Wednesday, 28 March 2018 08:28

ПРОТОКОЛ № 21

Rate this item
(0 votes)

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 20.03.2018 год. /вторник/ от 9.00часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево, се проведеДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на Общински съвет-Царево.

След изслушване химна на Р.България, председателят на ОбС откри редовното ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет-Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1.Питания

2.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Участие на община Царево в Проект „Пътища към наследството“ /„Roadstotheheritage”/ в партньорство със Специална провинциална администрация Къркларели /Kirklarelispecialprovincialadministration/, Р. Турция. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2018-2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, OI 2.1.1 Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища за достъп до места за природен, културен и исторически туризъм. По проекта ще бъде изградена инфраструктура за достъп до два исторически обекта-Мелница и Църква „Свето Успение Богородично“, включваща улица, велосипедна и пешеходна алея и крайморски парк в части от поземлени имоти с идентификатори 48619.505.252, 48619.505.194, 48619.505.192, 48619.505.270 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 622/ 12.03.2018 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Участие на община Царево в Проект „Достъпно наследство“ /„Accessibleheritage”/. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2018-2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, OI 2.1.1 Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища за достъп до места за природен, културен и исторически туризъм. По проекта ще бъде изградена инфраструктура за достъп до Късноантична и средновековна крепост в гр. Ахтопол, Община Царево, включваща подмяна на улични и тротоарни настилки, благоустрояване на две съществуващи стълби и район около църква „Успение Богородично“ в части от поземлени имоти с идентификатори 00878.501.576, 00878.501.577, 00878.501.560, 00878.501.559 и част от поземлени имоти с идентификатори 00878.501.569 и 00878.501.700 по КК на гр. Ахтопол, всички с НТП „улици“, и част от поземлен имот с идентификатор 00878.501.63 от КК на гр. Ахтопол с НТП „за култова, религиозна сграда, комплекс“ всички общинска собственост“ /ДЗ № 623/12.03.2018 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Участие на община Царево в проект „Велосипедни алеи в Къркларели и Царево“ /“CyclingroutesinKirklareliandTsarevo”/ в партньорство със „Съюз за предоставяне на услуги по селата къркларели“ /KirklareliTheUnionforProvisionofServicestoVillages/, Р. Турция. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция ССI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2018-2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, OI 2.1.2 Обща дължина на новопостроени, реконструирани или модернизирани велосипедни алеи / пешеходни пътеки (километри). По проекта ще бъде изградена велосипедна алея от Зона Север, гр. Царево до с.о. Арапя по трасето на съществуващ път между гр. Царево и с. Лозенец с идентификатори 48619.8.35, 48619.16.5, 48619.15.3, 48619.10.7“ /ДЗ № 624/ 12.03.2018 год./

5. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Йоан Евелин Дуков“ /ДЗ № 609/02.03.2018 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2019-2021 год.“ /ДЗ № 617/12.03.2018 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот-частна общинска собственост на Командване на военноморските сили-Варна“ /ДЗ № 595/08.02.2018 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Зелен Синеморец“ върху едноетажна масивна сграда с идентификатор 66528.10.17.1, находяща се в с. Синеморец“ /ДЗ № 613/07.03.2018 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 610/06.03.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение, представляващо част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ№ 606/23.02.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 594/08.02.2018 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 612/07.03.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.406 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 620/12.03.2018 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.407 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 621/12.03.2018 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год. иприемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.64.141 по КК на гр. Царево, м. Каргъна“ /ДЗ № 625/13.03.2018 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /Парцеларен план/ за УПИ XII015101 с отреждане за рекреационна дейност по ПУП на гр. Царево, м. „Янов егрек“, във връзка с изграждане на трасе на външен водопровод и канализация за ПИ 48619.15.1070“ /ДЗ № 611/06.03.2018 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ПУР и ПУП-ПРЗ относно обект: „Проект за изменение на план за улична регулация на улица с о.т. 69, 604, 166 и улица с о.т. 651, 652, 653, 654, 655 и Проект на ПРЗ за ПИ 48619.505.183 и част от ПИ 48619.505.174 по КК на землище на гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 615/12.03.2018 год./

18. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация-Царево“ /ДЗ № 588/29.01.2018 год./

19. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Община Царево“ /ДЗ № 601/19.02.2018 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Царево“ /ДЗ № 608/01.03.2018 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2018 год.“ /ДЗ № 603/ 23.02.2018 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на „Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета“-за период до приемане на национална програма“/ДЗ № 619/13.03.2018 год./

23. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Актуализиране състава на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.04.2018 год.-30.09.2018 год.“ /ДЗ № 607/27.02.2018 год./

24. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Упълномощаване на представител на Община Царево в Асоциацията по ВиК“ /ДЗ № 626/14.03.2018 год./

Гласували: „за“ -12 , „против“ -0 , „въздържали се“ -0 /приема се с допълнението от днес - като точка двадесет и четвърта включва ДЗ № 626/14.03.2018 год./

ПО ТОЧКА 1. ПИТАНИЯ

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Участие на община Царево в Проект „Пътища към наследството“ /Roadstotheheritage”/ в партньорство със Специална провинциална администрация Къркларели /Kirklarelispecialprovincialadministration/, Р. Турция. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2018-2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, OI 2.1.1 Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища за достъп до места за природен, културен и исторически туризъм. По проекта ще бъде изградена инфраструктура за достъп до два исторически обекта-Мелница и Църква „Свето Успение Богородично“, включваща улици, велосипедна и пешеходна алея и крайморски парк в части от поземлени имоти с идентификатори 48619.505.252, 48619.505.194, 48619.505.192, 48619.505.270 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 622/12.03.2018 год./

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 335

 1. Община Царево да подготви и изпълни в партньорство със Специална Администрация гр. Къркларели, Р. Турция Проект„Пътища към наследството” /„Roads to the heritage”/по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-ТурцияCCI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2018-2.
 2. Дава съгласиеактивите да се предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта за срок от 5 години след приключване на проекта.
 3. Да упълномощи кмета на община Царево да представлява общината по проект „Пътища към наследството”/„Roadstotheheritage”/.

Гласували: „за“ - 13, „против“ - 0, „въздържали се“ - 0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Участие на община Царево в Проект „Достъпно наследство“ /„Accessibleheritage”/. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2018-2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, OI 2.1.1 Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища за достъп до места за природен, културен и исторически туризъм. По проекта ще бъде изградена инфраструктура за достъп до Късноантична и средновековна крепост в гр. Ахтопол, Община Царево, включваща подмяна на улични и тротоарни настилки, благоустрояване на две съществуващи стълби и район около църква „Успение Богородично“ в части от поземлени имоти с идентификатори 00878.501.576, 00878.501.577, 00878.501.560, 00878.501.559, част от поземлени имоти с идентификатори 00878.501.569, 00878.501.700 и 00878.501.600 по КК на гр. Ахтопол, всички с НТП „улици“, и част от поземлен имот с идентификатор 00878.501.63 от КК на гр. Ахтопол с НТП „за култова, религиозна сграда, комплекс“ всички общинска собственост“ /ДЗ № 623/12.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И № 336

1. Община Царево да подготви и изпълни Проект„Достъпно наследство” /„Accessibleheritage”/по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-ТурцияCCI 2014TC16I5CB005, Покана №2014TC16I5CB005-2018-2.

2. Дава съгласиеактивите да се предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта за срок от 5 годинислед приключване на проекта.

3. Да упълномощи кмета на община Царево да представлява общината по проект „Достъпно наследство” /„Accessibleheritage”/.

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се с корекцията от днес/

 

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Участие на община Царево в проект „Велосипедни алеи в Къркларели и Царево“ /„CyclingroutesinKirklareliandTsarevo”/. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция ССI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2018-2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, OI 2.1.2 Обща дължина на новопостроени, реконструирани или модернизирани велосипедни алеи/ пешеходни пътеки (километри). По проекта ще бъде изградена велосипедна алея от Зона Север, гр. Царево до с.о. Арапя по трасето на съществуващ път между гр. Царево и с. Лозенец с идентификатори 48619.8.35, 48619.16.5, 48619.15.3, 48619.10.7“ /ДЗ № 624/12.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: 337

          1. Община Царево да подготви и изпълни проект„Велосипедни алеи в Къркларели и Царево” /„CyclingroutesinKirklareliandTsarevo”/ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-ТурцияCCI 2014TC16I5CB005, Покана №2014TC16I5CB 005-2018-2.

          2. Дава съгласиеактивите да се предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта за срок от 5 годинислед приключване на проекта.

          3. Да упълномощи кмета на община Царево да представлява общината по проект „Велосипедни алеи в Къркларели и Царево” /„CyclingroutesinKirklareliandTsarevo”/.

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-1

/приема се, без да се посочва партньорът от страна на Р. Турция/

  ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Йоан Евелин Дуков“ /ДЗ № 609/02.03.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от КСО,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 338

            Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето Йоан Евелин Дуков, ЕГН:.

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА 6: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2019-2021 год.“ /ДЗ № 617/12.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево и Писмо на Министерство на финансите БЮ № 1/12.02.2018 год.,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 339

            Одобрява Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2019-2021 год.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„възд.“                   8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова- „за“

6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“                 12. Станислав Добринов Добрев- „възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-9, „против“-0, „въздържали се“-3 /приема се/

                                             Един колега отсъства понастощем от заседанието.

ПО ТОЧКА 7: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот-частна общинска собственост на Командване на военноморските сили-Варна“ /ДЗ № 595/08.02.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 13, ал. 2 от НРПУРИВОС,

                     Общински съвет-Царево

РЕШИ № 340

Да се предостави безвъзмездно за управление на Командване на военноморските сили, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. «Преслав» № 16, ЕИК-1290101960088, ПИ 48619.2.153 по КК на гр. Царево, м. „Диньов гьол”, с начин на трайно предназначение- земеделска, актуван с АЧОС №1935/08.01.2018г., за монтиране на несветещ навигационен знак, докато имотът се използва съобразно предназначението му за нуждите, за които е предоставен.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„отс.“        7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“                 8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“               10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“             11. Донка Стоянова Атанасова -„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“           12. Станислав Добринов Добрев- „за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

                                    Един колега отсъства понастощем от заседанието

  ПО ТОЧКА 8: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Зелен Синеморец“ върху едноетажна масивна сграда с идентификатор 66528.10.17.1, находяща се в с. Синеморец“ /ДЗ № 613/07.03.2018 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 51, ал. 5 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 341

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2018 год., като в списъка за имоти за учредяване на вещни права включва едноетажна масивна сграда с идентификатор 66528.10.17.1 по КК на с. Синеморец, със застроена площ от 64 кв.м., с начин на трайно ползване-курортно-туристическа, построена в ПИ № 66528.10.17 по КК на с. Синеморец, с трайно предназначение-земеделска, актувана с Акт за частна общинска собственост № 1908/ 16.01.2017 год..

2.1 Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху едноетажна масивна сграда с идентификатор 66528.10.17.1 по КК на с. Синеморец, със застроена площ от 64 кв.м., с начин на трайно ползване-курортно-туристическа, построена в ПИ № 66528.10.17 по КК на с. Синеморец, с трайно предназначение- земеделска, актувана с Акт за частна общинска собственост № 1908/16.01.2017 год. на Сдружение с нестопанска цел „Зелен Синеморец“, ЕИК 177234675, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. Оборище № 1.

Безвъзмездното право на ползване се учредява с цел провеждането на събрания, сбирки и други мероприятия, свързани с дейността на сдружението.

2.2 Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване, като включи в договора следното задължение за ползвателя-да поеме всички разноски по текущата поддръжка и ремонт на сградата.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“                     8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                     10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                 11. Донка Стоянова Атанасова- „за“

6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“                 12. Станислав Добринов Добрев- „за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-13, „против“- 0, „въздържали се“-0 /приема се/

  

ПО ТОЧКА 9: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 610/06.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 342

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва:

- 2 дка от ПИ № 44094.34.5 по КККР на с.Лозенец, целият с площ от 84.643 дка, с НТП „друг вид земеделска земя”, седма категория, актуван с АЧОС № 1647/19.06.2013 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“                   8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11.Донка Стоянова Атанасова- „за“

6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“               12. Станислав Добринов Добрев- „за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-13, „против“- 0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 10: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение, представляващо част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 606/23.02.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

          Общински съвет-Царево

РЕШИ № 343

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следния общински недвижим имот:

Общинско помещение за здравни услуги, с площ за наемане общо 87,17 кв.м., включваща 68,45 кв.м. помещение за здравни услуги и 18,72 кв.м.коридор, находящо се на трети етаж, блок Б, находящ се в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, изградена в поземлен имот с идентификатор № 48619.503.245 по КККР на гр. Царево (номер на предходен план - кв. 63, УПИ II), актувана с АПОС № 82/01.12.1997 година, с административен адрес гр. Царево, ул. „Милин камък” № 1.

2. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на:

Общинско помещение за здравни услуги, с площ за наемане общо 87,17 кв.м., включваща 68,45 кв.м. помещение за здравни услуги и 18,72 кв.м.коридор, находящо се на трети етаж, блок Б, находящ се в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, изградена в поземлен имот с идентификатор № 48619.503.245 по КККР на гр. Царево (номер на предходен план - кв. 63, УПИ II), актувана с АПОС № 82/01.12.1997 година, с административен адрес гр. Царево, ул. „Милин камък” № 1, за осъществяване на стоматологични услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена в размер на 88.75 лв. /осемдесет и осем лева, седемдесет и пет стотинки/ без ДДС;

3. Определя следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

-   Начална цена в размер на посочения наем за съответното помещение;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %.

Начин и срок на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:  

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника спечелил публично оповестения конкурс, последният внася първата месечна наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец.

4. Определя следните допълнителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

4.1. Определя следните изисквания към участниците в публично оповестения конкурс:

- Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем.

- Участниците да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по дентална медицина.

- Да не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Р.България.

- Да нямат финансови задължения към Община Царево към датата на конкурса.

5. Конкурсна документация:

- скица на имота;

- копие от акт за общинска собственост;

- проект на договор за наем;

- образец на декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

- извлечение от НРПУРИВОС в частта относно процедурата за провеждане на конкурса.

6. Задължителни документи за участие:

- Заявление за участие;

- За търговците ЮЛ -решение на управителен орган за участие в конкурса и наемане на общинското помещение съгласно направеното предложение;

- Оферта за размера на цената, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан от външната страна с „предлагана цена” и името на участника и поставен в общия плик;

- Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

- Диплом за завършено висше медицинско образование;

- Удостоверение за членство в БЛС/БЗС Бургас;

- Заверено копие от договор с РЗОК/НЗОК или нотариално заверена декларация, че ще сключат такъв в 30-дневен срок от подписване на договор за наем.

7. Определя критерии за оценка на предложенията за участниците.

- Цена на наема - 10 точки.

- Авансово плащане на едногодишен наем на помещение - 10 точки.

Общ брой максимално възложените точки - 20 точки.

8.Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „за“                      8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                  11. Донка Стоянова Атанасова -„за “

6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“                   12. Станислав Добринов Добрев- „за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 594/08.02.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,  

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 344

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец в размер на 95 033,00 лв. /деветдесет и пет хиляди, тридесет и три лева/ без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец, с площ от 841 кв.м.,актуван с АЧОС № 1706/22.01.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 95 033,00 лв. /деветдесет и пет хиляди, тридесет и три лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“               7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „възд.“                 8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова - „за“

6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“       12. Станислав Добринов Добрев- „възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

                    

Гласували „за“-10, „против“- 1, „въздържали се“-2 /приема се/

  ПО ТОЧКА 12: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 612/07.03.2018 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,  

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 345

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец в размер на 114 808,00 лв. /сто и четиринадесет хиляди, осемстотин и осем лева/ без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ №66528.501.374 по КККР на с. Синеморец, с площ от 1016кв.м., актуван с АЧОС № 1704/22.01.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 114 808,00 лв. /сто и четиринадесет хиляди, осемстотин и осем лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов- „за“         7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „възд.“           8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“               10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“           11. Донка Стоянова Атанасова „за“

6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“       12. Станислав Добринов Добрев- „възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-10, „против“-1, „въздържали се“-2 /приема се/

ПО ТОЧКА 13: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.406 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 620/12.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,  

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 346

1. Определя пазарна цена за ПИ № 48619.501.406 по КККР на гр. Царево в размер на 448 749,00 лв. /четиристотин, четиридесет и осем хиляди, седемстотин, четиридесет и девет лева/ без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.501.406 по КККР на гр. Царево, с площ от 3771 кв.м.,актуван с АЧОС №1925/01.09.2017 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 448 749,00 лв. /четиристотин, четиридесет и осем хиляди, седемстотин, четиридесет и девет лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила или от датата на допускане на предварително изпълнение на заповедта на Кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

                        Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“           7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „против“         8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                 10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“             11. Донка Стоянова Атанасова- „възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“       12. Станислав Добринов Добрев- „против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

            Гласували „за“- 9 „против“-3, „въздържали се“-1 /приема се с корекцията от днес в точка втора, а именно площта да се счита и чете 3771 кв.м./

           

  ПО ТОЧКА 14: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.407 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 621/12.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 347

1. Определя пазарна цена за ПИ № 48619.501.407 по КККР на гр. Царево в размер на 461 125,00 лв. /четиристотин, шестдесет и една хиляди, сто, двадесет и пет лева/ без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.501.407 по КККР на гр. Царево, с площ от 3875 кв.м.,актуван с АЧОС №1929/01.09.2017 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 461 125,00 лв. /четиристотин, шестдесет и една хиляди, сто, двадесет и пет лева/ без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила или от датата на допускане на предварително изпълнение на заповедта на Кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

                        Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев- „против“             8. Живко Тодоров Жеков-„против“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                 9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“           11. Донка Стоянова Атанасова-„възд.“

6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“     12. Станислав Добринов Добрев- „против“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-9, „против“-3 „въздържали се“-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 15: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.64.141 по КК на гр. Царево, м. Каргъна“ /ДЗ № 625/13.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ: 348

            І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год., като в списъка на имоти за продажба включва ПИ 48619.64.141 по КК на гр. Царево, м. „Каргъна“, с площ от 1573 кв.м., с трайно предназначение-земеделска, актуван с АЧОС № 1939/09.03.2018 год..

ІІ. 1. Определя пазарна цена за ПИ № 48619.64.141 по КККР на гр. Царево в размер на 85 638,00 лв. /осемдесет и пет хиляди, шестстотин, тридесет и осем лева/ без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 48619.64.141 по КК на гр. Царево, м. „Каргъна”, с площ от 1573 кв.м., с трайно предназначение-земеделска, актуван с АЧОС № 1939/09.03.2018 год..

Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 85 638,00 лв. /осемдесет и пет хиляди, шестстотин, тридесет и осем лева/ без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила или от датата на допускане на предварително изпълнение на заповедта на Кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

            Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

            1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“             7. Дико Градев Диков-„за“

            2. Емил Георгиев Пейчев- „възд.“            8. Живко Тодоров Жеков-„против“

            3. Георги Атанасов Русинов-„за“               9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

            4. Георги Кръстев Войнов-„за“                   10. Невяна Радкова Фешева- „за“

            5. Даниел Николов Николов-„за“               11. Донка Стоянова Атанасова- „възд.“

            6. Даниел Стоянов Скулиев- „за“               12. Станислав Добринов Добрев- „възд.“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

Гласували „за“-9, „против“- 1, „въздържали се“-3 /приема се/

            ПО ТОЧКА 16: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /Парцеларен план/ за УПИ XII015101 с отреждане за рекреационна дейност по ПУП на гр. Царево, м. „Янов егрек“, във връзка с изграждане на трасе на външен водопровод и канализация за ПИ 48619.15.1070“ /ДЗ № 611/ 06.03.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,      Общински съвет-Царево

РЕШИ: 349


            1. Разрешава изработване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/, засягащ УПИ XII015101, с отреждане за рекреационна дейност по ПУП на гр. Царево, м. „Янов егрек“, с площ 6 404 кв.м., /представляващ ПИ 48619.15.1070 по КК на гр. Царево, Община Царево/ за изграждане на трасе на външен водопровод с дължина 546.33 м. и канализация с дължина 254.36 м..

2. Одобрява предложеното задание за ПИ 48619.15.1070 /УПИ XII015101/ по КК на гр. Царево, Община Царево.

Гласували „за“-12, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

            Колегата Станислав Добринов Добрев декларира конфликт на интереси и не гласува.

  ПО ТОЧКА 17: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ПУР и ПУП-ПРЗ относно обект: „Проект за изменение на план за улична регулация на улица с о.т. 69, 604, 166 и улица с о.т. 651, 652, 653, 654, 655 и Проект на ПРЗ за ПИ 48619.505.183 и част от ПИ 48619.505.174 по КК на землище на гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 615/12.03.2018 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 350

            Одобрява представения проект за ПУР и ПУП-ПРЗ, изготвен във връзка с изграждане на обект: „Проект за изменение на план за улична регулация на улица с о.т. 69, 604, 166 и улица с о.т. 651, 652, 653, 654, 655 и Проект на ПРЗ за ПИ 48619.505.183 и част от ПИ 48619.505.174 по КК на землище на гр. Царево, Община Царево“.

                        Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/    

ПО ТОЧКА 18: Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация- Царево“ /ДЗ № 588/29.01.2018 год./

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

            Общински съвет-Царево

РЕШИ № 351

            Отменя т. 3.1 на чл. 13, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация-Царево, приет с Решение № 3, Протокол № 2 от 03.12.2015 год..

                     Гласували „за“-13, „против“-0, „въздържали се“-0 /приема се/

  ПО ТОЧКА 19: Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Община Царево“ /ДЗ № 601/ 19.02.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от НРПУРИВОС, във връзка чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 352

  Изменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Община Царево по следния начин:

1. Отменя ал. 4 на чл. 50.

2. Изречение първо на чл. 64, ал. 3 се изменя, както следва: „Условията на търга или конкурса по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците, срокът за закупуване на тръжната документация, срокът за подаване на заявленията за участие и датата на провеждане на търга или конкурса, определени в заповедта по ал. 2, при разпореждане с общинско имущество и при отдаване под наем се публикуват в един регионален ежедневник.“.

                       

                        Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

            ПО ТОЧКА 20: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Царево“ /ДЗ № 608/01.03.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, във връзка чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 353

 1. Приема нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Царево съгласно предложения проект, ведно с приложенията към него.
 2. Отменя действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево /Приета с Решение № 372/Протокол № 39/28.01.2003 год./.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“           7. Дико Градев Диков-„за“

            2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                  8. Живко Тодоров Жеков-„възд.“

            3. Георги Атанасов Русинов-„за“             9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

            4. Георги Кръстев Войнов-„за“                 10. Невяна Радкова Фешева-„за“

            5. Даниел Николов Николов-„за“             11. Донка Стоянова Атанасова- „за“

            6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“             12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева- „за“

                         

              Гласували „за“-12, „против“- 0, „въздържали се“-1

/приема се с допълненията от съвместното заседание на ПК, а именно: В Приложение № 5А, точка 1.3 да се счита и чете, както следва: „За депониране на строителни отпадъци в общинско депо за строителни отпадъци, за 2018 година се заплаща такса в размер на 47.00 лв./тон депониран отпадък без ДДС.“; В Приложение № 4, Такси технически услуги-УТ-45 да се счита и чете: „Първоначално трасиране на граници на имоти, огради по жалби на съседи.“ ; В Приложение № 4, Такси технически услуги-УТ-46 да се счита и чете „Повторно трасиране на граници на имоти и огради по жалби на съседи.“ /

  ПО ТОЧКА 21: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2018 год.“ /ДЗ № 603/23.02.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020г./,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 354

            Приема Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2018 год., съдържащ дейности, които ще бъдат изпълнявани през 2018 год..

Гласували „за“-12, „против“- 0, „въздържали се“-0 /приема се/

Колегата Стела Кюмюрджиева отсъства понастоящем от заседанието.

ПО ТОЧКА 22: Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на „Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета“-за период до приемане на национална програма“ /ДЗ № 619/ 12.03.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 355

1. Приема „Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета“- за период до приемане на национална програма.

2. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на програмата.

            Гласували „за“-13, „против“- 0, „въздържали се“-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 23. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Актуализиране състава на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.04.2018 год. - 30.09.2018 год.“ /ДЗ № 607/27.02.2018 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 356

            Избира за членове на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за времето от 01.04.2018 год. - 30.09.2018 год. следните общински съветници:

            1. Георги Кръстев Войнов

            2. Невяна Радкова Фешева

            3. Дико Градев Диков

            4. Донка Стоянова Атанасова

Гласували „за“-11, „против“- 0, „въздържали се“-2 /приема се/

ПО ТОЧКА 24. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Упълномощаване на представител на Община Царево в Асоциацията по ВиК“ /ДЗ № 626/14.03.2018 год./

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите,

              Общински съвет-Царево

РЕШИ № 357

             

 1. I.УПЪЛНОМОЩАВА инж. Георги Иванов Лапчев-кмет на Община Царево, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-гр. Бургас, да гласува на редовно заседание на общото събрание на асоциацията решения, както следва:
 2. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2017 год.;
 3. На основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-гр. Бургас, приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2017 год.;
 4. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-гр. Бургас,приема Годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2017 год., съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;
 5. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-гр. Бургас, приема предложения Бюджет на асоциацията за 2018 год. (размер на вноската на държавата-15 000 лв. и размер на общинските вноски съобразно процентното съотношение на гласовете им в общото събрание, общо 42 857.14 лв.);
 6. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-гр. Бургас, съгласува Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-гр. Бургас за 2018 год..
 7. II.ОПРЕДЕЛЯ Николай Христов-заместник-кмет на Община Царево, за представител на Община Царево в общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-гр. Бургас, при невъзможност на кмета на Община Царево да участва лично в общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-„за“                 7. Дико Градев Диков-„за“

2. Емил Георгиев Пейчев-„за“                         8. Живко Тодоров Жеков-„за“

3. Георги Атанасов Русинов-„за“                   9. Младен Димитров Бъчваров-„за“

4. Георги Кръстев Войнов-„за“                       10. Невяна Радкова Фешева- „за“

5. Даниел Николов Николов-„за“                   11. Донка Стоянова Атанасова-„за“

6. Даниел Стоянов Скулиев-„за“                   12. Станислав Добринов Добрев-„за“

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-„за“

Гласували: „за“ -13 , „против“ -0 , „въздържали се“ -0 /приема се/

                

                 Даниел Скулиев: Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и първото заседание на Общински съвет-Царево в 10.25часа.

Председател на ОбС Царево:                                               Юрисконсулт ОбС:

                               /Даниел Скулиев/                                                           /Теодора Шопова/

Read 3194 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево