Friday, 14 August 2015 07:45

Протокол 41

Rate this item
(2 votes)

П Р О Т О К О Л    № 41

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 12.08.2015 год. /сряда/ от 09:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Царево ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Питания

            2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Създаване на местно партньорство с участието на Община Царево и Община Малко Търново за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“. /ДЗ № 1229/05.08.2015 год./

            3. Докладна записка от инж. Георги  Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Промяна характера на собствеността на ПИ № 48619.503.245 по КК на гр. Царево от публична общинска собственост в частна общинска собственост, допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 год. и учредяване на безвъзмездно право на строеж върху него на Център за спешна медицинска помощ-Бургас към Министерство на здравеопазването за изграждане на сграда с РЗП от 200 кв.м. /ДЗ № 1233/10.08.2015 год./

            4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Актуализация на списък на пътуващите служители от Общинска администрация Царево“. /ДЗ № 1225/27.07.2015 год./

            5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Предоставяне на общинските пречиствателни станции за отпадни води и канално-помпени станции на територията на Община Царево, съгласно Приложение № 1“.

/ДЗ № 1224/21.07.2015 год./

              Гласували „за”- 12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

            ПО ТОЧКА 1. Питания

                ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Създаване на местно партньорство с участието на Община Царево и Община Малко Търново за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.“ /ДЗ № 1229/ 05.08.2015 год./

На основание чл. 21 , ал.1, т.8 и т. 15 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 16 от 30 юли 2015 год. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 727

I. Отменя свое Решение № 696, прието с Протокол № 39 на заседание, проведено на 02.06.2015 год., относно даване на съгласие за участие на Община Царево като учредител и член на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Царево-Малко Търново“ за осъществяване на общественополезна дейност, определяне на представител на Общината и предоставяне за целите на сдружението на необорудван офис на територията на гр. Царево.

II.1. Дава съгласие и одобрява участието на Община Царево в създаването на местното партньорство с териториален обхват всички населени места, попадащи в административните граници на Община Царево и Община Малко Търново, включително градовете Царево и Малко Търново.

2. Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

3. Дава съгласие Община Царево да бъде водещ партньор, кандидат и получател на финансова помощ по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

4. Избира за представляващ Община Царево, водещ партньор в партньорството по проекта, инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево и дава съгласие в това си качество да подпише и подаде Заявлението за изразяване на интерес и да подпише Споразумението за партньорство по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

5. Одобрява и приема избраните представители въз основа на решения по Протокол № 1/21.07.2015 год. от проведената съвместна среща на публичния, стопанския и неправителствения сектор като партньори за създаване на местното партньорство и дава съгласие за подписване на Споразумението за партньорство към Заявлението за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Партньорите за реализиране на съвместните дейности и отговорности в местното партньорство при изпълнението на проекта са:

За публичния сектор:

Обединение от общини, включващо партньорите:

- Община Царево, БУЛСТАТ: 000057097, със седалище и адрес на управление: Р България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, ул. Хан Аспарух № 36, представлявана в партньорството от Кмета на Община Царево.

-Община Малко Търново, БУЛСТАТ: 000057086, със седалище и адрес на управление: Р България, Област Бургас, Община Малко Търново, гр. Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна № 3, представлявана в партньорството от Кмета на Община Малко Търново.

За неправителствения сектор:

-НЧ „Народно читалище Георги Кондолов 1914 г.“ гр. Царево, БУЛСТАТ: 000044769, със седалище и адрес на управление: Р България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, ул. Хан Аспарух № 34, представлявано от Донка Прокопова Димитрова-Председател на читалищното настоятелство.

-СНЦ„Народно читалище „Просвета-1914“ гр. Малко Търново, БУЛСТАТ: 000044648, със седалище и адрес на управление: Р България, Област Бургас, Община Малко Търново, гр. Малко Търново, ПК 8162, ул. България № 18, представлявано от Стефан Тодоров Златаров- Председател на читалищното настоятелство;

За стопанския сектор:

- „Никмарина Боутс“ ЕООД, ЕИК: 202360814, със седалище и адрес на управление: Р България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево 8260, ул. Васил Левски № 12, представлявано от Николай Георгиев Димов-Управител;

6. Дава съгласие Община Царево да предостави за възмездно ползване за нуждите на местното партньорство необорудван офис в добро състояние с цел осигуряване техническата обезпеченост на дейностите при реализирането на проекта, представляващ частна общинска собственост, находящ се на следния адрес: гр. Царево, ул. Нептун № 1 за срок от 7 (седем) месеца, считано от датата на сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

1.Ангел Георгиев Цигуларов - за                          7.Дечо Градев Градев -за

2.Ваня Димитрова Атанасова -за                           8.Димитър Георгиев Гочев -за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов - за                         9.Кети Георгиева Дикова - за

4.Георги Николов Атанасов - за                            10.Младен Димитров Бъчваров -за

5.Даниел Николов Николов -за                              11.Невяна Радкова Фешева – отс.

6.Даниел Стоянов Скулиев -за                               12.Радослава Русева Кичукова -за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева - за

           

              Гласували „за”- 12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

            ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Промяна характера на собствеността на ПИ 48619.503.245 по КК на гр. Царево от публична общинска собственост в частна общинска собственост, допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 год. и учредяване на безвъзмездно право на строеж върху него на Център за спешна медицинска помощ-Бургас към Министерството на здравеопазването за изграждане на сграда с РЗП от 200 кв.м.“ /ДЗ № 1233/ 10.08.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 3, вр. с чл. 8, ал. 9 и чл. 37, ал. 6, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 46, ал. 1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

           

РЕШИ № 728

            I. ОБЯВЯВА за частна общинска собственост ПИ 48619.503.245 по КК на гр. Царево, с площ от 5 945 кв.м., актуван с АПОС № 82/01.12.1997 год..

            II. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за учредяване на вещни права включва ПИ 48619.503.245 по КК на гр. Царево, с площ от 5 945 кв.м..

            III. Дава съгласиеда се учреди безвъзмездно право на строеж на Център за спешна медицинска помощ-Бургас към Министерство на здравеопазването върху ПИ № 48619.503.245 по КК на гр. Царево, с площ от 5 946 кв.м., с начин на трайно ползване-за обект комплекс на здравеопазването, за изграждане на едноетажна сграда- за Център за спешна медицинска помощ, с РЗП-200 кв.м. по начина, указан съгласно скица с виза на гл. арх. на Община Царево. Сградата, реализирана въз основа на така учреденото право на строеж става държавна собственост.

            IV. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Царево да предприеме необходимите действия в изпълнение на приетите решения и сключване на договор за учредяване право на строеж.

1.Ангел Георгиев Цигуларов - за                          7.Дечо Градев Градев -за

2.Ваня Димитрова Атанасова -за                          8.Димитър Георгиев Гочев -за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов - за                        9.Кети Георгиева Дикова - за

4.Георги Николов Атанасов - за                            10.Младен Димитров Бъчваров -за

5.Даниел Николов Николов -за                             11.Невяна Радкова Фешева – отс.

6.Даниел Стоянов Скулиев -за                              12.Радослава Русева Кичукова -за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева - за

           

              Гласували „за”- 12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

            ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Актуализация на списък на пътуващите служители от Общинска администрация Царево“. /ДЗ № 1225/27.07.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 294, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 от Постановление № 8/16.01.2015 год. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 год.,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 729

           

            1. Добавя т.10 към приложение 8.1 Диляна Димова – н-к отдел „АГУС“ в Община Царево, пътуваща по маршрут Бургас-Царево-Бургас, като изплащането на транспортните разноски да започне от датата на назначаването й-16.07.2015 год..

1.Ангел Георгиев Цигуларов - за                          7.Дечо Градев Градев -за

2.Ваня Димитрова Атанасова -за                           8.Димитър Георгиев Гочев -за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов - за                         9.Кети Георгиева Дикова - за

4.Георги Николов Атанасов - за                            10.Младен Димитров Бъчваров -за

5.Даниел Николов Николов -за                              11.Невяна Радкова Фешева – отс.

6.Даниел Стоянов Скулиев -за                               12.Радослава Русева Кичукова -за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева - за

           

              Гласували „за”- 12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

            ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Предоставяне на общинските пречиствателни станции за отпадни води и канално-помпени станции на територията на община Царево на В и К оператор за временна експлоатация“. /ДЗ № 1224/21.07.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

Общински съвет-Царево

РЕШИ № 730

            Предоставя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, ЕИК: 812115210, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Г-л Владимир Вазов” № 3, считано от 01.07.2015 год., общински пречиствателни станции за отпадни води и канално-помпени станции на територията на община Царево, съгласно приложение № 1, за временна експлоатация, като всички разходи по поддръжка на съоръженията са за сметка на „Водоснабдяване и канализация“ЕАД гр. Бургас, до определяне на В и К оператора по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите от страна на Асоциация по Водите на Регион Бургас.

1.Ангел Георгиев Цигуларов - за                          7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова - възд.                     8.Димитър Георгиев Гочев -възд.                                                                                       

3.Георги Великов Костадинов - за                         9.Кети Георгиева Дикова - за

4.Георги Николов Атанасов - за                            10.Младен Димитров Бъчваров -за

5.Даниел Николов Николов -за                              11.Невяна Радкова Фешева - отс.

6.Даниел Стоянов Скулиев -за                               12.Радослава Русева Кичукова -възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева - за

           

              Гласували „за”- 8, „против”-0, „въздържали се”-4 /приема се

Председател на ОбС Царево:

                                      Даниел Скулиев               

 Технически секретар ОбС:     /отс./

                                             Пенка Янчева

Настоящият протокол е изготвен от Адриана Станчева-юрисконсулт при Общински съвет-Царево, поради отсъствие на техническия секретар Пенка Янчева.

Юрисконсулт ОбС:

                                    Адриана Станчева

Read 4646 times
More in this category: « Протокол 40
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево