Thursday, 12 May 2016 14:46

ПРОТОКОЛ № 7

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л № 7

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.26, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на04.05.2016 год. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на НЧ „Георги Кондолов-1914“ гр. Царево,се проведе  СЕДМО  заседание на Общински съвет-Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Питания

2.Полагане клетва от новоизбран общински съветник

3.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Попълване състава на Постоянната комисия по „Икономическа политика и туризъм” при Общински Съвет-Царево, поради прекратяване пълномощията на Васил Георгиев Каридков-общински съветник и определяне участието в посочената постоянна комисия от новоизбрания общински съветник Емил Георгиев Пейчев. /ДЗ № 155/27.04.2016 год./

4.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на Отчети за дейността и изразходваните средства през 2015 год. на 5-те читалища, намиращи се на територията на Община Царево. /ДЗ № 124/31.03.2016 год./

5.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево. /ДЗ № 126/01.04.2016 год./

6.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Приемане на решение за изменение на Приложение № 1 „Местни такси и цени на предоставени услуги” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево”, в частта „такса за административни услуги УТ-25 „Разрешение за прокопаване по чл. 71 и чл. 72 от ЗУТ-15 лв. /ДЗ № 129/06.04.2016 год./

7.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община-Царево, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево. /ДЗ № 134/15.04.2016 год./

8.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУИВОС), касаеща базисни наемни цени. /ДЗ № 142/15.04.2016 год./

9.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУИВОС), касаеща базисни наемни цени. /ДЗ № 148/20.04.2016 год./

10.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Създаване на Обществен съвет с определени функции, описани в чл. 52, ал. 1 от т. 1 до т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. /ДЗ № 146/19.04.2016 год./

11.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево за 2017 год.. /ДЗ № 150/21.04.2016 год./

12.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Вземане на решение за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ І 271 „за озеленяване и спорт” (ПИ 44094.502.271 по КК на с. Лозенец), кв. 41 по ПУП на с. Лозенец, общ. Царево. /ДЗ № 93/09.03.2016 год./

13.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ засягащо УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, кв. 100 по действащия ПУП на гр. Ахтопол (ПИ 00878.501.519; 00878.501.582; 00878.501.583; 00878.501.523 по КК на гр. Ахтопол) /ДЗ № 122/30.03.2016 год./

14.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на общински имот с НТП-язовир чрез предоставяне под наем./ДЗ № 113/24.03.2016 год./

15.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имот-държавна собственост, собственост на МВР, по реда на чл. 54, ал.1 от Закона за държавната собственост-с отпаднала необходимост за Министерството на вътрешните работи. /ДЗ № 127/05.04.2016 год./

16.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Продажба на ПИ 48619.505.605 по КК на гр. Царево по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. /ДЗ № 151/25.04.2016 год./

17.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на ПИ 048001 по КВС на с. Кости. /ДЗ № 125/01.04.2016 год./

18.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на самостоятелен обект-частна общинска собственост в гр. Ахтопол. /ДЗ № 136/15.04.2016 год./

19.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Царево. /ДЗ № 137/15.04.2016 год./

20.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на част от общински имот в землището на с. Варвара. /ДЗ № 139/15.04.2016 год./

21.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 144/19.04.2016 год./

22.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект № 127, обект № 125, обект № 126, ведно с ПИ 48619.503.401, в който са изградени и обект № 124, изграден в ПИ 48619.503.400 по КККР на гр. Царево, съгласно одобрена схема на преместваемите обекти на гр. Царево. /ДЗ № 143/15.04.2016 год./

23.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ петно № 117, с площ от 4 кв.м. и петно № 118, с площ от 4 кв.м., находящи се в ПИ 48619.504.82 и ПИ 48619.504.88 по КККР на гр. Царево и петно № 128, с площ от 140 кв.м., находящ се в ПИ 48619.504.82 по КККР на гр. Царево, съгласно одобрена схема на преместваемите обекти на гр. Царево. /ДЗ № 153/26.04.2016 год./

24.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и предоставяне под аренда за срок от 25 години на общински недвижими имоти в с. Фазаново. /ДЗ № 145/19.04.2016 год./

25.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. /ДЗ № 149/20.04.2016 год./

26.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Сключване на Анекс към Договор за наем за обект с идентификатор 00878.501.392.9.6 по КККР на гр. Ахтопол. /ДЗ № 135/15.04.2016 год./  

27.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на общинско помещение-представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 00878.501.100.1 по КККР на гр. Ахтопол (сграда за култура и изкуство). /ДЗ № 130/07.04.2016 год./

28.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Изменение на Решение № 728 от Протокол № 41/12.08.2015 год. на ОбС-Царево. /ДЗ № 140/ 15.04.2016 год./

29.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Обявяване на УПИ ХІ, кв. 18 по ПУП на с. Бродилово за частна общинска собственост. /ДЗ № 141/15.04.2016 год./

30.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Даване на мотивирано становище по молба за опрощаване на дължими държавни вземания от Янка Великова Колева. /ДЗ № 154/27.04.2016 год./

            Гласували „за” -12, „против”-0, „въздържали се”-0 / приема се/

ПО ТОЧКА 1.Питания

ПО ТОЧКА 2.Полагане клетва от новоизбран общински съветник

           ПО ТОЧКА 3.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Попълване състава на Постоянната комисия по „Икономическа политика и туризъм” при Общински Съвет-Царево, поради прекратяване пълномощията на Васил Георгиев Каридков-общински съветник и определяне участието в посочената постоянна комисия от новоизбрания общински съветник Емил Георгиев Пейчев. /ДЗ № 155/ 27.04.2016 год./

На основание чл.21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево,

 Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 71

Избира Емил Георгиев Пейчев за член на ПК по „Икономическа политика и туризъм” към Общински съвет-Царево.

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

      ПО ТОЧКА 4.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на Отчети за дейността и изразходваните средства през 2015 год. на 5-те читалища, намиращи се на територията на Община Царево. /ДЗ № 124/31.03.2016 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 „а”, ал. 4 от Закона за народните читалища,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 72

            1. Приема Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2015 год. на Народно читалище „Васил Левски-1925 г.”-с. Кости.

            2. Приема Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2015 год. на Народно читалище „Искра-1952 г.”-с. Лозенец.

3. Приема Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2015 год. на Народно читалище „Екзарх Антим І-1928 г.”-с. Бродилово.

4. Приема Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2015 год. на Народно читалище „Христо Ботев-1925 г.”-гр. Ахтопол.

5. Приема Отчета за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета на Община Царево финансови средства за 2015 год. на Народно читалище „Георги Кондолов 1914г.”- гр. Царево

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев-за                              8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 5.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево. /ДЗ № 126/01.04.2016 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24 „а”, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози,

Общински съвет-Царево

РЕШИ:№ 73

          1. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Царево, както следва:

           1.1.Минимална дневна тарифа – 1.00 лева на километър

           1.2.Минимална нощна тарифа – 1.00 лева на километър

           1.3.Максимална дневна тарифа – 1.80 лева на километър

  1.4.Максимална нощна тарифа – 2.20 лева на километър.

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 6.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Приемане на решение за изменение на Приложение № 1 „Местни такси и цени на предоставени услуги” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево”, в частта „такса за административни услуги УТ-25 „Разрешение за прокопаване по чл. 71 и чл. 72 от ЗУТ-15 лв. /ДЗ № 129/06.04.2016 год./

                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,

                  Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 74

                  Отменя „Такса за административни услуги УТ-25 „Разрешение за прокопаване по чл. 71 и 72 от ЗУТ-15 лв.” към Приложение № 1 „Местни такси и цени на предоставени услуги” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, като останалите такси от това приложение остават непроменени и запазват действието си.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев -за                             8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-1, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 7.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на ОбщинаЦарево, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево. /ДЗ № 134/15.04.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 75

1. Изменя и допълва чл. 27, т. 16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда, като съдържанието й става, както следва:

Чл.27, т.16. Разполагането и/или ползването на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана и други съоръжения за къмпингуване и бивакуване с туристическа цел в имоти на територията на Община Царево, чието отреждане е различно от отреждане „за курортно-рекреационна дейност”, както и в имоти, определени „за курортно-рекреационна дейност” без издадено по надлежния ред разрешение от главния архитект на Община Царево. При констатиране на нарушения по предходното изречение от тази точка, на нарушителите се налага наказание „глоба” в размер от 200.00 до 2 000.00 лв. При повторно нарушение, на нарушителите се налага глоба в размер от 2 000.00 до 5 000.00 лв.

2. Създава се нов чл. 27 „б” в Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда, като съдържанието му става, както следва:

Чл. 27 „б”. С наказанието по чл. 27, т. 16 се наказват и собствениците/наемателите на недвижими имоти, намиращи се на територията на Община Царево, чието отреждане е различно от отреждане „за курортно-рекреационна дейност”, както и в имоти, определени „за курортно-рекреационна дейност”, без издадено по надлежния ред разрешение от главния архитект на Община Царево, които допускат разполагане и/или ползване на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана и други съоръжения за къмпингуване и бивакуване с туристическа цел в тези недвижими имоти.

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 8.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУИВОС), касаеща базисни наемни цени. /ДЗ № 142/15.04.2016 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА,

              Общински съвет- Царево,

Р Е Ш И: № 76

Изменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственоств частта по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ“, таблицата по чл. 2 „Базисни наемни цени”, точка „Б/ТЕРЕНИ”, както следва:

Добавя нова т.19, както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на 1 кв.м. площ – лв. без ДДС
Б./ ТЕРЕНИ:

Идеален

център

I зона II зона III зона
                   ...          ...             ...           ...        ...

19. Воден парк

(Паркът включва петно

 № 117, с площ от 4 кв.м.

и петно № 118, с площ

от 4 кв.м., находящи се в

ПИ № 48619.504.82 и

ПИ № 48619.504.88 по

КККР на гр.Царево и

 петно № 128, с площ от

140 кв.м., находящ се в

ПИ № 48619.504.82 по

КККР на гр.Царево,

съгласно одобрена

схема на

преместваемите обекти

на гр.Царево)

760.00 лв. на година без ДДС
        ...     ...             ...           ...        ...

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев-възд.                         8. Живко Тодоров Жеков-прот.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-2, „въздържали се”-2  /приема се/

ПО ТОЧКА 9.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУИВОС), касаеща базисни наемни цени. /ДЗ № 148/20.04.2016 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМ,

Общински съвет-Царево

РЕШИ:№ 77

Допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственоств частта по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ“, Раздел I „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ “, в таблица „Базисни наемни цени”, точка „А/Помещения за”, подточка „III. Производствени дейности и услуги“, както следва:

Добавя нова т. 9 , както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на 1 кв.м. площ – лв. без ДДС
А./ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА: Идеален център I зона II зона III зона
... ... ... ... ...
III. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
... ... ... ... ...
9.  Фитнес студио 1.60 1.40 1.20 1.00
... ... ... ... ...

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7. Дико Градев Диков-за

2.Емил Георгиев Пейчев -за                              8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 10.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Създаване на Обществен съвет с определени функции, описани в чл. 52, ал. 1 от т. 1 до т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. /ДЗ № 146/ 19.04.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона за социалното подпомагане,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 78

І. Създава нов Обществен съвет с определени функции, описани в чл. 52, от т. 1 до т. 5 от ППЗСП, както следва:

1. Съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината;

2. Съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги;

3. Съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социалното подпомагане;

4. Контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;

5. Изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на Общината.

ІІ. Определя Обществен съвет на основание чл. 52, ал. 2 и 3 от ППЗСП от 8 човека в състав:

Председател: секретар на Община Царево

Членове:1. Директор на Дирекция ”ОЗКССД” при Общинска администрация-Царево

               2. Ст.експерт „Социални дейности и здравеопазване” при Общинска администрация гр. Царево-представител

               3. Гл.експерт „Информационно обслужване” при Общинска администрация гр. Царево-представител

               4. Ст. Специалист „Интеграция на етническите общности” при общинска администрация гр. Царево-представител

               5. Гл. експерт ”Бюро по труда-Юг” гр. Созопол, филиал гр. Царево-представител

              6. Директор на „Дирекция социално подпомагане” гр. Царево

              7. Председател на „Сдружение на инвалидите” гр. Царево

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 11.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево за 2017 год.. /ДЗ № 150/21.04.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал. 2 и 3 на ЗСП, във връзка с чл. 36 ”б”, ал. 4 от ППЗСП,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 79

1. Приема Годишен план за развитие на социални услуги в Община Царево, съдържащ дейности, които ще бъдат изпълнявани през 2017 год., съгласуван с дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево.

2. Възлага на кмета на Община Царево в 14-дневен срок от приемането на плана, същият да бъде предоставен на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за „Социално подпомагане”.

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

         ПО ТОЧКА 12.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Вземане на решение за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ І 271 „за озеленяване и спорт” (ПИ 44094.502.271 по КК на с. Лозенец), кв. 41 по ПУП на с. Лозенец, общ. Царево. /ДЗ № 93/09.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1 ,т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 80

1.Общински съвет-Царево дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на с. Лозенец, одобрен със Заповед № РД-14-183/24.07.1998 год. на кмета на Община Царево, в частта му, отнасяща се до ПИ 44094.502.271 по КК на с. Лозенец, общ. Царево, с площ от 2 229 кв.м., за който е отреден УПИІ271 „за озеленяване и спорт”, кв. 41, изразяващо се в промяна на неговото предназначение от „за озеленяване и спорт” в „жилищно строителство” при съответните нормативно определени показатели за бъдещото застрояване.

 Възлага на кмета на Община Царево да предприеме предвидените в закона фактически и правни действия по изработването и одобряването на така съгласуваното изменение на плана.

2. Одобрява приложеното мотивирано предложение за промяна на ПУП-ПРЗ, относно УПИ VІ271 „за озеленяване и спорт” в „ жилищно строителство” (ПИ 44094.502.271 по КК на с. Лозенец, кв. 41 по ПУП на с. Лозенец, общ. Царево.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев-прот.                        8. Живко Тодоров Жеков-прот.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-4, „въздържали се”-0  /приема се/

    ПО ТОЧКА 13.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ засягащо УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, кв. 100 по действащия ПУП на гр. Ахтопол (ПИ 00878.501.519; 00878.501.582; 00878.501.583; 00878.501.523 по КК на гр. Ахтопол) /ДЗ № 122/30.03.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 81

Общински съвет-Царево дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Ахтопол за УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, кв. 100, с което регулационните им граници да бъдат изместени по имотните граници по КК на гр. Ахтопол.

Вследствие на това изменение:

-УПИ І, кв. 100 става с площ 581 кв.м.;

-УПИ ІІ, кв. 100 става с площ 1376 кв.м.;

-УПИ ІІІ, кв. 100 става с площ 477 кв.м.;

-УПИ ІV, кв. 100 става с площ 3216 кв.м.;

Гласували „за”-9, „против”-3, „въздържали се”-1  /приема се/

          ПО ТОЧКА 14.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на общински имот с НТП-язовир чрез предоставяне под наем. /ДЗ № 113/24.03.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС, във връзка с пар. 12, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите,

Общински съвет-Царево,

Р Е Ш И: № 82

1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация на поземлени имоти в землището на гр. Царево, с. Лозенец и с. Велика, съставляващи един язовир, с обща площ от 145.087 дка, както следва:

- имот 48619.1.5 по КККР на гр. Царево, с площ от 93.203 дка, с начин на трайно ползване-язовир, актуван с АПОС № 264/27.07.1998 год.;

- имот 44094.16.9 по КККР на с. Лозенец, с площ от 15.526 дка, актуван с АПОС № 187/13.02.2004 год.;

- имот 10361.35.112 по КВС на с. Велика,  с площ от 36.358 дка, с начин на трайно ползване-язовир, АПОС № 98/13.02.2004 год., чрез предоставяне под наем за срок от 10 години.

1.1. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- начална тръжна наемна цена в размер на 725,44 лв. (седемстотин, двадесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки) без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 8 707,22 лв.(осем хиляди, седемстотин и седем лева и двадесет и две стотинки)  без ДДС;

- направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

2. Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев-за                              8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 15.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имот-държавна собственост, собственост на МВР, по реда на чл. 54, ал.1 от Закона за държавната собственост-с отпаднала необходимост за Министерството на вътрешните работи. /ДЗ № 127/05.04.2016 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 83

            Дава съгласие Община Царево да придобие безвъзмездно от Държавата по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗДС следния недвижим имот: ПИ 66528.3.5 по КК на с. Синеморец, с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-за друг обществен обект, комплекс, с площ от 1113 кв.м., ведно с изградените в него два броя едноетажни сгради с идентификатори:

- 66528.3.5.4, със застроена площ от 41 кв.м.-хангар, гараж;

                  - 66528.3.5.3, със застроена площ от 23 кв.м.-сграда със специално предназначение,

 със задълженията на Държавата към Община Царево, включващи-данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев-за                              8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 16.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Продажба на ПИ 48619.505.605 по КК на гр. Царево по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. /ДЗ № 151/25.04.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 84

Да се продаде на „ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ВАСИЛИКО” ООД, ЕИК-147220634, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Батак № 4, представлявано от управителя Даниела Веселинова Иванова-Алексиева -81.508 % ид.части, на Петър Веселинов Войнов, ЕГН-7004040642-15.199 % ид.части и на Емил Асенов Джуров, ЕГН-6008316085-останалите 3.293 % ид.части от дворно място, цялото с площ от 747 кв.м., представляващо ПИ 48619.505.605 по КККР на гр. Царево, кв. „Василико”, за който е съставен АЧОС № 1858/ 29.02.2016 год., за сумата от 105 000,00 (сто и пет хиляди) лева без ДДС.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот. След заплащането, упълномощава кметът на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7. Дико Градев Диков-прот.

2. Емил Георгиев Пейчев -за                              8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                              10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-2, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 17.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на ПИ 048001 по КВС на с. Кости. /ДЗ № 125/01.04.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 85

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включа следния общински недвижим имот:

1.1.поземлен имот № 048001 по КВС на с. Кости, с площ от 99.295 дка, с начин на трайно ползване „овощна градина”, трета категория, актуван с АПОС № 929/02.12.2015 г..

2. Отдавапод наем на Радостин Стоянов Мавров, ЕГН: 8609100603, с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 55, вх. Р, ет.2 за срок от 10 години, следния недвижим имот:

2.1. част с площ от 60.00 дка от имот № 048001 по КВС на с. Кости, целият с площ от 99.295 дка, с начин на трайно ползване „овощна градина”, трета категория, актуван с АПОС № 929/02.12.2015 г., при наемна цена в размер на:

3 600.00 лева (три хиляди и шестстотин) без ДДС на година за целия период на договора (от 1 до 10 година).

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед за предоставяне под наем и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев-прот.                         8. Живко Тодоров Жеков-прот.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                              10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-прот.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-4, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 18.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на самостоятелен обект-частна общинска собственост в гр. Ахтопол. /ДЗ № 136/15.04.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 86

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следния общински недвижим имот:

- самостоятелен обект с идентификатор № 00878.501.392.10.1 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 74 кв.м., с административен адрес: гр. Ахтопол, ул.”Свети Никола”, ет. 1, актуван с АЧОС № 740/21.04.2007 год., с предназначение „за козметични услуги“.

2. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на самостоятелен обект с идентификатор № 00878.501.392.10.1 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 74 кв.м., с административен адрес: гр. Ахтопол, ул. ”Свети Никола”, ет. 1, актуван с АЧОС № 740/21.04.2007 год., с предназначение „за козметични услуги“.

3. Определя следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

3.1 Начална конкурсна цена в размер на 162.80 лв. (сто шестдесет и два лева и осемдесет стотинки) на месец без ДДС, годишна конкурсна наемна цена в размер на 1 953.60  лв. (хиляда, деветстотин петдесет и три лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

3.2 Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %.

 Начин и срок на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:   

В седемдневен срок от влязлата в сила на Заповед за определяне на участника спечелил публично оповестения конкурс, последният внася първата месечна наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

4. Определя следните допълнителни условия и изисквания към участниците за провеждане на публично оповестения конкурс:

4.1 Да са физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по ТЗ, с предмет на дейност фризьорски и козметични услуги.

4.2 Да извършат всички ремонтни дейности за привеждането на обекта в съответствие с изискванията за експлоатацията му съгласно предназначението-за козметични услуги.

4.3 Да нямат финансови задължения към Община Царево към датата на конкурса.

5. Определя критерии за оценка на предложенията за участниците.

- Цена на наема-10 точки.

- Авансово плащане на тримесечен наем на обекта-10 точки.

            Общ брой максимално възложените точки-20 точки.

    6. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публично оповестения конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев -за                              8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                              10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 19.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Царево. /ДЗ № 137/ 15.04.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 87

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- ПИ № 48619.46.34 по КККР на гр. Царево, с площ от 2.650 дка, начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1865/05.04.2016 год..

2. Отдавапод наем на Десислава Жекова Христова, с ЕГН: 7906140514, с адрес: гр. Царево, ул. ”Велека” № 3, за срок от 10 години следния имот:

- ПИ № 48619.46.34 по КККР на гр. Царево, с площ от 2.650 дка, начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1865/05.04.2016 год.,

при годишна наемна цена в размер на 26.50 лв. (двадесет и шест лева и петдесет стотинки)  без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев -възд.                        8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-1, „въздържали се”-2  /приема се/

ПО ТОЧКА 20.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на част от общински имот в землището на с. Варвара. /ДЗ № 139/15.04.2016 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 88

            1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- част с площ от 3.00 дка от ПИ № 10094.17.205 по КККР на с. Варвара, с площ от 18.080 дка, с начин на трайно ползване „нива”, актуван с АПОС № 384/23.11.2009 год..

2. Отдавапод наем на Йордан Атанасов Борисов, с ЕГН: 5601210527, с адрес: с. Варвара, ул. ”Ятрос” № 4,  за срок от 10 години следния имот:

- част с площ от 3.00 дка от ПИ № 10094.17.205 по КККР на с. Варвара, с площ от 18.080 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 384/ 23.11.2009 год.,

при годишна наемна цена в размер на 24.00 лв. (двадесет и четири лева )без ДДС.

3. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев -за                             8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-възд.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-1  /приема се/

ПО ТОЧКА 21.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 144/ 19.04.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ:№ 89

1. Отменя Решение № 63 от Протокол № 6 от 08.04.2016 год. на Общински съвет Царево.

2.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- ПИ № 10094.20.8 по КККР на с. Варвара, с площ от 12.663 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 411/29.01.2010 год.;

- ПИ № 10094.20.243 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.077 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 442/18.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.26.257 по КККР на с. Варвара, с площ от 24.164 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 389/23.11.2009 год.;

- ПИ № 10094.26.260 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.058 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 359/29.10.2009 год.;

- ПИ № 10094.26.253 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.076 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 434/17.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.31.1 по КККР на с. Варвара, с площ от 64.725 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 413/29.01.2010 год.;

- ПИ № 10094.14.3 по КККР на с. Варвара, с площ от 10.069 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 385/23.11.2009 год.;

- ПИ № 10094.13.213 по КККР на с. Варвара, с площ от 24.990 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 386/23.11.2009 год..

3. Отдавапод наем на от „Габи В” ООД, ЕИК: 201660972, с адрес: гр. Царево, ул. ”Рене Шарон” № 14, представлявано от Васил Георгиев-управител, за срок от 10 години следните общински недвижими имоти:

- ПИ № 10094.20.8 по КККР на с. Варвара, с площ от 12.663 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 411/29.01.2010 год.;

- ПИ № 10094.20.243 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.077 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 442/18.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.26.257 по КККР на с. Варвара, с площ от 24.164 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 389/23.11.2009 год.;

- ПИ № 10094.26.260 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.058 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 359/29.10.2009 год.;

- ПИ № 10094.26.253 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.076 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 434/17.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.31.1 по КККР на с. Варвара, с площ от 64.725 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 413/29.01.2010 год.;

- ПИ № 10094.14.3 по КККР на с. Варвара, с площ от 10.069 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 385/23.11.2009 год.;

- ПИ № 10094.13.213 по КККР на с. Варвара, с площ от 24.990 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 386/23.11.2009 год..

при годишна наемна цена общо за всичките имоти в размер на 1 794.36 лв. (хиляда, седемстотин деветдесет и четири лева, тридесет и шест стотинки) без ДДС.

4. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед за предоставяне под наем и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев -за                             8. Живко Тодоров Жеков-прот.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-2, „въздържали се”-1  /приема се/

ПО ТОЧКА 22.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект № 127, обект № 125, обект № 126, ведно с ПИ 48619.503.401, в който са изградени и обект № 124, изграден в ПИ 48619.503.400 по КККР на гр. Царево, съгласно одобрена схема на преместваемите обекти на гр. Царево. /ДЗ № 143/15.04.2016 год./

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 79, ал. 1 от НРПУРИВОС,

           Общински съвет-Царево,

Р Е Ш И: № 90

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следния общински недвижим имот, представляващ:

- Атракционен парк, включващ обект № 125, обект № 126 и обект № 127 ведно с ПИ № 48619.503.401, в който са изградени и обект № 124 изграден в ПИ № 48619.503.400 по КККР на гр. Царево, съгласно одобрена схема на преместваемите обекти на гр. Царево.

2. Открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на:

            - Атракционен парк, включващ обект № 125, обект № 126 и обект № 127 ведно с ПИ № 48619.503.401, в който са изградени и обект № 124 изграден в ПИ № 48619.503.400 по КККР на гр. Царево, съгласно одобрена схема на преместваемите обекти на гр. Царево.

         3. Определя следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

        3.1. Определя начална конкурсна наемна цена в размер на 1 515.00 лв. /хиляда, петстотин и петнадесет лева/ без ДДС на година.

         3.2. направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна наемна цена плюс 10 % от същата.

         4. Следните допълнителни условия за провеждане на конкурса:

         4.1. Участниците могат да подават само една оферта за гореописания недвижим имот.

         4.2. Участниците да представят концепция за управление и експлоатация на имота, който се предоставя под наем, включваща план за провеждане на спортни и развлекателни събития;

         5. Начин и срок на плащане на дължимата наемна цена:

         5.1. В седмодневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на участника, спечелил конкурса, последният внася първата годишна наемна цена, предложена от него.

        5.2.За всяка следваща година-до 30.07 на текущата година.

        6. Изисквания към участниците в конкурса:

        6.1. Участниците да са физически лица, юридически лица, и/или други обединения на физически и/или юридически лица.

        7. Конкурсна документация:

        7.1. скици на недвижимите имоти/схеми;

        7.2. копие от актове за общинска собственост;

        7.3. проект на договор за наем на недвижимия имот;

        7.4. образец на декларация за извършване на оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

        7.5. извлечение от НРПУРИВОС в частта относно процедурата за провеждане на конкурса;

       7.6. копие от заповед за провеждане на публично оповестен конкурс на кмета на Община Царево.

       8. Задължителни документи за участие:

       8.1. Заявление за участие в свободен текст;

       8.2. За търговците ЮЛ-решение на управителен орган за участие в конкурса и наемане на общинския обект по направеното предложение;

       8.3.  Предложение за размера на цената, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан от външната страна с „предлагана цена” и името на участника и поставен в общия плик;

      8.4. Копие от лична карта за участниците физически лица;

      8.5. Декларация /по образец/ за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса.

      8.6. Квитанция за внесен депозит, ако депозитът е внесен по банков път.

       8.7. концепция за управление и експлоатация на обекта, който се предоставя под наем, включваща план за провеждане на спортни и развлекателни събития.

      9. Критериите за оценка на предложенията за участниците:

      9.1. Годишна наемна цена-относителна тежест 40;

   Най-високата предложена годишна наемна цена получава максималния брой точки.

      9.2. Концепция за развитие на обекта, отдаван под наем-относителна тежест 60;

При оценката на концепция за развитие на обекта, отдаван под наем, Комисията, назначена от кмета на Община Царево, която провежда конкурса, поставя оценка, като взема предвид следните критерии:

1. планове за организиране и провеждане на спортни и развлекателни събития- относителна тежест до 40;

2. планове за опазване, развитие, поддържане на прилежащата площ-относителна тежест до 20.

        10.1. Оценяването на офертите се извършва по критерия икономически най-изгодната оферта в точки-(К), който се определя по следната формула за тежестта на критериите в комплексната оценка на офертата:

К=Ц+Кц.

Където:

Ц е оценката в брой точки по критерия предложение за размер на годишна наемна цена;

Кц е оценката в брой точки по критерия Концепция

Максималният брой точки е 100 т.

  1. Оценяването на отделните показатели се извършва при спазване на следните указания:

        1. Оценката в брой точки по критерия предложение за размер на годишната наемна цена-Ц се определя по формулата:

Ц =   Ц/участника/х40

         Ц/максимална/

Където Ц/участика/ е предложената цена от участница, а Ц/максимална/ е най-високата предложена цена от участниците.

2. Оценката в брой точки по критерия Концепция-Кц, се определя от формулата:

КЦ= ППС+ПР, където

ППС – оценка за плана за планиране на събития на участника, с максимална стойност от 40 т.

ПР – оценка за план за опазване и развитие на участника с максимална стойност от 20 т.

Общ брой на максимално възможните точки-100 точки.

        11. Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публично оповестения конкурс  при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2.Емил Георгиев Пейчев -за                              8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 23.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ петно № 117, с площ от 4 кв.м. и петно № 118, с площ от 4 кв.м., находящи се в ПИ 48619.504.82 и ПИ 48619.504.88 по КККР на гр. Царево и петно № 128, с площ от 140 кв.м., находящ се в ПИ 48619.504.82 по КККР на гр. Царево, съгласно одобрена схема на преместваемите обекти на гр. Царево. /ДЗ № 153/26.04.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, във във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 79, ал. 1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 91

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следния общински недвижим имот, представляващ:

- Воден парк, включващ петно № 117, с площ от 4 кв.м. и петно № 118, с площ от 4 кв.м., находящи се в ПИ № 48619.504.82 и ПИ № 48619.504.88 по КККР на гр.Царево и петно № 128, с площ от 140 кв.м., находящ се в ПИ № 48619.504.82 по КККР на гр.Царево, съгласно одобрена схема на преместваемите обекти на гр. Царево.

2. Открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на:

 - Воден парк, включващ петно № 117, с площ от 4 кв.м. и петно № 118, с площ от 4 кв.м., находящи се в ПИ № 48619.504.82 и ПИ № 48619.504.88 по КККР на гр. Царево и петно № 128, с площ от 140 кв.м., находящ се в ПИ № 48619.504.82 по КККР на гр. Царево, съгласно одобрена схема на преместваемите обекти на гр. Царево.

     3. Определя следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

          3.1. Определя начална конкурсна наемна цена в размер на 760.00 лв. /седемстотин и шестдесет лева/ без ДДС на година.

          3.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна наемна цена плюс 10 % от същата.

      4. Следните допълнителни условия за провеждане на конкурса:

      4.1. Участниците могат да подават само една оферта за гореописания недвижим имот.

           4.2. Участниците да представят концепция за управление и експлоатация на обекта, който се предоставя под наем, включваща план за провеждане на спортни и развлекателни събития;

           5. Начин и срок на плащане на дължимата наемна цена:

     5.1. В седмодневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на участника, спечелил конкурса, последният внася първата годишна наемна цена, предложена от него.

5.2.За всяка следваща година-до 30.07 на текущата година.

     6. Изисквания към участниците в конкурса:

 6.1. Участниците да са физически лица, юридически лица, и/или други обединения на физически и/или юридически лица.

     7. Конкурсна документация:

 7.1. скици на недвижимите имоти/схеми;

 7.2. копие от акт за общинска собственост;

 7.3. проект на договор за наем на недвижимия имот;

 7.4. образец на декларация за извършване на оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

 7.5. извлечение от НРПУРИВОС в частта относно процедурата за провеждане на конкурса;

 7.6. копие от заповед за провеждане на публично оповестен конкурс на кмета на Община Царево.

      8. Задължителни документи за участие:

8.1. Заявление за участие в свободен текст;

8.2. За търговците ЮЛ-решение на управителен орган за участие в конкурса и наемане на общинския обект по направеното предложение;

8.3.  Предложение за размера на цената, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан от външната страна с „предлагана цена” и името на участника и поставен в общия плик;

8.4. Копие от лична карта за участниците физически лица;

8.5. Декларация /по образец/ за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса.

8.6. Квитанция за внесен депозит, ако депозитът е внесен по банков път.

            8.7. концепция за управление и експлоатация на обекта, който се предоставя под наем, включваща план за провеждане на спортни и развлекателни събития.

       9. Критериите за оценка на предложенията за участниците:

       9.1. Годишна наемна цена-относителна тежест 40;

       Най-високата предложена годишна наемна цена получава максималния брой точки.

        9.2. Концепция за развитие на обекта, отдаван под наем-относителна тежест 60;

     При оценката на концепция за развитие на обекта, отдаван под наем, Комисията, назначена от кмета на Община Царево, която провежда конкурса, поставя оценка, като взема предвид следните критерии:

    1. планове за организиране и провеждане на спортни и развлекателни събития- относителна тежест до 40;

    2. планове за опазване, развитие, поддържане на прилежащата площ-относителна тежест до 20.

   10.1. Оценяването на офертите се извършва по критерия икономически най-изгодната оферта в точки-(К), който се определя по следната формула за тежестта на критериите в комплексната оценка на офертата:

  К=Ц+Кц.

  Където:

      Ц е оценката в брой точки по критерия предложение за размер на годишна наемна цена;

     Кц е оценката в брой точки по критерия Концепция

      Максималният брой точки е 100 т.

  1. Оценяването на отделните показатели се извършва при спазване на следните указания:

       1. Оценката в брой точки по критерия предложение за размер на годишната наемна  цена – Ц се определя по формулата:

Ц =   Ц/участника/х40

         Ц/максимална/

Където Ц/участика/ е предложената цена от участница, а Ц/максимална/ е най-високата предложена цена от участниците.

       2. Оценката в брой точки по критерия Концепция-Кц, се определя от формулата:

    КЦ= ППС+ПР, където

    ППС – оценка за плана за планиране на събития на участника, с максимална стойност от 40 т.

     ПР – оценка за план за опазване и развитие на участника с максимална стойност от 20 т.

Общ брой на максимално възможните точки-100 точки.

11. Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публично оповестения конкурс  при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев -възд.                        8. Живко Тодоров Жеков-прот.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-възд.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-1, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 24.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и предоставяне под аренда за срок от 25 години на общински недвижими имоти в с. Фазаново. /ДЗ № 145/19.04.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 92

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем или аренда, включва следните имоти:

- ПИ № 000046 по КВС на с. Фазаново, с площ от 29.870 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1824/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000162 по КВС на с. Фазаново, с площ от 13.744 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1827/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000242 по КВС на с. Фазаново, с площ от 100.061 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 1831/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000293 по КВС на с. Фазаново, с площ от 41.346 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1822/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000306 по КВС на с. Фазаново, с площ от 78.121 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 1528/05.02.2013 год.;

- ПИ № 000315 по КВС на с. Фазаново, с площ от 90.00 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1331/04.06.2010 год.;

- ПИ № 000316 по КВС на с. Фазаново, с площ от 101.661 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1339/08.07.2010 год.;

- ПИ № 000319 по КВС на с. Фазаново, с площ от 18.873 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1340/08.07.2010 год.;

- ПИ № 020204 по КВС на с. Фазаново, с площ от 14.958 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1830/16.06.2015 год.;

- ПИ № 061002 по КВС на с. Фазаново, с площ от 20.469 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1825/16.06.2015 год.;

- ПИ № 061004 по КВС на с. Фазаново, с площ от 11.999 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1826/16.06.2015 год.;

- ПИ № 074005 по КВС на с. Фазаново, с площ от 26.003 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1829/16.06.2015 год.;

- ПИ № 076006 по КВС на с.Фазаново, с площ от 2.616 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1832/16.06.2015 год.;

- ПИ № 076007 по КВС на с. Фазаново, с площ от 109.402 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1833/16.06.2015 год.;

- ПИ № 076013 по КВС на с. Фазаново, с площ от 28.139 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1828/16.06.2015 год..

2. Отдавапод аренда на „ИТС АГРО“ ООД, с ЕИК: 203057229, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. ”Иван Вазов” № 4, представлявано от Стефан Киров- управител, за срок от 25 години, следните общински недвижими имоти:

- ПИ № 000046 по КВС на с. Фазаново, с площ от 29.870 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1824/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000162 по КВС на с. Фазаново, с площ от 13.744 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1827/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000242 по КВС на с. Фазаново, с площ от 100.061 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 1831/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000293 по КВС на с. Фазаново, с площ от 41.346 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1822/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000306 по КВС на с. Фазаново, с площ от 78.121 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 1528/05.02.2013 год.;

- ПИ № 000315 по КВС на с. Фазаново, с площ от 90.00 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1331/04.06.2010 год.;

- ПИ № 000316 по КВС на с. Фазаново, с площ от 101.661 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1339/08.07.2010 год.;

- ПИ № 000319 по КВС на с. Фазаново, с площ от 18.873 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1340/08.07.2010 год.;

- ПИ № 020204 по КВС на с. Фазаново, с площ от 14.958 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1830/16.06.2015 год.;

- ПИ № 061002 по КВС на с. Фазаново, с площ от 20.469 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1825/16.06.2015 год.;

- ПИ № 061004 по КВС на с. Фазаново, с площ от 11.999 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1826/16.06.2015 год.;

- ПИ № 074005 по КВС на с. Фазаново, с площ от 26.003 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1829/16.06.2015 год.;

- ПИ № 076006 по КВС на с. Фазаново, с площ от 2.616 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1832/16.06.2015 год.;

- ПИ № 076007 по КВС на с. Фазаново, с площ от 109.402 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1833/16.06.2015 год.;

- ПИ № 076013 по КВС на с. Фазаново, с площ от 28.139 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1828/16.06.2015 год..

при годишна арендна цена общо за всичките имоти в размер на 7 648.93 лв. /седем хиляди, шестстотин четиридесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС.

               3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед за предоставяне под аренда и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев -прот.                       8. Живко Тодоров Жеков-прот.

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-3, „въздържали се”-1  /приема се/

ПО ТОЧКА 25.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. /ДЗ № 149/20.04.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 93

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем или аренда, включва:

- самостоятелен обект с идентификатор № 00878.501.392.13.1 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 83 кв.м., актуван с АЧОС № 751/21.04.2007 год., с предназначение: „за офис“.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                    7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев  Пейчев -за                            8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за.

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-възд.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-отс.

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-1  /приема се/

     ПО ТОЧКА 26.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община  Царево, относно: Сключване на Анекс към Договор за наем за обект с идентификатор 00878.501.392.9.6 по КККР на гр. Ахтопол. /ДЗ № 135/15.04.2016 год./  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал. 6 от ЗОС,

Общински съвет-Царево

РЕШИ: № 94

1. Дава съгласие да бъде сключен анекс към договор за наем, съгласно който „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ЗДРАВЕ“- Д-Р ВИЛИЯН МАРКОВ“ЕООД да бъде наемател на обект с идентификатор № 00878.501.392.9.6 по КККР на гр. Ахтопол, с административен адрес: гр. Ахтопол, ул. ”Свети Никола” 13Б, с площ от 96 кв.м., включваща кабинети-62 кв.м., помощни помещения: коридори и чакалня-23 кв.м., санитарни възли-11 кв.м., актуван с АЧОС № 1342/ 12.07.2010 год., с предназначение: „кабинет за здравни нужди”, при условията и клаузите на сключения договор, като всички права и задължения остават непроменени за сега и в бъдеще, считано от 22.02.2016 година-датата на продажба на търговското предприятие.

2. Възлага на Кмета на Община Царево да сключи анекс с „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ ЗДРАВЕ“- Д-Р ВИЛИЯН МАРКОВ“ЕООД при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев -за                             8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                          9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                             10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-  /приема се/

ПО ТОЧКА 27.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на общинско помещение-представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 00878.501.100.1 по КККР на гр. Ахтопол (сграда за култура и изкуство). /ДЗ № 130/07.04.2016 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И : № 95

1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния недвижим имот-публична общинска собственост, а именно:

- общинско помещение, цялото  с площ от 74.12 кв.м., от които 54.79 кв.м.-основно помещение, 5.76 кв.м.-склад, 7.48 кв.м.-коридор и 6.09 кв.м.-санитарен възел, представляващ част от едноетажна масивна сграда с идентификатор № 00878.501.100.1 по КККР на гр. Ахтопол /сграда за култура и изкуство/, актуван с АПОС № 577/23.07.2010 год., изградена в ПИ № 48619.501.100 по КККР на гр. Ахтопол, с начин на ползване-„за сладкарница”.

1.1. Задължителни условия за провеждане на търга:

            1.1.1. начална тръжна наемна цена в размер на 301.89 лв. (триста и един лев и осемдесет и девет стотинки) без ДДС на месец, годишна наемна тръжна цена в размер на 3 622.68 лв. (три хиляди, шестстотин двадесет и два лева и 0.68 стотинки ) без ДДС;

            1.1.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

1.1.3. Начин на плащане на наемната цена по изпълнение на договора:  

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

2. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев -възд.                         8. Живко Тодоров Жеков-възд.

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                              10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11. Петко Янков Арнаудов-възд.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12. Станислав Добринов Добрев-възд.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-4  /приема се/

           ПО ТОЧКА 28.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Изменение на Решение № 728 от Протокол № 41/12.08.2015 год. на ОбС-Царево. /ДЗ № 140/15.04.2016 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 96

            Изменя точка 3 на Решение № 728 от Протокол № 41 от 12.08.2015 год. на ОбС- Царево, като вместо „дава съгласие да се учреди на Центъра за спешна медицинска помощ-Бургас, към Министерството на здравеопазването, безвъзмездно безсрочно вещно право на строеж върху ПИ 48619.503.245, с площ от 5 945 кв.м., с начин на трайно ползване-за обект комплекс на здравеопазването, за изграждане на едноетажна сграда-за Център за спешна медицинска помощ, с РЗП-200 кв.м., по начина указан съгласно скица с виза на гл. архитект на Община Царево. Сградата, реализирана въз основа на така учреденото право на строеж става държавна собственост.”

            Да стане: ”Дава съгласие да се учреди на Министерството на здравеопазването, с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК-ВG000695317, безвъзмездно безсрочно вещно право на строеж върху ПИ 48619.503.245, с площ от 5 945 кв.м., с начин на трайно ползване-за обект комплекс на здравеопазването, за изграждане на едноетажна сграда-за Център за спешна медицинска помощ, с РЗП-200 кв.м., по начина указан съгласно скица с виза на гл. архитект на Община Царево. Сградата, реализирана въз основа на така учреденото право на строеж става държавна собственост.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                        7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев -за                              8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                              10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                       13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

            ПО ТОЧКА 29.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Обявяване на УПИ ХІ, кв. 18 по ПУП на с. Бродилово за частна общинска собственост. /ДЗ № 141/15.04.2016 год./

На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 4, ал. 1 от НРПУРИВОС на Община Царево,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 97

Да отпадне от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обяви за частна общинска собственост следния недвижим имот: УПИ ХІ, кв. 18 по ПУП на с. Бродилово, отреден „за жилищно строителство”.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев-прот.                         8. Живко Тодоров Жеков-прот.

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                              10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11. Петко Янков Арнаудов-прот.

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12. Станислав Добринов Добрев-прот.

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-4, „въздържали се”-0  /приема се/

               ПО ТОЧКА 30.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Даване на мотивирано становище по молба за опрощаване на дължими държавни вземания от Янка Великова Колева. /ДЗ № 154/27.04.2016 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98, т. 12 от КРБ, във връзка с Указ № 2773/23.12.1980 год., за опрощаване на задълженията към банките и държавата,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 98

Дава положително становище и подкрепя молбата за опрощаване на публични задължения, представляващи два кредита от по 4 000,00 лв. главница всеки от тях, заедно с дължимата и неплатена по главницата лихва до момента, дължими към ДФ ”Земеделие”-РА от Янка Великова Колева, ЕГН-5410020857, с адрес гр. Ахтопол, Община Царево, ул. Трети март № 8, бл.2, ет.1, ап.1.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7. Дико Градев Диков-за

2. Емил Георгиев Пейчев -прот.                        8. Живко Тодоров Жеков-за

3.Георги Атанасов Русинов-за                           9. Младен Димитров Бъчваров-за

4.Георги Кръстев Войнов-за                              10. Невяна Радкова Фешева-за

5.Даниел Николов Николов-за                          11. Петко Янков Арнаудов-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                           12. Станислав Добринов Добрев-за

                                      13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-1, „въздържали се”-0  /приема се/

Председател на ОбС Царево:/п/                                                                                                   

                                                 /Даниел Скулиев/               

Технически секретар ОбС:/п/

                                       /Пенка Янчева/

Read 3839 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево