Tuesday, 08 May 2018 09:32

П Р О Т О К О Л № 22

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л

№ 22

                        На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 24.04.2018 год. /вторник/ от 9.00часа, всградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево, се проведеДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание на Общински съвет-Царево.

                   След изслушване химна на Р.България, председателят на ОбС откри редовното ДВАДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет-Царево.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Питания и Декларация.
 2. 2.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изпълнението на Проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914“ и закупуване на оборудване“, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 год.“ /ДЗ № 649/16.04.2018 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Отчети за дейността и изразходваните средства през 2017 г. на 5-те читалища, намиращи се на територията на Община Царево“ /ДЗ № 645/10.04.2018 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2018 г. до края на учебната 2017/2018 г. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол“/ДЗ № 637/26.03.2018 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Осигуряване на средства за закупуване на електронен анализатор Drager DrugTest 5000 Analizer за нуждите на РУ на МВР- гр. Царево“/ДЗ № 638/27.03.2018 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Царево за рефинансиране на съществуващ дълг и финансиране на инвестиционни проекти в полза на местните общности“/ДЗ № 646/12.04.2018 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка“/ДЗ № 647/13.04.2018 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 год.“/ДЗ № 630/19.03.2018 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ № 48619.501.311, ПИ № 48619.501.300, ПИ № 48619.501.301, ПИ № 48619.501.309 и ПИ № 48619.501.308 по КККР на гр. Царево“/ДЗ № 644/04.04.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на общински имот в с. Варвара“/ДЗ № 627/19.03.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижими имоти в с. Варвара“/ДЗ № 633/ 23.03.2018 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване право на ползване върху имот-общинска собственост за устройване на пчелин“/ДЗ № 631/21.03.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години на общински имот в землището на с. Велика“/ДЗ № 643/04.04.2018 год./     

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за предоставяне под аренда за срок от 10 /десет/ стопански години на общински недвижими имоти в гр. Ахтопол“/ДЗ № 628/19.03.2018 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:„Обявяване на УПИ IX в квартал 15 по ПУП на с. Велика за частна общинска собственост“/ДЗ № 629/19.03.2018 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ 48619.501.408 (УПИ I, кв. 77) и ПИ 48619.501.410 (УПИ II, кв. 77) по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“/ДЗ № 648/13.04.2018 год./

 

Гласували: „за“-12, „против“-0 , „въздържали се“-0 /приема се с допълнението от днес в точка първа, която става „Питания и Декларация“/

 

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ

„Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ние, Общинските съветници от Общински съвет-Царево

       Като представители на местния парламент и избрани пряко от населението на Община Царево да защитаваме правата и законните интереси на избирателите си, в това число сигурността и спокойствието както на местните жители, така и на всички граждани, гости на същата тази община и предвид наличието на дълбоко безпокойство от страна на жителите на цялата община по повод на постъпила информация за изграждането на бежански центрове в общината,

           ръководени единствено от интересите на местното население изразяваме позицията си в тази Декларация, посредством полагането на подпис под този документ със следното съдържание:

       „Категорично и твърдо се обявяваме ПРОТИВ изграждането на бежански център и/или бежански лагер на територията на Община Царево. Считаме, че евентуалните действия в тази насока биха довели до негативно въздействие върху туристическия сезон на тази най-морска община в Република България, чийто основни приходи се реализират от развитието на туризма, като това е и основното препитание и поминък на местното население.“

Подписи на Общинските съветници:

1. Ангел Георгиев Цигуларов……………..

2. Емил Георгиев Пейчев…………………..

3. Георги Атанасов Русинов……………….

4. Георги Кръстев Войнов………………..

5. Даниел Николов Николов……………..

6. Даниел Стоянов Скулиев………………

7. Дико Градев Диков…………………….

8. Живко Тодоров Жеков…………………

9. Младен Димитров Бъчваров………………..

10. Невяна Радкова Фешева……………………….

11. Донка Стоянова Атанасова…………………..

12. Станислав Добринов Добрев…………………

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева……………….“

Всички присъстващи общински съветници от Общински съвет-Царево единодушно подкрепиха и положиха подписите си на Декларацията.

 

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изпълнението на Проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914“ и закупуване на оборудване“, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 год.“ /ДЗ № 649/16.04.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 358

 1. Да бъде прехвърлена сумата от 39 341,22 лв. от фонд „Резерв” на Община Царево от бюджета за 2018 г. по банковата сметка на НЧ „Г. Кондолов 1914” гр. Царево, за целите на договор № 02/07/2/0/00200/21.12.2017 г. между НЧ „Г. Кондолов 1914” и Държавен фонд „Земеделие“, за реализирането на дейностите по направа дренаж и изграждане на вентилационна система по КСС по проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914”. Средствата ще бъдат възстановени на Община Царево, след като Бенифициентът НЧ „Г. Кондолов 1914”, завърши обекта и получи верификация от УО на ПРСР.

2.   Да бъде прехвърлена сумата от 7 868.24 лв. от фонд „Резерв” на Община Царево от бюджета за 2018 г. по банковата сметка на НЧ „Г. Кондолов 1914” гр. Царево, за покриване на разходите за ДДС по проекта. Средствата за плащане на ДДС няма да подлежат на възстановяване и остават за сметка на Община Царево.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

 

  ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Отчети за дейността и изразходваните средства през 2017 г. на 5-те читалища, намиращи се на територията на Община Царево“ /ДЗ № 645/10.04.2018 год./

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 359

 1. 1.Приема отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2017 год. на Народно читалище „Васил Левски-1925 год.“-с. Кости.
 2. 2.Приема отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2017 год. на Народно читалище „Екзарх Антим I-1928 год.“-с. Бродилово.
 3. 3.Приема отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2017 год. на Народно читалище „Искра- 1952 год.“-с. Лозенец.
 4. 4.Приема отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2017 год. на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.“-гр. Царево.
 5. 5.Приема отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2017 год. на Народно читалище „Христо Ботев-1925 год.“-гр. Ахтопол.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“                        8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували: „за“ - 12, „против“ - 0, „въздържали се“ – 0 /приема се/

 

  ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2018 г. до края на учебната 2017/2018 г. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол“ /ДЗ № 637/26.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 294, т. 1-2, във връзка с чл. 282, ал. 21, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Глава VIII „Условия и ред за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в тях“ от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

Общински съвет-Царево

 

Р Е Ш И № 360

Утвърждава паралелки под норматива от м. януари 2018 г. до края на учебната 2017/2018 г. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол и дофинансира същите със сумата от 4 632,00 лв. /четири хиляди, шестстотин, тридесет и два лева/, както следва от приложената справка.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Осигуряване на средства за закупуване на електронен анализатор Drager DrugTest 5000 Analizer за нуждите на РУ на МВР-гр. Царево“ /ДЗ № 638/27.03.2018 год./

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 361

                     Дава съгласие да бъде закупен електронен анализатор Drager DrugTest 5000 Analizer за нуждите на РУ на МВР-гр. Царево, на стойност 7 920,00 лв. /седем хиляди, деветстотин и двадесет лева/ с включено ДДС, като за целта се прехвърлят средства от местна дейност 619 „Други дейности по БКС от обект“ Машини, съоръжения и оборудване гр. Царево БКС параграф 52-03 в местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ параграф 52-03.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували: „за“ - 12, „против“ - 0, „въздържали се“ – 0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Царево за рефинансиране на съществуващ дълг и финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност“ /ДЗ № 646/12.04.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 13, чл. 17 и чл. 19 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 60 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Царево,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 362

1. Дава съгласие Община Царево да поеме дългосрочен общински дълг за рефинансиране на съществуващ дълг и финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност чрез банков кредит при следните параметри:

 1. 1Максимален размер на кредита - до 7 /седем/ милиона лева, в това число:
  1. 1.1за рефинансиране на съществуващ дълг - 2 200 000 (към 12.04.2018 год.)
  2. 1.2за инвестиции - 4 800 000 лв.
  3. 2Валута на кредита - български лева
  4. 3Цел на кредита:

           1. Рефинансиране на съществуващ дълг;

           2. Финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност

1.4. Вид на дълга-дългосрочен инвестиционен банков кредит, поет с договор за общински заем по Закона за общинския дълг.

1.5. Срок на издължаване-до 15 години с 2 години гратисен период.

1.6. Начин и срок на усвояване-на части, в срок до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит.

1.7. Начин на погасяване на главницата-на равни месечни погасителни вноски след изтичане на гратисния период.

1.8. Условия за плащане на лихва-ежемесечно до 25-то /двадесет и пето/ число от всеки месец. Начислява се върху неиздължената част от кредита.

1.9. Начин на обезпечение на кредита-залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Царево, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на Община Царево съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Царево.

1.10. Максимален лихвен процент-плаващ лихвен процент, съставен от база и надбавка- (ОЛП) плюс максимална надбавка – до 2,2 % годишно.

1.11. Неустойка при просрочие на лихва - без неустойка при просрочие на лихви.

1.12. Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит-без такса.

1.13. Годишна комисионна за управление на кредит, платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит и в началото на всяка следваща година от срока на кредита върху остатъчния размер на главницата към съответната дата-максимум 0,3% годишно.

1.14. Без други такси и комисиони в т.ч. без комисиона за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита и без такси и комисиони за предсрочно погасяване на кредита или част от него.

2. Одобрява списък на обектите, които ще се финансират с остатъка от средствата по кредита след рефинансирането, съгласно Приложение № 1:

2.1 „Довършителни работи на Централна градска част гр. Царево“;

2.2 „Изграждане на спортна зала в гр. Царево“;

2.3 „Ново площадно пространство в гр. Ахтопол“;

2.4 „Морска градина на с. Лозенец“.

3. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция:

3.1. Кметът на Община Царево изготвя обявление за избор на финансова или кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на Община Царево и се изпраща до не по-малко от три финансови или кредитни институции.

3.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:

3.2.1 Решението на Общински съвет Царево по чл. 17 от Закона за общинския дълг;

3.2.2 Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за участие в процедурата;

3.2.3 Критерии за оценка на офертите;

3.2.4 Срок на валидност на офертите;

3.2.5 Място, срок и начин на подаване на офертите;

3.2.6 Място и дата за отваряне на офертите;

3.2.7 Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт;

3.3 Документацията за участие в процедурата трябва да съдържа най-малко следната информация:

3.3.1 Обявлението за избор на финансова или кредитна институция;

3.3.2 Критерии за оценяване на офертите;

3.3.3 Актуални данни за финансовото състояние на общината и последния заверен годишен финансов отчет за изпълнението на общинския бюджет;

3.3.4 Проект на договор.

3.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни, считано от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата на общината.

3.5 Оферти могат да подават неограничен брой кандидати независимо дали са получили индивидуална покана за участие.

3.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, която се състои от нечетен брой членове, както се определят и резервни членове.

3.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист, главен счетоводител на общината и други длъжностни лица, определени от кмета на общината.

3.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:

3.8.1 има финансов интерес от поемането на общинския дълг;

3.8.2 е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.

3.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата и документацията.

3.10. При установяване на липсващ документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да изиска от участника допълнително документи и информация.

3.11. Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно предварително обявените критерии и класира кандидатите.

3.12. За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на общината.

3.13. В 7-дневен срок от предаване на протоколите от работата на комисията кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането на участниците или прекратява процедурата.

3.14. Заповедта по т. 3.13 се обявява на интернет страницата на общината и се изпраща на всички участници в тридневен срок от издаването й.

3.15. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.

3.16. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.    

3.17. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, което се отразява в съответния протокол.  

3.18. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с него се сключва договор за заем.

3.19. Кметът на общината прекратява процедурата, когато:

3.19.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не отговаря на изискванията в обявлението или на решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;

3.19.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.

3.19.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени.

3.20. С класирания на първо място участник се сключва договор в срок от 10 дни от получаване на заповедта по т. 3.13.

3.21 В договора се възпроизвеждат всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.

4. Възлага на кмета на Община Царево да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция, да подпише договора за заем и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“               8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“               11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                 12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували: „за“ -8, „против“ -3, „въздържали се“ –1 /приема се/

ПО ТОЧКА 7: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:„Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка/ДЗ № 647/ 13.04.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 363

      1. Открива процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоотпадъци от населените места в община Царево; машинно миене и машинно метене на улиците и териториите за обществено ползване на територията на населените места в община Царево“.

      2. Възлага на кмета на Община Царево в срок до 3 месеца от влизане в сила на настоящото решение да стартира и проведе процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка по т. 1.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„против“               8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“               11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                 12. Станислав Добринов Добрев-„против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-8, „против“-3, „въздържали се“-1 /приема се/

  ПО ТОЧКА 8: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 год.“ /ДЗ № 630/19.03.2018 год./

            ПО ТОЧКА 9: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ № 48619.501.311, ПИ № 48619.501.300, ПИ № 48619.501.301, ПИ № 48619.501.309 и ПИ № 48619.501.308 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 644/04.04.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 364

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год., като в списъка на имоти за продажба включва:

1. ПИ 48619.501.311 по КК на гр. Царево, с площ от 337 кв.м., с трайно предназначение - урбанизирана, актуван с АЧОС № 675/19.03.2007 год..

2. ПИ 48619.501.300 по КК на гр. Царево, с площ от 355 кв.м., с трайно предназначение - урбанизирана, актуван с АЧОС № 647/12.03.2007 год..

3. ПИ 48619.501.301 по КК на гр. Царево, с площ от 361 кв.м., с трайно предназначение - урбанизирана, актуван с АЧОС № 648/12.03.2007 год..

4. ПИ 48619.501.309 по КК на гр. Царево, с площ от 333 кв.м., с трайно предназначение - урбанизирана, актуван с АЧОС № 640/09.03.2007 год..

5. ПИ 48619.501.308 по КК на гр. Царево, с площ от 333 кв.м., с трайно предназначение - урбанизирана, актуван с АЧОС № 654/12.03.2007 год..

ІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 48619.501.311 по КК на гр. Царево, с площ от 337 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 675/19.03.2007 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 23 927,00 лв. /двадесет и три хиляди, деветстотин, двадесет и седем лева/без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

ІІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 48619.501.300 по КК на гр. Царево, с площ от 355 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 647/12.03.2007 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 26 270,00 лв. /двадесет шест хиляди, двеста и седемдесет лева/ без ДДС .

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

                        Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

      ІV. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 48619.501.301 по КК на гр. Царево, с площ от 361 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 648/12.03.2007 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 25 631,00лв. /двадесет и пет хиляди, шестстотин, тридесет и един лева/ без ДДС .

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

                        Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

      V. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 48619.501.309 по КК на гр. Царево, с площ от 333 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 640/09.03.2007 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 24 642,00 лв. /двадесет и четири хиляди, шестстотин, четиридесет и два лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

                        Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

      VІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 48619.501.308 по КК на гр. Царево, с площ от 333 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 654/12.03.2007 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 23 643,00 лв. /двадесет и три хиляди, шестстотин, четиридесет и три лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

                        Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „възд.“               8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“             11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                 12. Станислав Добринов Добрев-„възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-9, „против“- 0, „въздържали се“-3 /приема се/

  

ПО ТОЧКА 10: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 / десет/ години на общински имот в с. Варвара“ /ДЗ № 627/19.03.2018 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл.12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 365

І. 1.Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния имот-публична общинска собственост: 2 дка от ПИ № 10094.32.25 по КККР на с.Варвара, целият с площ от 5.598 дка, с начин на трайно ползване „нелесопригодна площ”, шеста категория, актуван с АПОС № 633/21.04.2011 год.;

2. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

2.1 Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 18.00 лв. /осемнадесет лева/ без ДДС.

2.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна годишна наемна цена плюс 10% от същата.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                     8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“           11.Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-12, „против“- 0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 11: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижими имоти в с. Варвара“ /ДЗ № 633/23.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл.12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

          Общински съвет-Царево

РЕШИ № 366

І. 1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния имот-публична общинска собственост: Поземлен имот № 10094.38.69 по КК на с. Варвара с площ от 154,615 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 439/18.02.2010 година.

2. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

2.1 Начална тръжнагодишна наемна цена в размер на 1395.00 лв. /хиляда, триста, деветдесет и пет лева/ без ДДС.

2.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна годишна наемна цена плюс 10% от същата.

ІІ. 1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния имот-публична общинска собственост: Поземлен имот № 10094.38.82 по КК на с. Варвара с площ от 221,367 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 657/18.06.2012 година.

2. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

2.1 Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1998.00 лв. /хиляда, деветстотин, деветдесет и осем лева/ без ДДС.

2.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна годишна наемна цена плюс 10% от същата.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичните търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“                       8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“               11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                    12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване право на ползване върху имот-общинска собственост за устройване на пчелин“ /ДЗ № 631/21.03.2018 год./

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2, изречение второ от ЗОС, във връзка с чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството,  

            Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 367

1. Учредява възмездно право на ползване на Янислава Георгиева Георгиева, ЕГН-, за срок от 6 години, върху 2,00 дка, представляващи част от имот № 10361.4.721 по КККР на с. Велика, целият с площ от 5.397 дка, с трайно предназначение - земеделска, с начин на трайно ползване „нива”, актуван с АЧОС № 1941/20.03.2018 год., за устройване на постоянен пчелин.

2. Определя цена на правото на ползване за 2,00 дка, представляващи част от имот № 10361.4.721 по КККР на с. Велика, целият с площ от 5.397 дка, с трайно предназначение- земеделска, с начин на трайно ползване „нива”, актуван с АЧОС № 1941/20.03.2018 год., в размер на 50 лв. /петдесет лева/ за година, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ“, Раздел I „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“, в частта „Базисна наемна цена за ползване на земеделски земи под наем от Общински поземлен фонд (ОПФ) и земи по чл. 19 ЗСПЗЗ”, т. 2 от НРПУРИВОС.

3. Упълномощава Кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“           7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“                     8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“             11. Донка Стоянова Атанасова -„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“               12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

                    

Гласували „за“-11, „против“- 0, „въздържали се“-0 /приема се с корекцията от днес на идентификатора, който да се счита и чете 10361.4.721 /

                                              

ПО ТОЧКА 13: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години на общински имот в землището на с. Велика“ /ДЗ № 643/ 04.04.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,  

            Общински съвет-Царево

 

РЕШИ № 368

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва: ПИ № 10361.35.32 по КККР на с. Велика, с площ от 12.084 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „нива”, актуван с АЧОС № 1943/02.04.2018 год..

2. Отдава под аренда на Яни Христов Узунов, ЕГН-с адрес: с. Лозенец, ул. „Г. Кондолов” №29, за срок от 20 стопански години следния имот: ПИ № 10361.35.32 по КККР на с. Велика, с площ от 12.084 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „нива”, актуван с АЧОС № 1943/02.04.2018 год., при годишна арендна цена в размер на 145,00 лв. /сто, четиридесет и пет лева/ без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“         7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“               8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“           9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“             10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“       11. Донка Стоянова Атанасова „за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“           12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 14: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за предоставяне под аренда за срок от 10 /десет/ стопански години на общински недвижими имоти в гр. Ахтопол“ /ДЗ № 628/19.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието и във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,  

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 369

1.Отдавапод аренда на Елена Иванова Иванова, ЕГН-, за срок от 10стопански години, следните общински недвижими имоти:

- ПИ № 00878.26.582 по КККР на гр. Ахтопол, м. „Панаята”, с площ от 3.881 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „друг вид нива”, актуван с АПОС № 1174/12.03.2018 год.;

- ПИ № 00878.24.551 по КККР на гр. Ахтопол, м. „Панаята”, с площ от 8.999 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „друг вид нива”, актуван с АПОС № 1173/12.03.2018 год..

при годишна арендна цена общо за всичките имоти в размер на:

- от 1 до 4 стопанска година-гратисен период, считано от 2018/2019 стопанска година;

- от 5 до 7 стопанска година-520,00 лв. /петстотин и двадесет лева/ без ДДС на година;

- от 8 до 10 стопанска година-780,00 лв. /седемсотин и осемдесет лева/ без ДДС.

2.Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед за предоставяне под аренда и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

 

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“           7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“                8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                 10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“         11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“             12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

 

                        Гласували „за“- 12 „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 15: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:„Обявяване на УПИ IX в квартал 15 по ПУП на с. Велика за частна общинска собственост“ /ДЗ № 629/19.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 4, ал. 1 от НРПУРИВОС на Община Царево и във връзка с изпълнение на заповед № РД-01-95/14.03.2018 год. на кмета на община Царево,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 370

 

Да отпадне от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обяви за частна общинска собственост следния недвижим имот: УПИ ІХ в квартал 15 по ПУП на с. Велика, с площ от 314 кв.м., отреден „за КОО”.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева-„за“

5. Даниел Николов Николов-„отс.“             11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“     12. Станислав Добринов Добрев- „против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-10, „против“-1, „въздържали се“-1 /приема се/

 

 

ПО ТОЧКА 16: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ 48619.501.408 (УПИ I, кв. 77) и ПИ 48619.501.410 (УПИ II, кв. 77) по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 648/13.04.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 2, във връзка с чл. 124а, ал. 1, т. 2 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 371

       1.         Разрешава изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ I, кв. 77 (ПИ № 48619.501.408 по КК на гр. Царево), ПОС, с площ 8 141 кв.м. и УПИ II, кв. 77 (ПИ № 48619.501.410 по КК на гр. Царево), ЧОС, с площ 80 кв.м., с цел промяна местоположението на съществуващ в УПИ II трафопост. В резултат на изменението се образуват нови два УПИ със следните характеристики: УПИ I, кв. 77, с площ 8 141 кв.м., с предназначение „за озеленяване, геозащита и благоустройство“ и УПИ II, кв. 77, с площ 80 кв.м., с предназначение „за трафопост“ съгласно представената скица-предложение.

       2. Одобрява предложеното задание за ПИ с идентификатор 48619.501.408 (УПИ I, кв. 77) и ПИ 48619.501.410 (УПИ II, кв. 77) по КК на гр. Царево, Община Царево.

Гласували „за“-8, „против“- 3, „въздържали се“-1 /приема се/

                   Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и второто заседание на Общински съвет-Царево в 10:55 часа.

Председател на ОбС Царево:                                               Юрисконсулт ОбС:

                               /Даниел Скулиев/                                                            /Теодора Шопова/

Read 3539 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево