Monday, 19 January 2015 15:17

ПОКАНА за 35 заседание на Общински съвет Царево

Rate this item
(0 votes)

Изх. № 312/19.01.2015 год.

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Царево на  21.01. /сряда/ 2015 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов – 1914 год.” - гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Изпълнение на Проект за Обновяване на Читалище „Г. Кондолов 1914” гр. Царево, по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма” МСР на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево”“ /ДЗ № 1055/14.01.2015 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.“ /ДЗ № 1049/12.01.2015 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.“ /ДЗ 1058/15.01.2015 год./
 5.  Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Намаление на продажната цена на остатъчна дървесина, добита от горски територии – собственост на Община Царево“ /ДЗ № 1059/15.01.2015 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост  върху ПИ № 48619.505.571 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинските части от имота” /ДЗ № 1033/13.12.2014 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 44094.501.224 по КККР на с. Лозенец, чрез изкупуване общинската част от имота” /ДЗ № 1057/15.01.2015 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VІ-226 в кв. 37 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинската част от имота”/ДЗ № 1032/11.12.2014 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на ПИ № 44094.4.2 и ПИ № 44094.27.15 по КК на с. Лозенец за частна общинска собственост“ /ДЗ № 1044/05.01.2015 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Изработване на ПУП-ПРЗ за кв. 151, кв. 152, кв. 153, кв. 154, кв. 155, кв. 156, кв. 157, кв. 158, кв. 159, кв. 160, кв. 160 „а”, кв. 161, кв. 162, кв. 163, кв. 164, кв.  165, кв. 166, кв. 167, кв. 168, кв. 169, кв. 170, кв. 171, кв. 172, кв. 173, кв. 174, кв. 175, кв. 176, кв. 177, кв. 178, кв. 179, квартал „Белия бряг”, гр. Царево”“ /ДЗ № 1038/18.12.2014 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Ахтопол, касаещо УПИ V299,  УПИ VІ и УПИ VІІ, кв. 36 (ПИ 00878.501.299 и ПИ 00878.501.539)“ /ДЗ № 931/25.07.2014 год./ 
 12.  Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Лозенец” /ДЗ № 1048/07.01.2015 год./
 13. Предложение от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Извършване на замяна между Община Царево и „А.Д.А.” ЕООД, ЕИК 130444574.” /ДЗ № 1037/18.12.2014 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.387 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 1052/13.01.2015 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно:  „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.4.6 по КККР на гр. Царево, м. „Арапя” /ДЗ № 1062/15.01.2015 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ІІІ, кв.28 по ПУП на с. Велика” /ДЗ № 1060/15.01.2015 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно:  „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ІІ, кв.28 по ПУП на с. Велика” /ДЗ № 1061/15.01.2015 год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.659 по КККР на с. Синеморец” /ДЗ 1051/13.01.2015 год./
 19. Докладна записка от Мария Конярова – Председател на МКБППМН, относно: „Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2014 год.” /ДЗ № 1053/13.01.2015 год./
 20. Докладна записка от Даниел Скулиев - Председател на Общински съвет Царево, относно: „Актуализация на състава на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 02.02.2015 год. – 02.07.2015 год.“ /ДЗ № 1063/16.01.2015 год./
 21. Докладна записка от Даниел Скулиев - Председател на Общински съвет Царево, относно: „Даване на мотивирано становище по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Янка Великова Колева от гр. Ахтопол до Президента на Република България” /ДЗ № 1050/13.01.2015 год./
 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Приемане извършени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Иванов Лапчев и от председателя на ОбС Даниел Стоянов Скулиев” /ДЗ № 1039/18.12.2014 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Read 5634 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево