скулиев/                                                          /Елена Димитрова/

Read 3199 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево