Friday, 29 June 2018 09:54

ПРОТОКОЛ №23

Rate this item
(0 votes)

   Препис-извлечение

П Р О Т О К О Л

№ 23

                        На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 18.06.2018 год./понеделник/ от 9.00часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов 1914“-гр. Царево, се проведеДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево.

                   След изслушване химна на Р.България, председателят на ОбС откри редовното ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет-Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект „Реконструкция и благоустройство на морската градина в град Царево-Етап Iпо Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ /ДЗ № 680/01.06.2018 год./

3. Докладна записка от инж.Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:     „Кандидатстване на Община Царево с Проект "Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр. Царево" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ДЗ № 681/01.06.2018 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект "Рехабилитация на ул. "Михаил Герджиков" в участъка от пътен възел II-99 Бургас-Царево до ул. "Георги Кондолов" и рехабилитация на ул. "Преображенска" в участъка от ул. "Михаил Герджиков" до ул. "Любен Каравелов" гр. Царево" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ /ДЗ № 682/01.06.2018 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на съгласие за ползване на четири имота-сгради общинска собственост с идентификатори - ПИ № 48619.505.789.1, ПИ № 48619.502.606.1, ПИ № 48619.503.245.1 и ПИ № 48619.505.172.6, находящи се в гр. Царево, сграда общинска собственост с идентификатор ПИ № 00878.501.321.1, находяща се в гр. Ахтопол и сграда общинска собственост с идентификатор ПИ № 44094.501.251.1, находящ се в с. Лозенец, Община Царево, за целите на проект „Европейски подход за предотвратяване на пожари в трансграничен район“ по Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020 год. - СB 005.2.11.067, най-малко 5 години след неговото приключване“ /ДЗ № 678/29.05.2018 год./

6. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на „МЦОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-ЦАРЕВО“ЕООД към 31.12.2017 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията“ /ДЗ № 673/23.05.2018 год./

7. Докладна записка от Мария Иванова Николова-директор на дирекция „Социално подпомагане“ Община Царево, относно: „Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2018 год.“ / ДЗ № 650/17.04.2018 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Царево за 2019 год.“ /ДЗ № 654/26.04.2018 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване съгласие кметът на Община Царево да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2018 год. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на общинска пътна мрежа на основание чл. 89 от ЗДБРБ“ /ДЗ № 677/29.05.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево“ /ДЗ № 662/09.05.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 668/16.05.2018 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ от 74.77 кв.м., находящ се на втори етаж в сграда-публична общинска собственост, с идентификатор на сградата 48619.503.245.1 по КККР на гр.Царево, актувана с АПОС № 82/01.12.1997 год. (сграда на МЦ „Общински медицински център I – Царево” ЕООД)за здравни услуги на свободна практика-клинична лаборатория /ДЗ № 670/22.05.2018 год./         

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински имот публична общинска собственост за ползване като „паркинг”“ /ДЗ № 660/04.05.2018 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 3 /три/ години на общински обект в гр. Ахтопол“ /ДЗ № 659/04.05.2018 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в част от ПИ № 66528.501.140 по КККР на с. Синеморец-публична общинска собственост, представляващ петно № 1, съгласно Схема за поставяеми обекти на Община Царево за 2018 год. за с. Синеморец“ /ДЗ № 667/16.05.2018 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 10361.501.157 по КК на с. Велика“ /ДЗ № 674/23.05.2018 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ № 10361.501.41, ПИ № 10361.501.42, ПИ № 10361.501.43,10361.501.44, ПИ № 10361.501.45, ПИ № 10361.501.46 и ПИ № 10361.501.48 по КК на с. Велика“ /ДЗ № 661/08.05.2018 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.405 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 685/05.06.2018 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.404 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 686/05.06.2018 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват УПИ I /ПИ № 48619.501.108/, УПИ II/ПИ № 48619.501.190/ и УПИ III /ПИ № 48619.501.322/ в кв. 71д и промяна на ПР /план за регулация/ по КК на гр. Царево, кв. „Зона Север“ и разрешение за изработване на КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по реда на чл. 150 от ЗУТ за изграждане на Аквапарк към хотел „AlexandriaClubHotels”-гр. Царево“ /ДЗ № 683/01.06.2018 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/ за ПИ № 48619.15.1087 /„Попски плаж-север 5“/ по КК на гр. Царево, във връзка с изграждане на трасе за външно кабелно ел. захранване за поставяем обект „Бързо хранене“ в ПИ № 48619.15.1087 /„Попски плаж-север 5“/, гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 684/01.06.2018 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Решение № 350 от Протокол № 21/20.03.2018 год. на ОбС-Царево за одобряване на проект за ПУР и ПУП-ПРЗ относно обект: „Проект за изменение на план за улична регулация на улица с о.т. 69, 604, 166 и улица с о.т. 651, 652, 653, 654, 655 и Проект на ПРЗ за ПИ № 48619.505.183 и част от ПИ № 48619.505.174 по КК на землище гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 688/08.06.2018 год./

23. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно:Делегиране на правомощия, произтичащи от новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на ПК „Правни въпроси, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ към Общински съвет-Царево. /ДЗ № 689/11.06.2018 год./

24. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Утвърждаване на графичен знак и герб на с. Фазаново, Община Царево“ /ДЗ № 675/23.05.2018 год./

Гласували: „за“-12 , „против“-0 , „въздържали се“-0 /приема се/

                 За протокола, в залата влиза колегата Ангел Цигуларов.

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

Даниел Скулиев: Пристъпваме към точка първа от дневния ред. Уважаеми колеги, държа да сведа на вниманието Ви, че към дата 15 юни, петък, 2018 година, в деловодството на ОбС няма постъпили питания.

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:„Кандидатстване на Община Царево с Проект „Реконструкция и благоустройство на морската градина в град Царево-Етап I“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ /ДЗ № 680/01.06.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 372

 1. Дейностите, включени в Проект „Реконструкция и благоустройство на морската градина в град Царево-Етап I”, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Царево 2014-2020;
 2. Възлага на Кмета на Община Царево да кандидатства с Проект „Реконструкция и благоустройство на морската градина в град Царево-Етап I” по реда на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
 3. Упълномощава кмета на Община Царево да представлява общината по Проект „Реконструкция и благоустройство на морската градина в град Царево-Етап I”.

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж.Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:„Кандидатстване на Община Царево с Проект "Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр. Царево" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ДЗ № 681/01.06.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 373

 1. Дейностите, включени в Проект "Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр. Царево", съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Царево 2014-2020;
 2. Възлага на Кмета на Община Царево да кандидатства с Проект "Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр. Царево"по реда на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
 3. Упълномощава кмета на Община Царево да представлява общината по Проект "Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр. Царево".

 

Гласували: „за“ - 13, „против“ - 0, „въздържали се“ – 0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект "Рехабилитация на ул. "Михаил Герджиков" в участъка от пътен възел II-99 Бургас-Царево до ул. "Георги Кондолов" и рехабилитация на ул. "Преображенска" в участъка от ул. "Михаил Герджиков" до ул. "Любен Каравелов" гр. Царево" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ /ДЗ № 682/01.06.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 374

 1. Дейностите, включени в Проект "Рехабилитация на ул."Михаил Герджиков" в участъка от пътен възел II-99 Бургас-Царево до ул. "Георги Кондолов" и рехабилитация на ул."Преображенска" в участъка от ул. "Михаил Герджиков" до ул. "Любен Каравелов" гр.Царево", съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Царево 2014-2020;
 2. Възлага на Кмета на Община Царево да кандидатства с Проект "Рехабилитация на ул."Михаил Герджиков" в участъка от пътен възел II-99 Бургас-Царево до ул. "Георги Кондолов" и рехабилитация на ул."Преображенска" в участъка от ул. "Михаил Герджиков" до ул. "Любен Каравелов" гр.Царево"по реда на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
 3. Упълномощава кмета на Община Царево да представлява общината по Проект "Рехабилитация на ул."Михаил Герджиков" в участъка от пътен възел II-99 Бургас-Царево до ул. "Георги Кондолов" и рехабилитация на ул."Преображенска" в участъка от ул. "Михаил Герджиков" до ул. "Любен Каравелов" гр.Царево".

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на съгласие за ползване на четири имота-сгради общинска собственост с идентификатори - ПИ № 48619.505.789.1, ПИ № 48619.502.606.1, ПИ № 48619.503.245.1 и ПИ № 48619.505.172.6, находящи се в гр. Царево, сграда общинска собственост с идентификатор ПИ № 00878.501.321.1, находяща се в гр. Ахтопол и сграда общинска собственост с идентификатор ПИ № 44094.501.251.1, находящ се в с. Лозенец, Община Царево, за целите на проект „Европейски подход за предотвратяване на пожари в трансграничен район“ по Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) Интеррег- ИПП България-Турция 2014-2020 год. - СB 005.2.11.067, най-малко 5 години след неговото приключване“ /ДЗ № 678/29.05.2018 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 375

 1. Община Царево дава съгласие за свободно право на ползване на активите за целите на проектзаЕвропейски подход за предотвратяване на пожари в трансграничен район“ по Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020 год.- СB на шест имота-сгради общинска собственост на територията на Община Царево, а именно-ПИ № 48619.505.789.1, ПИ № 48619.502.606.1, ПИ № 48619.503.245.1 и ПИ № 48619.505.172.6, находящи се в гр. Царево, сграда общинска собственост с идентификатор ПИ № 00878.501.321.1, находяща се в гр. Ахтопол и сграда общинска собственост с идентификатор ПИ № 44094.501.251.1, находяща се в с. Лозенец, Община Царево.
 2. Дава съгласиеактивите да се предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта за срок от 5 годинислед приключване на проекта.

3. Упълномощава кмета на община Царево да представлява общината и да разписва всички изискуеми документи по проект с работно заглавие „Европейски подход за предотвратяване на пожари в трансграничен район“ по Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) Интеррег- ИПП България-Турция 2014-2020 год.- СB 005.2.11.067.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували: „за“ - 13, „против“ - 0, „въздържали се“ – 0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на „МЦ ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-ЦАРЕВО“ ЕООД към 31.12.2017 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията“ /ДЗ № 673/23.05.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда, при които Община Царево упражнява правата си на собственик, във връзка с чл. 5 от Закона за търговския регистър, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството,

            Общински съвет-Царево

 

РЕШИ: 376

1. Приема Годишен финансов отчет на „МЦ Общински медицински център I-Царево“ ЕООД към 31.12.2017 год..

2. Възлага на Георги Иванов Гаврилов в качеството му на Управител на общинското дружество „МЦ Общински медицински център I-Царево“ ЕООД с ЕИК-102669884, да осъществи всички необходими действия по обявяването на Годишния финансов отчет за 2017 год. на това общинско дружество в Търговския регистът при Агенцията по вписванията.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                      10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“ -13, „против“ -0, „въздържали се“ –0 /приема се/

ПО ТОЧКА 7: Докладна записка от Мария Иванова Николова-директор на дирекция „Социално подпомагане“ Община Царево, относно: „Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2018 год.“ /ДЗ № 650/17.04.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал.1 и чл. 6, ал. 2, т. 1 от ППЗЗД,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 377

      Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2018 година.

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 8: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Царево за 2019 год.“ /ДЗ № 654/26.04.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗСП и чл. 36 б, ал. 4 от ППЗСП,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 378

            1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево, съдържащ дейности, които ще бъдат изпълнявани през 2019 г., съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Царево.

            2. Възлага на кмета на Община Царево в 14-дневен срок от приемането на плана, същият да бъде предоставен на Изпълнитения директор на Агенцията за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за „Социално подпомагане“.

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 9: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване съгласие кметът на Община Царево да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2018 год. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на общинска пътна мрежа на основание чл. 89 от ЗДБРБ“ /ДЗ № 677/29.05.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 87, ал. 2 от ЗДБРБ за 2018 год.,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 379

           

            1. Дава съгласие за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 год., в размер на 150 000 лева, в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за неотложен текущ ремонт на: общински път Царево-Караагач; общински път Велика-Фазаново и общински път с. Бродилово.

            2. Упълномощава кмета на Община Царево да внесе предложение в Министерството на финансите, в срок до 01.09.2018 год., за транформиране на средствата в рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с Централния бюджет, в съответствие с процедурните изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 87, ал. 3 от ЗДБРБ.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“             8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                 12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-3 , „въздържали се“-1 /приема се/

  

ПО ТОЧКА 10: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево“ /ДЗ № 662/09.05.2018 год./    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а“, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 380

                   1. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Царево, както следва:

                     1.1. Минимална дневна тарифа -1.00 лев на километър;

                     1.2. Минимална нощна тарифа - 1.00 лев на километър;

                     1.3. Максимална дневна тарифа - 1.80 лева на километър;

                     1.4. Максимална нощна тарифа - 2.20 лева на километър.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

                                               13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“- 0, „въздържали се“-2 /приема се/

  ПО ТОЧКА 11: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общ6инска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 668/16.05.2018 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

          Общински съвет-Царево

РЕШИ № 381

            Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва: петно № 69 с площ от 16 кв.м., съгласно Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2018 г., за гр. Царево, разположено в ПИ № 48619.502.14 по КК на гр. Царево, актуван с АЧОС № 877/20.04.2005 г., за поставяне на тото-пункт.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                   8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                 10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“              11. Донка Стоянова Атанасова -„за “

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

            ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ от 74.77 кв.м., находящ се на втори етаж в сграда-общинска собственост, с идентификатор на сградата 48619.503.245.1 по КККР на гр.Царево, актувана с АПОС № 82/01.12.1997 г. (сграда на МЦ „Общински медицински център I-Царево”ЕООД)за здравни услуги на свободна практика-клинична лаборатория“ /ДЗ № 670/22.05.2018 год./ 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 382

1. ОТКРИВА процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект с площ от 74.77 кв.м., от които лаборатория-63.87 кв.м. и санитарен възел със склад с обща площ 10.90 кв.м., находящ се на втори етаж в сграда-публична общинска собственост, с идентификатор на сградата 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево, актувана с АПОС № 82/01.12.1997 г. (сграда на МЦ „Общински медицински център I-Царево”ЕООД), за осъществяване на здравни услуги на свободна практика-клинична лаборатория, при граници на обекта съгласно приложена схема: коридор, коридор, външен зид и зъболекарски кабинет.

2. Определя следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

2.1. Начална конкурсна цена в размер на 81.68 лв. /осемдесет и един лева,шестдесет и осем стотинки/ на месец без ДДС, годишна конкурсна наемна цена в размер на 980,16 лв. /деветстотин и осемдесет лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС.

2.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %.

2.3. Начин и срок на плащане на наемнатацена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:  

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника, спечелил публично оповестения конкурс, последният внася първата месечна наемна цена, предложена от него.

3. Определя следните допълнителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

3.1. В конкурса могат да участват лица, регистрирани като самостоятелна медикодиагностична лаборатория, което се доказва с удостоверение за дейност, издадено от РЗИ за специалността клинична лаборатория.

3.2. Участниците да имат най-малко 5-годишен опит в областта на лабораторните изследвания, което се доказва с издадено удостоверение за дейност от РЗИ.

3.3. Участниците следва да са акредитирано лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ и Наредба № 18 за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, което се доказва със сертификат, издаден от Министерството на здравеопазването.

3.4. Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК за 2018г.

4. УТВЪРЖДАВА следната конкурсна документация:

4.1. скица/схема на имота;

4.2. копие от акт за общинска собственост;

4.3. проект на договор за наем;

4.4. образец на декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

4.5. извлечение от НРПУРИВОС в частта относно процедурата за провеждане на конкурса.

5. Задължителни документи за участие:

5.1. Заявление за участие;

5.2. За търговците ЮЛ-решение на управителен орган за участие в конкурса и наемане на общинското помещение съгласно направеното предложение;

5.3. Оферта за размера на цената, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан от външната страна с „предлагана цена” и името на участника и поставен в общия плик;

5.4. Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

5.5. удостоверение за дейност, издадено от РЗИ за специалността клинична лаборатория;

5.6. удостоверение идадено от РЗИ, с което се доказва, че участниците в конкурса имат 5-годишен опит в областта на лабораторните изследвания.

5.7. сертификат за това, че участниците са акредитирано лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ и Наредба № 18 за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, издаден от Министерството на здравеопазването

5.8. копие от договор с РЗОК/НЗОК за 2018 г.

6. Определя критерии за оценка на предложенията за участниците.

6.1. Цена на наема-20 точки. Максимален брой точки получава кандидатът, предложил най-висока цена в конкурса.

Оценката в брой точки по критерия предложение за размер на наемната цена - Ц се определя по формулата:

Ц =   Ц/участника/х20

         Ц/максимална/

6.2.   Авансово плащане на едногодишен наем на помещенията-10 точки.

Общ брой максимално възможни точки – 30 точки.

            7. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„-за“           7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                  8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“               10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“              11. Донка Стоянова Атанасова -„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

                    

Гласували „за“-13, „против“- 0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

ПО ТОЧКА 13: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински имот публична общинска собственост за ползване като „паркинг”. /ДЗ № 660/04.05.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 79, ал. 1 от НРПУРИВОС,  

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 383

1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за периода от 15.06. до 15.09. -ежегодно, за срок от пет години на ПИ № 00878.501.615 по КККР на гр. Ахтопол с площ от 1926 кв.м., актуван с АПОС № 87/14.09.2007 год., за ползване като „паркинг”.

2. Задължителни условия за провеждане на търга:

            2.1. начална тръжна наемна цена в размер 1 020,78 лв. /хиляда и двадесет лева, седемдесет и осем стотинки/ на месец без ДДС, 3 062.34 лв. /три хиляди и шестдесет и два лева и тридесет и четири стотинки/ без ДДС за годишния период на ползване;

            2.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

            2.3. Паркоместата се организират като платени за периода 15.06.-15.09.

Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- Първата месечна наемна вноска се плаща в седмодневен срок от  влизане в сила на заповедта за определяне на участника, спечелил публичния търг с тайно наддаване.

- Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец.

3. Тръжна документация:

           3.1. скица на имота;

           3.2. акт за общинска собственост;

            3.3. препис от настоящата Заповед;

           3.4. проект за договор;

            3.5. декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на търга;

            3.6. извлечение от НРПУРИВОС в частта относно процедурата за провеждане на търга.

4. Задължителни документи за участие:

4.1. заявление за участие в свободен текст;

4.2. За търговците ЮЛ-решение на управителен орган за участие в търга и наемане на общинския имот съгласно направеното предложение;

4.3. Предложение за размера на цената, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан от външната страна с „предлагана цена” и името на участника и поставен в общия плик;

4.4. Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на търга;

4.5. Квитанция за внесен депозит, ако депозитът е внесен по банков път;

4.6. Декларация за съгласие през периода на ползване да бъдат предоставени 5 безплатни паркоместа за нуждите на Общинската администрация.

            5. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“         7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“       8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“         9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“             10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“       11. Донка Стоянова Атанасова „за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“         12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

ПО ТОЧКА 14: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:„Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 3 /три/ години на общински обект в гр. Ахтопол“ /ДЗ № 659/04.05.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 384

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:преместваем обект-санитарен контейнер, с три санитарни клетки, с площ от 12 кв.м., находящ се в ПИ № 00878.501.506 по КККР на гр. Ахтопол, актуван с АПОС № 72/17.04.2006 год..

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следния обект: преместваем обект-санитарен контейнер, с три санитарни клетки, с площ от 12 кв.м., находящ се в ПИ № 00878.501.506 по КККР на гр. Ахтопол, актуван с АПОС № 72/17.04.2006 год..

            3. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 2.40 лв. /двалева и четиридесет стотинки/ без ДДС на месец;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

4.Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“           7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                 8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“               10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“           11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“             12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

                        Гласували „за“- 13 „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се с корекцията от комисиите, в частта „Относно: наименованието“ на докладната записка да се счита и чете „наем за срок от 3 /три/ години“./

           

  ПО ТОЧКА 15: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в част от ПИ № 66528.501.140 по КККР на с. Синеморец-публична общинска собственост, представляващ петно № 1, съгласно Схема за поставяеми обекти на Община Царево за 2018 год., за с. Синеморец“ /ДЗ № 667/16.05.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 385

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва: петно № 1 с площ от 15 кв.м., съгласно Схемата за поставяеми обекти на община Царево за 2018 г., за с. Синеморец, разположено в ПИ № 66528.501.140 по КК на с. Синеморец, актуван с АПОС № 654/08.05.2012 год., за поставяне на търговски обект за продажба на кафе, храни и напитки.

ІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на петно № 15 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2018 год., за с. Синеморец, с площ 15 кв.м., разположено в ПИ № 66528.501.140 по КККР на с. Синеморец, с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-„за друг обществен комплекс“, актуван с АПОС № 654/08.05.2012 год., с цел „за търговски обект за продажба на кафе, храни и напитки”.

Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, както следва:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 44,25 лв. /четиридесет и четири лева, двадесет и пет стотинки/ без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 531,00 лв. /петстотин, тридесет и един лева/ без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

- Начин на плащане на наемната цена:

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника, спечелил търга, последният внася месечна наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец.

III. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                 8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                 10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“         11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“        12. Станислав Добринов Добрев-„възд. “

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0„въздържали се“-2 /приема се/

ПО ТОЧКА 16: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 10361.501.157 по КК на с. Велика“ /ДЗ № 674/23.05.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 386

            I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год., като в списъка с имоти за продажба включва: ПИ 10361.501.157 по КК на с. Велика, с площ от 314 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1950/14.05.2018 год..

          II. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 10361.501.157 по КК на с. Велика, с площ от 314 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1950/14.05.2018 год..

          Определя следните задължителни условия:

          Начална тръжна цена в размер на 10 676,00 лв. /десет хиляди, шестстотин, седемдесет и шест лева/ без ДДС.

          Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

          Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

          Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“             8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                  10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“     12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-2„въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ № 10361.501.41, ПИ № 10361.501.42, ПИ № 10361.501.43, ПИ 10361.501.44, ПИ № 10361.501.45, ПИ № 10361.501.46 и ПИ № 10361.501.48 по КК на с. Велика“ /ДЗ № 661/ 08.05.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 387

      І. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 10361.501.41 по КК на с. Велика, с площ от 700 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1948/24.04.2018 год..

      Определя следните задължителни условия:

      Начална тръжна цена в размер 22400,00 лв./двадесет и две хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

     Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

      Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

      Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

      ІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 10361.501.42 по КК на с. Велика, с площ от 700 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1944/24.04.2018 год..

      Определя следните задължителни условия:

      Начална тръжна цена в размер на23 800,00 лв. /двадесет и три хиляди и осемстотин лева/ без ДДС.

      Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

      Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

      Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

      ІІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 10361.501.43 по КК на с. Велика, с площ от 600 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1945/24.04.2018 год..

      Определя следните задължителни условия:

      Начална тръжна цена в размер на20 400,00 лв. /двадесет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

      Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

      Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

      Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

      ІV. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 10361.501.44 по КК на с. Велика, с площ от 600 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1947/24.04.2018 год..

      Определя следните задължителни условия:

      Начална тръжна цена в размер на 19 200,00 лв. /деветнадесет хиляди и двеста лева/ без ДДС.

      Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

      Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

      Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

      V. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 10361.501.45 по КК на с. Велика, с площ от 600 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1946/24.04.2018 год..

      Определя следните задължителни условия:

      Начална тръжна цена в размер на 19 200,00 лв. /деветнадесет хиляди и двеста лева/ без ДДС.

      Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

      Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

      Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

      VІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 10361.501.46 по КК на с. Велика, с площ от 600 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1949/04.05.2018 год..

      Определя следните задължителни условия:

      Начална тръжна цена в размер на 20 400,00 лв. /двадесет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

      Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

      Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

      Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

      VІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 10361.501.48 по КК на с. Велика, с площ от 599 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1860/01.03.2016 год..

      Определя следните задължителни условия:

      Начална тръжна цена в размер на 19 168,00 лв. /деветнадесет хиляди, сто, шестдесет и осем лева/ без ДДС.

      Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

      Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

      Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“            7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“               10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“           11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“     12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“-3„въздържали се“-1 /приема се с корекцията от комисиите, на стр. 2 от докладната записка, в точка 6 - да се счита и чете: „ПИ 10361.501.46“/

            ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.405 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 685/05.06.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 388

         

          1. Определя пазарната цена за ПИ № 48619.501.405 по КККР на гр. Царево в размер на 389 130,00 лв. /триста, осемдесет и девет хиляди, сто и тридесет лева/ без ДДС.

          2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.501.405 по КККР на гр. Царево, с площ от 3270 кв.м., актуван с АЧОС № 1930/01.09.2017 год..

          Определя следните задължителни условия:

          Начална тръжна цена в размер на 389 130,00 лв. /триста, осемдесет и девет хиляди, сто и тридесет лева/ без ДДС.

          Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила или от датата на допускане на предварителното изпълнение на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

          Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

          Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“              7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“           8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“               10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“           11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“     12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „отс.“

Гласували „за“-8, „против“-3„въздържали се“-1 /приема се/

              Един колега отсъства понастоящем от залата.

ПО ТОЧКА 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.404 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 686/05.06.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връска с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 389

         

          1. Определя пазарната цена на за ПИ № 48619.501.404 по КККР на гр. Царево в размер на   59 644,00 лв. /петдесет и девет хиляди, шестстотин, четиридесет и четири лева/ без ДДС.

          2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.501.404 по КККР на гр. Царево, с площ от 481 кв.м., актуван с АЧОС № 1926/01.09.2017 год..

          Определя следните задължителни условия:

          Начална тръжна цена в размер на 59 644,00 лв. /петдесет и девет хиляди, шестстотин, четиридесет и четири лева/ без ДДС.

          Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила или от датата на допускане на предварителното изпълнение на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

          Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

          Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“             8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“               10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“           11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“       12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-9, „против“-3„въздържали се“-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват УПИ I /ПИ № 48619.501.108/, УПИ II/ПИ № 48619.501.190/ и УПИ III /ПИ № 48619.501.322/ в кв. 71 д и промяна на ПР /план за регулация/ по КК на гр. Царево, кв. „Зона Север“ и разрешение за изработване на КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по реда на чл. 150 от ЗУТ за изграждане на Аквапарк към хотел „AlexandriaClubHotels”- гр. Царево“ /ДЗ № 683/01.06.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 150 и чл. 124 „а“, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 390

 1. Разрешава изработване на КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по реда на чл. 150 от ЗУТ, със следните самостоятелни части:

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват УПИ I, УПИ II и УПИ III в кв. 71д и промяна на ПР /план за регулация/ по КК на гр. Царево, кв. „Зона Север“, състоящ се в:

1. Промяна на част от уличната регулация с о.т.214а, о.т.321, о.т.320, о.т.319, о.т.290, о.т.289, о.т.230, о.т.322 и о.т.216, като същата се проведе по съществуващите на място и по кадастрална карта имотни граници на ПИ 48619.501.108, ПИ 48619.501.190 и ПИ 48619.501.322, съгласно която:

- от УПИ I се отнемат за улица с о.т.321, о.т.320 и о.т.319 - 15.28 кв.м.;

- от УПИ II се отнемат за улица с о.т.321 и о.т.320 - 8.00 кв.м.;

- от УПИ III се отнемат за улица с о.т.319, о.т.290, о.т.289, о.т.230, о.т. 322 - 22.79 кв.м.;

- от улица с о.т. о.т.321, о.т.320 и о.т.319 се придават към УПИ I- 0,35 кв.м.;

- от улица с о.т.319, о.т.290, о.т.289, о.т.230, о.т. 322се придават към УПИ I- 13.50 кв.м, вследствие на което, площите на новообразуваните УПИ са: УПИ I с площ 499.07 кв.м., УПИIIс площ 602.00 кв.м. и УПИ IIIс площ 8184.71 кв.м.

2. Обединяване на УПИ I, УПИII и УПИ IIIв един нов УПИ I с площ 9285.78 кв.м. с отреждане „за Хотел и спортно развлекателен център“ по КК на гр. Царево, кв. „Зона Север“.

В плана за застрояване на новообразувания УПИ I, кв.71д., се запазва изпълненото строителство при следните показатели за устройствена зона „Ц“: макс.Пзастр. 60%; макс. Кинт 2.0; Височина от 4м. до 15 м. (от 1 до 5 ет.); мин. Озеленена площ 30%; свободно застрояване на нормативни отстояния.

Инвестиционен проект за изграждане на Аквапарк към хотел „Alexandria Club Hotels”- гр. Царево.

Обособяват се две области за развлечение-едната част е детски басейн „Пиратски кораб“, а другата - развлекателен басейн за възрастни с три вида пързалки.

 1. Одобрява предложеното задание за ПИ 48619.501.108 /УПИ I/, ПИ 48619.501.190 /УПИ II/ и ПИ 48619.501.322 /УПИ III/, кв.71д по КК на гр. Царево, кв.„Зона Север“, Община Царево.

Гласували „за“- 13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/ за ПИ № 48619.15.1087 /„Попски плаж-север 5“/ по КК на гр. Царево, във връзка с изграждане на трасе за външно кабелно ел. захранване за поставяем обект „Бързо хранене“ в ПИ № 48619.15.1087 /„Попски плаж-север 5“/, гр. Царево, Община Царево“. /ДЗ № 684/01.06.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124 „а“, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 391

  1. Разрешава изработване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/ за ПИ с       идентификатор 48619.15.1087 /„Попски плаж-север 5“/ по КК на гр. Царево, Община Царево, с трайно предназначение на територията- защитена с площ 9 634 кв.м. във връзка с изграждане на трасе за външно кабелно ел. захранване на поставяем обект „Бързо хранене“ в ПИ 48619.15.1087 в землището на гр. Царево, Община Царево, като трасето на кабела преминава през ПИ 48619.15.1087 /„Попски плаж-север 5“/, ПИ 48619.15.4 /общинска частна собственост/, ПИ 48619.15.2 /полски път/, ПИ 48619.15.3 /пътища IV клас/, ПИ 48619.10.7 /пътища IV клас/, ПИ 48619.16.5 /пътища IV клас/ и ПИ 48619.16.1007 /улици/ и се включва в съществуваща възлова станция „Арапя“ в ПИ 48619.16.1006.

            2. Одобрява предложеното задание за ПИ с идентификатор 48619.15.1087 по КК на гр. Царево, Община Царево.

Гласували „за“-12, „против“-0 „въздържали се“-0 /приема се/

                     Колагата Станислав Добрев декларира конфликт на интереси като автор на проекта и не гласува.

ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Решение № 350 от Протокол № 21/20.03.2018 год. на ОбС-Царево за одобряване на проект за ПУР и ПУП-ПРЗ относно обект: „Проект за изменение на план за улична регулация на улица с о.т. 69, 604, 166 и улица с о.т. 651, 652, 653, 654, 655 и Проект на ПРЗ за ПИ № 48619.505.183 и част от ПИ № 48619.505.174 по КК на землище гр. Царево, Община Царево“. /ДЗ № 688/08.06.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 392

Допълва Решение № 350 от Протокол № 21/20.03.2018 год. на ОбС-Царево, както следва: „Одобрява представения проект за ПУР и ПУП-ПРЗ, изготвен във връзка с изграждане на: Проект за изменение на план за улична регулация на улица с о.т.69, о.т.604, о.т.166 и улица с о.т. 651, о.т.652, о.т.653, о.т.654 и о.т.655 и Проект на ПРЗ за ПИ 48619.505.183 и част от ПИ 48619.505.174 по КК на землище гр. Царево, Община Царево“, като:

от ПИ 48619.505.174, представляващ публична общинска собственост, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, се придават 47 кв.м. към УПИ VII и 58 кв.м. към УПИ VIII, а 26 кв.м. се отнемат за улица от ПИ 48619.505.183.Целият урегулиран поземлен имот с идентификатор 48619.505.183 е със собствена площ 945 кв.м.

Гласували „за“-12, „против“-0 „въздържали се“-0 /приема се/

             Един колега отсъства понастоящем от заседанието.

ПО ТОЧКА 23. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: Делегиране на правомощия, произтичащи от новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на ПК „Правни въпроси, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ към Общински съвет-Царево. /ДЗ № 689/11.06.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 72, ал. 2, т. 3 и § 2, ал. 2 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: 393

            Делегира правомощията, произтичащи от новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на ПК „Правни въпроси, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ към Общински съвет-Царево.

           

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“               8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“           11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“        12. Станислав Добринов Добрев- „отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-11, „против“-0„въздържали се“-1 /приема се/

Един колега отсъства от заседанието.

ПО ТОЧКА 24. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Утвърждаване на графичен знак и герб на с. Фазаново, Община Царево“ /ДЗ № 675/23.05.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1 т. 19 и т. 21, във връзка с чл. 22 от Наредбата за символите, почетните знаци, почетните звания, годишните награди и празниците на Община Царево

Общински съвет-Царево

РЕШИ: 394

          Определя предложените към тази докладна записка графичен знак, герб и знаме на с. Фазаново, Община Царево, Област Бургас.

                        Гласували „за“-12, „против“- 0 „въздържали се“-1 /приема се с корекцията от днес, да отпадне думата „петел“/

              Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и третото заседание на Общински съвет-Царево в 10.40 часа.

Председател на ОбС Царево:                                                    Юрисконсулт ОбС:

                               /Даниел Скулиев/                                                           /Теодора Шопова/

Read 3361 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево