Tuesday, 19 December 2023 19:03

Община Царево спечели проект за подобряване на енергийната ефективност в Детска градина „Ален мак“ – основна сграда и филиал в общинския център!

Rate this item
(1 Vote)

Проектът цели въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез които ще се изгради фотоволтаична инсталация за собствените нужди на двете сгради на детска градина в гр. Царево.
Сред мерките, предвидени в доклада са:

Мерки по отоплителната инсталация - Подмяна на съществуващия водогреен котел с нов и цялостна реконструкция на отоплителната инсталация и тръбната разпределителна мрежа. Мерки по осветителната инсталация – Подмяна на съществуващите осветителни тела с нови енергоспестяващи LED тела.

Мерки по възобновяем източник за производство на енергия – Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на енергия от слънцето за задоволяване нуждите на сградата през светлата част на денонощието.

Доставка и инсталация на система за добавяне на водородно-кислородна смес към горивния процес на котелна инсталация на ДГ „Ален мак“ – основна сграда и филиал.

Стойността на проекта е 880 469.07 лв., като те се финансират на 100 % от програмата. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди в Детска градина „Ален мак“ в гр. Царево – основна сграда и филиал на детска градина „Ален мак“ в гр. Царево“

Процедура BG06RDNP001-7.020 „Енергийна ефективност реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Read 365 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево