×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 911
Tuesday, 10 February 2015 16:42

ПОКАНА за 36 заседание на Общински съвет Царево

Rate this item
(0 votes)

Изх. № 1095 / 10.02.2015 год.

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 13.02. /петък/ 2015 год. от 09.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.”-гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2015 год., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси”. /ДЗ № 1070/27.01.2015 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Приемане на бюджет на Община Царево за 2015 год.”. /ДЗ № 1071/27.01.2015 год./

4.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Издаване на запис на заповед от Община Царево в полза на ДФ„Земеделие”- Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 321 от 20.05.2014 год., Анекс № 1 от 22.10.2014 год. и Анекс № 2 от 30.01.2015 год., сключени между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ”Приморско-Созопол-Царево” по Мярка 3.1 Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, Приоритетна ос 3 Подобряване качеството и достъпа да основни услуги и създаване на алтернативи за заетост на населението в региона от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год. за Проект „Път до лодкостоянка с. Синеморец”. /ДЗ № 1075/03.02.2015 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Издаване на запис на заповед от Община Царево в полза на ДФ„Земеделие”- Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 320 от 20.05.2014 год., Анекс № 1 от 03.10.2014 год., сключен между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ„Приморско-Созопол-Царево” по Мярка 2.2. Развитие на туристически атракции, Приоритетна ос 2 „Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развитие на националното природно и архитектурно наследство” от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево” за периода 2011-2013 год. за Проект „Пешеходна и велосипедна алея-Южен бряг Пристанищен залив, гр. Царево”. /ДЗ № 1085/04.02.2015 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево (НОАМТЦУ), касаещо такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо”. /ДЗ № 1064/16.01.2015 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево”. /ДЗ № 1069/23.01.2015 год./

8.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2015 год.”/ ДЗ № 1090/06.02.2015 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

    - Определяне обема на годишното ползване на дървесина от гори-общинска собственост за 2015 год.;

    - Определяне на допустимия брой добитък за паша в разрешената площ за паша за землищата на Община Царево;

     -Утвърждаване на ценоразпис за паша на селскостопански животни в горски територии-общинска собственост;

     -Утвърждаване на ценоразпис за маркиране и сортиментиране на дървесина- общинска собственост през 2015 год.;

              - Продажба на строителна дървесина и дърва за огрев, останали на временен склад през 2013-2014 год.;

  -Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии- общинска собственост;

 -Утвърждаване на ценоразпис за продажните цени на стояща дървесина на корен; / ДЗ № 1087/05.02.2015 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Сключване на Договор за обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Царево и приемане на такса за събиране на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и транспортирането им”. /ДЗ № 1066/20.01.2015 год./

 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2015 год. до края на учебната 2014/2015 год. в СОУ„Н.Й.Вапцаров” гр. Царево и ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” гр. Ахтопол. /ДЗ № 1074/30.01.2015 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.”. /ДЗ № 1079/03.02.2015 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на общинско помещение с площ от 48.00 кв.м., представляващо част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КК на гр. Царево.”. / ДЗ № 1078/03.02.2015 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.477 по КККР на гр. Ахтопол.”. /ДЗ № 1088/05.02.2015 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.64.36 по КККР на гр. Царево, м. ”Нестинарка”, чрез изкупуване общинската част от имота”. /ДЗ № 1081/03.02.2015 год./

16. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Отдаване под аренда на ПИ № 015014 по КВС на с. Велика”. /ДЗ № 1076/03.02.2015 год./

17.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Приемане на решение за отдаване под аренда за срок от 20 години на общински имот в землището на с. Лозенец”. /ДЗ № 1077/03.02.2015 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Размер на трудовите възнаграждения на кметовете на гр. Ахтопол и с. Лозенец”. /ДЗ № 1084/04.02.2015 год./

19. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: Представителство на Община Царево в Асоциацията по ВиК гр. Бургас. /ДЗ № 1091/09.02.2015 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Извършени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево- инж. Георги Иванов Лапчев и председателя на ОбС Царево за периода 01.10.2014 год.-31.12.2014 год.”. /ДЗ № 1080/03.02.2015 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: ”Обявяване на 81/434 кв.м. ид.части от УПИ VІ в кв. 20 по ПУП на гр. Ахтопол, за частна общинска собственост”. /ДЗ № 1083/04.02.2015 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ І „за озеленяване”, кв.77 (кв. Зона Север”) по ПУП на гр. Царево.”. /ДЗ № 1089/06.02.2015 год./

            ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Read 5720 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево