Monday, 03 September 2018 16:24

ПРОТОКОЛ №24

Rate this item
(0 votes)

Препис-извлечение !

  

П Р О Т О К О Л

№ 24

                        На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 24.08.2018 год. /петък/ от 9.00часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево, се проведеДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО заседание на Общински съвет-Царево.

                   След изслушване химна на Р.България, председателят на ОбС откри редовното ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет-Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на детски градини и училища от Община Царево в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година“ /ДЗ № 712/07.08.2018 год./

3. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно:„Приемане на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Царево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ДЗ № 687/06.06.2018 год./

4. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на решение за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево“ /ДЗ № 695/28.06.2018 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху ПИ № 48619.502.605 по КК на гр. Царево, на Висшия съдебен съвет“ /ДЗ № 717/17.08.2018 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 32514.501.69 по КК на с. Изгрев, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 718/17.08.2018 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10094.501.385 и ПИ № 10094.501.386 по КККР на с. Варвара, чрез доброволна делба“ /ДЗ № 719/17.08.2018 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 720/17.08.2018 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 706/27.07.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 703/16.07.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кости и с. Българи“ /ДЗ № 692/25.06.2018 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Решение № 361/Протокол № 22/24.04.2018 год. на Общински съвет Царево“ /ДЗ № 715/17.08.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.01.2018 год.-31.03.2018 год.“ /ДЗ № 708/30.07.2018 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.04.2018 год.-30.06.2018 год.“ /ДЗ № 707/30.07.2018 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Предоставяне на специално безвъзмездно право на ползване и право на преминаване върху имоти-публична общинска собственост, на „БТК“ ЕАД“ /ДЗ № 714/17.08.2018 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на деривация „Ясна поляна“ в участъците, ситуирани между:

- от напорен водоем (НВ) с обем 4000 м3 (ПИ с идентификатор 87655.57.64 по КК на с. Ясна поляна, община Приморско) до главна разпределителна шахта (ГРШ1) в ПИ с идентификатор 58356.73.113 по КК на гр. Приморско;

- от ГРШ1 в ПИ с идентификатор 58356.73.113 по КК на гр. Приморско до разпределителна шахта (РШ4) в ПИ № 67800.16.117 по КК на гр. Созопол;

- от РШ4, землище гр. Созопол до отклонение за „НВ-Черноморец“ в ПИ № 81178.36.345 по КК на гр. Черноморец;

- от ГРШ1 до т. 1 в местност „Златен извор“ в ПИ № 48619.25.36 по КК на гр. Царево;

- Външен захранващ водопровод от ГРШ1 до „НВ-Приморско“ в ПИ с идентификатор 58356.72.2 по КК на гр. Приморско, община Приморско;

- Външен захранващ водопровод от РШ4 до „НВ-Каваците“ в ПИ с идентификатор 67800.40.119 по КК на гр. Созопол-искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план, съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 722/17.08.2018 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на главен водопровод до напорен водоем гр. Царево“-искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 723/17.08.2018 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на главен водопровод от напорен водоем с V=700м3 до кв. „Василико“ и южната част на града-„Белия бряг“-искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 724/17.08.2018 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на тласкател от КПС „Лозенец“ към ПСОВ „Лозенец““-искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 725/17.08.2018 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-План за регуация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на нова камера на напорен водоем с обем V=2500м3 в поземлен имот с идентификатор 48619.507.131 по КК на гр. Царево“-искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 726/17.08.2018 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно обект: „Външен водопровод и канализация за ПИ № 48619.15.1070 /УПИ XII-015101/, гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 704/19.07.2018 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ № 48619.502.262 (УПИ IV, кв. 25) по КК на гр. Царево, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 713/ 13.08.2018 год./

23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ № 00878.501.100 (УПИIII, кв. 24), ПИ № 00878.501.63 (УПИVI, кв. 24)и ПИ № 00878.501.62 (УПИII, кв. 24) по КК на гр. Ахтопол, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 721/17.08.2018 год./

24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ № 62459.59.5 по КК на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 727/17.08.2018 год./

Гласували: „за“ -12, „против“ -0, „въздържали се“ -0 /приема се/

                

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на детски градини и училища от Община Царево в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година“ /ДЗ № 712/07.08.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от ПМС № 128/29.06.2017 год.,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 395

 1. Предлага на Министерство на образованието и науката образователните институции от Община Царево, отговарящи на критериите за „средищна детска градина“ и „средищно училище“ по смисъла на чл. 1 и чл. 2 от ПМС № 128 от 29 юни 2017 год.:
 • СУ „Н. Й. Вапцаров“-гр. Царево;
 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Ахтопол;
 • ДГ „Ален мак“- гр. Царево;
 • ДГ „Делфинче“- гр. Ахтопол

да бъдат включени при актуализиране на списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.

 1.          Възлага на кмета на Община Царево, в изпълнение на т. 1 от настоящото решение, да внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за включване на горепредложените образователни институции в актуализирания Списък на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

            ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно:„Приемане на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Царево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ДЗ № 687/06.06.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 396

 1. ИЗМЕНЯ чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Царево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3, Протокол № 2 от 03.12.2015 год. от Общински съвет-Царево по следния начин:  

чл. 76, ал. 2 „Командироването по ал. 1 се извършва от кмета на Община Царево с нарочна заповед по реда на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина“.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев- „отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Приемане на решение за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево“ /ДЗ № 695/ 28.06.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

 

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 397

           

            1. Изменя чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево по следния начин:

      

Чл. 20, ал. 1 Забранява се:

т. 1: Разкопаването на уличните платна, тротоарните настилки и зелените площи, освен в случаите на разрешените по реда на ЗУТ строително-ремонтни работи. Строителят на улични мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура, съгласно разрешението за строеж, е длъжен да извърши за своя сметка необходимите действия по възстановяване на терена във вида преди разкопаването, установено с протокол от длъжностно лице и съгласно определените срокове от общинска администрация.

            2. Изменя чл. 20, ал. 1, т. 6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево по следния начин:

Чл. 20, ал. 1 Забранява се:

т. 6: Поставянето на подвижни гаражи, будки, павилиони, други преместваеми съоръжения по улици, тротоари, площади, зелени площи, междублокови пространства, освен по реда на Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговия-маси, павилиони, кабини и други, съгласно чл. 56 от ЗУТ, дейставаща на територията на Община Царево.

            3. Изменя чл. 21, ал. 1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево по следния начин:

          Чл. 21, ал. 1: Рекламни тела, стойки, транспаранти, светещи реклами, указателни табели и други подвижни и стационарни рекламни съоръжения могат да се поставят върху тротоари и външни стени на сгради с разрешение за поставяне от кмета на Община Царево след предварително съгласуване по схемата за поставяне на преместваеми обекти, утвърдена от Главния архитект на Общината.

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

                     ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху ПИ № 48619.502.605 по КК на гр. Царево на Висшия съдебен съвет“. /ДЗ № 717/17.08.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 6, т. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 398

                     1. Учредява безвъзмездно право на строеж на Висшия съдебен съвет върху ПИ № 48619.502.605 по КК на гр. Царево, с площ от 400 кв.м., с начин на трайно ползване-за друг обществен комплекс, актуван с АЧОС № 1298/15.01.2010 год., за изграждане на сграда-за съд и прокуратура, с максимална РЗП-1400 кв.м., със следните устройствени показатели: Пзастр. и Кинт не се ограничават, Кк-15 м. /до 5 етажа/, 30 % озеленяване.

                     2. Упълномощава кмета на Община Царево да издаде Заповед и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж при условията на т. 1.

                     3. Общиснки съвет-Царево освобождава Висшия съдебен съвет от всички такси, съгласно НОАМТЦУ и НРПУРИВОС на Община Царево.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                       8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев- „отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

             

              ПО ТОЧКА 6: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 32459.501.69 по КК на с. Изгрев, чрез изкупуване на общинската част от имота.“ /ДЗ № 718/17.08.2018 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36 от ЗС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 399

1. Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ 32514.501.69 по КК на с. Изгрев, чрез изкупуване на 45/1136 кв.м. ид. части от ПИ 32514.501.69 по КК на с. Изгрев, актуван с АЧОС № 1956/16.08.2018 год., от Добрина Костадинова Георгакиева, Митро Костадинов Митрев, Станка Костадинова Овчарова, за цена в размер на 900,00 лв. /деветстотин лева/ без ДДС.

2. След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде Заповед за продажба на горецитирания имот.

3. След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                       8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

                         

                          Двама колеги отсъстват от заседателната зала в момента.

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10094.501.385 и ПИ № 10094.501.386 по КККР на с. Варвара, чрез доброволна делба“ /ДЗ № 719/17.08.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 44, ал. 1, т. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 400

1. Прекратява съсобствеността между Община Царево и Веселин Михайлов Добрев, Христо Михайлов Добрев, Мила Михайлова Добрева, и Детелина Михайлова Шопова, върху следните недвижими имоти - ПИ с проектен идентификатор № 10094.501.385 по КККР на с. Варвара, с трайно предназначение-урбанизирана и ПИ с проектен идентификатор № 10094.501.386 по КККР на с. Варвара, с трайно предназначение-урбанизирана, чрез доброволна делба, а именно:

1.1 Община Царево получава в дял ПИ с проектен идентификатор № 10094.501.386 по КККР на с. Варвара, с трайно предназначение-урбанизирана, с площ от 623 кв.м.-в размер на 14 952,00 лв. /четиринадесет хиляди, деветстотин петдесет и два лева/ без ДДС.

1.2 Веселин Михайлов Добрев, Христо Михайлов Добрев, Мила Михайлова Добрева, и Детелина Михайлова Шопова, получават в дял ПИ с проектен идентификатор № 10094.501.385 по КККР на с. Варвара, с трайно предназначение-урбанизирана, с площ от 600 кв.м.-в размер на 14 400,00 лв. /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

2. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед за прекратяване на собственост чрез доброволна делба и сключи договора за доброволна делба.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                       8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

                                             Двама колеги отсъстват от залата.

 

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 720/17.08.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: 401

                    

                     Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва: петно № 55, с площ от 50 кв.м., съгласно Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2018 година, за гр. Царево, разположено в ПИ № 48619.31.13 по КККР на гр. Царево, актуван с АЧОС № 874/02.10.2007 година, с цел разполагане на временен поставяем обект-ракиджийница за варене и дестилация на ферментирали плодове.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                  7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                      10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 706/27.07.2018 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 402

                     Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва: петно № 12 с площ от 70 кв.м., съгласно Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2018 год., за с. Синеморец, разположено в ПИ № 66528.501.414 по КК на с. Синеморец, актуван с АЧОС № 1295/07.01.2010 год., за поставяне на търговски обект за продажба на кафе, храни и напитки.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-1 /приема се/

Двама колеги отсъстват от залата.

  ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 703/16.07.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

 

РЕШИ: 403

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем или аренда, включва:

-               самостоятелен обект с идентификатор № 00878.501.392.9.5 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 36 кв.м., актуван с АЧОС № 1341/12.07.2010 год., с предназначение-за здравни услуги- „кабинет за образна диагностика в лицево-челюстната област“.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 11: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кости и с. Българи“ /ДЗ № 692/ 25.06.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с   чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 404

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- 2.200 дка от ПИ № 004029 по КВС на с.Кости, м. „Кукуринкова лъка”, целият с площ от 5.638 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1183/11.06.2018 год.;

- 7.500 дка от ПИ № 004051 по КВС на с.Кости, м. „Кукуринкова лъка”, целият с площ от 14.578 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1184/ 11.06.2018 год.;

- 4.500 дка от ПИ № 004003 по КВС на с.Кости, м. „Кукуринкова лъка”, целият с площ от 14.055 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1185/ 11.06.2018 год.;

- 5.200 дка от ПИ № 004011 по КВС на с.Кости, м. „Кукуринкова лъка”, целият с площ от 5.949 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1186/ 11.06.2018 год.;

- 2.800 дка от ПИ № 002025 по КВС на с.Кости, м. „Маврангелово”, целият с площ от 4.740 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1187/ 11.06.2018 год.;

- ПИ № 004025 по КВС на с.Кости, м. „Маврангелово”, с площ от 0.560 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1188/11.06.2018 год.;

- ПИ № 031179 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 1.569 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1189/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031336 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 0.697 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1190/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031236 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 5.301 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1191/12.06.2018 год.;

- 1,500 дка от ПИ № 031252 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, целият с площ от 3.223 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1192/12.06.2018 год.;

- 3.450 дка от ПИ № 031231 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, целият с площ от 6.275 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1193/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031200 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 4.266 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1194/12.06.2018 год.;

- 0.307 дка от ПИ № 031199 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, целият с площ от 0.869 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1195/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031198 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 1.528 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1196/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031148 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 4.006 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1197/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031180 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 1.001 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1198/12.06.2018 год.;

- 9 дка от ПИ № 031137 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, целият с площ от 16.677 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1199/12.06.2018 год.;

- 3 дка от ПИ № 024080 по КВС на с. Българи, м. „Света Марина”, целият с площ от 3.828 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1201/13.06.2018 год.;

- 2 дка от ПИ № 019020 по КВС на с. Българи, м. „Ялонята”, целият с площ от 2.239 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1202/ 13.06.2018 год.;

- 1.700 дка ог ПИ № 019024 по КВС на с. Българи, м. „Ялонята”, целият с площ от 5.513 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, седма категория за 2.700 дка и четвърта категория за 2.813 дка, актуван с АПОС № 1203/13.06.2018 год.;

- 8 дка от ПИ № 019032 по КВС на с. Българи, м. „Ялонята”, целият с площ от 12.268 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, седма категория за 5.000 дка и четвърта категория за 7.288 дка, актуван с АПОС № 1204/13.06.2018 год.;

- 2,400 дка от ПИ № 019059 по КВС на с. Българи, м. „Ялонята”, целият с площ от 4.836 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1205/ 13.06.2018 год.;

- ПИ № 031178 по КВС на с. Българи, м. „Плешовци”, с площ от 1.004 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1206/13.06.2018 год.;

- 4 дка от ПИ № 019103 по КВС на с. Българи, м. „Ялонята”, целият с площ от 4.265 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1207/ 13.06.2018 год.;

- ПИ № 024028 по КВС на с. Българи, м. „Преспола”, с площ от 2.617 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1208/13.06.2018 год.;

- 4,400 дка от ПИ № 024029 по КВС на с. Българи, м. „Преспола”, целият с площ от 5.150 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1209/13.06.2018 год.;

- 3,200 дка от ПИ № 024005 по КВС на с. Българи, м. „Церът”, целият с площ от 4.971 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1210/ 14.06.2018 год.;

- ПИ № 024015 по КВС на с. Българи, м. „Церът”, с площ от 2.684 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1211/14.06.2018 год.;

- 2,900 дка от ПИ № 024017 по КВС на с. Българи, м. „Церът”, целият с площ от 3.795 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1212/ 14.06.2018 год.;

- ПИ № 031136 по КВС на с. Българи, м. „Кирчовци”, с площ от 0.999 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1213/14.06.2018 год.;

- ПИ № 031182 по КВС на с. Българи, м. „Река Велека”, с площ от 1.002 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1214/14.06.2018 год.;

- ПИ № 031187 по КВС на с. Българи, м. „Река Велека”, с площ от 0.601 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1215/14.06.2018 год.;

- 5 дка от ПИ № 031223 по КВС на с. Българи, м. „Река Велека”, целият с площ от 5.777 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1216/14.06.2018 год.;

- 5,500 дка от ПИ № 031253 по КВС на с. Българи, м. „Брестът”, целият с площ от 7.778 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1217/14.06.2018 год.;

- 3,300 дка от ПИ № 026002 по КВС на с.Кости, м. „Долната воденица”, целият с площ от 8.014 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1219/15.06.2018 год.;

-0,540 дка от ПИ № 020058 по КВС на с.Кости, м. „Харманите”, целият с площ от 3.648 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1220/15.06.2018 год.;

- 0,550 дка от ПИ № 017009 по КВС на с.Кости, м. „Люцернището”, целият с площ от 1.181 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1221/ 15.06.2018 год.;

- 3,900 дка от ПИ № 010026 по КВС на с.Кости, м. „Стария яз”, целият с площ от 7.037 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1222/15.06.2018 год.;

- 4 дка от ПИ № 006031 по КВС на с.Кости, м. „Величанова лъка”, целият с площ от 6.238 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1223/ 15.06.2018 год.;

- 2,300 дка от ПИ № 006029 по КВС на с.Кости, м. „Готовци”, целият с площ от 5.271 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1224/ 15.06.2018 год.;

- 3 дка от ПИ № 027009 по КВС на с.Кости, м. „Казепова лъка”, целият с площ от 8.664 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1226/19.06.2018 год.;

- 1 дка от ПИ № 027010 по КВС на с.Кости, м. „Казепова лъка”, целият с площ от 9.449 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1227/19.06.2018 год.;

- 1 дка от ПИ № 010075 по КВС на с.Кости, м. „Казепова лъка”, целият с площ от 6.514 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1228/19.06.2018 год.;

- 2,200 дка от ПИ № 010014 по КВС на с.Кости, м. „Свети Илия”, целият с площ от 3.051 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1229/ 19.06.2018 год.;

- 1,200 дка от ПИ № 013006 по КВС на с.Кости, м. „Свети Илия”, целият с площ от 2.206 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1230/19.06.2018 год.;

- 1,200 дка от ПИ № 015019 по КВС на с.Кости, м. „Свети Илия”, целият с площ от 3.817 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1231/ 19.06.2018 год.;

- 2,500 дка от ПИ № 022031 по КВС на с.Кости, м. „Кълката”, целият с площ от 22.031 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1232/19.06.2018 год.;

- ПИ № 022036 по КВС на с.Кости, м. „Кълката”, с площ от 2.205 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1233/19.06.2018 год..

2. Отдавапод наем на Радостин Стоянов Мавров, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 55, вх. „Р”, ет. 2, за срок от 10 години следните имоти:

- 2.200 дка от ПИ № 004029 по КВС на с.Кости, м. „Кукуринкова лъка”, целият с площ от 5.638 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1183/11.06.2018 год.;

- 7.500 дка от ПИ № 004051 по КВС на с.Кости, м. „Кукуринкова лъка”, целият с площ от 14.578 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1184/ 11.06.2018 год.;

- 4.500 дка от ПИ № 004003 по КВС на с.Кости, м. „Кукуринкова лъка”, целият с площ от 14.055 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1185/ 11.06.2018 год.;

- 5.200 дка от ПИ № 004011 по КВС на с.Кости, м. „Кукуринкова лъка”, целият с площ от 5.949 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1186/ 11.06.2018;

- 2.800 дка от ПИ № 002025 по КВС на с.Кости, м. „Маврангелово”, целият с площ от 4.740 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1187/ 11.06.2018 год.;

- ПИ № 004025 по КВС на с.Кости, м. „Маврангелово”, с площ от 0.560 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1188/11.06.2018 год.;

- ПИ № 031179 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 1.569 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1189/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031336 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 0.697 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1190/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031236 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 5.301 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1191/12.06.2018 год.;

- 1,500 дка от ПИ № 031252 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, целият с площ от 3.223 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1192/12.06.2018 год.;

- 3.450 дка от ПИ № 031231 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, целият с площ от 6.275 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1193/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031200 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 4.266 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1194/12.06.2018 год.;

- 0.307 дка от ПИ № 031199 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, целият с площ от 0.869 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1195/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031198 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 1.528 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1196/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031148 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 4.006 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1197/12.06.2018 год.;

- ПИ № 031180 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, с площ от 1.001дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1198/12.06.2018 год.;

- 9 дка от ПИ № 031137 по КВС на с. Българи, м. „Припор”, целият с площ от 16.677 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1199/12.06.2018 год.;

- 3 дка от ПИ № 024080 по КВС на с. Българи, м. „Света Марина”, целият с площ от 3.828 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1201/13.06.2018 год.;

- 2 дка от ПИ № 019020 по КВС на с. Българи, м. „Ялонята”, целият с площ от 2.239 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1202/ 13.06.2018 год.;

- 1.700 дка ог ПИ № 019024 по КВС на с. Българи, м. „Ялонята”, целият с площ от 5.513 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, седма категория за 2.700 дка и четвърта категория за 2.813 дка, актуван с АПОС № 1203/13.06.2018 год.;

- 8 дка от ПИ № 019032 по КВС на с. Българи, м. „Ялонята”, целият с площ от 12.268 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, седма категория за 5.000 дка и четвърта категория за 7.288 дка, актуван с АПОС № 1204/13.06.2018 год.;

- 2,400 дка от ПИ № 019059 по КВС на с. Българи, м. „Ялонята”, целият с площ от 4.836 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1205/ 13.06.2018 год.;

- ПИ № 031178 по КВС на с. Българи, м. „Плешовци”, с площ от 1.004 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1206/13.06.2018 год.;

- 4 дка от ПИ № 019103 по КВС на с. Българи, м. „Ялонята”, целият с площ от 4.265 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, седма категория, актуван с АПОС № 1207/ 13.06.2018 год.;

- ПИ № 024028 по КВС на с. Българи, м. „Преспола”, с площ от 2.617 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1208/13.06.2018 год.;

- 4,400 дка от ПИ № 024029 по КВС на с. Българи, м. „Преспола”, целият с площ от 5.150 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1209/13.06.2018 год.;

- 3,200 дка от ПИ № 024005 по КВС на с. Българи, м. „Церът”, целият с площ от 4.971 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1210/ 14.06.2018 год.;

- ПИ № 024015 по КВС на с. Българи, м. „Церът”, с площ от 2.684 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1211/14.06.2018 год.;

- 2,900 дка от ПИ № 024017 по КВС на с. Българи, м. „Церът”, целият с площ от 3.795 дка, начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АПОС № 1212/ 14.06.2018 год.;

- ПИ № 031136 по КВС на с. Българи, м. „Кирчовци”, с площ от 0.999 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1213/14.06.2018 год.;

- ПИ № 031182 по КВС на с. Българи, м. „Река Велека”, с площ от 1.002 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1214/14.06.2018 год.;

- ПИ № 031187 по КВС на с. Българи, м. „Река Велека”, с площ от 0.601 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1215/14.06.2018 год.;

- 5 дка от ПИ № 031223 по КВС на с. Българи, м. „Река Велека”, целият с площ от 5.777 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1216/14.06.2018 год.;

- 5,500 дка от ПИ № 031253 по КВС на с. Българи, м. „Брестът”, целият с площ от 7.778 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1217/14.06.2018 год.;

- 3,300 дка от ПИ № 026002 по КВС на с.Кости, м. „Долната воденица”, целият с площ от 8.014 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1219/ 15.06.2018 год.;

-0,540 дка от ПИ № 020058 по КВС на с.Кости, м. „Харманите”, целият с площ от 3.648 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1220/15.06.2018 год.;

- 0,550 дка от ПИ № 017009 по КВС на с.Кости, м. „Люцернището”, целият с площ от 1.181 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1221/ 15.06.2018 год.;

- 3,900 дка от ПИ № 010026 по КВС на с.Кости, м. „Стария яз”, целият с площ от 7.037 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1222/15.06.2018 год.;

- 4 дка от ПИ № 006031 по КВС на с.Кости, м. „Величанова лъка”, целият с площ от 6.238 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1223/15.06.2018 год.;

- 2,300 дка от ПИ № 006029 по КВС на с.Кости, м. „Готовци”, целият с площ от 5.271 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1224/ 15.06.2018 год.;

- 3 дка от ПИ № 027009 по КВС на с.Кости, м. „Казепова лъка”, целият с площ от 8.664 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1226/19.06.2018 год.;

- 1 дка от ПИ № 027010 по КВС на с.Кости, м. „Казепова лъка”, целият с площ от 9.449 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1227/19.06.2018 год.;

- 1 дка от ПИ № 010075 по КВС на с.Кости, м. „Казепова лъка”, целият с площ от 6.514 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1228/19.06.2018 год.;

- 2,200 дка от ПИ № 010014 по КВС на с.Кости, м. „Свети Илия”, целият с площ от 3.051 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1229/ 19.06.2018 год.;

- 1,200 дка от ПИ № 013006 по КВС на с.Кости, м. „Свети Илия”, целият с площ от 2.206 дка, начин на трайно ползване „затревена нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1230/19.06.2018 год.;

- 1,200 дка от ПИ № 015019 по КВС на с.Кости, м. „Свети Илия”, целият с площ от 3.817 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1231/ 19.06.2018 год.;

- 2,500 дка от ПИ № 022031 по КВС на с.Кости, м. „Кълката”, целият с площ от 22.031 дка, начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АПОС № 1232/19.06.2018 год.;

- ПИ № 022036 по КВС на с.Кости, м. „Кълката”, с площ от 2.205 дка, начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 1233/19.06.2018 год..

при годишна наемна цена в размер на 1 737,60 лв. /хиляда, седемстотин, тридесет и седем лева и шестдесет стотинки/ без ДДС за всички имоти, с обща площ за отдаване под наем-135,287 дка, от която 87.881 дка-ІІІ категория, 22.605 дка-ІV категория, 18.801 дка-пета категория и 6 дка-VІІ категория.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“               8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-9, „против“-2, „въздържали се“-1 /приема се/

            ПО ТОЧКА 12: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Решение № 361/Протокол № 22/24.04.2018 год. на Общински съвет-Царево“ /ДЗ № 715/17.08.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 405

            Допълва Решение № 361/Протокол № 22/24.04.2018 год. на Общински съвет-Царево, както следва:

            Номерира като т. 1 текста на решението.

            Добавя нова т. 2 с текст: „т. 2 Дава съгласие да бъде закупен мобилен принтер към електронен анализатор DragerDrugTest 5000 Analizerза нуждите на РУ на МВР- гр. Царево, на стойност 960,00 лева с ДДС, със собствени средства от общински приходи“.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 13: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.01.2018 год.-31.03.2018 год.“ /ДЗ № 708/30.07.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, т. 3 от ПМС № 332/ 22.12.2017 год. и ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 год. за изпълнение на ДБРБ за 2018 год.,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 406

           

            Утвърждава направените разходи от кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 1155,27 лв. /хиляда, сто, петдесет и пет лева, двадесет и седем стотинки/ и за посрещане на гости в размер на 527,80 лв. /петстотин, двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/ и от председателя на Общински съвет Царево-Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 40,00 лв. /четиридесет лева/ и за посрещане на гости в размер на 0.00 лв. /нула лева/ за периода 01.01.2018 год.-31.03.2018 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                    12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

ПО ТОЧКА 14: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.04.2018 год.-30.06.2018 год.“ /ДЗ № 707/30.07.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, т. 3 от ПМС № 332/ 22.12.2017 год. и ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 год. за изпълнение на ДБРБ за 2018 год.,        Общински съвет-Царево

РЕШИ № 407

           

            Утвърждава направените разходи от кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 789,53 лв. /седемстотин, осемдесет и девет лева, петдесет и три стотинки/ и за посрещане на гости в размер на 1 878,60 лв. /хиляда, осемстотин, седемдесет и осем лева и шестдесет стотинки/ и от председателя на Общински съвет Царево-Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 0.00 лв. /нула лева/ и за посрещане на гости в размер на 385.00 лв. /триста, осемдесет и пет лева/ за периода 01.04.2018 год.-30.06.2018 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-10, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

                     ПО ТОЧКА 15: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Предоставяне на специално безвъзмездно право на ползване и право на преминаване върху имоти-публична общинска собственост, на „БТК“ ЕАД“ /ДЗ № 714/ 17.08.2018 год./     

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 18, ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 1 от ЗЕСМФИ, във връзка с чл. 193 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 408

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год., като в списъка на имотите, върху които Община Царево може да учредява ограничени вещни права, включва: ПИ VDSLтехнология и преместване на 1 брой съществуващ разпределителен шкаф/ към съществуваща канална мрежа на БТК.
 2. Предоставя на „БТК ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Цариградско шосе115и, представлявано от Атанас Илиев Добрев- управител, безвъзмездно специално право на ползване за срок от 10 годинивърху ПИ VDSLтехнология и преместване на 1 брой съществуващ разпределителен шкаф/ към съществуваща канална мрежа на БТК, съгласно одобрените от Главния архитект на Община Царево инвестиционни проекти, със площ и дължина на трасе, както следва от таблицата:
Вид № на поземлен имот Вид собственост Вид територия НТП

Площ на имота

м2

Площ

за стр. дейности

Дължина на трасе

м

РШ 1011

48619.

503.127

Гр. Царево, ул. Зеленика

Общ.

публична

За второст.

улици

3280 0,53 0,67
РШ 4011

48619.

502.446

Гр. Царево, ул. Георги Кондолов

Общ.

публична

За второст.

улици

3511 1,34 1,67
РШ 2011

48619.

502.454

Гр. Царево, ул. Иван Асен II

Общ.

публична

За второст.

улици

421 5,43 6,79
РШ 2011

48619.

502.454

Гр. Царево, ул. Иван Асен II

Общ.

публична

За второст.

улици

421 2.85 7
  10,15 16,13
 1. Упълномощава кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за предоставяне право на ползване, както и да проведе процедурата по ЗУТ за учредяване на необходимите за реализацията на инвестиционния проект на „БТК“ ЕАД сервитутни права съобразно показателите в таблицата по т. 2 от настоящото решение.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“                       8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-12 „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 16: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на деривация „Ясна поляна“ в участъците, ситуирани между:

- от напорен водоем (НВ) с обем 4000 м3 (ПИ с идентификатор 87655.57.64 по КК на с. Ясна поляна, община Приморско) до главна разпределителна шахта (ГРШ1) в ПИ с идентификатор 58356.73.113 по КК на гр. Приморско;

- от ГРШ1 в ПИ с идентификатор 58356.73.113 по КК на гр. Приморско до разпределителна шахта (РШ4) в ПИ № 67800.16.117 по КК на гр. Созопол;

- от РШ4, землище гр. Созопол до отклонение за „НВ-Черноморец“ в ПИ № 81178.36.345 по КК на гр. Черноморец;

- от ГРШ1 до т. 1 в местност „Златен извор“ в ПИ № 48619.25.36 по КК на гр. Царево;

- Външен захранващ водопровод от ГРШ1 до „НВ-Приморско“ в ПИ с идентификатор 58356.72.2 по КК на гр. Приморско, община Приморско;

- Външен захранващ водопровод от РШ4 до „НВ-Каваците“ в ПИ с идентификатор 67800.40.119 по КК на гр. Созопол-искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план, съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 722/17.08.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 125, ал. 1 и чл. 124 а, ал. 5 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 409

1. Дава предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на деривация „Ясна поляна“ в участъците, ситуирани между:

- от напорен водоем (НВ) с обем 4000 м3 (ПИ с идентификатор 87655.57.64 по КК на с. Ясна поляна, община Приморско) до главна разпределителна шахта (ГРШ1) в ПИ с идентификатор 58356.73.113 по КК на гр. Приморско;

- от ГРШ1 в ПИ с идентификатор 58356.73.113 по КК на гр. Приморско до разпределителна шахта (РШ4) в ПИ 67800.16.117 по КК на гр. Созопол;

- от РШ4, землище гр. Созопол до отклонение за „НВ-Черноморец“ в ПИ 81178.36.345 по КК на гр. Черноморец;

- от ГРШ1 до т. 1 в местност „Златен извор“ в ПИ 48619.25.36 по КК на гр. Царево;

- Външен захранващ водопровод от ГРШ1 до „НВ гр. Приморско“ в ПИ с идентификатор 58356.72.2 по КК на гр. Приморско, община Приморско;

- Външен захранващ водопровод от РШ4 до „НВ-Каваците“ в ПИ с идентификатор 67800.40.119 по КК на гр. Созопол, като включва в обхвата на плана следните имоти-общинска собственост:

- ПИ 48619.1.4 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.1.1004 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.1.1005 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.7.5 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.8.19 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.8.33 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.16.8 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.16.20 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.16.25 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.18.6 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.18.24 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

2. Определя срок на валидност на предварително съгласие-5 години.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                       8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„отс.“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-11, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

Двама колеги отсъстват от заседанието.

ПО ТОЧКА 17: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на главен водопровод до напорен водоем гр. Царево“-искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 723/17.08.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 125, ал. 1 и чл. 124 а, ал. 5 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 410

1. Дава предварително съгласие за изработването на „Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на главен водопровод до напорен водоем гр. Царево“, като включва в обхвата на плана следните имоти-общинска собственост:

- ПИ 48619.25.968 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.503.22 по КК на гр. Царево, общинска частна собственост;

- ПИ 48619.507.132 по КК на гр. Царево, общинска публична собственост;

- ПИ 48619.507.146 по КК на гр. Царево, общинска публична собственост;

2. Определя срок на валидност на предварително съгласие-5 години.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“                       8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“ -12, „против“ -0, „въздържали се“ –0 /приема се/

ПО ТОЧКА 18: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на главен водопровод от напорен водоем с V=700м3 до кв. „Василико“ и южната част на града-„Белия бряг“-искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 724/17.08.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 125, ал. 1 и чл. 124 а, ал. 5 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 411

1. Дава предварително съгласие за изработването на „Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на главен водопровод от напорен водоем с V=700 m3до кв. „Василико“ и южната част на града-Белия бряг“, като включва в обхвата на плана следния имот-общинска собственост: ПИ 48619.506.134 по КК на гр. Царево, общинска публична собственост.

2. Определя срок на валидност на предварително съгласие-5 години.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                   7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                     12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“ -12, „против“ -0, „въздържали се“ –0 /приема се/

ПО ТОЧКА 19: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на тласкател от КПС „Лозенец“ към ПСОВ „Лозенец““-искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 725/17.08.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 125, ал. 1 и чл. 124 а, ал. 5 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 412

1. Дава предварително съгласие за изработването на „Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на тласкател от КПС „Лозенец“ към ПСОВ „Лозенец““, като включва в обхвата на плана следните имоти-общинска собственост:

- ПИ 44094.12.6 по КК на с. Лозенец, общинска публична собственост;

- ПИ 44094.12.102 по КК на с. Лозенец, общинска публична собственост;

- ПИ 44094.12.839 по КК на с. Лозенец, общинска публична собственост;

- ПИ 44094.12.1043 по КК на с. Лозенец, общинска публична собственост;

- ПИ 44094.12.1104 по КК на с. Лозенец, общинска частна собственост;

- ПИ 44094.12.1166 по КК на с. Лозенец, общинска публична собственост;

- ПИ 44094.18.3 по КК на с. Лозенец, общинска публична собственост;

- ПИ 44094.18.5 по КК на с. Лозенец, общинска частна собственост;

- ПИ 44094.501.539 по КК на с. Лозенец, общинска публична собственост.

2. Определя срок на валидност на предварително съгласие-5 години.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                    9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                    12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 20: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-План за регуация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на нова камера на напорен водоем с обем V=2500м3 в поземлени имот с идентификатор 48619.507.131 по КК на гр. Царево“-искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 726/17.08.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 125, ал. 1и чл. 124 а, ал. 5 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 413

1. Дава предварително съгласие за изработването на „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на нова камера на напорен водоем с обем V=2500 м3 в поземлен имот с идентификатор 48619.507.131 по КК на гр. Царево”, като включва в обхвата на плана следния имот-общинска собственост: ПИ 48619.507.131 по КК на гр. Царево, общинска публична собственост.

2. Определя срок на валидност на предварително съгласие-5 години.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                        8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                  11. Донка Стоянова Атанасова-„за

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„отс.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 21: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:„Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно обект: „Външен водопровод и канализация за ПИ № 48619.15.1070 /УПИ XII-015101/, гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 704/19.07.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 414

                   Одобрява изработения проект за ПУП-ПП, изготвен във връзка с изграждане на обект: „Външен водопровод и канализация за ПИ № 48619.15.1070 /УПИ XII-015101/, гр. Царево“, съгласно представения с настоящата докладна записка проект.

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-2 /приема се/

  ПО ТОЧКА 22: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ № 48619.502.262 (УПИ IV, кв. 25) по КК на гр. Царево, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 713/13.08.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗУТ и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 415

 1. Разрешава изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за УПИ IV, кв. 25 (ПИ № 48619.502.262 по КК на гр. Царево), ЧОС, с площ 358 кв.м., с цел промяна на устройствената зона от „за жилищно строителство“ в „за смесена централна зона“, със следните показатели за застрояване: макс. К инт. 2%, макс. височина 10 м. (до 3 ет.), мин. озеленена площ 30%, начин на застрояване-свързано-с и паркиране в УПИ IV, кв. 25.
 2. Одобрява предложеното задание за ПИ с идентификатор 48619.502.262 (УПИ IV, кв. 25) по КК на гр. Царево, Община Царево.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 23: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ № 00878.501.100 (УПИIII, кв. 24), ПИ № 00878.501.63 (УПИVI, кв. 24)и ПИ № 00878.501.62 (УПИII, кв. 24) по КК на гр. Ахтопол, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 721/17.08.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка чл. 134, във вр. с ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗУТ и чл. 124 „а“, ал. 1 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 416

1. Разрешава изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ 00878.501.100 (УПИ III, кв. 24), ПИ 00878.501.63 (УПИ VI, кв. 24) и ПИ 00878.501.62 (УПИ II, кв. 24) по КК на гр. Ахтопол, Община Царево, Област Бургас.

Целта на проекта е промяна на границите на ПИ 00878.501.100 (УПИ III, кв.24) за реализиране на намеренията на Община Царево за обновяване и обособяване на площадното пространство в зоната на гореописаните поземлени имоти, както и промяна на отреждането на УПИ III, кв. 24 (ПИ 00878.501.100) от „Културен дом“ в „за Културен дом, озеленяване и благоустройство“. За тази цел:

- От южната страна на УПИ VI, кв. 24 (ПИ 00878.501.63-общинска частна собственост) се отнемат 86 кв.м. и се придават към УПИ III, кв. 24 (ПИ 00878.501.100);

- От УПИ II, кв. 24 (ПИ 00878.501.62-частна собственостна „ТРОЯ ТУР“ООД) се отнемат 152 кв.м. и се придават към УПИ III, кв. 24 (ПИ 00878.501.100);

- От уличната регулация между о.т. 53 и о.т. 80 се отнемат 314 кв.м. и се придават към УПИ III, кв. 24 (ПИ 00878.501.100), съгласно приложената графична част на проекта.

В проекта се предвижда и корекция на югозападната регулационна граница на УПИ III, кв. 24 до съвпадането й с границата на ПИ 00878.501.100 по кадастрална карта, като за целта от УПИ III, кв. 24 (ПИ 00878.501.100) се отнемат 4 кв.м. и се придават към уличната регулация.

2. Одобрява предложеното задание за ПИ 00878.501.100 (УПИ III, кв. 24), ПИ 00878.501.63 (УПИ VI, кв. 24) и ПИ 00878.501.62 (УПИ II, кв. 24) по КК на гр. Ахтопол, Община Царево, Област Бургас.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

                        ПО ТОЧКА 24: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ № 62459.59.5 по КК на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 727/ 17.08.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка чл. 134, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗУТ и чл. 124 „а“, ал. 1 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 417

1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ 62459.59.5 по КК на с. Резово, м. „Силистар“, Община Царево, с площ 22 169 кв.м., бивш стопански двор съгласно чл. 50, ал. 4 от ППЗОЗЗ, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10 м.), с цел обособяването на две застроителни петна, между които да преминава обслужващ път с широчина 4 м., осигуряващ безпрепятствен достъп до морски плаж „Силистар“ и промяна в отреждането на ПИ 62459.59.5 в УПИ I,както и промяна на предназначениетоот „за ниско застрояване до 10 м.“ в УПИ I-„за вилни сгради“ с показатели: Устройствена зона „Ок“, Пзастр. 30%, Кинт 0.5, Позел. 50%, височина-до 5.5м. (2 ет.), съгласно представената графична част. За частта от имота (853 кв.м.) осигуряваща безпрепятствен достъп до морски плаж „Силистар“ ще се учреди право на преминаване, съгласно чл. 193, ал. 1 от ЗУТ.

2. Одобрява предложеното задание за поземлен имот с идентификатор 62459.59.5 по КК на с. Резово, м. „Силистар“, Община Царево.

Гласували „за”-9, „против”-3, „въздържали се”-0 /приема се/

Даниел Скулиев: Уважаеми колеги, с оглед на това, че изчерпахме дневния ред с всички 24 на брой точки, точно в 11.00 часа закривам двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет-Царево.

         

Председател на ОбС Царево:                                                      Юрисконсулт ОбС:

                               /Даниел Скулиев/                                                           /Теодора Шопова/

Read 3858 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево