Friday, 05 January 2024 08:42

Община Царево набира доброволци!

Rate this item
(1 Vote)

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия във връзка с чл. 4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, във връзка с Решение № 210 по Протокол № 14/03.12.2012 г. и Решение № 472 по Протокол № 28/13.02.2014 г. на Общински съвет-Царево,

ОБЩИНА ЦАРЕВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ за участие в състава на Доброволно формирование на Община Царево за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

            Кандидат за доброволец може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:

 • е навършило 18 годишна възраст;
 • е клинично здраво;
 • не страда от психично заболяване;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

            Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип и способност да поемат отговорност.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление до кмета на Община Царево за членство в доброволно формирование по образец, съгласно приложение № 1.
 2. Формуляр за кандидатстване по образец, съгласно приложение № 2;
 3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
 4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
 7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни, съгласно приложение № 3.

Кандидатите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, при наличие на такива.

Документите  за членство в доброволното формирование се подават във фронт-офиса на Община Царево в срок до 05.02.2024 г. вкл

За допълнителна информация: 0590 5 50 70 и/или 0896 23 99 27

Read 256 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево